Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1169

Inledande bestämmelser

1 § Bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder och sådana utrymmen i övrigt (lokaler och parkeringsutrymmen) för vilka bidrag lämnas enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder eller förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder skall, i den utsträckning regeringen särskilt föreskriver, beräknas med iakttagande av bestämmelserna i denna förordning.

Markkostnader

2 § I bidragsunderlaget får ingå följande markkostnader:
1. Kostnader för mark, inklusive kostnader för gator och andra allmänna platser som normalt ställs i ordning för att tillgodose ett områdes behov av sådana anläggningar (tomtkostnader), med belopp som länsstyrelsen har bestämt för kommunen eller för en del av den. Belopp för tomtkostnader skall bestämmas på ansökan av kommunen och motsvara kostnader i områden utan samlad bebyggelse.
2. Kostnader för trafik- och elanläggningar på kvartersmark, grundberedning, grovplanering, finplanering och tomtutrustning (exploateringskostnader) med belopp som motsvarar skäliga kostnader för sådana anläggningar och åtgärder.
3. Kostnader för anläggningar för vattenförsörjning och avlopp på kvartersmark samt för anläggningsavgifter för allmän vatten- och avloppsanläggning (va-kostnader) med belopp som motsvarar skäliga kostnader för sådana anläggningar och avgifter.
   För byggnadsprojekt i områden med samlad bebyggelse skall exploateringskostnader och va-kostnader ingå med belopp som motsvarar sådana kostnader i områden utan samlad bebyggelse. Förordning (1993:1118).

3 § Beloppen för tomtkostnader, exploateringskostnader och va-kostnader enligt 2 § får inte överstiga de maximibelopp som kan beräknas enligt följande sammanställning.

________________________________________________________________________
Hus Tomtkost- Exploa- Va-kost-
nader terings- nader
kostnader
________________________________________________________________________
1. Frilligande småhus
med ett avstånd av
minst 8 meter till
närmaste hus, kronor
per hus 100 000 56 000 70 000
2. Övriga hus:
a) Hus med mindre än
två hela våningsplan,
kronor per hus 50 000 76 000 53 000
b) Hus med två men
mindre än tre hela
våningsplan, kronor
per kvadratmeter
bruksarea ovan mark 320 585 345
c) Hus med tre hela
och fler våningsplan,
kronor per kvadratmeter
bruksarea ovan mark 245 425 255
   Beloppen skall multipliceras med faktorn 0,9 om exploateringen på grund av markbeskaffenheten i ett visst område är särskilt lätt och med 1,2 om exploateringen i området är särskilt svår.

Beloppen för exploateringskostnader och va-kostnader är beräknade i prisläge oktober 1990 och exklusive byggherrekostnader. Beloppen skall månadsvis för tid efter oktober 1990 anpassas till ändringar i kostnadsutvecklingen. Därvid skall tidskoefficienten enligt 7 § tillämpas. _______________________________________________________________________

Byggnadskostnader

4 § Byggnadskostnader får ingå i bidragsunderlaget enligt bestämmelserna i 5--9 §§.

5 § Utgångspunkt för beräkningen är beloppen i en baskalkyl som Boverket fastställer. Beloppen skall bestämmas så att summan motsvarar de beräknade kostnaderna för att uppföra hus med en standard som uppfyller de grundläggande kraven i verkets föreskrifter för nybyggnad. I kalkylen får därutöver ingå endast belopp för kostnader som beror på större areor än som följer av de grundläggande kraven och på bättre utförande av yttertak, fasader, grundläggning, fönster eller ytskikt i bad- och duschutrymmen.

6 § Summan av de belopp som har beräknats enligt 5 § multipliceras med en ortskoefficient enligt särskild förteckning (bilaga).
   För byggnadsprojekt på mindre orter i Värmlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får länsstyrelsen i fråga om mindre projekt bestämma en högre ortskoefficient än vad som följer av den särskilda förteckningen. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att bestämma en sådan högre koefficient och i vilka kommuner detta får ske. Förordning (1996:1270).

7 § Belopp som erhålls enligt 6 § skall multipliceras med en tidskoefficient som fastställs av Boverket.

8 § I bidragsunderlaget får även ingå skäliga kostnader för sådana åtgärder som anges i nedanstående sammanställning till den del kostnaden, exklusive byggherrekostnad, inte överstiger de angivna maximibeloppen.

________________________________________________________________________
Åtgärder Maximibelopp
________________________________________________________________________

1. Åtgärder som medför lägre energiförbrukning:
a) Hus med en lägenhet och egen         30 000 kronor per lägenhet, dock
uppvärmningsanläggning. högst det kapitaliserade värdet
av besparingen.
b) Övriga hus. 20 000 kronor per lägenhet, dock
högst det kapitaliserade värdet
av besparingen.
2. Andra åtgärder än åtgärder 350 kronor per kvadratmeter
enligt 1 som begränsar kostnader för bruksarea ovan mark, dock högst
drift och underhåll. 20 000 kronor per lägenhet.
3. Andra åtgärder än åtgärder enligt 20 000 kronor per lägenhet.
1 eller 2 som medför en högre
standard på bostadslägenheter med
tillhörande utrymmen.
4. Åtgärder som underlättar framtida 700 kronor per kvadratmeter
ändringar av byggnaden. bruksarea ovan mark, dock högst
40 000 kronor per lägenhet.
5. Särskilt kostnadskrävande 350 kronor per kvadratmeter
utformning av hus eller den bruksarea ovan mark, dock högst
yttre miljön. 20 000 kronor per lägenhet.

Krontalsbeloppen är beräknade i prisläge oktober 1990. Beloppen skall multipliceras med ortskoefficienten enligt 6 § och månadsvis för tid efter oktober 1990 anpassas till ändringar i kostnadsutvecklingen. Därvid skall tidskoefficienten enligt 7 § tillämpas. _______________________________________________________________________

9 § Summan av de belopp som har beräknats enligt 5--8 §§ skall multipliceras med 0,8 (justeringsfaktor).

Byggherrekostnader m. m.

10 § Till summan av de belopp som har beräknats enligt 2--9 §§ får tillägg göras med skäligt belopp för

1. kostnader för projektering, bygglov, byggadministration, pantbrev, mervärdesskatt och låneräntor under byggnadstiden (byggherrekostnader) samt
2. den särskilda kostnad som beräknas uppstå genom att byggnadsarbetet bedrivs vintertid (vintermerkostnad).   Boverket får meddela föreskrifter om beräkning av byggherrekostnader och vintermerkostnader.

11 § I fråga om hyres- och bostadsrättshus får till summan av de belopp som har beräknats enligt 2--10 §§ tillägg göras för skäliga kostnader för konstnärlig utsmyckning och gestaltning, dock högst med 25 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark.
   Om bidrag har lämnats enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, får tillägg enligt första stycket göras endast för resterande kostnad för utsmyckning eller gestaltning.

12 § I fråga om egnahem och småhus som skall upplåtas med bostadsrätt får till summan av de belopp som har beräknats enligt 2--11 §§ tillägg göras för skäliga kostnader för
1. sådan särskild kontroll och besiktning i fråga om byggnadsföretagets utförande som sker på sätt som kommunen godkänner, dock högst med 6 475 kronor,
2. garanti och försäkring i den omfattning och på de villkor boverket föreskriver, dock högst med 5 000 kronor.

Övriga bestämmelser

13 § Det bidragsunderlag som har beräknats enligt 2--12 §§ skall minskas i den utsträckning lägenheternas utrustning eller husets skick i övrigt väsentligt understiger den standard som baskalkylen enligt 5 § utgår från.

14 § Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Förteckning över ortskoefficienter för beräkning av bidragsunderlag enligt förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder

_______________________________________________________________________
Arbetsmarknadsregion (A-region) enligt Orts-statistiska
centralbyråns regionala in- koefficient
delningar
________________________________________________________________________
1. Stockholm/Södertälje 1,09
2. Norrtälje, Enköping, Uppsala, Göteborg
samt Tierps och Älvkarleby kommuner i
regionen Gävle/Sandviken 1,06
3. Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna,
Visby, Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg,
Borås, Västerås, Fagersta, Sala,
Borlänge/Falun, Avesta/Hedemora, Ludvika,
Mora, Gävle/Sandviken -- utom Tierps och
Älvkarleby kommuner --, Bollnäs/Söderhamn,
Hudiksvall/ Ljusdal, Sundsvall, Härnösand/
Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik,
Östersund, Umeå, Skellefteå, Lycksele,
Piteå, Luleå/Boden, Haparanda/Kalix
och Kiruna/Gällivare 1,03
4. Övriga regioner 1,00
_______________________________________________________________________
SFS 1991:1931

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-12-19

Upphävandedatum:
2011-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1999:1196