Författningen har upphävts / ska upphävas 1994-07-01 genom SFS 1994:373

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för
-- myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken,
-- de allmänna försäkringskassorna.

Beslutsmyndighet

2 § En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.
   Följande tjänster inrättas dock alltid av regeringen:
-- tjänster som är avsedda för myndighetschefer,
-- fullmaktstjänster,
-- tjänster med beteckningen p eller r. Förordning (1993:991).

Heltidstjänster

3 § Tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet.

Deltidstjänster

4 § En deltidstjänst skall omfatta minst 40 procent av heltidstjänstgöring.

5 § Vid prövningen av frågan om att inrätta en deltidstjänst skall myndigheten ta särskild hänsyn till behovet av att underlätta anställning av personer med arbetshandikapp eller andra svårigheter på arbetsmarknaden.

Arvodestjänster

6 § Arvodestjänster får omfatta en lägre tjänstgöringsgrad än som anges i 4 §.

7 § Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster.

Indragning av tjänster m. m.

8 § När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva huruvida den behövs.
   Tjänster som inte behövs skall dras in eller hållas vakanta.

Överklagande

9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1991:1749
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
Genom förordningen upphävs förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster.
Föreskrifterna om övergångsstat m. m. i 9 och 10 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om fullmaktstjänster som har förts på övergångsstat före den 1 juli 1992.
SFS 1991:1749

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-11-21

Upphävandedatum:
1994-07-01

Uppdaterad: