SFS 1991:1749

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-11-21

Upphävandedatum:
1994-07-01

Uppdaterad:


Författningen har upphävts / ska upphävas 1994-07-01 genom SFS 1994:373

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för
-- myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken,
-- de allmänna försäkringskassorna.

Beslutsmyndighet

2 § En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.
   Följande tjänster inrättas dock alltid av regeringen:
-- tjänster som är avsedda för myndighetschefer,
-- fullmaktstjänster,
-- tjänster med beteckningen p eller r. Förordning (1993:991).

Heltidstjänster

3 § Tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet.

Deltidstjänster

4 § En deltidstjänst skall omfatta minst 40 procent av heltidstjänstgöring.

5 § Vid prövningen av frågan om att inrätta en deltidstjänst skall myndigheten ta särskild hänsyn till behovet av att underlätta anställning av personer med arbetshandikapp eller andra svårigheter på arbetsmarknaden.

Arvodestjänster

6 § Arvodestjänster får omfatta en lägre tjänstgöringsgrad än som anges i 4 §.

7 § Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster.

Indragning av tjänster m. m.

8 § När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva huruvida den behövs.
   Tjänster som inte behövs skall dras in eller hållas vakanta.

Överklagande

9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1991:1749
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
Genom förordningen upphävs förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster.
Föreskrifterna om övergångsstat m. m. i 9 och 10 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om fullmaktstjänster som har förts på övergångsstat före den 1 juli 1992.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen