Författningen har upphävts / ska upphävas 2014-01-01 genom SFS 2013:1065

1 § Ersättning till sökanden för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse sökandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen skall bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundrafyrtio kronor i mål om betalningsföreläggande och trehundrasjuttiofem kronor i mål om handräckning. Förordning (2006:882).

2 § Ersättning till svaranden för kostnader i mål om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse svarandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen skall bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundrasjuttiofem kronor. Förordning (2006:882).

3 § I mål som anges i 1 § får ersättning dessutom avse ansöknings- och expeditionsavgifter samt registreringsbevis, om sådant bevis har behövts. Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för delgivningskostnader, för översättning av inlagor eller andra handlingar samt för kopior, i den utsträckning antalet sådana överstiger tjugofem.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1996:939
Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996 och tillämpas i mål där talan väcks efter ikraftträdandet.
2003:577
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003 och tillämpas i mål där talan väcks efter ikraftträdandet.
SFS 1991:1340

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-10-17

Upphävandedatum:
2014-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:882