Författningen har upphävts / ska upphävas 1992-07-01 genom SFS 1992:191

Förordningens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller rätten för myndigheterna under regeringen att ta ut ersättning för varor och tjänster. Förordningen gäller dock inte affärsverken.

2 § En myndighet får ta ut ersättning för varor och tjänster bara om det följer av en lag eller en förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

3 § Denna förordning skall tillämpas bara om något annat inte följer av en lag eller en förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Ersättning för vissa varor och tjänster

4 § Om det ligger inom ramen för en myndighets uppgift enligt lag eller enligt instruktion eller annan förordning, får myndigheten mot ersättning tillhandahålla följande varor och tjänster:
1. tidskrifter och andra publikationer,
2. informations- och kursmaterial,
3. konferenser och kurser,
4. rådgivning.
   En myndighet får mot ersättning också upplåta lokaler om byggnadsstyrelsen har medgett det. En myndighet får också upplåta utrustning mot ersättning.
   Varor och tjänster som avses i första och andra styckena får tillhandahållas andra än statliga myndigheter bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

5 § En myndighet får efter överenskommelse med en annan myndighet under regeringen mot ersättning tillhandahålla den myndigheten även andra tjänster än som avses i 4 §, om det är förenligt med myndigheternas uppgift enligt lag eller enligt instruktion eller annan förordning.

6 § Bara om regeringen särskilt medger det får en myndighet i större omfattning tillhandahålla en annan myndighet varor och tjänster som avses i 4 § första och andra styckena eller 5 §.

7 § En myndighet får själv bestämma ersättningens storlek och disponera inkomster från försäljning av sådana varor och tjänster som avses i 4 eller 5 §.

Redovisning av inkomster m. m.

8 § Inkomster från försäljning av varor och tjänster som avses i 4 och 5 §§ skall redovisas särskilt under myndighetens förvaltningsanslag. Om myndigheten lämnar resultaträkning, skall inkomsterna redovisas i denna.

9 § Inkomster från andra varor och tjänster än som avses i 4 eller 5 § skall redovisas mot den inkomsttitel som regeringen bestämmer.

Samråd m. m.

10 § Myndigheten skall varje år samråda med riksrevisionsverket om den ersättning som myndigheten tar ut för varor och tjänster.
   Verket får medge undantag från samrådsskyldigheten.

11 § Myndigheten skall på begäran av riksrevisionsverket lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut ersättning för.

12 § Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1991:354

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-04-18

Upphävandedatum:
1992-07-01

Uppdaterad: