Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses
1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel,
3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser. Förordning (1992:1307).
SFS 1988:563

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-06-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1992:1307