1 § Med radarvarnare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare för vägtrafik.
   Med laservarnare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en laserhastighetsmätare för vägtrafik.
   Med laserstörare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att med elektromagnetiska vågor störa funktionen hos en laserhastighetsmätare för vägtrafik. Lag (1998:1622).

2 § Radarvarnare, laservarnare eller laserstörare får inte tillverkas, innehas, överlåtas eller användas. Ej heller får en annan anordning som är så konstruerad att den kan ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare eller en laserhastighetsmätare eller sända elektromagnetiska vågor till en laserhastighetsmätare användas i ett fordon för detta ändamål. Lag (1998:1622).

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1622).

4 § En radarvarnare, en laservarnare, en laserstörare eller annan anordning som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad. Lag (1998:1622).

SFS 1988:15

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-01-07

Först inlagd:
1988-02-24

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1998:1622