Författningen är tidsbegränsad till 1999-01-01

1 § Enligt denna lag får regeringen försöksvis lämna ekonomiska föreningar tillstånd att utan hinder av bestämmelserna i 1 kap. 8 § bostadsrättslagen (1991:614) bedriva verksamhet i vilken föreningen tillämpar villkor som innebär att det med andelsrätt i föreningen följer en rätt att hyra bostadslägenhet (kooperativ hyresrätt). Lag (1991:626).

2 § Tillstånd får lämnas om den kommun i vilken föreningen skall bedriva sin verksamhet tillstyrker denna och om föreningens stadgar föreskriver att minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne skall ingå i föreningens styrelse.

3 § Om tillstånd lämnas, får regeringen
1. medge föreningen rätt att tillämpa villkor som avviker från 12 kap. 15 § andra stycket första meningen och 19 § jordabalken,
2. medge undantag från tillämpningen av 12 kap. 18 a § första - femte styckena och 18 b - 18 h §§ jordabalken och hyresförhandlingslagen (1978:304) i fråga om hus som föreningen förvaltar,
3. ställa sådana villkor för föreningens verksamhet att syftet med försöksverksamheten kan uppnås. Lag (1997:65).

3 a § Bestämmelsen i 12 kap. 45 § första stycket 1 jordabalken om vissa upplåtelser av bostadslägenheter i andra hand gäller inte för hyresrätt som upplåts av en förening som fått tillstånd enligt 1 §. Lag (1993:401).

4 § Kommunen skall fortlöpande följa försöksverksamheten och på begäran av regeringen lämna sådana uppgifter som behövs för att verksamheten skall kunna utvärderas.
   Kommunen skall bistå föreningar som har lämnats tillstånd enligt denna lag med behövliga råd och upplysningar.

5 § Regeringens tillstånd eller kommunens tillstyrkan enligt denna lag skall inte utgöra någon förutsättning för att registrera en ekonomisk förening som avser att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt. Lag (1991:626).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1986:1242
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och gäller till utgången av år 1996.
Vad regeringen i tidigare meddelade tillståndsbeslut har föreskrivit om undantag från bostadssaneringslagen (1973:531) skall i stället avse undantag från 12 kap. 18 a 18 c §§ jordabalken.
Tillstånd som har meddelats enligt denna lag skall fortfarande gälla efter utgången av lagens giltighetstid. Lag (1994:1583).
1997:65
Denna lag träder i kraft den 1 april 1997. Vad regeringen i tidigare meddelade tillståndsbeslut har föreskrivit om undantag från bostadssaneringslagen (1973:531) eller från 12 kap. 18 a - 18 c §§ jordabalken skall i stället avse undantag från 12 kap. 18 a § första - femte styckena och 18 b - 18 h §§.
SFS 1986:1242

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1986-12-11

Tidsbegränsad till:
1999-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1997:65