Författningen har upphävts / ska upphävas 2009-04-29 genom SFS 2009:223

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller asbesthaltiga kopplingsbelägg och bromsbelägg (friktionsbelägg) till fordon samt fordon utrustade med sådana friktionsbelägg.

2 § Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit.
   Med asbesthaltiga friktionsbelägg avses i denna förordning friktionsbelägg som innehåller mer än en viktprocent asbest.

3 § De beteckningar som används i denna förordning har, om inte annat anges, samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2002:933).

4 § Följande fordon får inte vara utrustade med asbesthaltiga friktionsbelägg när de saluförs eller överlåts.
1. Personbilar och motorcyklar som är av 1988 eller senare års modell.
2. Lastbilar och bussar som är av 1989 eller senare års modell.
3. Andra motordrivna fordon och släpfordon som tillverkas fr.o.m. den 1 juli 1988.
   Ett fordon som tillhör en fordonstyp som beroende på utrustning, inredning eller huvudsakligt användningsområde kan hänföras till flera fordonsslag enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner skall vid tillämpning av denna förordning anses tillhöra det fordonsslag som fordonstypen i sitt standardutförande är hänförlig till. Förordning (2002:933).

5 § Arbetsmiljöverket skall i en särskild författning ange andra fordon än sådana som avses i 4 §, till vilka det finns asbestfria friktionsbelägg med vilka fordonet får användas. Asbesthaltiga belägg till fordon, som anges i 4 § eller i Arbetsmiljöverkets författning, får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas. Förordning (2000:960).

6 § Arbetsmiljöverket får om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall medge undantag från 4 eller 5 §. Ett undantag får förenas med särskilda villkor. Förordning (2000:960).

7 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.
   Bestämmelser om kontroll av fordon finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2002:925). Förordning (2002:933).

8 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (1998:920).

9 § Arbetsmiljöverkets beslut i ett ärende enligt 5 och 6 §§ får överklagas hos regeringen. Förordning (2000:960).

SFS 1986:683

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1986-08-21

Upphävandedatum:
2009-04-29

Senast ändrad:
2009-04-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2002:933