Författningen har upphävts / ska upphävas 1995-01-01 genom SFS 1994:1900

1 § Stämpelskatt skall betalas till staten enligt denna lag vid bildande av aktiebolag eller vid ökning av aktiekapital.

2 § Skatten är två procent av aktiernas nominella belopp. Vid ökning av aktiekapital skall, om ett högre belopp har betalats för aktierna än det nominella beloppet, skatten dock beräknas på det belopp som har betalats för aktierna. Vid utbyte av skuldebrev mot aktier skall skatten beräknas på aktiernas nominella belopp eller, om detta är högre, på det belopp som ursprungligen har betalats för skuldebreven.
   Om betalning för vissa aktier har skett genom tillförande av apportegendom, skall samma skatt betalas för aktierna som för de aktier som har betalats med pengar. Om samtliga aktier helt eller delvis har betalats genom apportegendom utgår skatten på aktiernas nominella belopp eller, om detta är högre, på det belopp som har betalats för aktierna utöver apportegendomen. Lag (1986:317).

3 § Aktiebolaget är skattskyldigt enligt denna lag.

4 § Skattskyldigheten inträder när registrering av det nybildade bolaget sker eller, vid ökning av aktiekapitalet, när registrering sker som innebär att aktiekapitalet ökas. Lag (1986:317).

5 § Vid bildande av aktiebolag föreligger inte redovisningsskyldighet utan skatt påförs genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i aktiebolagsregistret utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Skatten anses fastställd till det påförda beloppet. Beslut om skatten får meddelas enligt 4 kap. 3 och 5 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
   Skatten enligt första stycket skall betalas senast två månader efter den dag då skattskyldigheten inträtt. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8--11 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tas ut om skatten inte betalas inom denna tid.
   Vid ökning av aktiekapital skall bolaget lämna deklaration till beskattningsmyndigheten. Deklaration skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två månader efter den dag då skattskyldigheten inträtt. Lag (1992:641).

6 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1984:405
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
2. Stämpelskattelagen (1964:308) gäller fortfarande i fråga om skatt på aktier i de fall skatteplikt har inträtt före ikraftträdandet.
3. Stämpelskattelagen (1964:308) gäller även efter ikraftträdandet i fall då skatten avser en nyemission och beslutet om emissionen har registrerats före ikraftträdandet.
1986:317
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om skattskyldigheten enligt dessa bestämmelser inträtt före ikraftträdandet.
1992:641
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
1994:1900
Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt när skattskyldighet inträtt före utgången av år 1994.
SFS 1984:405

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1984-07-06

Upphävandedatum:
1995-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1994:1900