Författningen har upphävts / ska upphävas 1995-07-01 genom SFS 1994:1809

1 § En civilförsvarspliktig är under de förutsättningar och i den omfattning som anges i 12 § 1--3 mom. civilförsvarslagen (1960:74) skyldig att tjänstgöra i annan verksamhet inom totalförsvaret än civilförsvarets verksamhet. Uttagning för sådan tjänstgöring skall verkställas av myndigheter som regeringen bestämmer. Skyldighet att tjänstgöra i verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter har dock bara de civilförsvarspliktiga som har uttagits till ordnings- eller bevakningsuppgifter. Uttagen är att anse som inskriven enligt 17 § civilförsvarslagen.
   Den civilförsvarspliktige skall under tjänstgöringen tillhöra den verksamhet som han deltar i.

2 § Är tjänstgöring enligt denna lag förenad med bruk av vapen, får den civilförsvarspliktige inte åläggas sådan tjänstgöring, om det kan antas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den civilförsvarspliktiges allvarliga personliga övertygelse att han inte kommer att fullgöra tjänstgöringen.

3 § Bestämmelserna i 12 § 5 mom., 13, 15, 16, 18, 21, 77 och 78 §§, 79 § 1--3 mom., 81 och 83 §§ civilförsvarslagen (1960:74) skall tillämpas på den som tjänstgör enligt denna lag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall med civilförsvaret avses verksamhet enligt denna lag.

SFS 1984:272

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1984-05-17

Upphävandedatum:
1995-07-01

Uppdaterad: