Författningen har upphävts / ska upphävas 2017-01-01 genom SFS 2016:970

1 § Statlig garanti enligt denna förordning kan beviljas, om den verksamhet som avses bli främjad genom garantin är av väsentlig betydelse för den långsiktiga svenska försörjningen med olja, naturgas eller kol. Förordning (1997:1016).

2 § Garanti lämnas för lån som tas upp av
1. svenska eller utländska företag för investeringar i utvinning, transport eller lagring av olja, naturgas eller kol,
2. svenska företag för förvärv av intresseandelar i gjorda fyndigheter av olja, naturgas eller kol,
3. svenska företag för förvärv av aktier i bolag som har till huvudsaklig verksamhet att utvinna olja, naturgas eller kol.

3 § Garanti kan lämnas även som säkerhet för svenska företags

1. ekonomiska åtaganden i samband med prospektering eller utvinning av olja, naturgas eller kol utom riket,
2. betalningsförpliktelser i samband med leveranser av olja, naturgas eller kol inom ramen för långsiktiga leveransavtal.

4 § Frågor om garantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om garantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:214).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

6 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

7 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

8 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

9 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1985:1008
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om lån där beslut om garanti meddelats före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
SFS 1981:717

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1981-06-25

Upphävandedatum:
2017-01-01

Senast ändrad:
2016-11-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:214