Författningen har upphävts / ska upphävas 1988-01-01 genom SFS 1987:905

1 § Länsstyrelsen i Stockholms län skall sörja för att den nuvarande vildsvinsstammen som lever i frihet i länet inte ökar i nämnvärd omfattning.
   Inom landet i övrigt skall länsstyrelserna vidta de åtgärder som behövs för att utrota vildsvin som lever i frihet. Förordning (1983:1122).

2 § Om det behövs för att utrota eller minska vildsvinsstammarna skall länsstyrelsen tillämpa 24 § 3 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt.

3 § Om länsstyrelsen fattar beslut om jakt efter vildsvin enligt 24 § 3 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt, skall länsstyrelsen bestämma att jakten skall ske genom jakträttsinnehavarens försorg, om han åtar sig jakten och det är lämpligt att jakten bedrivs på detta sätt.
   Sker jakten genom jakträttsinnehavarens försorg, tillfaller fällda djur honom.

4 § Medel ur jaktvårdsfonden får efter beslut av statens naturvårdsverk ställas till förfogande för åtgärder enligt 1 §. Förordning (1983:1122).

SFS 1981:175

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1981-03-05

Upphävandedatum:
1988-01-01

Uppdaterad: