1 § Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

2 § Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för
1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda lag,
3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur viltvårdsområden enligt 31-33 §§ nämnda lag,
4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län.
   Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som anges i 1-4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras. Förordning (2002:727).

3 § Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader.
   Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också för andra kostnader.

4 § Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.

5 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2000:1215).

7 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

SFS 1980:896

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1980-12-04

Senast ändrad:
2015-06-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2002:727