SFS 1980:896

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1980-12-04

Senast ändrad:
2015-06-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2002:727


1 § Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

2 § Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för
1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda lag,
3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur viltvårdsområden enligt 31-33 §§ nämnda lag,
4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län.
   Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som anges i 1-4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras. Förordning (2002:727).

3 § Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader.
   Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också för andra kostnader.

4 § Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.

5 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2000:1215).

7 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen