Författningen har upphävts / ska upphävas 2009-06-30 genom SFS 2009:641

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen

1 § Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och angår uppgifterna
1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska förhållanden,
2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,
4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten,
5. militärtekniska forskningsresultat,
gäller sekretessen för uppgifterna under 1-3 i högst etthundrafemtio
år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år. Förordning (1991:1756).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen

1 a § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:
   Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,
domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
   Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,
   Justitiekanslern,
   Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,
   Kustbevakningen,
   Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,
   Försäkringskassan,
socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten, den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,
   Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
   Socialstyrelsen,
   Statens institutionsstyrelse,
   Migrationsverket,
   Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
   Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
   Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
   Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
   Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort. Förordning (2007:1213).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen

1 b § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för
1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,
2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.
   I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år.
   Verksamheten avser
1. fastighetsregistret
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort
4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens pensionsverks pensionsregister
6. Transportstyrelsens vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret
10. Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige Förordning (2009:342)

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen

1 c § Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
   Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
   The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
   Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
   Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
   Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
   Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
   Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
   De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
   Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
   Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
   The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
   Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
   Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
   Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
   Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
   Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
   Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
   Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
   Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
   Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
   Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
   Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,
centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
   Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
   FjármálaeftirlitiD (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
   Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
   Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
   Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
   New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
   Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
   Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
   Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
   Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
   Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008. Förordning (2008:749).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen

1 d § Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller inte för uppgifter i följande register:
bankregistret som förs av Bolagsverket,
biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644),
   EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
filialregistret som förs av Bolagsverket,
föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,
varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2007:736).

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen

2 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgifter om
1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
   I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.
   Av 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) framgår att regeringen för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgifterna lämnas.

Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen

3 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter       Undersökning      Särskilda begränsningar
i sekretessen
1. Socialberedningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast
(S 1980:07) missbrukare uppgifter om enskildas
personliga förhållanden
Utredningen (Ju 1986:C) undersökningar rörande sekretessen gäller endast
för översyn av reglerna långtidsdömda uppgifter om enskildas
för straffverk- personliga förhållanden
ställighet för lång-
tidsdömda
Utredningen undersökningar om
(Fi 1986:06) tillämpningen av
för översyn av lagen betalningssäkrings-
(1978:880) om institutet
betalningssäkring för
skatter, tullar och
avgifter
Praxisutredningen undersökningar om sekretessen gäller endast
(Ku 1993:08) praxis i asylärenden uppgifter om enskildas
personliga förhållanden
Barnpornografi- utredningens under- sekretessen gäller endast
utredningen sökning om pedofili uppgifter om
(Ju 1994:14) enskildas personliga
förhållanden
Utredningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast
(A 1996:01) om utländska medborgare uppgifter om enskildas
möjligheterna att som sökt sig till personliga förhållanden
i s.k. anknytnings- Sverige och deras i
ärenden använda Sverige bosatta s.k.
belastnings- anknytningspersoner
uppgifter om i
Sverige bosatta
personer
1996 års Smittskydds- undersökningar om sekretessen gäller endast
kommitté (S 1996:07) tillämpningen av uppgifter om enskildas
smittskyddslagens personliga förhållanden
(1988:1472) bestäm-
melser om tvångs-
åtgärder
Kommissionen enkätundersökning om
(UD 1997:05) om egendom av judiskt
judiska tillgångar ursprung som förts
i Sverige vid till Sverige före
tiden för andra och under andra
världskriget världskriget
Utredningen undersökningar om sekretessen gäller endast
(S 1997:14) om tillämpningen, och om uppgifter om enskildas
steriliseringar konsekvenserna av personliga förhållanden
tillämpningen för den
enskilde, av 1934 och
1941 års steriliserings-
lagar
Fastighetsbeskatt- undersökningar om sam-
ningskommittén bandet mellan priser
(Fi 1998:06) för bostadsrätter och
egenskaper hos bostads-
rättsföreningar
respektive bostads-
rätter
Utredningen
(Ku 1998:05) om ny- undersökningar om sekretessen gäller endast
hetsförmedlingen information till uppgifter om enskildas
till vissa sär- drabbade personer personliga förhållanden
skilt drabbade i
samband med brand-
katastrofen i
Göteborg
1998 års sexualbrotts- undersökningar av sekretessen gäller endast
kommitté straffmätning och uppgifter om enskildas
(Ju 1998:03) straffvärdes- personliga förhållanden
bedömning i sexual-
brottmål
Kommittén om dom- enkätundersökning sekretessen gäller endast
stolschefens roll om domstolsledning uppgifter om enskildas
och utnämningen av och utnämningen av personliga förhållanden
högre domar domare
(Ju 1998:08)
Utredningen om över- undersökning av rätts-
syn av lagstiftningen väsendets tillämp-
om olaga diskrimine- ning av 16 kap. 9 §
ring m.m. brottsbalken
(Ju 1999:10) (olaga diskrimine-
ring
Utredningen för över- undersökningar av be-
syn av processuella slutsprocessen i för-
regler inom social- tidspensionsärenden
försäkringen, m.m. enligt lagen
(S 1998:06) (1962:381) om
allmän försäkring
Personskadekommittén undersökningar av be-
(Ju 1999:04) slutsprocessen i för-
tidspensionsärenden
enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring
Utredningen om över- undersökning om verk-
syn av reglerna om samhet som bedrivs av
skattskyldighet i ideella föreningar
mervärdesskatte-
lagen m.m.
(Fi 1999:03)
Kommittén för över- undersökning av gri-
syn av utlännings- panden och domar av-
lagens bestämmelser seende 10 kap. 2 a
om anhöriginvandring och 5 §§ utlännings-
(UD 2000:03) lagen (1989:529) samt
6 kap. 8 och 9 §§
brottsbalken
Kommittén för hemlösa undersökning om
(S 1998:09) situationen för
hemlösa utanför
storstadsregionerna
Kommittén om till- undersökningar hos
synen över polisen och polisen och åklagar-
åklagarväsendet m.m. väsendetom klagomål,
(Ju 2000:15) brottsanmälningar och
förundersökningar
rörande anställda
inom polisen och
åklagarväsendet
LVM-utredningen undersökningar om sekretessen gäller endast
(S 2002:04) tillämpningen av uppgifter om enskildas
lagen (1988:870) om personliga förhållanden
vård av missbrukare
i vissa fall
Egendomsskatte- ekonomiska
kommittén (Fi 2002:06) undersökningar inom
fastighetsskatte-,
förmögenhetsskatte-
och arvs- och
gåvoskatteområdet
Dentalmaterialutred- undersökningar om sekretessen gäller endast
ningen (S 2002:09) tillämpningen av uppgifter om enskildas
och konsekvenserna personliga förhållanden
för den enskilde av
tillämpningen av
6 och 7 §§
tandvårdsförordningen
(1998:1338)
Mervärdesskattesats- ekonomiska
utredningen undersökningar om
(Fi 2002:11) hushållens inkomster
och utgifter
Kriminalvårds- undersökningar rörande sekretessen gäller
kommittén straffverkställighet endast uppgifter om
(Ju 2002:13) enskildas personliga
förhållanden
Rattfylleri- undersökningar av sekretessen gäller
utredningen straffmätning och endast uppgifter om
(Ju 2003:12) påföljdsval i enskildas personliga
rattfyllerimål samt förhållanden
av verkställighet
av rattfylleridomar
Sociala barn- undersökningar om sekretessen gäller
och ungdomsvårds- barn- och ungdomsvård endast uppgifter om
kommittén enskildas personliga
(S 2003:6) förhållanden
Patientdatautred- enkätundersökning sekretessen gäller
ningen (S 2003:03) om patientjournaler endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden
Tonnageskatte- undersökning av sekretessen gäller
utredningen rederiers skatte- endast uppgifter om
(Fi 2004:20) och bokslutsvariabler enskildas ekonomiska
samt brutto- och förhållanden
nettotonnage på
rederiers fartyg
2005 års undersökning rörande sekretessen gäller
barnpornografi- brottsrubricering endast uppgifter om
utredning och påföljder vid enskildas personliga
(Ju 2005:07) barnpornografibrott förhållanden
Utredningen om ett undersökning rörande
nytt tandvårdsstöd tandvårdskonsumtion
för vuxna
(S 2005:08)
LSS-kommittén undersökningar rörande
(S 2004:06) fördelning och spridning
av kostnaderna för och
tillgången till insatser
enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till
vissa funktionshindrade
och enligt lagen
(1993:389) om
assistansersättning samt
undersökningar om dessa
insatsers kvalitet
Utredningen om undersökningar sekretessen gäller
dokumentation och rörande övergrepp endast uppgifter
stöd till enskilda och vanvård av om enskildas
som utsatts för enskilda vid personliga
övergrepp och institutioner och förhållanden
vanvård inom den familjehem inom den
sociala barnavården sociala barnavården
(S 2006:05)
Förtroendeutredningen undersökning om
(Ju 2007:08) förtroendet för
domstolarna
Utredningen om en undersökningar om sekretessen gäller
översyn av tillämpningen och endast uppgifter om
aktivitetsersättning om konsekvenserna enskildas personliga
(S 2007:15) av tillämpningen förhållanden
för den enskilde av
bestämmelserna om
aktivitetsersättning
i lagen (1962:381)
om allmän försäkring
och av andra åtgärder
som riktas mot
personer under 30 år
med funktionshinder
Studiesociala undersökningar om sekretessen gäller
kommittén (U 2007:13) studiesociala frågor endast uppgifter om
och enskildas personliga
studiemedelssystemet förhållanden
Trafikförsäkrings- undersökningar om
utredningen trafikskador och om
(S 2007:05) effekter för den
enskilde av
förändringar i
trafikförsäkringen
Ungdomsstyrelsen Undersökning av
utbildning,
sysselsättning
och övriga
levnadsvillkor för
ungdomar i ett antal
utanförskapsområden
Stiftelse och undersökning om sekretessen gäller
föreningsskatte- inkomstbeskattning endast uppgifter om
utredningen av stiftelser, enskildas ekonomiska
(Fi 2007:09) ideella föreningar, förhållanden
registrerade
trossamfund samt
vissa andra
juridiska personer
Utredningen om undersökning om sekretessen gäller
utvärdering av tillämpningen av endast uppgifter om
förbudet mot köp bestämmelsen om enskildas personliga
av sexuell tjänst straff för köp förhållanden
(Ju 2008:09) av sexuell tjänst
i dess nuvarande
och dess tidigare
lydelse
2. sjukvårds- miljömedicinska, sekretessen gäller endast
inrättningar, socialmedicinska, uppgifter om enskildas
utbildningsanstalter psykiatriska eller personliga förhållanden
och forsknings- andra medicinska
inrättningar studier
3. Riksskatteverket verkets undersökning av
utfallet av 1981
års allmänna
fastighetstaxering
4. Brottsförebyggande kriminologiska
rådet undersökningar
5. utbildnings- sociologiska, sekretessen gäller endast
anstalter och psykologiska, uppgifter om enskildas
forskningsin- pedagogiska eller personliga förhållanden
rättningar andra beteende-
vetenskapliga eller
samhällsveten-
skapliga studier
6. Vägverket haveriundersökningar
7. Boverket undersökning av sekretessen gäller
byggnaders tekniska endast uppgifter om
utformning enskildas personliga
förhållanden
8. Institutet för utvärdering av arbets-
arbetsmarknadspolitisk marknadspolitiskt moti-
utvärdering verade åtgärder och av
arbetsmarknadens funk-
tionsrätt
9. Livsmedelsekono- ekonomiska undersökningar
miska institutet inom jordbruks- och
livsmedelsområdet
10. Myndigheten för undersökningar av
samhällsskydd och olyckshändelser och
beredskap räddningsinsatser
11. Statens undersökningar inom sekretessen gäller
institutionsstyrelse missbruks- och endast uppgifter om
ungdomsvården under enskildas personliga
uppföljning efter förhållanden
avslutad vård
12. Statskontoret undersökning om sekretessen gäller
medborgarnas syn på endast uppgifter om
den offentliga enskildas personliga
förvaltningen förhållanden
undersökning av sekretessen gäller
effekterna av endast uppgifter om
förnyelsen av den enskildas personliga
arbetslivsinriktade förhållanden
rehabiliteringen
uppdrag att utvärdera sekretessen gäller
informationsutbyte endast uppgifter om
mellan myndigheter enskildas personliga
förhållanden
undersökning av sekretessen gäller
folkhögskolesatsningar endast uppgifter om
för arbetslösa enskildas personliga
inskrivna i förhållanden
aktivitetsgarantin
och för arbetslösa
ungdomar
undersökning av sekretessen gäller
finansiell samordning endast uppgifter om
inom enskildas personliga
rehabiliteringsområdet förhållanden
undersökning av sekretessen gäller
insatser för endast uppgifter om
funktionshindrade inom enskildas personliga
arbetsmarknadspolitiken förhållanden
undersökning av sekretessen gäller
försöksverksamhet med endast uppgifter om
avidentifierade enskildas personliga
ansökningshandlingar förhållanden
och en studie om
rekrytering med
mångfaldsperspektiv
undersökningar av sekretessen gäller
Försäkringskassans endast uppgifter om
kontrollarbete enskildas personliga
avseende felaktiga förhållanden
utbetalningar samt av
Försäkringskassans
rättstillämpning
undersökningar av sekretessen gäller
Arbetsförmedlingens endast uppgifter om
kontrollarbete enskildas personliga
avseende felaktiga förhållanden
utbetalningar
uppdrag att utvärdera sekretessen gäller
svenskundervisning endast uppgifter om
för invandrare (sfi) enskildas personliga
förhållanden
undersökningar om sekretessen gäller
erfarenheter av endast uppgifter om
särskilda enskildas personliga
fortbildningsinsatser förhållanden
för lärare
undersökningar av sekretessen gäller
Centrala endast uppgifter om
studiestödsnämndens enskildas personliga
kontrollarbete förhållanden
avseende felaktiga
utbetalningar
13. Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller
Justitiedepartementet endast uppgifter om
dels om utvisning på enskildas personliga
grund av brott (Ju förhållanden
2001:J), dels om
påföljdsval och
straffmätning vid
vållande till annans
död, grovt brott, och
vållande till
kroppsskada eller
sjukdom, grovt brott
undersökningar om sekretessen gäller
effekter av endast uppgifter om
förändringar inom enskildas personliga
skatte-, bidrags- och eller ekonomiska
socialavgiftsområdet, förhållanden
om inkomst- och
förmögenhetsfördelning
samt om
fördelningseffekter av
de offentliga
välfärdssystemen
undersökningar om sekretessen gäller
utveckling, förändring endast uppgifter om
samt effekter av enskildas personliga
åtgärder inom områdena eller ekonomiska
jakt och fiske, djur, förhållanden
jord- och skogsbruk,
livsmedel, landsbygd,
miljö och
naturresurser, energi,
kommunikationer,
näringsverksamhet,
arbetsmarknad,
undervisning och
utbildning,
socialtjänst, hälso-
och sjukvård samt
tandvård
14. Strålsäkerhets- undersökningar och sekretessen gäller
myndigheten studier i beredskaps- endast uppgifter om
och miljömålsarbetet enskildas personliga
förhållanden
15. Socialstyrelsen undersökningar om
hälso- och sjukvårdens
behov av läkare,
sjuksköterskor,
barnmorskor och
röntgensjuksköterskor
samt tandvårdens behov
av tandläkare och
tandhygienister på kort
och lång sikt
undersökning om
tillämpningen av
bestämmelserna om
genetisk information i
försäkringssammanhang
i lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m.
16. Rådet för undersökningar av
forsknings- och ansökningar om och
utvecklingssamarbete deltagande i
inom EU EU-programmen för
forskning och teknisk
utveckling
17. Statens
folkhälsoinstitut undersökningar om
folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer
18. Konsumentverket undersökningar av sekretessen gäller
produktrelaterade endast uppgifter om
olycksfall enskildas personliga
förhållanden
19. Åklagarmyndigheten undersökning sekretessen gäller
rörande endast uppgifter om
straffmätning och enskildas personliga
påföljdsval i mål förhållanden
om misshandel,
grov misshandel,
olaga hot, grovt
olaga hot, rån
och grovt rån samt
grov fridskränkning
och grov
kvinnofridskränkning
20. Forum för levande enkätundersökning sekretessen gäller
historia bland lärare dels om endast uppgifter om
Förintelsen, dels om enskildas personliga
hedersrelaterat våld förhållanden
eller förtryck
21. Kommerskollegium ekonomiska sekretessen
undersökningar på det gäller endast
handelspolitiska uppgifter om
området enskildas
ekonomisk
förhållanden
22. Premiepensions-
myndigheten undersökningar om
pensionsspararnas
investeringsbeteende
och utfallet av
detta
23. Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen
matvanor, gäller endast
livsmedelshantering uppgifter om
samt säker mat enskildas
personliga
förhållanden
Förordning (2009:3).

Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen

3 a § Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12). Förordning (1996:1089).

Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen

4 § Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos arrendenämnderna, hyresnämnderna, Statens va-nämnd.

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen

5 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter           Sekretessbelagda handlingar som
inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen handlingar i ärenden rörande
enskilda arbetssökande
Arbetsgivarverket förslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassorna handlingar i ärenden om
arbetslöshetsersättning och i
ärenden om medlemsavgift för
arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket handlingar som ska ingå i
informationssystemet om
arbetsskador och statistiskt
primärmaterial
Fiskeriverket statistiskt primärmaterial och
handlingar som utgör underlag
för tillsyn av fiskerinäringen
Försäkringskassan handlingar i försäkringsärenden
och i ärenden om statligt
tandvårdsstöd,
samlingsräkningar med bilagor
för läkarvård eller annan
sjukvård samt statistiskt
primärmaterial
Försvarsmakten patientjournaler som rör
totalförsvarspliktiga och anställd
personal
Kommerskollegium ansökningar och andra handlingar i
licensärenden avseende
import och export av varor
kommunala myndigheter och handlingar i ärenden om
trafikhuvudmän färdtjänst och riksfärdtjänst
Kriminalvården handlingar som utgör underlag till
det centrala kriminalvårdsregistret
och handlingar som hör till journaler
som upprättats för enskilda i
kriminalvårdsverksamhet samt
transportbeställningar
Kustbevakningen anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska
orter
landstingskommunala bevis om högkostnadsskydd
myndigheter och kommunala för patientavgifter i öppen
myndigheter i kommuner hälso- och sjukvård
som inte ingår i ett
landsting
Läkemedelsverket statistiskt primärmaterial
Migrationsverket av verket rekvirerade personbevis,
utdrag ur belastningsregister och
misstankeregistret samt
kontrollbesked från
Rikspolisstyrelsens
säkerhetsavdelning
Myndigheten för statistiskt primärmaterial
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket provresultat som utgör underlag till
jägarexamensregistret och handlingar
som avser inbetalningar för jaktkort
polismyndigheterna anteckningar om det löpande
polisarbetet, sådana protokoll enligt
27 och 28 §§ polislagen (1984:387)
eller enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer
m.m. som avser avvisanden,
avlägsnanden, omhändertaganden,
gripanden eller fängselanvändning och
som inte registreras i särskilda
ärenden samt underrättelser från
kriminalvården om permissioner
Premiepensionsmyndigheten handlingar i försäkringsärenden
enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension
Riksbanken statistiskt primärmaterial
Rikspolisstyrelsen handlingar som utgör underlag för
belastningsregistret,
misstankeregistret,
kriminalunderrättelseregister,
DNA-register, fingeravtrycksregister,
signalementsregister och andra
register angående brott, handlingar
som utgör underlag för sådan särskild
undersökning som avses i 14-16 §§
polisdatalagen (1998:622),
framställningar om
fingeravtrycksundersökning samt
statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra patientjournaler, läkarvårdskvitton
inrättningar för vård samt samlingsräkningar
av patienter eller motsvarande handlingar
som upprättas i samband med
patientbesök
Skatteverket deklarationer, kontrolluppgifter och
andra handlingar som avser taxering
eller fastställande av skatt eller
avgift eller som rör anstånd med eller
krav på att lämna handlingar för dessa
ändamål eller handlingar som avser
beräkning, jämkning eller
återbetalning av skatt eller
handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter
Smittskyddsinstitutet remisser avseende patientprov
socialnämnderna och de handlingar som hör till enskildas
nämnder som svarar för personakter
verksamhet enligt
lagen (1993:387) om
stöd och service till
vissa funktionshindrade
Socialstyrelsen statistiskt primärmaterial och
anmälningar till
donationsregistret
Statens institutionsstyrelse handlingar som hör till
personakter som har upprättats
för enskilda
Statens jordbruksverk statistiskt primärmaterial
Statistiska centralbyrån statistiskt primärmaterial
Totalförsvarets pliktverk patientjournaler som rör
totalförsvarspliktiga
Tullverket handlingar som angår klarering av varor
och transportmedel, handlingar som
innehåller bokningsuppgifter inhämtade från
transportföretag samt handlingar som ingår
i informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter
åklagarmyndigheterna utdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag
ur belastningsregistret, misstankeregistret
och andra register som förs med stöd av
polisdatalagen (1998:622), utdrag ur
vägtrafikregistret samt rekvisitioner av
sådana utdrag
Förordning (2009:141).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § sekretesslagen

6 § Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter           Register
allmänna domstolarna diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelser på
befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning
allmänna diarier över mål enligt
förvaltningsdomstolarna smittskyddslagen (2004:168) och
enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet
i vissa fall
beskickningar och konsulat samtliga diarier
samt delegationer hos
mellanfolkliga
organisationer, dock
inte Sveriges ständiga
representation vid
Europeiska unionen (EU)
Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar enligt
materielverk, Försvarets lagen (2000:130) om
radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets och över underrättelser inom
forskningsinstitut försvarets underrättelse- och
säkerhetstjänst
polismyndigheterna diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om hemlig
teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning
Regeringskansliet diarium över krypterade meddelanden,
diarium över handlingar som rör
myndigheters krigsorganisation och
beredskapsförberedelser, diarier över
inriktningar och underrättelser
enligt lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,
diarier över handlingar som rör
förberedelser enligt 11 f § förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet över handlingar som
kommit in eller upprättats i andra än
administrativa och konsulära ärenden
och handelsärenden
Rikspolisstyrelsen diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för hindrande och uppdagande av
brott mot rikets säkerhet m. m.
Signalspaningsnämnden diarier över ärenden om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet
Skatteverket diarium över ärenden om könsbyte
Socialstyrelsen diarium över ärenden som handläggs av
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga,
sociala och medicinska frågor
Steriliseringsersättnings- diarium över ärenden om ersättning
nämnden till steriliserade
Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium
representation vid över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier
över handlingar som kommit in
eller upprättats i administrativa
ärenden och handelsärenden
Tullverket diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning
åklagarmyndigheterna diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning samt diarier
över förundersökningar som rör
brott mot rikets säkerhet
Förordning (2009:342).

Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet

7 § Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra stycket, endast prövas av
1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) och som angår polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet,
3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen än som avses i 1.
   I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras i Statsrådsberedningen eller Förvaltningsavdelningen, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. Detta gäller dock inte om handlingen har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.
   Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning. Förordning (2009:342).

Bilaga

Verksamheten består i      Särskilda begränsningar i sekretessen
1. utredning, planering, tillståndsgivning, pris- reglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet
   2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet
3. stöd som handhas av     sekretessen gäller inte
Arbetsförmedlingen och beslut i ärenden
planering hos
Arbetsförmedlingen i frågor
som rör byggnadsverksamhet
   4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
   5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden
6. bidrag till utvecklings-   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
arbete som Statens jordbruks-
verk tar befattning med
   7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Kommerskollegium
   8. stöd som handhas av Export- kreditnämnden
9. utredning, planering,    sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning, tillsyn stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos Elsäkerhetsverkets tillsyn över
Tillväxtverket, Verket för produktsäkerheten hos varor
innovationssystem, som är avsedda för konsumenter
Myndigheten för eller kan antas komma att
tillväxtpolitiska användas av konsumenter, om
utvärderingar och analyser, intresset av allmän kännedom
Sveriges geologiska om förhållande som rör risk
undersökning, Rymdstyrelsen, för skada på person har sådan
Strålsäkerhetsmyndigheten, vikt att uppgiften bör lämnas ut
Programrådet för forskning
för ett avfallssnålt samhälle,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens
energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Styrgruppen för Food from
Sweden, Myndigheten för
utländska investeringar i
Sverige samt Vägverket
10. utredning, planering och sekretessen enligt 2 § första
tillsyn med avseende på stycket 1 gäller inte för
ägarfrågor och ägarspridning uppgifter i tillsynsverksamheten,
samt sådan verksamhet som om intresset av allmän
bedrivs av bolag kännedom om förhållande som
där staten direkt eller rör människors hälsa, miljön eller
genom förmedling av annat redligheten i handeln eller
bolag äger aktier ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut
   11. utredning och planering med avseende på lokaliserings- politiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisa- tioner som företräder näringslivet
12. utredning, tillstånds-   sekretessen enligt 2 § första
givning och tillsyn enligt stycket 1 gäller inte för
lagen (1992:1119) om uppgifter i tillsynsverksamheten,
teknisk kontroll eller om intresset av allmän
enligt motsvarande äldre kännedom om förhållande som rör
bestämmelser människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller
ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut
   13. utredning, planering, tillsyn och stöd som handhas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
   14. har upphävts genom förordning (2000:1134).
   15. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg
16. utredning, planering    sekretessen enligt 2 § första
och tillsyn som handhas av stycket 1 gäller inte för
Konsumentverket eller uppgifter i tillsynsverksamheten,
Konsumentombudsmannen om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut
   18. prisreglering och utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
20. tillståndsgivning och        sekretessen gäller inte
tillsyn som handhas av beslut i ärenden
Transportstyrelsen
   sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
22. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt virkesmätnings-
lagen (1966:209) och skogs-
vårdslagen (1979:429)
   23. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   24. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
25. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lotterilagen
(1994:1000) och kasinolagen
(1999:355) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser samt utredning
och planering som handhas
av Lotteriinspektionen
26. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt förordningen i ärenden
(1956:413) om klassificering
av kött, lagen (2006:805) om sekretessen enligt 2 § första
foder och animaliska stycket 1 gäller inte för
biprodukter, förordningen uppgifter i tillsynsverksamheten,
(2006:814) om foder och om intresset av allmän kännedom
animaliska biprodukter, de om förhållande som rör människors
föreskrifter som meddelats hälsa, miljön eller redligheten i
med stöd av förordningarna handeln eller ett liknande
och de EG-bestämmelser som allmänintresse har sådan vikt att
kompletteras av lagen samt de bör lämnas ut
förordningen (1997:969) om
import- och exportreglering,
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
27. tillståndsgivning för sekretessen gäller endast enligt 2 §
nya verksamheter med första stycket 1
påverkan på miljön
enligt 17 kap.
miljöbalken
28. utredning, planering, sekretessen gäller inte
tillståndsgivning, tillsyn beslut i ärenden med
och stöd inom jordbrukets, undantag för beslut i
rennäringens och fiskets ärenden om exportbidrag,
områden som handhas av produktionsbidrag och
Statens jordbruksverk, stöd till marknadsföring
Fiskeriverket, Sametinget,
Kustbevakningen och
länsstyrelsen
29. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och förordningen
(1984:14) om
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
   31. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
32. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt strålskydds-
lagen (1988:220) eller sekretessen enligt 2 § första stycket
enligt motsvarande äldre 1 gäller inte för uppgifter i
bestämmelser tillsynsverksamheten, om intresset
av allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut
33. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen sekretessen enligt 2 § första
(2006:813), förordningen stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som om intresset av allmän kännedom
importeras från ett tredje om förhållande som rör
land, kungörelsen (1974:271) människors hälsa, miljön eller
om kontroll vid utförsel av redligheten i handeln eller
livsmedel eller enligt ett liknande allmänintresse har
motsvarande äldre sådan vikt att de bör lämnas ut
bestämmelser, de
föreskrifter som meddelats
med stöd av förordningarna
och kungörelsen och de
EG-bestämmelser som
kompletteras av
livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och
kontroll enligt rådets
förordning (EEG) nr 2377/90
av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett
gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för
högsta tilllåtna restmängder
av veterinärmedicinska
läkemedel i livsmedel med
animaliskt ursprung
34. tillsyn över hälso- sekretessen enligt 2 § första stycket
skyddet enligt miljöbalken 1 gäller inte om intresset av allmän
och förordningen kännedom om förhållande som rör
(1998:900) om tillsyn människors hälsa, miljön eller
enligt miljöbalken redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut
35. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn enligt
lagstiftningen om djurskydd,
epizooti, zoonoser, kontroll
av husdjur, provtagning på
djur, införsel och utförsel
av levande djur, behörighet
att utöva veterinäryrket
och EG-bestämmelser som
kompletteras av
lagstiftningen samt enligt
förordningen (1994:1313) om
avgifter vid veterinär
yrkesutövning eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser och
förordningen (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion
   36. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
39. utredning,         sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte vid
enligt läkemedelslagen tillsyn över produktsäkerheten
(1992:859) eller enligt hos varor som är avsedda för
motsvarande äldre konsumenter eller kan antas
bestämmelser, tillsyn enligt komma att användas av
lagen (1993:584) om konsumenter, om intresset av
medicintekniska produkter allmän kännedom om förhållande
eller enligt motsvarande som rör risk för skada på
äldre bestämmelser, person har sådan vikt att
tillståndsgivning och uppgiften bör lämnas ut
tillsyn enligt lagen
(1996:1152) om handel med
läkemedel m.m., lagen
(2006:496) om blodsäkerhet
och lagen (2008:286) om
kvalitets- och
säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga
vävnader och celler,
tillsyn enligt rådets
förordning (EG) nr
953/2003 av den 26 maj
2003 om förhindrande av
att handeln med vissa
viktiga mediciner
avleds till Europeiska
unionen, tillsyn enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 726/2004 av den 31 mars
2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn
över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel
samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser, tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 816/2006
av den 17 maj 2006 om
tvångslicensiering av patent
för tillverkning av
läkemedelsprodukter för export
till länder med
folkhälsoproblem samt tillsyn
enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1901/2006 av den 12 december
2006 om läkemedel för
pediatrisk användning och om
ändring av förordning (EEG) nr
1768/92, direktiv 2001/20/EG,
direktiv 2001/83/EG och
förordning (EG) nr 726/20048
40. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte
tillsyn enligt lagen beslut i ärenden
(1992:860) om kontroll
av narkotika,
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 273/2004 av den 11
februari 2004 om
narkotikaprekursorer,
Rådets förordning (EG)
nr 111/2005 av den 22
december 2004 om regler
för övervakning av
handeln med
narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen
och tredjeländer,
eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, samt
tillståndsgivning
och tillsyn enligt
lagen (1999:42) om
förbud mot vissa
hälsofarliga varor
41. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte
marinvetenskaplig forskning beslut i ärenden
enligt 7 kap. 23 §
miljöbalken
   42. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
   43. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinental- sockeln
44. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
förordningen (1977:945)
om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och
kvalitet
45. utredning som handhas sekretessen gäller inte beslut i stöd-
av Skogsstyrelsen i fråga om ärenden
produktionsförhållande hos
svenska sågverk och
producenter av skogs-
odlingsmaterial samt
stöd inom skogsbrukets
område som handhas av
Skogsstyrelsen
46. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte beslut i ärenden
miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap. 6 § miljöbalken och för sekretessen enligt 2 § första stycket 1
hantering av farligt avfall gäller inte för uppgifter i tillsyns-
enligt avfallsförordningen verksamheten, om intresset av allmän
(2001:1063) eller motsvarande kännedom om förhållande som rör
äldre bestämmelser samt människors hälsa, miljön eller redlig-
tillsyn över miljöfarlig heten i handeln eller ett liknande
verksamhet och hantering av allmänintresse har sådan vikt att de bör
farligt avfall enligt miljö- lämnas ut
balken och förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken
   47. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
   48. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
   49. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
50. tillsyn över sådan     sekretessen enligt 2 § första stycket
dumpning och förbränning 1 gäller inte om intresset av allmän
av avfall som anges i kännedom om förhållande som rör
15 kap. 31 § miljöbalken människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut
51. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1971:1204) om
byggnadstillstånd m.m.
52. utredning, sekretessen gäller inte i
tillståndsgivning och tillsyn beslut i ärenden
i fråga om kemiska produkter
och biotekniska organismer sekretessen enligt 2 § första
enligt miljöbalken eller stycket 1 gäller inte för
enligt till miljöbalken uppgifter i
anslutande förordningar eller tillsynsverksamheten, om
enligt EG-förordningar inom intresset av allmän kännedom om
samma område förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
53. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1985:855) om statligt stöd
till vissa tjänsteresor och
förordningen (1985:856) om
statligt stöd till viss
datakommunikation eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
   54. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2000:1281) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
55. stöd enligt förordningen  sekretessen gäller inte beslut
(2000:281) om regionalt i ärenden
transportbidrag eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
samt stöd till linjesjö-
farten på Gotland
   56. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   57. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina
58. tillståndsgivning och    sekretess för ingivna undersöknings-
tillsyn enligt minerallagen resultat enligt 14 kap. 3 §
(1991:45), lagen (1985:620) minerallagen skall gälla i högst fyra år
om vissa torvfyndigheter och
lagen (1978:160) om vissa
rörledningar eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
59. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1993:555) om statligt stöd
till skogsbruket eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
60. stöd enligt förordningen sekretessen gäller endast enligt 2 §
(1991:978) om statsbidrag till första stycket 1
produktion av vissa läromedel
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser
   61. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond
62. tillståndsgivning och        sekretessen enligt 2 §
tillsyn med stöd av lagen första stycket 1 gäller
(1988:868) om brandfarliga inte vid tillsyn över
och explosiva varor eller produktsäkerheten hos
motsvarande äldre varor som är avsedda för
bestämmelser konsumenter eller kan
antas komma att användas
av konsumenter, om
intresset av allmän
kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut
63. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen sekretessen enligt 2 § första stycket 1
(2001:1080) om motorfordons gäller inte för uppgifter i tillsyns-
avgasrening och motorbränslen verksamheten, om intresset av allmän
samt förordningen (2001:1085) kännedom om förhållande som rör
om motorfordons avgasrening människors hälsa, miljön eller redlig-
eller motsvarande äldre heten i handeln eller ett liknande
bestämmelser allmänintresse har sådan vikt att de bör
lämnas ut
64. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1998:653) om statligt stöd
till energiteknik,
förordningen (1998:654) om
energiteknikbidrag och
förordningen (2003:564) om
bidrag till åtgärder för en
effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
65. utredning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1996:786) om tillsyn
över hälso- och sjukvården
   sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 26 § första stycket lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
66. utredning, tillstånds-   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn enligt
utsädeslagstiftningen och
växtskyddslagstiftningen
   67. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgifts- skyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
68. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte för uppgifter
tobakslagen (1993:581) som ingår i information som skall
eller enligt motsvarande spridas till konsumenter enligt
äldre bestämmelser 3 § tobaksförordningen (2001:312)
   69. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 §, andra stycket, 5 kap. 9 1 andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   70. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
71. stöd enligt presstöds-   sekretessen gäller endast enligt 2 §
förordningen (1990:524), första stycket 1
förordningen (1993:567)
om statligt stöd till
kulturtidskrifter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
   72. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Statens bostadskreditnämnd samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret
73. stöd som handhas av     sekretessen gäller endast enligt
Vetenskapsrådet, Forsknings- 2 § första stycket 1
rådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt
Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande
74. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid
energiproduktion och därtill
anslutande förordning
75. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(2001:770) om sjöfartsstöd
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
76. utredning enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenden
förordningen (1985:738)
om dumpnings- och
subventionsundersökningar
   77. planering, tillstånds- givning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)
   78. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
   79. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd, förordningen (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   80. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
81. stöd enligt förordningen  sekretessen gäller endast enligt
(1993:449) om statligt 2 § första stycket 1
litteraturstöd eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
   82. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
83. utredning och tillsyn    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
enligt lagen (1992:1514)
om måttenheter, mätningar sekretessen enligt 2 § första
och mätdon eller enligt stycket 1 gäller inte för uppgifter
motsvarande äldre i tillsynsverksamheten, om intresset
bestämmelser och enligt av allmän kännedom om förhållande
lagen (1999:779) om som rör människors hälsa, miljön
handel med eller redligheten i handeln eller
ädelmetallarbeten ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut
   84. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
85. tillsyn som utövas     sekretessen gäller inte beslut i ärenden
av Nämnden för offentlig
upphandling
86. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1998:222) om statligt stöd
till energiforskning
87. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut i ärenden
arbetsstipendier till
läromedelsförfattare
88. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1979:357) om
yrkesmässig försäljning
av dyrkverktyg
90. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
och tillsyn enligt
skogsvårdsförordningen
(1993:1096) avseende
införsel av skogsodlings-
material
   91. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
   sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
   sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har erhållit i enlighet med artiklarna 4, 9 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning
   92. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industri- fonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   93. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   94. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevaknings- företag
   95. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning
   96. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
98. utredning, planering och  sekretessen gäller inte beslut i ärenden
stödverksamhet hos läns-
styrelserna i frågor som rör
näringslivet
99. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn som rör handel med
skjutvapen enligt vapenlagen
(1996:67)
100. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1982:1228) om statligt bidrag
för investeringar som rör
distribution av fjärrvärme och
förordningen (1983:1109) om
statligt stöd för vissa
energiprojekt eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
   101. planering och tillsyn som handhas av Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd
102. tillsyn över        sekretessen gäller inte beslut i ärenden
vattenverksamhet enligt
miljöbalken och
förordningen (1998:900)
om tillsyn enligt
miljöbalken
103. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1983:1108) om statligt bidrag
till installationer för
uppvärmning m.m.
104. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1983:1097) med
vissa bestämmelser om
larmanläggningar m.m.
   105. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser
106. tillståndsgivning och   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1991:336) om
vissa dryckesförpackningar,
tillsyn över verksamhet
som avser import och
återvinning av dryckes-
förpackningar av aluminium
samt över handhavande av
statliga medel för
företagshälsovård
inom lantbruket
107. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
och tillsyn enligt
miljöbalken och
annan lagstiftning i
fråga om åtgärder som
rör djur och växter
som tillhör skyddade arter
108. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut i ärenden
projektbidrag enligt
förordningen (1976:528)
om bidrag till konstnärer
eller bidrag till projekt
på filmområdet enligt
förordningen (1989:500)
om vissa särskilda
insatser på kulturområdet
109. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn som handhas av
Post- och telestyrelsen
110. utredning enligt lagen sekretessen gäller inte i ärende
(1990:712) om undersökning som avses i 8 kap. 16 §
av olyckor och förordningen sekretesslagen
(1990:717) om undersökning
av olyckor eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, särskild
utredning som har tillsatts
av regeringen för att
utreda en sådan olycka
som avses i 2 § nämnda lag
samt tillsyn som handhas
av Statens haverikommission
112. tillsyn som utövas sekretessen gäller inte beslut i ärenden
av Granskningsnämnden för
radio och TV samt utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av
Radio- och TV-verket
   113. utredning och tillsyn som handhas av Kammarkollegiet
114. utredning, tillstånds-   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn som
handhas av Revisorsnämnden
115. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn vid registrering av
fastighetsmäklare enligt
fastighetsmäklarlagen
(1995:400)
   116. utredning och planering som handhas av sjöräddnings- centralen i Göteborg enligt föreskrifter om informations- skyldighet för vissa fartyg
117. utredning och           sekretessen gäller inte beslut
stödverksamhet enligt i ärenden
förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s
strukturfonder eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
118. utredning och tillsyn enligt sekretessen gäller inte
lagen (1994:1708) om EG:s beslut i ärenden
förordningar om strukturstöd och
om stöd till utveckling av sekretessen enligt 2 §
landsbygden, lagen (1994:1710) om första stycket 1 gäller
EG:s förordningar om inte om intresset av
jordbruksprodukter, förordningen allmän kännedom om
(1999:1148) om EG:s förordningar förhållande som rör
om jordbruksprodukter, lagen människors och djurs
(1995:551) om EG:s förordning om hälsa, miljön,
ekologiskt framställda produkter, redligheten i handeln
förordningen (1995:702) om EG:s eller ett liknande
förordning om ekologiskt allmänintresse har
framställda produkter, lagen sådan vikt att
(1995:1336) om skydd för uppgifterna bör
beteckningar på jordbruksprodukter lämnas ut
och livsmedel, m.m. och förordningen
(1995:1345) om skydd för
beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel, m.m.
119. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenden
enlig lagen (1999:381)
om åtgärder för att
förebygga och begränsa
följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
   120. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet
121. utredning,         sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte om
i fråga om växtskyddsmedel intresset av allmän kännedom
och biocidprodukter enligt om förhållande som rör
bestämmelserna om människors och djurs hälsa,
bekämpningsmedel och tillsyn miljön eller ett liknande
i miljöbalken, förordningen allmänintresse har sådan vikt
(2006:1010) om växtskyddsmedel,
förordningen (2000:338) om att uppgifterna bör lämnas ut
biocidprodukter och sekretessen gäller inte heller
förordningen (1998:900) om i övrigt beslut i ärenden eller
tillsyn enligt miljöbalken i ärenden om godkännande eller
registrering av växtskyddsmedel
eller biocidprodukter för en
allmän beskrivning av
produkterna och produkternas
namn, för uppgift om vem som
ansökt om godkännande eller
registrering och dennes adress,
för uppgift om vem som
tillverkat ett verksamt ämne,
för uppgift om namn på och
halten av ett verksamt ämne i
en produkt, för uppgifter om
benämning på sådana andra ämnen
i en produkt som betraktas som
farliga och därigenom påverkar
bedömningen av produkten, för
fysikaliska och kemiska
uppgifter om produkter och
deras verksamma ämnen, för
uppgifter om hur produkter
eller deras verksamma ämnen
kan göras oskadliga, för
sammanfattande uppgifter om
resultaten av försök som har
krävts för att fastställa ett
verksamt ämnes eller en
produkts effektivitet och dess
effekter på människor, djur
och miljö eller effekter i
fråga om resistens, för
uppgifter om åtgärder som bör
vidtas för att minska riskerna
i samband med användning och
annan hantering av produkter
samt för uppgifter om
analysmetoder beträffande en
produkts verksamma ämnen,
föroreningar eller
formuleringsämnen som har
toxikologisk eller miljömässig
betydelse eller beträffande
resthalter som är en följd av
godkänd användning och som har
toxikologisk eller miljömässig
betydelse
122. utredning och planering som sekretessen gäller endast
handhas av Banverket i fråga enligt 2 § första stycket 1
om tilldelning av
infrastrukturkapacitet enligt
järnvägslagen (2004:519) sekretessen gäller inte
eller enligt motsvarande beslut i ärenden
äldre bestämmelser
123. utredning och tillstånds- sekretessen gäller inte beslut
givning enligt 12 kap. 8 § i ärenden
första eller andra stycket aktie-
bolagslagen (1975:1385)
124. utredning och sekretessen gäller inte
tillståndsgivning enligt beslut i ärenden
1 kap. 4 § andra stycket
och 7 kap. 4 § första
stycket bokföringslagen
(1999:1078) samt utredning
i anmälningsärende enligt
7 kap. 3 a § samma lag
125. tillsyn enligt 7 § lagen sekretessen gäller inte beslut
(1994:847) om tekniska egen- i ärenden
skapskrav på byggnadsverk, m.m.
   126. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
   127. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)
   128. utredning, planering och uppföljning hos Banverket rörande trafik- och transportutveckling samt infrastruktur
129. utredning och planering      sekretessen gäller inte
som handhas av beslut i ärenden
Transportstyrelsen och som
avser den civila sjöfarten
och hamnskyddet
130. tillsyn enligt sekretessen enligt 2 §
produktsäkerhetslagen (2004:451) första stycket 1 gäller
inte, om intresset av
allmän kännedom om
förhållande som rör risk
för skada på person har
sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut
131. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 2 §
(1996:18) om vissa säkerhets- första stycket 1 gäller
och miljökrav på fritidsbåtar inte, om intresset av
allmän kännedom om
förhållande som rör risk
för skada på person har
sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut
132. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 2 §
(1998:1707) om åtgärder mot första stycket 1 gäller
buller och avgaser från mobila inte vid tillsyn över
maskiner produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för
konsumenter eller kan
antas komma att användas
av konsumenter, om
intresset av allmän
kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut
133. utredning, planering, sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och tillsyn beslut i ärenden
enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
   134. utredning och planering enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
135. utredning enligt förordningen   sekretessen enligt 2 §
(2005:209) om producentansvar för första stycket 1 gäller
elektriska och elektroniska inte om intresset av
produkter och tillsyn i fråga om allmän kännedom om
producentansvar för elektriska och förhållande som rör
elektroniska produkter enligt människors hälsa, miljön
förordningen (1998: 900) om eller redligheten i
tillsyn enligt miljöbalken handeln eller ett
liknande allmänintresse
har sådan vikt att
uppgifterna bör lämnas ut
   136. tillståndsgivning och tillsyn enligt EG-förordningar om ekonomiska sanktioner och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn
   137. tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel Förordning (2009:141).

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Affärsverket svenska kraftnät              9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 119
Arbetsförmedlingen 3
Arbetslivsforskning 9, 73
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 87
Avfall 46, 50
Avgaser 63
Banverket 122, 128
Bekämpningsmedel 121
Beredskapslagring 31
Beredskapsplanering 95, 134
Bevakningsföretag 94
Bilskrotningslagen 63
Biluthyrning
Biocidprodukter 121
Biotekniska organismer 80
52
Bolag, statligt 10
Brandfarliga varor 62
Byggnadstillstånd 51
Byggnadsverksamhet 3
Byggprodukter 125
Datakommunikation 53
Djur 35, 107
Dryckesförpackningar 106
Dumpning 50
Dumpnings- och subventionsundersökningar 76
Dyrkverktyg 88
EG:s LIFE-fond 61
Ekologiskt framställda produkter 118
Ekonomiska sanktioner 136
Elektriska och elektroniska produkter 135
Elsäkerhetsverket 9
Energibesparande åtgärder 15
Energiforskning 86
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 100
Energiteknik 64
Energiteknikbidrag 64
Epizootilagstiftning 35
Europeisk läkemedelsmyndighet 39
Explosiva varor 62
Exportkreditfinansiering 79
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 26
Farledsavgift 54
Farligt avfall 46
Farligt gods 56
Fartyg 42
Fastighetsmäklare 115
Film 108
Fiskeriverket 28
Fjärrvärme 100
Foder 26
Fordonslagen 127
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap 73
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande 73
Fritidsbåtar 131
Fyr- och farledsvaruavgift 54
Förbränning 50
Företagshälsovård inom lantbruket 106
Företagsstöd, regionalpolitiskt 82
Förfogandelagen 78
Förorening 93
Förrättningsavgift 54
Försvarets materielverk 101, 105
Försvarsuppfinningar 49
Försäkringskassan 18
Försörjningsberedskap 70
Garanti 72
Gasskyddsmateriel 24
Genetiskt modifierade organismer 91
Granskningsnämnden för radio och TV 112
Guld 57
Hamnskydd 129
Humanläkemedel 39
Husdjur 35
Hälso- och sjukvård 65
Hälsofarliga varor 40, 126
Hälsoskydd 34
Importreglering 26
Industrifonden 92
Industrigarantilån 82
Investeringar 9, 64, 100
Investeringar på energiområdet 64
Investeringsstöd 82
Jordbruk 28, 118
Järnvägstrafik 15
Kammarkollegiet 113
Kasino 25
Kemikalier 119
Kemiska produkter 52
Kol 31
Kommersiell service 82
Kommerskollegium 7
Kommitté 2
Konkurrensverket 17
Konstnärer 108
Konsumentombudsmannen 16
Konsumentverket 16
Kontinentalsockeln 43
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 23
Krishantering 36, 134
Kulturtidskrifter 71
Kustbevakningen 28
Kärnteknisk verksamhet 29, 96
Kött 26
Laboratoriesed 47
Larmanläggningar 104
Litteraturstöd 81
Livsmedel 33, 118, 120
Livsmedelsekonomiska institutet 120
Livsmedelsförordningen 33
Lokaliseringssamråd 11
Lotterier 25
Läkemedel 18, 33, 39
Läkemedelslagen 39
Länsstyrelserna 28, 36, 98
Läromedel 60
Marinvetenskaplig forskning 41
Materielleveranser 105
Medicintekniska produkter 39
Miljöavgift 74
Miljöbalken 27, 34, 41, 46, 50,
52, 91, 102, 107
Miljöfarlig verksamhet 46
Miljön 27
Minerallagen 58
Mobila maskiner 132
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13,36
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser 9
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige 9
Måttenheter 83
Narkotikaklassificering 126
Narkotikakontrollagen 40
Narkotikaprekursorer 40
Naturvårdsverket
Nikotinläkemedel 137
Nämnden för offentlig upphandling 61
85
Olja 31, 67
Olyckor 110
Platina 57
Post- och telesstyrelsen 109
Presstödsförordningen 71
Prisreglering, hos regeringen 1
Prisreglering och utredning, hos
Läkemedelsförmånsnämnden 18
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område 5
Producentansvar 135
Produkter med dubbla användningsområden 23
Produktsäkerhetslagen 130
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt
samhälle 9
Provtagning på djur 35
Radio- och TV-verket 112
Ransoneringslagen 77
Regeringen 1
Regional utvecklingspolitik 82
Rennäringen 28
Revisorsnämnden 114
Riksgäldskontoret 72
Risk- och sårbarhetsanalys 134
Rymdstyrelsen 9
Rådet för arbetslivsforskning 14
Rörledningar 58
Salmonella 35
Sametinget 28
Silver 57
Sjöfart 42, 55, 75, 129
Sjöfartsverket 129
Sjöräddningscentralen i Göteborg 116
Skatteverket 123, 124
Skjutvapen 99
Skogsbruket 59
Skogs- och jordbrukets forskningsråd 73
Skogsodlingsmaterial 45, 90
Skogsstyrelsen 45
Skogsvård 22, 90
Småföretagsstöd 82
Statens bostadskreditnämnd 72
Statens energimyndighet 9
Statens haverikommission 110
Statens jordbruksverk 6, 28
Statsbidrag 19
Strukturfonder 117
Strålskyddslagen 32
Strålsäkerhetsmyndigheten 9
Styrgruppen för Food from Sweden 9
Sveriges ekonomiska zon 48
Sysselsättningsbidrag 82
Sågverk 45
Säkerhetsskydd 101
Särskild utredare 2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 18
Teknikupphandling 64
Teknisk kontroll 12
Teknisk sprit 37
Tekniskt bistånd 23
Tillväxtverket 9
Tjänsteresor 53
Tobakslagen 68
Torvfyndigheter 58
Trafiktillstånd 84
Transportbidrag 55
Transportstyrelsen 29, 129
Trädgårdsväxter 44
Tullagen 54
Tullkontor 54
Tullförrättning 54
Täktverksamhet 41
Upphandling 85
Uppvärmning 103
Utsläpp av koldioxid 133
Utsäde 66
Vapenlagen 99
Vattenverksamhet 102
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 73
Veterinär 35
Veterninärmedicinska läkemedel 33
Virkesmätning 22
Vägverket 9
Växter 44, 66, 107
Yrkestrafiklagen 84
Årsredovisningslagen 69
Ädelmetallarbeten 83
Ägarfrågor 10
Förordning (2009:141).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1986:563
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983 års rösträttskommitté samt i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige eller tillståndsgivning och stöd enligt förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering m. m.
1986:1427
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1977:523) om statligt stöd till tidningar på andra språk än svenska och förordningen (1977:607) om stöd till organisationstidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.
1987:981
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av Länsläkarorganisationen.
1988:384
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik, förordningen (1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.
1990:1126
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering och stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt förordningen (1975:632) om lånegaranti för arbetsmiljöförbättringar.
1991:1756
Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2 förordningen (1988:859) med instruktion för Statens lantbrukskemiska laboratorium eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.
1992:792
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, prisreglering och tillsyn som har utövats av Statens pris- och konkurrensverk.
1992:1476
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende bil-, körkorts- och felparkeringsregistret, haveriundersökningar och tillsyn,
2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Statens elektriska inspektion, Delegationen för industriell utveckling inom informationsteknologiområdet och Delegationen för verkstadsteknisk utveckling.
1993:824
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Nämnden för statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn enligt lagen (1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, förordningen (1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.
1993:1431
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och enligt lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av vissa mineral.
1994:1030
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser om registrering av handlingar skall fortfarande gälla i fråga om handlingar hos EG-delegationen som registrerats före ikraftträdandet.
1995:1461
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet gäller 1 b § i sin äldre lydelse.
1996:71
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt vapenlagen (1973:1176).
1996:823
1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.
1998:180
1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket.
1998:223
1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning.
1998:785
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.
1998:1333
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning och tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter och lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer samt tillsyn enligt vattenlagen (1983:291).
1999:909
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen, Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före ikraftträdandet samt handlingar som utgör underlag till kriminal- och polisregister som förs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse.
2000:384
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och tillsyn enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
2000:621
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter hos Finansinspektionen som erhållits enligt avtal med Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, och Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 1994 med tillägg den 3 november 1998.
2002:617
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för civil beredskap.
2002:711
Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga om punkt 68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Riksförsäkringsverket.
2003:374
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, utom i fråga om punkt 42 i bilagan som träder i kraft den 21 juli 2003.
Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för utländska investeringar i Sverige,
2. tillsyn som har utövats av Riksrevisionsverket och som avser hur statsbidrag används av enskilda mottagare, samt
3. Riksrevisionsverkets kartläggning av dels omfattningen av fusk med förmåner och bidrag av social karaktär, dels datorrelaterade brott och datormissbruk.
2003:569
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (1988:49).
2003:876
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av Riksskatteverket,
2. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens jordbruksverk,
3. utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,
4. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser,
5. uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för samtrafik i sådana avtal som har lämnats till Post- och telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5 telelagen (1993:597).
2004:550
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av Banverket.
2004:1011
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,
2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige,
3. tillståndsgivning och tillsyn som har handhafts av Luftfartsverket.
2006:169
Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Utlänningsnämnden.
2006:624
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna.
2007:496
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om sektress i personaladministrativ verksamhet hos Djurskyddsmyndigheten.
2007:1213
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. personaladministrativ verksamhet som bedrivits hos Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna,
2. pensionsregister som förts hos Statens löne- och pensionsverk,
2008:1258
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,
2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen,
3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen,
4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket,
5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,
6. tillsyn som utförts av Vägverket.
3. stöd som handhafts av Arbetsmarknadsverket och planering som utförts hos verket i frågor som rör byggnadsverksamhet.
2008:413
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbete som utförts av Statens strålskyddsinstitut,
2. verksamhet hos Statens kärnkraftinspektion som bestått i utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet.
2008:749
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om prisreglering och utredning som hanterats av Läkemedelsförmånsnämnden.
2008:1258
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,
2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen,
3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen,
4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket,
5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,
6. tillsyn som utförts av Vägverket.
2009:3
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om sekretess vid utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som utförts enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.
2009:141
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som hanterats av Institutet för tillväxtpolitiska studier och Verket för näringslivsutveckling.
SFS 1980:657

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1980-06-19

Upphävandedatum:
2009-06-30

Rättelseblad:
Rättelseblad 2006:889 och 2007:51 har iakttagits.

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:342