Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med
författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,
allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212).

2 § Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter. Förordning (1982:1256).

Svensk författningssamling

3 § I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling (SFS).
   Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS. Förordning (2011:433).

4 § SFS utkommer varje vecka, om ej särskilda skäl föranleder annat.

5 § Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske.
   I en notis enligt första stycket anges
1. författningens rubrik,
2. när författningen har utfärdats,
3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och
4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Förordning (1980:154).

6 § De notiser som anges i 5 § och som under ett kalenderår har förts in i SFS ska efter årets utgång samlas i SFS.
   I SFS ska det dessutom tas in uppgifter om
1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling,
2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit ta in författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling,
3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författningar på annat sätt än i en författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §,
   SFS ska också innehålla uppgifter om vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen samt uppgifter om vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit ta in författningar i en sådan författningssamling. I SFS ska det vidare anges att det finns en författningssamling för varje län.
   Myndigheter som avses i andra stycket ska senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket ska tas in i SFS. Förordning (2017:1244).

7 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs.
   Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av författningssamlingen. Förordning (1993:1165).

8 § Har upphävts genom förordning (1996:1307).

8 a § Har upphävts genom förordning (1999:908).

Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen

9 § De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter.
   Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1.
   De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan. Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516).

10 § Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen.

11 § En författningssamling som en central myndighet låter utge skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning.
   Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597).

12 § Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske.
   I notis enligt första stycket anges
1. författningens rubrik,
2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats,
3. hur kungörandet har skett och
4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.
   Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres.

13 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek som begär det skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut. Förordning (1993:1165).

14 § Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna.
   Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader.

Länens författningssamlingar

15 § Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling.

16 § Länets författningssamling skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning.
   Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597).

17 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek inom länet skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling. Förordning (1993:1165).

18 § Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet.

Övriga bestämmelser

18 a § Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs.
   Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs. Förordning (2015:678).

18 b § När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig.
   Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning. Förordning (1985:819).

18 c § Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen.
   Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3.
   Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium. Förordning (2002:32).

19 § Tillstånd till tryckning av författning som skall intagas i författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer.
   I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan chefstjänsteman inom det departement, där ärendet har handlagts, eller den som han bestämmer har godkänt att författningen tryckes.
   I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig därtill har godkänt att författningen tryckes. Förordning (1982:1256).

20 § I författningssamling får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock ej när författningarna föres samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har utkommit från trycket.
   Författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljes från årtalet genom kolon. Författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet.
   Andra stycket äger motsvarande tillämpning beträffande notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen skall utgöra en serie för sig.

21 § När i författningssamling intagen författning kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle.

22 § Författning som kungöres i författningssamling skall om möjligt utges så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft.

23 § Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand.
   Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212).

24 § Författningssamling skall förses med register.
   För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning.

24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga i elektronisk form finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (1999:182).

24 b § Har upphävts genom förordning (1999:182).

25 § Författningar som ingår i SFS ska kunna köpas både som löpande abonnemang och var och en för sig. Övriga författningar som ingår i en författningssamling ska kunna köpas både som årsabonnemang och var och en för sig. Abonnemangen bör om möjligt kunna begränsas till viss ämnesgrupp av författningar. Förordning (2016:1006).

26 § I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungöres i annan publikation än författningssamling som avses i denna förordning äger 7, 17, 18, 19, 21, 22 samt, i den mån ej hinder däremot möter, 25 §§ motsvarande tillämpning. Förordning (1977:952).

27 § Allmänna råd skall tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Vare sig de är sammanförda med författning eller upprättas fristående kan de intagas i författningssamling. Är de sammanförda med författning, skall tydligt utmärkas vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.
   I fråga om allmänna råd som har intagits i författningssamling äger vad som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § första och andra styckena samt 21, 24 och 25 §§ motsvarande tillämpning.

28 § Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register.
   I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning.
   Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2.

29 § I en författningssamling får inte införas något annat än
1. sådana författningar som skall kungöras i författningssamlingen,
2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket,
3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket,
4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,
5. sådana omtryck som avses i 21 §,
6. allmänna råd,
7. sådant som skall införas i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser.
   Utan hinder av första stycket får i en författningssamling införas kortare meddelanden som bör bringas till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen om kungörande av lagar och andra författningar får också införa författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs.
   Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Förordning (1984:212).

30 § Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning            Förkortning   Särskild föreskrift

Affärsverket svenska kraftnät

Svenska kraftnäts        SvKF
författningssamling

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens
författningssamling AFFS

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets
författningssamling AGVFS Utnyttjas också
av Statens
tjänstepensionsverk

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS

Bolagsverket

Bolagsverkets
författningssamling BOLFS Utnyttjas också av
Patentombudsnämnden

Boverket

Boverkets            BFS
författningssamling

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämndens  CSNFS
författningssamling

Datainspektionen

Datainspektionens        DIFS
författningssamling

Domstolsverket

Domstolsverkets
författningssamling DVFS Utnyttjas också av
Notarienämnden

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets       ELSÄK-FS
författningssamling

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionens
författningssamling EIFS

Finansinspektionen

Finansinspektionens       FFFS
författningssamling

Försvarsmakten

Försvarets
författningssamling FFS Utnyttjas också av
Fortifikationsverket,
Totalförsvarets
forskningsinstitut och
Försvarets materielverk

Försäkringskassan

Försäkringskassans
författningssamling FKFS

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och
vattenmyndighetens
författningssamling HVMFS

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för        IAFFS
arbetslöshetsförsäkringens
författningssamling

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets
författningssamling KAMFS Utnyttjas också av
Fastighetsmäklarinspektionen
och Trafikanalys

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens     KIFS
författningssamling

Kommerskollegium

Kommerskollegiums        KFS
författningssamling

Konkurrensverket

Konkurrensverkets        KKVFS
författningssamling

Konsumentverket

Konsumentverkets        KOVFS      Utnyttjas också av
författningssamling Allmänna
reklamationsnämnden
Kriminalvården
Kriminalvårdens KVFS
författningssamling

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndighetens     KFMFS
författningssamling

Lantmäteriet

Lantmäteriets
författningssamling LMFS

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets        LIVSFS
författningssamling

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionens      LIFS
författningssamling

Migrationsverket

Migrationsverkets        MIGRFS
författningssamling

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling MPRTFS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för         MSBFS      Utnyttjas också av
samhällsskydd och Riksvärderingsnämnden
beredskaps
författningssamling

Myndigheten för tillväxtpolitiska uvärderingar och analyser

Myndigheten för         MTFS
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analysers
författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för         MYHFS
yrkeshögskolans
författningssamling

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets        NFS       Utnyttjas också av
författningssamling Kustbevakningen

Patent- och registreringsverket

Patent- och
registreringsverkets PRVFS
författningssamling

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens
författningssamling PFS

Polismyndigheten

Polismyndighetens
författningssamling PMFS Utnyttjas också av
Säkerhetspolisen

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens    PTFS
författningssamling

Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionens RIFS författningssamling

Riksarkivet

Riksarkivets          RA-FS
författningssamling

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets       RGKFS
författningssamling

Sametinget

Sametingets
författningssamling STFS

Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets         SJÖFS      Utnyttjas också av
författningssamling Rederinämnden

Skatteverket

Skatteverkets          SKVFS
författningssamling

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens         SKSFS
författningssamling

Socialstyrelsen

Gemensamma
författningssamlingen
avseende hälso- och
sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Utnyttjas av
E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten,
Inspektionen för vård
och omsorg,
Läkemedelsverket,
Myndigheten för
familjerätt och
föräldraskapsstöd,
Rättsmedicinalverket,
Socialstyrelsen och
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

Statens energimyndighet

Statens energimyndighets författningssamling STEMFS

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelses
författningssamling SiSFS

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS Utnyttjas också av Centrala försöksdjursnämnden

Statens kulturråd

Statens kulturråds författningssamling KRFS Utnyttjas också av Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier

Statens skolverk

Statens skolverks författningssamling SKOLFS Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns    SCB-FS     Utnyttjas också av
författningssamling Konjunkturinstitutet och
Medlingsinstitutet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens
författningssamling SSMFS

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsens för         STAFS
ackreditering och
teknisk kontroll
författningssamling

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska       SGU-FS
undersöknings
författningssamling

Tillväxtverket

Tillväxtverkets         TVFS      Utnyttjas också av
författningssamling Verket för
innovationssystem och
Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighets
författningssamling TRMFS

Trafikverket

Trafikverkets
författningssamling TRVFS

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens       TSFS      Utnyttjas också av
författningssamling Luftfartsverket och
Sveriges meteorologiska
och hydrologiska
institut

Tullverket

Tullverkets           TFS       Utnyttjas också av
författningssamling Inspektionen för
strategiska produkter

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och        UHRFS
högskolerådets
författningssamling

Valmyndigheten

Valmyndighetens         VALFS
författningssamling

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets        VRFS
författningssamling

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens       ÅFS
författningssamling
Förordning (2017:385).

Bilaga 2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

Myndighet        Hur kungörande får ske Särskild föreskrift
Arbetsgivarverket AGV cirkulär Medgivandet gäller t.v.

Finansinspektionen Föreskrifterna Medgivandet gäller publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga bilagor till hos myndigheten föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar samt föreskrifter om positionslimiter

Havs- och        Föreskrifterna     Medgivandet gäller
vattenmyndigheten publiceras elektroniskt t.v. och endast
och hålls tillgängliga föreskrifter om
hos myndigheten realtidsstängning
av fiskevatten och
fiskeförbud vid
uppfiskad fiskekvot
Konsumentverket Konsumentverkets Medgivandet gäller t.v.
tekniska föreskrifter och endast föreskrifter
om analysmetoder
Riksarkivet Riksarkivets Medgivandet gäller t.v.
myndighetsspecifika och endast föreskrifter
föreskrifter om om gallring och annan
gallring och annan arkivhantering som
arkivhantering avser en viss myndighet
eller myndighetskategori
Skatteverket Föreskrifterna hålls Medgivandet gäller t.v.
tillgängliga hos och endast föreskrifter
Skatteverket om indelning i
värdeområden och
provvärderingsområden
samt föreskrifter om
indelning i
prisutvecklingsområden
och omräkningstal
Socialstyrelsen Läkarnas Medgivandet gäller t.v.
specialiserings- och endast föreskrifter
tjänstgöring om kunskaper, färdigheter
Målbeskrivningar och förhållningssätt för
specialistkompetens
(målbeskrivningar)
Styrelsen för Utbildningsplaner Medgivandet gäller t.v.
Sveriges och endast för
lantbruksuniversitet utbildningsplaner
Förordning (2017:709).

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c §

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd.
   1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar
   I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar.
   En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning.
   Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier.
   Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till.
   2 Förteckningar över grundförfattningar
Förteckningar över grundförfattningar  Exempel på redaktionell
ska innehålla följande uppgifter: utformning:
– Fullständig rubrik i senaste Datainspektionens föreskrifter
lydelse med årtal och (DIFS 1998:3) om undantag från …
löpnummer i författningssamlingen.
– För författningar vars ingress Bemyndigande:
ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen
bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191)
bemyndigandet.
– För författningar som genomför 388L0576
EU-direktiv eller kompletterar
EU-förordningar: EU-reglernas
Celexnummer.
   3 Förteckningar över ändringsförfattningar
Förteckningar över           Exempel på redaktionell
ändringsförfattningar ska innehålla utformning:
följande uppgifter:
– Förkortningen för DIFS 1998:3
författningssamlingens namn samt
årtal och löpnummer i
författningssamlingen.
– Vilka bestämmelser i Upph. 68 §§;
grundförfattningen som upphävs, nuvarande 2 § betecknas 6 §;
ändrar beteckning, ändrar lydelse ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§
eller införs.
– För författningar vars ingress Bemyndigande:
ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen
bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191)
bemyndigandet.
– För författningar som genomför 388L0576
EU-direktiv eller kompletterar
EU-förordningar: EU-reglernas
Celexnummer.
Förordning (2010:710).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1984:212
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade förrän den 1 juli 1986, eller den senare dag som regeringen bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den dagen finns upptagna i sådan förteckning. Detta gäller dock inte författningar som förtecknas enligt särskilda bestämmelser.
1994:454
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk databehandling.
3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattniningar får även efter den 1 juli 1994 använda denna indelning i stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt.
2008:354
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.
SFS 1976:725

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1976-09-02

Senast ändrad:
2018-01-23

Rättelseblad:
Rättelseblad 2008:354 och 2009:1538 har iakttagits.

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1244