Författningen har upphävts / ska upphävas 1999-01-01 genom SFS 8:2

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med
1. naturvårdsobjekt, områden och naturföremål för vilka förordnanden enligt naturvårdslagen (1964:822) har meddelats,
2. naturvårdsförvaltning, sådan vård och förvaltning av naturvårdsobjekt som behövs för att tillgodose det ändamål som avses med förordnande enligt naturvårdslagen.

2 § Statens naturvårdsverk har det centrala ansvaret för naturvårdsförvaltningen. Länsstyrelsen är ansvarig för naturvårdsförvaltningen inom länet.
   I frågor av vikt för vården av kulturmiljöer i landskapet skall naturvårdsverket samråda med riksantikvarieämbetet. Förordning (1991:1165).

3 § För naturvårdsobjekt skall naturvårdsförvaltare utses enligt denna förordning. Till förvaltare skall den utses som med hänsyn till kompetens samt från naturvårdssynpunkt och av ekonomiska eller andra skäl bedöms som mest lämplig.
   Vid valet av förvaltare skall behovet av samordning av naturvårdsförvaltningen beaktas. Förordning (1988:715).

4 § Länsstyrelsen kan utse skötselråd för rådgivning inom länet i fråga om naturvårdsförvaltning och vård av landskapet i övrigt.

Nationalparker

5 § I fråga om naturvårdsförvaltningen av nationalparker gäller vad som föreskrivs i nationalparksförordningen (1987:938). Förordning (1987:939).
   6--8 §§ har upphävts genom förordning (1987:939).

Naturreservat

9 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter för naturvårdsförvaltningen av naturreservat genom att fastställa en skötselplan. En skötselplan skall ingå i varje beslut om bildande av naturreservat. Naturvårdsförvaltare för naturreservat utses av länsstyrelsen.
   Om det finns särskilda skäl får skötselplan fastställas efter det att beslut om bildande av naturreservat har fattats.
   Markägare, naturvårdsverket och naturvårdsförvaltaren skall snarast möjligt underrättas om beslut som avses i första stycket. Förordning (1991:1165).

10 § Länsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter som avses i 10 § naturvårdslagen (1964:822). Förordning (1991:1165).

11 § Innan länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat eller beslut enligt 8 § andra stycket eller 9 § naturvårdslagen (1964:822), skall länsstyrelsen förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att, om de vill framställa erinran mot åtgärden, göra detta hos länsstyrelsen inom viss tid. Tiden får ej sättas kortare än en månad. Har alla sakägare med känt hemvist lämnat skriftligt godkännande, får länsstyelsen pröva ärendet utan att meddela föreläggande.
   Föreläggandet och de ifrågasatta reservatföreskrifterna skall snarast möjligt delges varje sakägare vars rätt kan beröras av föreskrifterna och som ej skriftligen har godkänt dessa.

12 § När föreskrift enligt 8-10 §§ naturvårdslagen (1964:822) eller förbud enligt 11 § samma lag meddelas, ändras eller upphävs, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet och delges varje sakägare vars rätt berörs av beslutet.
   En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk, kommunen och naturvårdsförvaltaren. Dessutom skall en kopia av beslutet sändas till Boverket, väghållningsmyndigheten, lantmäterimyndigheten och skogsvårdsstyrelsen, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten.
   Andra stycket skall också tillämpas när enligt 12 § naturvårdslagen undantag medges från reservatföreskrift eller när tillstånd lämnas eller vägras till en åtgärd, som enligt en sådan föreskrift inte får vidtas utan länsstyrelsens tillstånd. När tillstånd vägras, behöver en kopia av beslutet dock sändas endast till Naturvårdsverket och naturvårdsförvaltaren. Förordning (1995:1433).

Naturminnen

13 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen för naturminne och utser naturvårdsförvaltare.
   Bestämmelserna i 10--12 §§ har motsvarande tillämpning på naturminne.
   Markägare, statens naturvårdsverk och naturvårdsförvaltaren skall snarast möjligt underrättas om beslut som avses i första stycket.

Särskilda bestämmelser till skydd för växt- och djurarter

14 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om förbud enligt 14 § eller 14 a § naturvårdslagen (1964:822) för hela landet. Länsstyrelsen får meddela motsvarande föreskrifter för länet eller delar av länet. Myndigheter som har meddelat sådana föreskrifter får i särskilda fall medge undantag från förbudet, om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt av undantaget.
   Förbud som avses i första stycket skall ej utgöra hinder mot att marken nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om ej annat föreskrives vid dess meddelande. Har sådan föreskrift ej givits, kungöres förbudet på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. Meddelas förbudet av länsstyrelsen, skall Naturvårdsverket underrättas.
   Kan förbud som avses i första stycket medföra hinder mot att marken nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, har 11 och 12 §§ motsvarande tillämpning. Lag (1994:1823).

15 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter som avses i 14 b § naturvårdslagen (1964:822). Föreskrifterna får avse förbud att
1. färdas eller uppehålla sig inom området,
2. landa med båt eller annan farkost,
3. jaga eller medföra jaktredskap eller hund,
4. fiska,
5. bortföra eller skada ägg, rom eller bon,
6. ofreda djur genom fotografering eller liknande åtgärd.
   Om inte något annat föreskrivs, gäller förbud som avses i första stycket 1 eller 2 inte markinnehavaren eller hans folk och inte heller statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende.
   Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från förbud enligt första stycket.
   Om ett beslut enligt första stycket har betydelse för luftfarten skall Luftfartsverket underrättas. Lag (1994:1823).

16 § I fråga om föreskrifter som avses i 15 § och som gäller markinnehavaren eller hans folk har 11 och 12 §§ motsvarande tillämpning.

17 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen för område som avses i 15 § och utser naturvårdsförvaltare. Förordning (1977:63).

18 § har upphävts genom förordning (1987:939).

19 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om hur minkfarm eller liknande anläggning skall vara inhägnad samt om kontroll över efterlevnaden av sådana föreskrifter.

Biotopskydd

19 a § Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får inte utföras inom sådana skyddsvärda biotoper som anges i bilaga 1.
   Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda biotoper som avses i bilaga 1. Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Förordning (1993:1086).

19 b § Skogsvårdsstyrelsen får besluta att sådana särskilt skyddsvärda biotoper som anges i bilaga 2 skall omfattas av biotopskydd enligt 21 § första stycket naturvårdslagen (1964:822). I skogsvårdsstyrelsens beslut skall anges gränserna för den skyddsvärda biotopen.
   Skogsvårdsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotoper. Förordning (1994:1161).

19 c § Länsstyrelsen får besluta att följande biotoper skall omfattas av biotopskydd enligt 21 § första stycket naturvårdslagen (1964:822): Rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar och naturbetesmarker. Länsstyrelsen får meddela sådant beslut även för naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter för mark som inte omfattas av skogsvårdslagen (1979:429). I länsstyrelsens beslut skall anges gränserna för den skyddsvärda biotopen.
   Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotoper. Förordning (1994:1161).

19 d § Innan skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen fattar beslut om biotopskydd enligt 19 b eller 19 c § skall myndigheten förelägga de ägare eller de innehavare av särskild rätt till marken som vill invända mot åtgärden att lämna sina invändningar till myndigheten inom viss tid. Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat skriftligt godkännande, får myndigheten pröva ärendet utan att meddela föreläggande.
   Beslut om biotopskydd enligt 19 b eller 19 c § skall delges ägare eller innehavare av särskild rätt till marken. Förordning (1994:1161).
   19 e § 19 a--19 c §§ gäller inte för arbetsföretag på mark i omedelbar anslutning till befintlig bebyggelse.
   Trots vad som föreskrivs i 19 a--19 c §§ får sådana arbetsföretag utföras som behövs för att genomföra en detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) om planen har vunnit laga kraft när biotopskyddet beslutas. Motsvarande gäller arbetsföretag i enlighet med områdesbestämmelser eller arbetsplaner enligt väglagen (1971:948) som varit utställda. Förordning (1993:1086).

19 f § Länsstyrelsen skall på begäran kostnadsfritt lämna besked om ett mark- eller vattenområde är skyddat enligt 19 a §. Förordning (1993:1086).

19 g § Vad som sägs om länsstyrelsen i denna förordning skall i fråga om skyddet för biotoperna i stället gälla skogsvårdsstyrelsen, om den myndigheten ansvarar för vården av biotopen. Förordning (1993:1086).

Markavvattning

19 h § Förbud enligt 18 d § naturvårdslagen (1964:822) mot markavvattning gäller i de län eller kommuner eller områden som anges i bilaga 3.
   Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Förordning (1994:1161).

Särskilda skyddsområden

19 i § De områden som är förtecknade i bilaga 4 är sådana särskilda skyddsområden som avses i 19 b § första stycket naturvårdslagen (1964:822). Kartor som utvisar områdenas avgränsningar skall finnas tillgängliga hos Statens naturvårdsverk. Förordning (1996:203).

Särskilda bestämmelser till skydd för friluftslivet och naturmiljön

20 § Länsstyrelsen får meddela förordnande och föreskrift som avses i 15 § andra--fjärde stycket, 16 § andra och fjärde stycket och 18 c § tredje stycket samt tillstånd och föreläggande enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822). Länsstyrelsen får också föreskriva anmälningsskyldighet för samråd enligt 20 § första stycket samma lag i andra fall än som avses i 23 § denna förordning. Motsvarande befogenhet tillkommer skogsvårdsstyrelsen i fall som avses i 23 a §.
   När föreskrift enligt 18 c § tredje stycket naturvårdslagen meddelas, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk och skogsvårdsstyrelsen.
   Har länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen föreskrivit anmälningsskyldighet som avses i första stycket, skall föreskriften delges varje sakägare vars rätt berörs av beslutet. Lag (1994:1823).

21 § Innan förordnande meddelas om utvidgning av strandskyddsområde enligt 15 § andra stycket naturvårdslagen (1964:822), skall, om förordnandet är avsett att gälla längre tid än sex månader, förslag till förordnandet ha hållits tillgängligt för granskning inom orten under viss tid, minst en månad, efter det kungörelse därom har införts i ortstidning eller tillkännagetts på annat lämpligt sätt. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för sakägarna att, om de vill framställa erinran mot förslaget, göra detta hos länsstyrelsen inom granskningstiden.
   I fråga om beslut att utvidga, undanta ett område från eller upphäva strandskydd enligt 15 § andra -- fjärde stycket naturvårdslagen tillämpas 12 § första och andra stycket denna förordning. Om det är fråga om upphävande av strandskydd inom ett område som avses att omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte kungörande och delgivning enligt 12 § första stycket, om motsvarande uppgifter lämnats i kungörelsen vid förfarandet enligt 5 kap. 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (1987:10). Lag (1994:1823).

21 a § Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822) om leden eller anläggningen ligger utanför ett område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Om en sådan anmälan har gjorts innan kommunen beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan leden eller anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som omfattas av förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m. behöver inte anmälan göras.
   Anmälan enligt första stycket skall även göras innan skoterled eller annan anläggning för skotertrafik utförs för annan huvudman än en kommun. Förordning (1997:714).

21 b § Innan det meddelas tillstånd att bedriva undersökning enligt minerallagen (1991:45) inom ett område som avses i 3 kap. 5 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser, skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822).
   Undersökningstillstånd får beviljas endast om det kan antas att arbetet kan utföras så att påtaglig skada för områdets natur- eller kulturvärden inte uppkommer. Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt. Förordning (1997:714).

21 c § Innan renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822). Förordning (1997:714).

22 § I fråga om naturvårdsområde har 9--12 §§ motsvarande tillämpning.

23 § Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat skogsvårdsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark eller om sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 18 c § naturvårdslagen (1964:822) skall anses ha gjort anmälan för samråd beträffande åtgärden enligt 20 § första stycket naturvårdslagen.
   Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark skall tas ur jordbruksproduktion skall anses ha gjort anmälan för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen beträffande sådant arbetsföretag för vilket marken tas i anspråk. Förordning (1993:1098).

23 a § De befogenheter som länsstyrelsen har enligt 20 och 39 §§ naturvårdslagen (1964:822) skall i stället utövas av skogsvårdsstyrelsen för åtgärder på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och som avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, bortförande av avverkningsrester, skogsbilvägar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning.
   Innan beslut fattas beträffande skogsbilvägar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning skall skogsvårdsstyrelsen samrada med länsstyrelsen. Förordning (1994:1161).

24 § har upphävts genom förordning (1983:424).

25 § Ansökan om undantag enligt 12 § andra stycket eller om dispens enligt 16 a § första stycket eller om tillstånd enligt 17 § andra stycket, 18, 18 c, 19, 22 eller 24 a § samt anmälan om samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822) skall vara åtföljd av karta, skiss eller ritning samt i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
   Om ett ärende som avses i första stycket är av stort allmänt intresse skall kungörelse om ansökan eller anmälan och om miljökonsekvensbeskrivningen införas i den eller de ortstidningar som länsstyrelsen bestämmer. I kungörelsen skall anges var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga samt att skriftliga anmärkningar får lämnas till länsstyrelsen inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd. Platsen där handlingarna hålls tillgängliga bör bestämmas i samråd med berörd kommun.
   Överväger länsstyrelsen att i fråga om ett område som avses med en ansökan om tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet enligt 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291), bör frågan om sådant tillstånd inte prövas förrän frågan om skyddet för grundvattnet har avgjorts. Förordning (1991:1165).

26 § I ärende enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822) rörande anordning inom område med områdesbestämmelser skall yttrande inhämtas från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
   Söks tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och kräver anordningen i fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen (1971:948), skall ärendet prövas enligt båda lagarna. Förordning (1991:1629).

26 a § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom svenskt sjöterritorium från utländska forskningsfartyg utan tillstånd från Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd.
   Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter i frågor om tillstånd. Förordning (1996:521).

27 § När dispens medges enligt 16 a § första stycket naturvårdslagen (1964:822) eller tillstånd lämnas enligt 18, 22 eller 24 a § samma lag, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk och kommunen. Dessutom skall en kopia av beslutet sändas till väghållningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten om beslutet har betydelse för myndigheten. När dispens eller tillstånd enligt de paragraferna vägras, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket. När tillstånd lämnas eller vägras enligt 18 c § naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket och skogsvårdsstyrelsen.
   När beslut meddelas i ett ärende om föreläggande eller förbud enligt 17 §, 20 § andra stycket, 22 § andra stycket, 24 § eller 39 § första stycket eller om handräckning enligt 39 § första stycket naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket.
   När ett beslut meddelas enligt 19 b eller 19 c § eller när det till följd av ett sådant beslut meddelas ett beslut om intrångsersättning enligt 26 § naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket. En kopia av en skogsvårdsstyrelses beslut skall sändas till länsstyrelsen i samma län och kopia av en länsstyrelses beslut till skogsvårdsstyrelsen i samma län.
   Lantmäterimyndigheten skall snarast möjligt underrättas om beslutet om föreläggande enligt 17 § första stycket första meningen, tillstånd enligt 18 § samt föreskrift om samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen. Lantmäterimyndigheten skall snarast möjligt underrättas om beslut enligt 19 b eller 19 c § samt om beslut om intrångsersättning i sådant fall. Förordning (1995:1433).

27 a § Den som exploaterar en täkt som kräver tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller för annat ändamål än markinnehavarens husbehov exploaterar en täkt med tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) skall årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om produktionen av block, sten, grus, sand, morän och torv enligt föreskrifter som meddelas av Statens naturvårdsverk. Samma uppgiftsskyldighet gäller för den som bedriver en stenkrossrörelse som inte ligger i anslutning till en täkt.
   Länsstyrelsen får medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om uppgifterna saknar betydelse för planeringen av naturvården inom länet.
   Den som innehar ett sådant tillstånd till täkt av block, sten, grus och sand som avses i första stycket skall till länsstyrelsen lämna uppgift om vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten. Länsstyrelsen skall lämna uppgiften till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Förordning (1996:7).

Tillsyn

27 b § Innan en kommun gör framställning om överlåtelse av tillsynsansvar till en kommunal nämnd enligt 18 b § naturvårdslagen (1964:822), bör samråd ske med länsstyrelsen.
   När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av tillsynen mellan länsstyrelsen och den kommunala nämnden sker på ett sätt som är lämplig från naturvårdssynpunkt och med hänsyn till de lokala förhållandena. Stor vikt skall därvid fästas vid kommunens önskemål.
   Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar skall sändas till statens naturvårdsverk. Förordning (1983:424).

27 c § Naturvårdsvakt förordnas av länsstyrelsen i det län där naturvårdsvakten har sitt hemvist.
   Föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens naturvårdsverk. Förordning (1991:1165).

28 § Innan länsstyrelsen i ett naturvårdsärende fattar beslut som kan föranleda ersättnings- eller inlösensskyldighet enligt naturvårdslagen (1964:822) eller annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annat beslut av vikt, skall länsstyrelsen samråda med statens naturvårdsverk.
   I naturvårdsärenden som berör skogsmark skall yttrande inhämtas från skogsvårdsstyrelsen. Förordning (1991:79).

28 a § Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 16 a § första stycket såvitt avser dispens för annan åtgärd än byggande av försvarsanläggning eller allmän väg, 17 § samt 39 § första och andra styckena naturvårdslagen (1964:822) helt eller delvis skall tillkomma den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer. Detsamma gäller i fråga om befogenhet att enligt 20 § denna förordning meddela tillstånd eller föreläggande enligt 22 § naturvårdslagen.
   Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 7--9, 11--13 och 19 §§ naturvårdslagen helt eller delvis skall tillkomma även den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer. Efter ett sådant förordnande får den kommunala nämnden även meddela föreskrifter som avses i 10 § samma lag.
   I ärenden som efter förordnande enligt denna paragraf prövas av en kommunal nämnd skall även de uppgifter i övrigt som enligt denna förordning ankommer på länsstyrelsen i stället ankomma på den kommunala nämnden. Samråd skall dock ske med länsstyrelsen i stället för med statens naturvårdsverk. Förordning (1991:2011).

28 b § Ett beslut som en kommunal nämnd meddelat efter förordnande enligt 28 a § första stycket skall expedieras enligt de föreskrifter som gäller när länsstyrelsen har meddelat ett beslut av samma slag. Dessutom skall en avskrift av beslutet sändas till länsstyrelsen.
   Ett beslut som en kommunal nämnd meddelat efter förordnande enligt 28 a § andra stycket skall genom länsstyrelsens försorg och på kommunens bekostnad kungöras i länets författningssamling så snart det kan ske. Beslutet skall genom kommunens försorg anslås och underrättelse om beslutet införas i ortstidning. Förordning (1991:1165).

29 § I naturvårdsärende åligger det länsstyrelsen att på statens vägnar söka träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen av fastighet.
   Länsstyrelsen kan på begäran förskjuta medel för ändamål som avses i 30 § naturvårdslagen (1964:822).

30 § Föres vid domstol talan om ersättning eller inlösen enligt naturvårdslagen (1964:822), företrädes staten av kammarkollegiet. I frågor av vikt med hänsyn till naturvårdsintresset skall kammarkollegiet samråda med statens naturvårdsverk.

31 § Ingår fastighet i häradsallmänning eller annan samfällighet som enligt gällande bestämmelser ej får minskas, skall länsstyrelsen hålla inne ersättningsbelopp, som tillkommer samfälligheten enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822) eller på grund av inlösen enligt 27 § nämnda lag, till dess det slutligen har avgjorts hur det skall förfaras med beloppet.

32 § Kostnad för handräckning enligt 39 § naturvårdslagen (1964:822) som inte har sökts av en kommunal nämnd kan på kronofogdemyndighetens begäran förskjutas av allmänna medel. Förordning (1987:594).

33 § Länsstyrelsen skall tillse att, i den mån det behövs, mätning och kartläggning sker av område som utgör naturreservat, naturminne eller naturvårdsområde. Närmare bestämmelser om mätning och kartläggning finns i mätningskungörelsen (1974:339).

34 § Länsstyrelsens beslut enligt 9 §, 13 § första stycket, 15 § tredje stycket, 17 § eller 22 § såvitt avser meddelande av föreskrifter om naturvårdsförvaltningen och utseende av naturvårdsförvaltare eller statens naturvårdsverks beslut enligt 19 § får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller länsstyrelsens beslut enligt 18 c § tredje stycket naturvårdslagen (1964:822).
   Länsstyrelsens beslut enligt 27 a § andra stycket får inte överklagas.
   En kommunal nämnds beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:939).

35 § Länsstyrelsen skall föra ett register över beslut i naturvårdsärenden och andra förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister) i enlighet med föreskrifter som meddelas av Statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket skall föra ett sammanfattande register. Förordning (1992:432).

Avgifter för vissa ärenden

36 § Avgift tas ut för en statlig myndighets prövning av ansökan enligt naturvårdslagen (1964:822) eller denna förordning i de fall som framgår av tredje stycket.
   Bestämmelser om vissa andra avgifter finns i förordningen (1984:381) om täktavgift.
   För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag                   Avgiftsklass
Dispens från bestämmelserna i 16 a §
första stycket naturvårdslagen (1964:822) 5
Tillstånd till torvtäkt 7
Tillstånd till markavvattning för en
dikeslängd av
0--999 meter 2
1 000--9 999 meter 4
10 000 meter och längre 6
Tillstånd till uppsättning av sådan
anordning som avses i 22 § naturvårdslagen 5
Tillstånd till uppförande av vilthägn 5
   Prövas flera ansökningar om markavvattning samtidigt och rör ansökningarna samma eller intilliggande markområden, skall avgift tas ut för den sammanlagda dikningslängd som ansökningarna avser. Förordning (1992:1265).

Bilaga 1

Biotoper som avses i 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484)
   1. Alléer
   Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.
   2. Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
   Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar.
   3. Odlingsrösen i jordbruksmark
   På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
   4. Pilevallar
   Hamlade pilar i en rad som består av minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. För det fall vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin helhet.
   5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
   Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark, som ständigt håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.
   6. Stenmurar i jordbruksmark
   Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen.
   7. Åkerholmar
   Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Förordning (1993:1086).

Bilaga 2

Biotoper som avses i 19 b § naturvårdsförordningen (1976:484)

Brandfält Lövbrännor Äldre naturskogsartade lövbestånd Äldre naturskogsartade ädellövskogsbestånd Örtrika allundar Ravinskogar Örtrika bäckdråg Urskogsartade barrskogsbestånd Ädellövsumpskogar Örtrika sumpskogar Äldre skogsbeten Åsgranskogar Kalkbarrskogar Rik- och kalkkärr i skogslandskapet Alkärr Gamla hassellundar Källor med omgivande våtmarker inom område som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) Myrholmar på mark som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) Ras- eller bergbranter inom område som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) Förordning (1993:1086).

Bilaga 3

Län, kommuner och områden vilka skyddas enligt 19 h § naturvårdsförordningen (1976:484)

Län

Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län utom Hylte kommun Västra Götalands län

Kommuner

Jönköpings kommun Tranås kommun Aneby kommun Eksjö kommun Vetlanda kommun Habo kommun Mullsjö kommun Säffle kommun Grums kommun Hammarö kommun Kristinehamns kommun Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds församlingar Örebro kommun Kumla kommun Hallsbergs kommun Laxå kommun Askersunds kommun Arboga kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Hallstahammars kommun Västerås kommun

Områden

Objekt Län

Åsnen G Kävsjö-Store Mosse F Kilsviken O/S Svartåområdet U Hovranområdet W Ånnsjön Z Umeälvens delta AC Tärnasjön AC Gammelstadsviken BD Persöfjärden BD Tjålmejaure-Laisdalen BD Laidaure BD Sjaunja BD Taavavouma BD Förordning (1997:963).

Bilaga 4

Områden som enligt 19 i § naturvårdsförordningen (1976:484) är förklarade som särskilda skyddsområden

Län Nr enligt Namn Skyddsform enligt enligtEG-kod naturvårdslagen (1964:822,NVL)

AB SE0110017 Tyresta-Åva naturreservat, nationalpark AB SE0110034 Angarnsjöängen naturreservat AB SE0110083 Gunnarstenarna naturreservat AB SE0110092 Stora Nassa naturreservat AB SE0110096 Svenska Högarna naturreservat,14 b § NVL AB SE0110114 Bornsjön naaturvårdsområde

C SE0210008 Båtfors naturreservat C SE0210023 Florarna naturreservat C SE0210037 Fiby urskog naturreservat C SE0210040 Västerbådan- 14 b § NVL Lågagrundet C SE0210041 Hållet-Blåbådan 14 b § NVL C SE0210077 Hjälstaviken naturreservat C SE0210152 Bleckan-Söderören 14 b § NVL C SE0210153 Forsmarksbruk 14 b § NVL

D SE0220020 Strandstuguviken naturreservat D SE0220034 Tullgarn naturvårdsområde, naturreservat D SE0220086 Hartsö-Enskär naturreservat, 14 b § NVL D SE0220087 Sörfjärden naturreservat D SE0220129 Skärgårdsreservaten naturreservat D SE0220145 Båvenreservaten delvis naturreservat, delvis oskyddad

E SE0230067 Tåkern naturreservat E SE0230090 Bråviken naturreservat E SE0230100 Glottern naturreservat E SE0230124 Kungsbro naturreservat E SE0230125 Svartåmynningen naturreservat E SE0230126 Svensksundsviken naturreservat E SE0230136 Sjövik naturreservat E SE0230137 Rocksmosse naturreservat E SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö naturreservat, 14 b § NVL E SE0230139 Dannskären 14 b § NVL E SE0230140 Väggö naturreservat E SE0230141 Eknön naturreservat

F SE0310016 Draven naturreservat F SE0310017 Fegen naturvårdsområde F SE0310020 Store Mosse nationalpark F SE0310102 Ko mosse naturreservat F SE0310103 Dumme mosse naturreservat F SE0310104 Domneådammen 14 b § NVL F SE0310106 Uvaberget och naturreservat Ramlaklint F SE0310375 Kroppsjön saknas F SE0310376 Hyllingen naturreservat

G SE0320014 Möckeln naturreservat G SE0320022 Taglamyren naturreservat G SE0320031 Kråketorp naturreservat G SE0320040 Åsnen naturreservat G SE0320101 Östra Åsnen naturreservat G SE0320102 Långö naturreservat G SE0320103 Storsjöområdet naturreservat G SE0320104 Osaby naturreservat G SE0320105 Årshultsmyren naturreservat

H SE0330034 Grytsjön naturreservat H SE0330049 Misterhult naturreservat H SE0330050 Norra Kvill nationalpark H SE0330051 Ålhults urskog naturreservat H SE0330052 Sladö-Äskeskär naturreservat H SE0330054 Beijershamn- naturreservat Svansholmen H SE0330059 Petgärde naturreservat H SE0330060 Djurstad träsk naturreservat H SE0330062 Knisamosse naturreservat H SE0330082 Stora Ören 14 b § NVL H SE0330083 Ottenby naturreservat H SE0330084 Södviken 14 b § NVL H SE0330106 Storö naturreservat H SE0330109 Eckelsudde 14 b § NVL H SE0330126 Vållö naturreservat H SE0330127 Virbo med Ekö naturreservat H SE0330128 Ängmossen saknas H SE0330129 Hulingen 14 b § NVL H SE0330130 Björnnäset naturreservat

I SE0340010 Näsrevet 14 b NVL I SE0340016 Hummelsboholm 14 b § NVL I SE0340017 Närsholmen naturvårdsområde I SE0340018 Ugnen 14 b § NVL I SE0340021 Laus holmar naturreservat I SE0340023 Stora Karlsö naturreservat I SE0340025 Lilla Karlsö naturreservat I SE0340045 Uppstaig naturreservat I SE0340049 Paviken naturreservat I SE0340098 Grötlingboudd- naturreservat Ytterholmen I SE0340099 Faludden 14 b § NVL I SE0340100 Västergarns utholme naturreservat I SE0340104 Yttre Stockviken naturvårdsområde I SE0340105 Södra Grötlingboudd naturvårdsområde I SE0340106 Sigdesholm naturvårdsområde

K SE0410040 Utklippan naturreservat K SE0410041 Torhamn- naturreservat Hästholmen K SE0410042 Tromtö-Almö naturreservat K SE0410043 Tjärö-Bockö naturreservat K SE0410044 Vållholmen 14 b § NVL K SE0410046 Bräkne-Hoby Skärgård 14 b § NVL K SE0410047 Björkeskärven 14 b § NVL K SE0410048 Ronnekläppen m.fl. öar 14 b § NVL K SE0410049 Björnön-Varö 14 b § NVL K SE0410050 Gräsör m.fl. öar 14 b § NVL K SE0410051 Abramsäng 14 b § NVL K SE0410052 Majö 14 b § NVL K SE0410053 Kristianopels skärgård 14 b § NVL K SE0410086 Storemosse naturreservat

M SE0420002 Hallands väderö naturreservat,14 b § NVL M SE0420124 Håslövs ängar naturreservat M SE0420125 Fredriksdal naturreservat M SE0420126 Gruarna 14 b § NVL M SE0420127 Tosteberga- naturreservat, Änggruarna 14 b § NVL M SE0420144 Pulken och saknas Vramsåns mynning M SE0420145 Hammarsjö-området saknas M SE0420146 Araslövssjö-området saknas M SE0430002 Falsterbo-Foteviken naturreservat M SE0430087 Klingavälsåns dalgång naturreservat, saknas delvis M SE0430088 Sandhammaren naturreservat, landskapsbildsskydd M SE0430089 Norra Fyledalen saknas M SE0430090 Fulltofta-Ringsjön naturreservat M SE0430091 Löddeåns mynning naturreservat M SE0430092 Kullaberg naturreservat

N SE0510006 Laholmsbuktens sand- naturreservat dynreservat1 N SE0510023 Porsbjärnatur reservat N SE0510050 Balgö naturvårdsområde N SE0510068 Sandsjöbacka naturreservat N SE0510080 Tylön naturreservat N SE0510081 Morups Tånge naturreservat N SE0510082 Gamla Köpstad naturreservat N SE0510083 Getterön naturreservat N SE0510084 Nidingen naturreservat N SE0510085 Tjölöholm naturreservat N SE0510086 Äskatorp naturreservat N SE0510087 Tira Öar naturreservat N SE0510088 Fegen naturvårdsområde N SE0510089 Söderängarna naturreservat

O SE0520001 Vrångöskärgården naturreservat, 14 b § NVL O SE0520013 Ödsmålskile naturreservat O SE0520033 Sandsjöbacka naturreservat O SE0520034 Stigfjorden naturreservat, naturvårdsområde O SE0520035 Göta-Nordre älv naturreservat O SE0520036 Sälöfjorden naturreservat, 14 b § NVL O SE0520037 Breviks kile- naturreservat, Toftenäs naturvårdsområde O SE0520107 Vättlefjäll naturreservat O SE0520141 Kynnefjäll naturreservat O SE0520142 Svartedalen naturreservat O SE0520144 Galtö lera - naturreservat, Älgö lera naturvårdsområde O SE0520146 Bredfjället västra naturreservat O SE0520152 Svartedalen västra SPA naturvårdsområde

O SE0530001 Fegen naturvårdsområde O SE0530008 Komosse naturreservat O SE0530024 Svartedalen naturreservat O SE0530027 Bredfjället naturreservat O SE0530028 Hullsjön naturreservat O SE0530029 Halle- och naturreservat Hunnebergs branter O SE0530030 Öjemossarna naturreservat O SE0530041 Tingavallamossen naturreservat O SE0530042 Sörknatten naturreservat O SE0530051 Yttre Bodane- naturreservat, Kräklingarna 14 b § NVL O SE0530052 Baljåsen naturreservat O SE0530073 Risveden naturreservat O SE0540001 Dumme mosse delvis landskapsbildsskydd delvis 14 b § NVL O SE0540009 Bare mosse naturvårdsområde

O SE0540044 Öjemossarna naturreservat O SE0540045 Hunnebergs branter naturreservat O SE0540047 Sydbillingens platå naturreservat O SE0540062 Östen naturvårdsområde O SE0540084 Hornborgasjön naturreservat,saknas O SE0540120 Åråsviken- delvis Vallholmen naturreservat O SE0540163 Blängsmossen naturreservat

S SE0610001 Millesvik- naturreservat Luröskärgård S SE0610006 Värmlandsskär- naturreservat gården S SE0610010 Nötön-Åråsviken naturreservat S SE0610012 Gillbergasjön naturreservat S SE0610031 Bjursjöhöjden naturreservat S SE0610036 Rahästen- naturreservat Rödvattenber S SE0610089 Ivana naturreservat S SE0610093 Horstomyren naturreservat S SE0610095 Brånberget naturreservat S SE0610120 Kesebotten naturreservat S SE0610122 Hovfjället naturreservat S SE0610123 Geijerdalsmossen naturreservat S SE0610126 Fänstjärnsskogen naturreservat S SE0610127 Titjärnsskogen naturreservat

T SE0240001 Tiveden nationalpark nationalpark T SE0240009 Skagershultsmossen naturreservat T SE0240011 Sotterns skärgård naturreservat T SE0240020 Ugglehöjden naturreservat T SE0240022 Trangärdet naturreservat T SE0240032 Grönbo naturreservat T SE0240036 Hammarmossen naturreservat T SE0240037 Knuthöjdsmossen naturreservat T SE0240045 Norra Vätterns skärgård naturreservat T SE0240052 Fisksjön naturreservat T SE0240058 Kvismaren naturreservat T SE0240059 Oset-Rynningeviken naturreservat T SE0240060 S Åsmossen saknas T SE0240064 Östra Sälsjömossen naturreservat T SE0240078 Björka lertag naturreservat

U SE0250005 Strömsholm naturreservat U SE0250008 Ridöarkipelagen naturreservat U SE0250009 Engsö naturreservat U SE0250018 Lappland naturreservat U SE0250019 Stora Flyten och samrådsområde Stormossen U SE0250022 Vitmossen samrådsområde U SE0250027 Långhällsmossen naturreservat

U SE0250029 Ruthagsskogen naturreservat U SE0250032 Bredmossen naturreservat U SE0250043 Ölstabrändan naturreservat U SE0250052 Tängsta naturreservat U SE0250095 Askö-Tidö naturreservat U SE0250096 Gnien naturreservat U SE0250097 Fermansbourskog naturreservat U SE0250098 Nötmyran naturreservat U SE0250099 Höskovsmossen naturreservat U SE0250100 Djupebo naturreservat U SE0250101 Tinäset naturreservat U SE0250102 Hedesundafjärden samrådsområde U SE0250104 Fläckebo naturreservat U SE0250147 Gorgen samrådsområde U SE0250148 Gussjön samrådsområde U SE0250151 Vrenninge samrådsområde

W SE0620001 Långfjället-Städjan- naturreservat Nipan W SE0620002 Vedungsfjällen naturreservat W SE0620009 Drevfjällen naturreservat W SE0620015 Fulufjället naturreservat, saknas delvis W SE0620041 Ansjovarden-Stopån- naturreservat Våmhuskölen W SE0620053 Gåsberget naturreservat W SE0620062 Tandövala naturreservat W SE0620130 Nybrännberget naturreservat W SE0620156 Bredmossen naturreservat W SE0620244 Kloster naturreservat

X SE0630023 Myrar öster om samrådsområde Öjaren X SE0630026 Orarna samrådsområde X SE0630027 Eggegrund och naturvårdsområde Gråsjälsbådan X SE0630034 Axmar högmosse och naturreservat Gnagmur X SE0630051 Sässmanområdet samrådsområde X SE0630061 Ysberget- naturreservat Laxtjärnsberget X SE0630107 Brassberget naturreservat X SE0630108 Stensjön och naturreservat Lomtjärnen X SE0630125 Hagåsen naturreservat X SE0630153 Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat X SE0630154 Spjutholmen naturreservat X SE0630155 Stenöorm naturreservat X SE0630156 Ålsjön naturreservat X SE0630163 Gammelstilla- naturreservat Bredmossen X SE0630164 Testeboåns natur- naturreservat reservat X SE0630166 Axmar-Gåsholma naturreservat

Y SE0710033 Jämtgaveln naturreservat Y SE0710054 Skuleskogen nationalpark

Z SE0720226 Sånfjället nationalpark, naturreservat,saknas Z SE0720033 Rogen naturreservat Z SE0720084 Vålådalen naturreservat Z SE0720094 Ändsjön naturreservat Z SE0720134 Offerdalsberg naturreservat Z SE0720160 Oldflån-Ansätten saknas Z SE0720164 Skäckerfjällen naturreservat Z SE0720171 Sjösjöfjällen naturreservat,saknas delvis Z SE0720183 Frostvikenfjällen naturreservat,saknas delvis Z SE0720201 Helvetesbrännan saknas Z SE0720202 Öjsjömyrarna saknas Z SE0720215 Brötarna saknas

AC SE0810001 Kronören naturreservat AC SE0810002 Bonden naturreservat AC SE0810010 Holmöarna naturreservat AC SE0810016 Björnlandet nationalpark AC SE0810039 Vitbergen naturreservat AC SE0810051 Alsberget naturreservat AC SE0810054 Blaikfjället naturreservat AC SE0810056 Oxfjället naturreservat AC SE0810057 Gitsfjället naturreservat AC SE0810059 Marsfjället naturreservat AC SE0810080 Vindelfjällen naturreservat AC SE0810096 Stenbithöjden naturreservat

BD SE0820216 Sjauna naturreservat BD SE0820257 Pessinki naturreservat BD SE0820108 Haparanda skärgård nationalpark BD SE0820167 Muddus nationalpark BD SE0820201 Padjelanta nationalpark BD SE0820035 Rödkallen-Sör-Espen naturreservat BD SE0820042 Gammelstadsviken naturreservat BD SE0820275 Alajaure naturreservat BD SE0820276 Påkketanjaure naturreservat BD SE0820018 Lamburträsket naturreservat Förordning (1998:38).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1995:1433
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
SFS 1976:484

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1976-06-03

Upphävandedatum:
1999-01-01

Uppdaterad: