Författningen har upphävts / ska upphävas 2009-01-01 genom SFS 2008:1334

1 § Stängselnämnden prövar frågor enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

2 § Om stängselnämndens sammansättning och om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dessa finns bestämmelser i 14 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

3 § I mån av behov får stängselnämnden anlita sekreterare eller annat biträde.

4 § Fråga som avses i 1 § tas upp av stängselnämnden efter skriftlig framställning av kommunen eller järnvägens innehavare.

5 § Stängselnämnden bereder parterna tillfälle att yttra sig över yrkanden som framställes hos nämnden och utredning som åberopas i ärendet. Om det behövs håller nämnden förhandling med parterna.

6 § Stängselnämnden får hålla syn, införskaffa särskild utredning och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

7 § Ärende hos stängselnämnden avgöres vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden.

8 § Stängselnämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

9 § Nämnden är beslutför endast när den är fulltalig. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får dock fattas av ordföranden ensam.
   Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:1074).

10 § I ärenden hos nämnden förs protokoll när sammanträde eller syn hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.
   I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1074).

11 § Stängselnämndens beslut som innebär avgörande av saken sättes upp särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det grundas.
   Beslut som avses i första stycket tillställes parterna genom nämndens försorg.

12 § Kostnaderna för stängselnämndens verksamhet bestrides från det under sjätte huvudtiteln uppförda anslaget Kommittéer m.m. efter utbetalningsbesked från nämndens ordförande eller ersättaren för denne.

13 § Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen meddelas av stängselnämnden.

14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Stängselnämnden:
   4 § om ledningens ansvar,
   28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och
   29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:965).

SFS 1975:1012

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1975-11-27

Upphävandedatum:
2009-01-01

Senast ändrad:
2008-12-22

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2007:965