1 § Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas statschefer och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska konungahuset. Förordning (1995:1025).

2 § Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.
   Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands. Förordning (1995:1025).

3 § Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl. Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på förord av regeringen.
   Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av myndigheter under regeringen ges in till det departement dit myndigheten hör. Förordning (1995:1025).

4 § Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. Förordning (1995:1025).

5 § Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.

SFS 1974:768

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1974-12-06

Omtryck:
SFS 1995:1025

Senast ändrad:
2013-02-11

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1995:1025