1 § Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

2 § Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) samt bestämmelse om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), lagen (2001:558) om vägtrafikregister, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, fordonslagen (2002:574) eller fordonsförordningen (2002:925) tillämpas även i fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten. Lag (2002:926).

3 § Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §, den som i Danmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande föreskrift angående
1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikförsäkring,
2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,
3. fordons hastighet,
4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande av järnvägskorsning,
5. förkörsrätt,
6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,
7. skyldighet att följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller körbanemarkering,
8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,
9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa vägar,
10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,
11. märkning av fordon eller last,
12. fordonsbelysning och dess användning,
13. fordons last eller lastförmåga eller
14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckning. Lag (1991:299).

4 § I den mån det påkallas för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med annan främmande stat än som anges i 3 §, kan regeringen förordna att nämnda paragraf skall äga tillämpning i fråga om gärning som begås i den staten. Lag (1977:950).

5 § har upphävts genom lag (1972:813).

SFS 1971:965

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1971-12-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2002:926