Författningen har upphävts / ska upphävas 1996-01-01 genom SFS 1995:1393

1. Beslutar Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer att fastighetsbildningsmyndighet skall finnas med behörighet att handlägga i huvudsak ärenden som rör utvecklingen av tätbebyggelse inom viss kommun, förordnar Konungen, om kommunen begär det, att kommunen skall inrätta fastighetsbildningsmyndighet och svara för verksamheten vid myndigheten.    Om kommunen begär det, förordnar Konungen att kommunen inte längre skall svara för verksamheten.

2 § Beslutar Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer att fastighetsregistermyndighet skall finnas för viss kommun eller del av kommun, skall kommunen inrätta fastighetsregistermyndighet och svara för verksamheten vid myndigheten.

3 § Tjänsteman hos kommunal fastighetsbildningsmyndighet eller fastighetsregistermyndighet får ej tilldelas uppgifter i annan verksamhet hos kommunen som kan rubba förtroendet för hans tjänsteutövning hos myndigheten.

4 § Konungen meddelar bestämmelser om tillsyn över kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet och om kunskapskrav för innehav av tjänst hos sådan myndighet samt de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

SFS 1971:133

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1971-05-07

Upphävandedatum:
1996-01-01

Uppdaterad: