Författningen har upphävts / ska upphävas 2001-04-01 genom SFS 2001:100

1 § Skattemyndighet skall för lagfarts- och fastighetsstatistiken lämna uppgift till statistiska centralbyrån om sökta lagfarter å fång till fast egendom och om lagfarter som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan.
   Bestämmelserna i denna kungörelse om lagfart äger motsvarande tillämpning på inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt. Förordning (1990:1257).

2 § har upphävts genom förordning (1990:1257).

3 § har upphävts genom förordning (1986:457).

   Övergångsbestämmelser
   1970:27
   Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författingssamling. Kungörelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1970.
SFS 1970:27

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1970-02-06

Upphävandedatum:
2001-04-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1990:1257