Författningen har upphävts / ska upphävas 2007-01-01 genom SFS 2006:1006

1 § Den som här i riket deltager i tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes också den som i fråga om match som avses i 1 §
1. anordnar eller ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den,
2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal,
3. tjänstgör som domare eller sekond.

3 § För medverkan till brott mot denna lag dömes ej till ansvar.

4 § Utbyte av brott som avses i denna lag skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

SFS 1969:612

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1969-11-28

Upphävandedatum:
2007-01-01

Senast ändrad:
2006-10-27

Uppdaterad: