Författningen har upphävts / ska upphävas 1992-07-01 genom SFS 1992:191

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse skall tillämpas på expeditioner som utfärdas av statliga myndigheter.
   I de fall och i den ordning som anges i kungörelsen skall avgift betalas för expeditioner (expeditionsavgift).
   Vad som i denna kungörelse föreskrivs om avgifter gäller inte expeditioner som utfärdas av sådana domstolar eller myndigheter som avses i 2 §, Centralnämnden för fastighetsdata, Postverket, Televerket, Statens järnvägar, Domänverket, Affärsverket svenska kraftnät, Trollhätte kanalverk eller Patent- och registreringsverket. Detsamma gäller för myndigheter som i sina instruktioner eller på annat sätt medgetts rätt att bedriva avgiftsbelagd verksamhet inom sina kompetensområden i fråga om expeditioner som utfärdas i nämnda verksamhet.
   Bestämmelser om avgifter vid sådana domstolar eller myndigheter som avses i 2 § och Centralnämnden för fastighetsdata finns i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.
   Kungörelsen skall inte tillämpas på expeditioner som utfärdas av riksdagens myndigheter eller av allmänna advokatbyråer. Förordning (1991:1887).

2 § Med domstol avses i denna kungörelse allmän domstol samt, om inte annat sägs, inskrivningsmyndighet, sjöfartsregistret och konkursdomare. Förordning (1987:656).

3 § Särskilda bestämmelser gäller om avgift för expeditioner som utfärdas av beskickning, konsulat, notarius publicus eller särskild förrättningsman för upptagande av protest, inom lantmäteriväsendet, av förrättningsman vid sådana förrättningar som anges i 12 kap. vattenlagen (1983:291), trafiksäkerhetsverket eller särskilt förordnad förrättningsman i fråga om förrättning eller åtgärd enligt förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket eller av länsstyrelse i fråga om utdrag ur bilregister eller körkortsregister eller av datainspektionen i ansöknings- eller anmälningsärende. Förordning (1987:656).

3 a § Såvitt angår avgift för sådan kopia, avskrift eller utskrift av allmän handling som avses i 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen skall Avdelning I i bilagan till denna kungörelse tillämpas även av de myndigheter, utom riksdagens myndigheter och allmänna advokatbyråer, som är undantagna från kungörelsen genom 1 och 3 §§. Detta gäller dock bara om något annat inte följer av en förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (1991:805).

4 § Hos myndighet där expeditionsavgift uttages skall ett exemplar av denna kungörelse hållas tillgängligt för allmänheten.

Avgifter

5 § Expeditionsavgifter skall betalas för de expeditioner och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga).
   Om en avgift skall beräknas efter antalet sidor, tas avgiften ut för varje påbörjad sida. Förordning (1987:656).

6 § Om en expedition innehåller beslut om tillstånd, dispens eller liknande, skall avgift tas ut även när beslutet efter överklagande meddelas av högre myndighet. Avgift får dock inte tas ut mer än en gång i samma ärende.
   Avser samma expedition flera tillstånd, dispenser eller andra sådana beslut, beräknas avgiften endast för det beslut som drar den högsta avgiften, om inte annat särskilt angetts.
   För en expedition, som innehåller beslut om förlängning eller överlåtelse av tillstånd, dispens eller liknande, tas samma avgift ut som för beslut som avses i första stycket.
   Avgift tas inte ut för avvisnings-, avskrivnings- eller avslagsbeslut. Förordning (1987:656).

7 § Avgiften fastställs av den myndighet som utfärdar expeditionen. Förordning (1987:656).

8 § Fria från avgift är
1. staten; såvitt avser utskrifter av upptagning för automatisk databehandling dock endast om det särskilt har föreskrivits,
2. kommuner och landstingskommuner, dock inte för expeditioner under rubrikerna Folkbokföring m. m. samt Skatter och allmänna avgifter,
3. utländska myndigheter i ärenden enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m. m.,
4. allmänna försäkringskassor samt hushållningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,
5. överförmyndare,
6. misstänkta eller deras försvarare och målsägande eller målsägandebiträde i fråga om avskrift av protokoll eller anteckning vid förundersökning eller annan utredning av polis- eller åklagarmyndighet i anledning av brott,
7. de som i mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel, beträffande skriftligt besked om beslut i ersättningsfrågan,
8. enskilda parter i ärenden som avses i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
9. åklagare.
   Medellösa personer är fria från avgift för erforderliga expeditioner. Förordning (1988:612).

9 § Avgifter skall inte tas ut i mål eller ärenden om
1. utlämnande av allmän handling,
2. gåvoskatt och stämpelskatt,
3. förklaring som avses i 1 eller 5 § kungörelsen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken,
4. förordnande eller entledigande av stämningsman, god man vid lantmäteriförrättning, medlare enligt lagen (1973:650) om medling mellan samlevande, nämndeman eller den som mot ersättning av allmänna medel biträder part eller myndighet,
5. avläggande av ed eller försäkran, som är föreskriven för tjänst eller uppdrag,
6. betalning enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs.
   För expeditioner som på begäran utfärdas till annan än part tas avgift ut även i fall som avses i första stycket. Förordning (1987:656).

10 § Avgiftsfriheten enligt 8 § första stycket 2--6 eller enligt 9 § första stycket föreligger till dess myndigheten avgjort målet eller ärendet. Expeditioner som utfärdas endast på begäran skall även därefter utlämnas avgiftsfritt, om de begärs innan tiden för att överklaga har gått ut eller, i fall då avgörandet inte får överklagas, inom två veckor från det avgörandet vunnit laga kraft.
   Endast om det finns särskilda skäl kan den som enligt 8 eller 9 § har rätt att erhålla expeditioner utan avgift, avgiftsfritt få ut mer än ett exemplar av dessa. Förordning (1987:656).

Lösningsskyldighet

11 § Den som är sökande hos myndighet är skyldig att lösa sådan expedition för vilken avgift skall tas ut enligt avdelning II i avgiftslistan.
   I övriga fall skall expeditionen lösas av den som har begärt denna. Förordning (1987:656).

12 § För parter som föra gemensam talan utfärdas gemensam expedition, om de icke begära annat.
   De för vilka gemensam expedition utfärdas äro solidariskt ansvariga för att expeditionen löses.

13 § Myndigheter får inte utan särskilda skäl begära bevis om förhållanden som framgår av fastighetsbok, tomträttsbok, fastighetsregister, skeppsregistret, skeppsbyggnadsregistret, båtregistret, rotel, diarium eller annan sådan handling hos myndigheten. Förordning (1987:656).

Expeditions form

14 § Expedition bör vara tydlig och felfri samt icke onödigt vidlyftig. Namnunderskrift på expedition bör återges med tryckbokstäver eller maskinskrift.
   På expedition bör antecknas för vem den är utfärdad, om detta ej tydligt framgår av expeditionens innehåll. När aviregister expedieras, göres anteckning endast på den särskilda handling med vilken registret överlämnas till beställaren. Kungörelse (1972:296).

15 § Expedition skall vara försedd med fästmarginal om minst 20 millimeter.
   I expedition som utskrives med skrivmaskin må radavståndet, räknat från underkant till underkant, icke vara större än omkring 9 millimeter (2-kuggavstånd).
   På varje fullskriven sida böra i medeltal finnas minst 25 rader. Varje fullskriven rad bör vara omkring 130 millimeter lång.
   Användes blankett eller fordras kolumner för siffror eller annan särskild uppställning, utformas expeditionen efter omständigheterna.
   Bestämmelserna i denna paragraf gälla icke kopia som framställes med kopieringsapparat eller utskrift av upptagning för automatisk databehandling. Kungörelse (1974:545).

16 § Varje expedition skall förses med en anteckning om expeditionsavgiften. Skall det med hänsyn till 9 a § eller 37 § rättshjälpslagen (1972:429) inte erläggas någon avgift, skall på expeditionen skrivas ordet "rättshjälp". Skall avgift av någon annan orsak inte erläggas, skall det på expeditionen skrivas orden "utan avgift".
   Skall avgift erläggas för en avskrift som skall användas vid aktbildning eller delgivning eller annars för en expedition som inte tillställs den avgiftsskyldige, skall avgiften antecknas på någon annan expedition, om en sådan tillställs denne. På den kvarliggande handlingen görs en påskrift att avgiften har antecknats på den andra handlingen. Förordning (1979:964).

Expeditions tillhandahållande

17 § I mål eller ärende vid domstol skall en expedition tillhandahållas inom en vecka från den dag till vilken den handling som innefattas i expeditionen hänför sig. I fråga om expeditioner av domar eller slutliga beslut i vissa fall finns särskilda bestämmelser.
   Hos inskrivningsmyndighet skall expedition som utfärdas för part tillhandahållas inom två veckor från den inskrivningsdag då ärendet behandlades.
   Hos sjöfartsregistret skall expedition i registerärende eller båtregisterärende och utdrag ur skeppsregistret, skeppsbyggnadsregistret och båtregistret tillhandahållas ofördröjligen efter det att samtliga ärenden, som skall tas upp samma dag, blivit slutligt databehandlade eller införda på tillfälligt upprättat registerupplägg. Utan hinder av vad nu sagts skall på särskild begäran, om det finns skäl till det, expedition i registerärende tillhandahållas eller utdrag ur skeppsregistret eller skeppsbyggnadsregistret utfärdas samma kalenderdag som ärendet handlagts eller som begäran om utdraget framställts.
   Kan en expedition till följd av särskilda omständigheter inte färdigställas inom den angivna tiden, skall den tillhandahållas så snart det kan ske. I sådant fall skall den för vilken expeditionen utfärdas om möjligt underrättas om dagen då expeditionen kommer att tillhandahållas. Förordning (1987:1116).

18 § Hos annan myndighet än domstol skall expedition, som innefattar beslut och som utfärdas för part, hållas tillgänglig,
när beslut utges efter anslag, den dag som bestämts genom anslaget,
när beslut avkunnas muntligen, inom en vecka från dagen för avkunnandet,
när beslut meddelas på annat sätt, så snart som möjligt.
   Expedition angående växel- eller checkprotest bör tillhandahållas dagen efter den då protesten skedde.
   Bestämmelserna i 17 § sista stycket äga motsvarande tillämpning beträffande expedition som avses här.

19 § Har part gjort framställning om expedition, som utfärdas endast på begäran, så sent att den ej hinner utfärdas före utgången av den i 17 eller 18 § angivna tiden, skall expeditionen tillhandahållas inom samma tid räknat från den dag då framställningen gjordes.
   Expedition som på begäran utfärdas för annan än part skall tillhandahållas inom två veckor, om ej särskilda omständigheter föreligga.
   Expedition som innehåller föreläggande att fullgöra något skall tillhandahållas så tidigt att fullgörandet icke hindras. Har föreläggande meddelats eller annat tillkännagivande gjorts vid förhandling inför domstol, skall denna på begäran utan dröjsmål tillhandahålla expedition som innefattar tillkännagivandet. Kungörelse (1971:840).

20 § har upphävts genom kungörelse (1965:70).

21 § En handling som har getts in i ett mål eller ärende får inte återlämnas förrän målet eller ärendet har avgjorts. Om originalhandlingen i ett sådant fall inte finns hos en myndighet får återlämnandet förenas med villkor om att bestyrkt kopia av handlingen ges in. Har målet eller ärendet avgjorts av domstol, får handlingen inte återlämnas innan avgörandet vunnit laga kraft, om inte domstolen medger det och bestyrkt kopia ges in eller redan finns bland handlingarna. Förordning (1991:1887).

Uppbörd och redovisning

22 § Avgift för expeditioner skall betalas inom en månad efter det att expeditionerna färdigställdes.
   Om det finns särskilda skäl, får myndigheter avkräva beställaren av en expedition avgiften helt eller delvis i förskott. Därvid skall ett kvitto lämnas på det belopp som har betalats.
   Expeditioner får inte lämnas ut förrän avgiften har betalats. Föreskrifter om undantag från detta får meddelas av riksskatteverket. Förordning (1987:656).

23 § Expeditionsavgift tillfaller statsverket. Förordning (1975:36).

24 § Som bevis på att avgiften har betalats skall den avgiftsbelagda handlingen förses med stämpel.
   Riksskatteverket får efter samråd med riksrevisionsverket besluta om undantag från skyldigheten att förse handlingar med stämpel.
   Om tillhandahållande av stämplar samt om uppbörd och redovisning gäller i övrigt särskilda bestämmelser. Förordning (1987:656).

25 § Om avgiften inte betalas inom tre veckor efter det att myndigheten har färdigställt expeditionen, skall myndigheten skriftligen erinra den som skall lösa expeditionen om lösningsskyldigheten.
   Betalas avgiften inte inom den i 22 § föreskrivna tiden skall myndigheten anmäla detta till länsstyrelsen i det län dit myndigheten hör. Vid anmälningen skall fogas den expedition för vilken avgift skall betalas samt erforderliga uppgifter om avgiftens belopp och om den som skall lösa expeditionen. Efter en sådan anmälan och vid försummad inbetalning av avgiften till länsstyrelsen skall denna förordna att avgiften skall tas ut i den ordning som enligt uppbördslagen (1953:272) gäller för indrivning av restförd skatt. Avgifter för expeditioner som utfärdas endast på begäran får inte drivas in, om det inte visas att expeditionen har begärts.
   Indrivna expeditionsavgifter skall redovisas till den myndighet som har fastställt avgiften genom att sättas in på myndighetens postgirokonto för sådan avgift eller på annat sätt betalas in till myndigheten. Kan avgiften inte tas ut, skall den överlämnade expeditionen förses med bevis om detta och därefter återsändas till myndigheten. Förordning (1987:656).

Överklagande m. m.

26 § En myndighets beslut i fråga om avgift får överklagas hos riksskatteverket. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom ett år från den dag då avgiften betalades. Expeditionen skall bifogas skrivelsen. Återbetalning skall antecknas på expeditionen.
   Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in till riksskatteverket utgör inte något hinder mot att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång. Förordning (1987:656).

27 § Efter ansökan av den som avkrävts men ej erlagt avgift skall riksskatteverket meddela besked huruvida avgift skall erläggas för viss expedition och, om avgiftsskyldighet finnes föreligga, med vilket belopp avgiften skall utgå. Ansökan om sådant besked göres skriftligen inom tre veckor från den dag då kravet framställdes. Beskedet är bindande för statsverket i förhållande till sökanden. Kungörelse (1971:294).

28 § Mot riksskatteverkets beslut enligt 26 eller 27 § må talan ej föras. Kungörelse (1971:294).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1986:707
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om bevis om förvärv av svenskt medborgarskap som utfärdas efter anmälan eller ansökan som gjorts före den 1 november 1986 gäller fortfarande äldre bestämmelser. Förordning (1986:799).
1991:805
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 utom i fråga om 3 a §, som träder i kraft den 1 oktober 1991.

Bilaga

Avgiftslista

                                Kr.
Avdelning I. Allmänna expeditioner
Avgifterna i denna avdelning tillämpas endast i den mån annat inte följer av bestämmelse i Avdelning II.
Avskrift med eller utan vidimation, varje sida         20
När originalet utgörs av handskrift som tillkommit före år 1810,
är avgiften för varje sida 30
Kopia av ljudbandsupptagning, varje band 40
Utskrift av ljudbandsupptagning, varje sida 20
Kopia av videobandsupptagning, varje band 300
Utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
varje sida 4
   Om en utskrift omfattar mer än 50 sidor fastställs avgiften av den utlämnande myndigheten. Rörande avgiftsprinciperna skall samråd ske med riksrevisionsverket.
   Anm.: Med sida avses i fråga om utskrift av upptagning för automatisk databehandling en blankettsida, dvs. avståndet mellan två perforeringar i en datautskriftsblankett, oberoende av formatet.
Genomslagskopia, med eller utan vidimation, som jämte
avskrift av samma handling expedieras till samma person,
varje sida 3
Sådan kopia i övriga fall, varje sida 4
   För genomslagskopia av utskrift av upptagning för automatisk databehandling, lika med Utskrift.
Kopia av annat slag (fotokopia, stencilerad kopia m.m.),
med eller utan vidimation, varje sida 3
   Duplett, som inte avser debetsedel och för vilken inte föreskrivits särskild avgift, lika med Avskrift. Avgift för duplett får inte överstiga avgift som är bestämd för originalet.
Vidimation av ingiven avskrift eller kopia, varje sida     2
Diariebevis eller annat bevis över ingivande av annan
handling än värdehandling, när beviset utfärdas på begäran,
för varje person beviset avser 10
   Bevis över ingivande av självdeklaration skall, även om beviset avser mer än en person, utgå med 10 kr. under förutsättning att sökanden tillhandahåller förteckning som kan tjäna som kvitto på mottagandet.

Avdelning II. Expeditioner vid annan myndighet än domstol

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser m. m.

   Se även Bank- och kreditinrättningar m. m. samt Försäkringsärenden.
Tillstånd enligt lagen (1944:705) om aktiebolag, aktiebolagslagen
(1975:1385), lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag eller
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, utom beträffande
tillstånd enligt 8 kap. 4 § andra stycket sistnämnda lag,
meddelat av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
eller av skattemyndigheten 425
Tillstånd enligt 8 kap 4 § andra stycket lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar 725
Tillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av
svenska företag m. m. 600
Fastställande av stadgar för stiftelse eller av ändring i
sådana stadgar 125
Utdrag ur föreningsregister eller samfällighetsföreningsregister,
om utdraget ej utgör expedition i registreringsärende som
handläggs samtidigt 60

Alkoholhaltiga drycker m. m.

Tillstånd eller medgivande enligt lagen (1977:292) om
tillverkning av drycker, m. m. 125
Tillstånd till försäljning enligt lagen (1977:293) om handel med
drycker, dock icke tillstånd enligt 37 § första stycket 3 175
Medgivande eller godkännande av länsstyrelse enligt lagen
(1977:293) om handel med drycker 90

Allmän ordning och säkerhet

Förordnande som ordningsvakt eller skyddsvakt gällande längst
ett år, per förordnad person 150
i annat fall, per förordnad person 350
Tillstånd enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617), med stöd
därav utfärdat reglemente eller lokal ordningsstadga 150
Godkännande av skjutbana 450
Tillstånd att anordna allmän sammankomst 70
Tillstånd för utlänning att anordna eller medverka vid offentlig
föreställning 80
Tillstånd att inneha obrukbart vapen, löst slutstycke,
ljuddämpare, eldrör eller pipa till skjutvapen eller annan
anordning som möjliggör att till ett skjutvapen använda annan
ammunition än vapnet är avsett för 70
Tillstånd att inneha luft-, kolsyre-, fjäder-, start- eller
signalvapen 70
Tillstånd för sammanslutning som avses i 8 § punkterna 2 och 3
vapenlagen (1973:1176) 125
Tillstånd att inneha skjutvapen i övriga fall 350
Tillstånd att ändra skjutvapen 70
Tillstånd att förvärva ammunition 40
Tillstånd att idka handel med skjutvapen 400
Godkännande av föreståndare (ersättare) för handel med
skjutvapen, person som i vapenhandlares ställe skall närvara
vid provskjutning eller person som skall mottaga vapen för
reparation och översyn eller skrotning 150
Tillstånd till införsel och återutförsel av skjutvapen och
ammunition 350
Godkännande av person för anställning vid auktoriserat
bevakningsföretag 600

Bank- och kreditinrättningar m. m.

   Om aktiebolag och ekonomiska föreningar se även särskild rubrik.
Oktroj för bankaktiebolag, sparbank och central
föreningsbank 425
Godkännande av bolagsordning eller ändring däri 225
Stadfästelse av bolagsordning för bankaktiebolag, av reglemente
för sparbank eller av stadgar för föreningsbank eller av ändring
i sådan bolagsordning, sådant reglemente eller sådana
stadgar 225
Tillstånd att verkställa ombildning enligt 8 kap. sparbanks-
lagen (1987:619 800
Tillstånd enligt bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolags-
lagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619), föreningsbanksla-
gen (1987:620) eller lagen (1963:76) om kreditaktiebolag 225
Tillstånd att bilda hypoteksförening samt fastställande,
utfärdande eller ändring av reglemente och tillstånd till
utsträckning av verksamhetsområdet för sådan förening 225
Utdrag ur bankregistret, om utdraget inte utgör expedition i
registreringsärende som handlägges samtidigt 60
Fastställelse av fondbestämmelser för värdepappersfond eller
av ändring i sådana bestämmelser 225
Tillstånd enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder 225
Tillstånd enligt aktiekontolagen (1988:827) 225
Tillstånd eller enligt lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse 225

Brandfarliga och explosiva varor

Koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar    350
Tillstånd enligt förordningen (1961:568) om brandfarliga varor
att transportera brandfarlig vara med rörledning 175
Typgodkännande enligt förordningen (1961:568) om brandfarliga
varor 225

Tillstånd att tillverka eller driva handel med explosiva varor 425

Tillstånd att inneha mindre förbrukningsförråd av explosiva
varor 70
Annat tillstånd enligt förordningen (1949:341) om explosiva
varor 150
Godkännande av föreståndare (vikarie) för tillverkning av,
handel med eller förråd av explosiva varor 150

Byggnads- och vägärenden

Dispens från nybyggnadsförbud, meddelad av regeringen eller
länsstyrelse 125
Dispens från förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning eller
annan därmed jämförlig åtgärd 80
Tillstånd enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1939:608) om
enskilda vägar, dock ej tillstånd enligt 44 § väglagen eller 3
kap. 92 § andra stycket lagen om enskilda vägar 100
Fastställande av stadgar för vägsamfällighet eller vägförening
eller av ändring i sådana stadgar 60
Tillstånd enligt 105 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) 225
Dispens enligt 41 § väglagen (1971:948) 60

Fast egendom

   Om byggnadsärenden se särskild rubrik.
Tillstånd enligt lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast
egendom m. m. 425
Tillstånd till expropriation eller till inlösen enligt
byggnadslagen (1947:385) 425
Tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822), dock ej för
tillstånd till annan täkt än torvtäkt 125
Föreskrifter om avgifter för tillstånd till annan täkt än
torvtäkt finns i förordningen (1984:381) om täktavgift.
Tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) 575

Fiske och jakt

Tillstånd att använda visst fiskeredskap, meddelat av
regeringen, fiskeriverket eller länsstyrelse 80
Tillstånd till åtgärd som kan hindra fiskens gång i fiskådra 80
Tillstånd att idka jakt på allmänt vatten 80

Folkbokföring m. m.

   Riksskatteverket meddelar i enlighet med sin instruktion bestämmelser om ersättning för automatisk databehandling.
Mantalsskrivningsbevis, för varje år och person beviset avser  40
Avgift utgår icke om beviset fordras för ansökan om särskild
social förmån eller utfärdas på begäran av kommun.
   Mantalslängd, avskrift, eftertryck eller utdrag av,
som utfärdas på begäran av kommun för vilken längden är
upprättad, varje uppslag 15
som utfärdas på begäran av annan, varje uppslag 25
dock lägst 50

Register bestående av personavier, för varje påbörjat 10-tal avier

som utfärdas på begäran av kommun                15
som utfärdas på begäran av annan 40
   Avgift utgår icke för register som utfärdas på begäran av kommun eller landstingskommun enligt en av riksskatteverket godkänd plan eller av verket meddelade föreskrifter.
   Stomme till allmän röstlängd, avskrift, eftertryck eller utdrag av,
varje uppslag                          25
dock lägst 50
   Avgift utgår icke för första exemplaret av längd, som enligt en av riksskatteverket godkänd plan utfärdas på begäran av politiskt parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Detta gäller även om i längden intagits uppgifter utöver vad allmän röstlängd skall innehålla.
   Särskild röstlängd, avskrift, eftertryck eller utdrag av,
varje sida                            25
dock lägst 50
   Avgift utgår icke för första exemplaret av längd, som enligt en av riksskatteverket godkänd plan utfärdas på begäran av politiskt parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet.
Bevis som innefattar meddelande eller utdrag ur kyrkobok som
förvaras i landsarkiv 40
   Avgift utgår icke om handlingen avser den person som begärt expeditionen.
Annat bevis som utfärdas av landsarkiv              40
Bevis om organisationsnummer 40

Försäkringsärenden

Certifikat som avses i 12 § tredje stycket och 13 § andra
stycket första punkten lagen (1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss 150
Koncession för svenskt försäkringsbolag eller utländskt
försäkringsföretag 425
Stadfästelse av ändring i bolagsordning eller grunder för
svenskt försäkringsbolag eller av ändring i grunder för utländskt
försäkringsföretag 225
Tillstånd enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller enligt
lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att
driva försäkringsrörelse i Sverige 225
Utdrag ur försäkringsregistret eller försäkringsmäklar-
registret 60

Handel och andra näringar

Utdrag ur handelsregister, om utdraget ej utgör expedition i
registreringsärende som handlägges samtidigt 60

Tillstånd enligt lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket

för utlänning att idka näring (näringstillstånd)        550
för utländskt företag att idka näring 600
Tillstånd att bedriva hotell- eller pensionatrörelse 425
Godkännande av föreståndare (ersättare) för hotell- och
pensionatrörelse 150
Tillstånd att bedriva larminstallationsverksamhet 425
Tillstånd att bedriva handel med skrot 450
Godkännande av skrotgård (upplagsplats) 150
Godkännande av föreståndare (ersättare) för handel med skrot 150
Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, meddelat av
polismyndighet 60
Tillstånd till införsel eller utförsel, meddelat av
skogsstyrelsen 100
Tillstånd enligt 22 och 23 §§ utsädesförordning (1980:438) 100
Bevis om anmälan angående tillverkning av eller handel med
ädelmetallarbeten, meddelat av statens provningsanstalt 60
Godkännande av tillverkarstämpel för ädelmetallarbete 125
Auktorisation av bilskrotare enligt bilskrotningsförordningen
(1975:348) 150
Tillstånd enligt 7 § 2 förordningen (1985:841) om miljöfarligt
avfall 125

Hälso- och sjukvård

Legitimationsbevis, meddelat av socialstyrelsen eller
statens jordbruksverk för personal under styrelsens inseende 60
Särskilt tillstånd att inom riket utöva läkar-, tandläkar- eller
veterinäryrket 125

Bevis om

allmänläkarkompetens                      125
specialistkompetens för läkare eller tandläkare 125
Bevis om behörighet för medborgare i annat nordiskt land att
tjänstgöra som apotekare 125
Bevis om behörighet att tjänstgöra som receptarie 60
Tillstånd att driva enskilt vårdhem 125
Tillstånd att driva enskilt hem för vård eller boende 125

Bevis av kemikalieinspektionen angående godkänt bekämpningsmedel

utfärdad på främmande språk                   100
i annat fall 60
Tillstånd till införsel eller utförsel, meddelat av
socialstyrelsen, läkemedelsverket eller statens
livsmedelsverk 100
   Avgift utgår inte för tillstånd i fråga om varuprover.
   Tillstånd enligt förordningen (1985:835) om kemiska produkter,
såvitt avser 17 § 1                       80
såvitt avser 17 § 2 125
såvitt avser 17 § 3 100

Motorfordon

Bevis om exportvagnsregistrering                175
Turistvagnslicens 175
Traktorkort 60
Tillstånd av länsstyrelsen till yrkesmässig trafik 250
Godkännande av viss person som bärare av ägares
eller brukares ansvar i fråga om motorfordon 100
Tillstånd till transportförmedling eller uthyrningsrörelse 250
Tillstånd av länsstyrelsen enligt 4 § andra stycket kun-
görelsen (1974:681) om internationella vägtransporter 100
Tillstånd av Generaltullstyrelsen till transport till eller
från utlandet gällande
en tur- och returresa eller en enkel resa 80
minst tio månader 980
annat fall 200
Dispens enligt yrkestrafiklagen (1988:263), yrkestrafik-
förordningen (1988:1503), körkortlagen (1977:477), körkorts-
förordningen (1977:722), terrängtrafikkungörelsen (1972:594),
bilavgasförordningen (1991:1481), bilregisterkungörelsen
(1972:599) eller vägtrafikkungörelsen (1972:603) 100

Avgift utgår inte för dispens från föreskrift som avses i 147 § andra stycket 7 eller 154 § andra stycket vägtrafikkungörelsen

Pass- och utlänningsärenden

Pass

som utfärdas för person under aderton år eller som på grund
av namnändring utfärdas för återstoden av det tidigare passets
giltighetstid 80
som eljest utfärdas 150
För pass, som utfärdas på formulär med 64 sidor, utgår
ytterligare avgift med 35 kr.
Kollektivpass 150
och dessutom för varje deltagare utöver tio 25
Främlingspass, resedokument eller förlängning av giltighetstiden
för pass eller resedokument 50
   Avgift utgår inte för främlingspass som utfärdats för en flykting som har uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut.
Nödfallsvisering                        150
Sjömansvisering 40
Annan visering 60
   Avgift utgår inte för visering som beviljats en flykting som har uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut.
   Bevis om förvärv av svenskt medborgarskap,
efter anmälan                          200
efter ansökan 400
   Avgift utgår inte om förvärvaren erhållit flyktingförklaring eller resedokument för flyktingar eller statslösa som utfärdats av svensk myndighet.

Sjöfart

Sjöfartsbok                           100
Sjötjänstutdrag, dock inte utdrag som skall bifogas ansökan om
antagning till grundläggande högskoleutbildning till behörighet
som avses i förordningen (1982:892) om behörigheter för
sjöpersonal. Avgiftsbefrielse gäller även för utdrag som inges av
sjöfartsverket i ett pensionsärende 60

Skatter och allmänna avgifter

   Riksskatteverket meddelar i enlighet med sin instruktion bestämmelser om ersättning för automatisk databehandling.
Taxeringsbevis eller debiteringsbevis, för varje år och person
beviset avser 60
   Avgift utgår icke om beviset fordras för ansökan om särskild social förmån eller utfärdas på begäran av kommun.
   Skattelängd och fastighetslängd, avskrift, eftertryck eller utdrag av,
varje uppslag                          40
dock lägst 70
För första exemplaret av längd, som utfärdats på begäran av
kommun för vilken längden är upprättad, är avgiften hälften av
vad nu sagts. Kopia av hel fastighetslängd, varje uppslag 15
   Stomme till fastighetslängd, avskrift, eftertryck eller utdrag av, hälften av avgiften för Skattelängd.

Register bestående av fastighetsavier eller J-avier, för varje påbörjat 10-tal avier

som utfärdas på begäran av kommun                15
som utfärdas på begäran av annan 40
Bevis om särskild förhandsuträkning av skatt eller annat
dokument med motsvarande uppgifter om skatt, när det
utfärdas på begäran 60
Intyg att skatt erlagts eller att viss person icke häftar för
skatteskuld 40

Tull

Trafiktillstånd                         60
Bevis som innefattar uppgifter om in- och utförda varor,
meddelat av lokal tullmyndighet 40
Bevis m exportvaras ursprung (ursprungsintyg),
om inte avgift utgår enligt särskild föreskrift 60
    Avgift utgår dock inte för utfärdande eller påteckning av varu- eller ursprungscertifikat enligt frihandelsförord- ningen (1987:1185), eller förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna.
Tillstånd som avses i 19 § första stycket lagen (1987:1069)
om tullfrihet m. m. 60
Tillstånd till tullbefrielse i fall som avses i 25 § andra
stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 60
Förhandsbesked enligt 55 § tullagen (1987:1065) eller 3 §
förordningen (1984:59) om varors ursprung 60
Tillstånd att med fartyg införa spritdrycker eller utföra
spritdrycker och vin eller tobaksvaror 60
Tillstånd till förpassning av hundar och katter genom Sverige
mellan Bornholm och övriga Danmark 125

Utsökning m. m.

Protokoll eller bevis som utfärdas av kronofogdemyndigheten
på begäran 50
Förordnande av syssloman, meddelat av
kronofogdemyndigheten 80
Köpebrev på fast egendom som har sålts utmätningsvis 80
Protest av växel eller check 70
och dessutom för varje person som besökes 25

Övriga expeditioner

Medgivande av regeringen, kammarkollegiet eller
fideikommissnämnden till undantag från eller ändring av
föreskrifter i testamente, gåvobrev eller fideikommissbrev
eller i stadgar för stiftelse eller fond 575
Tillstånd att bruka svävare 225
Intyg och certifikat utfärdade i utrikesdepartementet 70
dock, utom beträffande bevis om äktenskapshinder, för intyg
om innehållet i utländsk lag 225
Bevis om stämningsmannadelgivning, vilken särskilt begäres,
eller om hinder mot sådan delgivning 125
Intyg som utfärdas av polismyndighet och inte är särskilt nämnt
i det föregående 60
Avgift utgår inte för
   a) lämplighetsintyg för erhållande av luftfartscertifikat eller för godkännande som utbildningsledare eller trafiklärare vid trafikskola,
   b) bevis om uppvisande av pass eller annan legitimationshandling eller av tillstånd,
   c) intyg om innehav av svenskt pass enligt 4 kap. 13 § andra stycket vallagen (1972:620),
   d) bevis som avses i 27 kap. 13 § och 28 kap. 9 § rättegångsbalken.
Allmänna kriminalregistret, utdrag ur              60
Polisregister som avses i lagen (1965:94) om polisregister
m.m., utdrag ur 60
Näringsförbudsregistret, utdrag ur 60
Registret enligt lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig
rådgivning i vissa fall, m. m., utdrag ur 60
Bevis enligt internationell konvention av lättfördärvliga
livsmedel, utfärdat av statens livsmedelsverk 90
Nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling
(original eller dubblett) enligt förordningen (1987:906) om
fritidsbåtsregister 365
   Avgift utgår inte för ny nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att införing i fritidsbåtsregistret ändrats.
   Förordning (1991:1887).
SFS 1964:618

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1964-10-29

Upphävandedatum:
1992-07-01

Uppdaterad: