Författningen har upphävts / ska upphävas 1997-12-01 genom SFS 1996:1624
   I fråga om skyldighet att till statsverket återgälda kostnad för tagande av blodprov å den som misstänkes för brott samt undersökning av sådant blodprov skall vad i 31 kap. rättegångsbalken är stadgat om kostnad, som enligt rättens beslut utgått av allmänna medel, äga motsvarande tillämpning.
   Vad nu stadgats gälle ej blodprov, erforderligt för läkarundersökning, som någon enligt lag eller författning är skyldig att undergå. Lag (1976:1138).
SFS 1946:864

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1946-12-20

Upphävandedatum:
1997-12-01

Uppdaterad: