Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL257/96 s26
Uppslagsord: miljöfarlig verksamhet
Stickord: hälsoskydd
Celexnr: 396L0061
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1998:1430
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 40, 47 §§, bil.
Rubrik: Förordning (1998:1430) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 1999:567
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6 §§, bil.; ny 6 a §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL10/97 s.13
Rubrik: Förordning (1999:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 396L0082

Ändring 1999:1191
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §, bil.
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL188/84 s20, EGTL377/91 s48
Rubrik: Förordning (1999:1191) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 384L0360 391L0692

Ändring 2000:65
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 49 a §, rubr. närmast före 49 a §
Ikraftträdande: 2000-04-01
Förarbeten: EGTL257/96 s26
Rubrik: Förordning (2000:65) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 396L0061

Ändring 2000:1131
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2000-12-31
Rubrik: Förordning (2000:1131) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2001:12
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2001-03-01
Förarbeten: EGTL85/1999 s1
Rubrik: Förordning (2001:12) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 399L0013

Ändring 2001:129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 a §
Ikraftträdande: 2001-04-01
Förarbeten: EGTL85/1999 s1, EGTL257/1996 s26
Rubrik: Förordning (2001:129) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 399L0013, 396L0061

Ändring 2001:370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Rubrik: Förordning (2001:370) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2001:513
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-07-16 överg.best.
Rubrik: Förordning (2001:513) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2001. För sådana deponier som avses i 38 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, för vilka tillståndsplikt införs till följd av denna förordning, krävs tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2009. Bestämmelser om anpassningsplaner för sådana deponier finns i 38-42 §§ nämnda förordning. Förordning (2001:748).


Ändring 2001:555
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2001-09-01
Rubrik: Förordning (2001:555) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2001:702
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-10-01
Rubrik: Förordning (2001:702) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2001:748
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest., ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:513
Ikraftträdande: 2001-12-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2001:748) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.
2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2001 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
4. Det som sägs i punkt 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.


Ändring 2001:1064
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.; nya 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:1064) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Förordning (2002:557).
2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om verksamheten har blivit tillståndspliktig till följd av att visst avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om verksamheten har blivit anmälningspliktig till följd av att visst avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten. Förordning (2002:557).
4. Följande gäller för verksamheter som enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1996:971) om farligt avfall vid utgången av år 2001 hade tillstånd att hantera eller vidta andra åtgärder med sådant avfall som enligt äldre bestämmelser inte utgjorde farligt avfall men som enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas enligt tillståndet så länge som tillståndet gäller, dock längst till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ny ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
5. Följande gäller för verksamheter som enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1996:971) om farligt avfall vid utgången av år 2001 hade anmälts för att hantera eller vidta andra åtgärder med sådant avfall som enligt äldre bestämmelser inte utgjorde farligt avfall men som enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten. Förordning (2002:557).
6. Det som sägs i punkterna 2, 3 och 5 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Förordning (2002:557).


Ändring 2002:14
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 2002-03-01
Rubrik: Förordning (2002:14) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2002:112
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2002-05-01
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EGTL85/1999 s1
Rubrik: Förordning (2002:112) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 301L0080, 399L0013

Ändring 2002:557
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr.best. till 2001:1064 betecknas 1 p; nya 2, 3, 4, 5, 6 p övergångsbest. till 2001:1064
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2002:557) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.


Ändring 2002:619
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-07-30 överg.best.
Rubrik: Förordning (2002:619) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002.
2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2006 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2006 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2005:358).
3. Det som sägs i punkten 2 gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.


Ändring 2002:768
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 40 §
Ikraftträdande: 2002-12-01
Rubrik: Förordning (2002:768) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2003:80
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-05-01
Rubrik: Förordning (2003:80) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:För verksamhet där kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas och där reaktorn har stängts av före den 1 maj 2003 gäller de nya bestämmelserna de åtgärder för nedmontering eller avveckling som efter avstängningen påbörjas den 1 maj 2003 eller senare. Förordning (2003:210).


Ändring 2003:210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny övergångsbest. till 2003:80
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:210) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 men tillämpas från och med den 1 maj 2003.


Ändring 2003:606
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 p övergångsbest., 2 p övergångsbest. till 2001:748, 2, 4 p övergångsbest. till 2001:1064, 2 p övergångsbest. till 2002:619
Ikraftträdande: 2003-11-04
Rubrik: Förordning (2003:606) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2003:1052
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 11 §§, bil.; nya 11 a, 11 b, 24 a, 24 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:1052) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 1 januari 2004 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
3. Verksamheter som blir anmälningspliktiga genom denna förordning får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2004 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2004 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.


Ändring 2005:15
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.; ny 22 a §
Ikraftträdande: 2005-02-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:15) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 och får tillämpas från och med den 1 januari 2005.
2. Lagring som med tillämpning av 22 a § har påbörjats före den 15 februari 2005 skall anmälas senast den 29 mars 2005.


Ändring 2005:180
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2005-05-03 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:180) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2005 och får tillämpas från och med den 1 januari 2005.


Ändring 2005:214
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2005-08-13
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EGTL85/1999 s1, EUTL143/2004 s87
Rubrik: Förordning (2005:214) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 301L0080, 399L0013, 304L0042

Ändring 2005:354
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-06-30 överg.best.
Förarbeten: EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
Rubrik: Förordning (2005:354) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 396L0082, 303L0105
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.
2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2006 även om tillståndsplikt införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten givit in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2006 och tillståndsmyndigheten inte beslutar annat.
3. Det som sägs i punkten 2 gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.


Ändring 2005:358
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2002:619, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraftträdande: 2005-07-01
Rubrik: Förordning (2005:358) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2005:623
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:623) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.
2. Tillstånd till täkt skall fortsätta att gälla om det har meddelats med stöd av 12 kap. 1 § miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillstånden skall anses meddelade enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.


Ändring 2005:627
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-08-07
Rubrik: Förordning (2005:627) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2005:1041
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2006-01-15
Rubrik: Förordning (2005:1041) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2006:845
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 40 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:845) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2006:1142
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2006-12-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2006:1142) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden om tillstånd som inletts före den 1 december 2006.


Ändring 2006:1162
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraftträdande: 2006-12-01
Rubrik: Förordning (2006:1162) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2007:187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2007-06-01
Rubrik: Förordning (2007:187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2007:674
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28, 38 §§, bil.
Ikraftträdande: 2007-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 i fråga om 28 § och den 1 januari 2008 i övrigt.
2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning eller om verksamheten omfattas av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:748) om ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkten 2 eller 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:1064) om ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2003:1052) om ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheten får fortsätta att bedrivas utan tillstånd till och med den 30 juni 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2007:1373).
3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.
4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
5. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 januari 2008.


Ändring 2007:735
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §
Ikraftträdande: 2007-11-01
Rubrik: Förordning (2007:735) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2007:1373
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:674
Rubrik: Förordning (2007:1373) om ändring i förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2008:690
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 22 a, 23, 24 b §§; nuvarande 24 a § betecknas 26 a §; ändr. 11 a, 13, den nya 26 a, 31 §§, bil., rubr. närmast före 21, 47 §§; nya 6 b, 20 c, 47 a, 49 b §§, rubr. närmast före 20 c §
Ikraftträdande: 2008-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL33/2006 s1
Rubrik: Förordning (2008:690) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 306R0166
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. Bestämmelser i denna förordning som jämförda med äldre bestämmelser innebär mindre stränga krav för en verksamhet ska tillämpas från och med den 30 juni 2008.
3. I fråga om verksamheter som har påbörjats före den 1 augusti 2008 och som inte har tillstånd enligt 5 § och som inte heller har behövt söka tillstånd förrän den 30 juni 2008 gäller följande. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär att en verksamhet blir anmälningspliktig i stället för tillståndspliktig får verksamheten bedrivas utan att anmälan har gjorts till och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillsynsmyndigheten inte beslutar något annat.
4. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär strängare krav i fråga om anmälningsplikt för en verksamhet som har påbörjats före den 1 augusti 2008, får verksamheten fortsätta att bedrivas utan att anmälan har gjorts till och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillsynsmyndigheten inte beslutar något annat.
5. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär strängare krav i fråga om tillståndsplikt för en verksamhet som har påbörjats före den 1 augusti 2008, får verksamheten fortsätta att bedrivas utan tillstånd till och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
6. Det som sägs i punkterna 3-5 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
7. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som har inletts före den 1 augusti 2008. Bestämmelserna i 6 b § får dock tillämpas även på ärenden som har inletts före den 1 augusti 2008.


Ändring 2008:727
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EUTL363/2006 s368, EUTL37/2003 s24, EUTL345/2003 s106, EUTL114/2006 s9, EGTL102/2006 s15
Rubrik: Förordning (2008:727) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 301L0080, 306L0105, 302L0096, 303L0108, 306L0012, 306L0021
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas på verksamheter som inte är i drift eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken detta datum.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 september 2008.


Ändring 2008:984
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 a §, bil.
Ikraftträdande: 2008-12-20
Förarbeten: Jfr. EUTL156/2003 s17, EUTL345/2003 s97
Rubrik: Förordning (2008:984) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 385L0337, 303L0035, 303L0105

Ändring 2009:863
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 a §, bil.; nya 25 a, 25 b §§
Ikraftträdande: 2009-08-01
Förarbeten: Jfr EUTL156/2003 s17, EUTL345/2003 s97
Rubrik: Förordning (2009:863) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 385L0337, 303L0035, 303L0105
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. En verksamhet som enligt äldre bestämmelser är anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas enligt de äldre bestämmelserna trots att verksamheten blir tillståndspliktig med denna förordning, om verksamheten är anmäld den 1 augusti 2009.
3. En verksamhet som bedrivs den 1 augusti 2009 och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälnings- eller tillståndpliktig men som blir anmälningspliktig med denna förordning får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelser.
4. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti 2009.


Ändring 2010:953
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31, 32, 40, 47 a, 50 §§, bil.; nya 3 a, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 31 §§
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: EUTL33/2006 s1
Rubrik: Förordning (2010:953) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 306R0166

Ändring 2010:954
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 6 a, 7, 10, 48, 50 §§, bil.
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2010:1187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-12-21
Rubrik: Förordning (2010:1187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2010:1201
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. i 2010:954
Rubrik: Förordning (2010:1201) om ändring i förordningen (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2010:1329
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1329) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2011:21
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45, 49 §§
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:21) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2011:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 b §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2011:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2011:567
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2011:625
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 8, 9, 10, 11, 20 b, 20 g, 25, 29, 41, 48 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:625) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2011:698
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-07-10
Rubrik: Förordning (2011:698) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2011:921
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraftträdande: 2011-08-15
Förarbeten: EUTL140/2009 s114
Rubrik: Förordning (2011:921) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 309L0031

Ändring 2011:996
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-10-18
Rubrik: Förordning (2011:996) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2012:649
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:649) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2013:262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2, 6 a, 21, 49 a §§; ändr. 5, 6, 7, 11, 11 a, 11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a, 32, 47, 47 a §§, bil.; nya 23, 25 c, 25 d §§
Ikraftträdande: 2013-06-18
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL33/2006 s1
Rubrik: Förordning (2013:262) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Celexnr: 2010L0075, 306R0166

Ändring 2013:769
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 22 §§
Ikraftträdande: 2013-11-05
Rubrik: Förordning (2013:769) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2013:893
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 b, 41 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:893) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2013:1160
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-02-14
Rubrik: Förordning (2013:1160) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2014:22
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Rubrik: Förordning (2014:22) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2014:355
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 25 c, 25 d §§ betecknas 25 d, 25 e §§; ny 25 c §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Rubrik: Förordning (2014:355) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2014:1371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 a §
Ikraftträdande: 2014-12-29
Rubrik: Förordning (2014:1371) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2015:237
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 9, 10, 11 §§, bil.
Ikraftträdande: 2015-06-01
Förarbeten: direktiv 2012/18/EU
Rubrik: Förordning (2015:237) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2016:997
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 20 h, 20 i §§
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:997) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2016:1193
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 20 a, 26 a §§, rubr. närmast före 20 a §, bil.
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:1193) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2017:793
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13, 20, 37, 38, 41 §§
Ikraftträdande: 2017-10-01
Rubrik: Förordning (2017:793) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2017:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 26 a, 46 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:972) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Ändring 2017:1048
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2018:252
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 48 a §, rubr. närmast före 48 a §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Rubrik: Förordning (2018:252) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ändring 2018:1458
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 c §
Ikraftträdande: 2018-08-15
Rubrik: Förordning (2018:1458) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SFS 1998:899

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Först inlagd:
1998-07-22

Senast ändrad:
2018-08-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1458