Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Miljöbalk (1998:808)
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278, EGTL196/67 s1, EGTL343/97 s19, EGTL194/75 s39, EGTL135/96 s32, EGTL129/76 s23, EGTL377/91 s48, EGTL262/76 s201,EGTL315/97 s13, EGTL33/79 s36, EGTL92/91 s42, EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL20/80 s43, EGTL188/84 s20, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5, EGTL181/86 s16, EGTL187/88 s14, EGTL265/96 s15, EGTL336/88 s1, EGTL337/94 s83, EGTL163/89 s32, EGTL203/89 s50, EGTL117/90 s1, EGTL297/94 s29, EGTL117/90 s15, EGTL169/97 s72, EGTL135/91 s40, EGTL67/98 s29, EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s26, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42, EGTL74/93 s81, EGTL257/96 s26, EGTL296/96 s55
Uppslagsord: miljöbalken
Celexnr: 367L0548397L0069375L0442396D0350376L0464391L0692376L0769397L0064379L0117391L0188379L0409397L0049380L0068384L0360385L0337397L0011386L0280388L0379396L0065388L0609394L0066389L0369389L0429390L0219394L0051390L0220397L0035391L0271398L0015391L0414397L0073392L0043397L0062393L0012396L0061396L0062
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1998:811
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr.

Ändring 1999:23
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1999-03-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:22, bet. 1998/99:MJU8, rskr. 1998/99:122
Rubrik: Lag (1999:23) om ändring i miljöbalken

Ändring 1999:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Rubrik: Lag (1999:368) om ändring i miljöbalken

Ändring 1999:385
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 19 kap 5 §, 22 kap 1, 4, 6, 25 §§, 26 kap 3 §
Ikraftträdande: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219
Rubrik: Lag (1999:385) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Denna lag är inte tillämplig på mål eller ärenden som är under handläggning enligt miljöbalkens bestämmelser, eller motsvarande äldre bestämmelser i lag som upphävts genom miljöbalken enligt 2 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, vid denna lags ikraftträdande.


Ändring 1999:1231
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 3 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Rubrik: Lag (1999:1231) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förvärv som gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 1999:1325
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. bil.; ändr. 14 kap 22 §, 29 kap 8 §; nya bil. 1, 2
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110, EGTL156/87 s1, EGTL076/70 s1, EGTL036/88 s 33
Rubrik: Lag (1999:1325) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 387R2658 370L0220 388L0077

Ändring 2000:119
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 3 §, 13 kap 5 §, 14 kap 5, 8, 14, 15 §§
Ikraftträdande: 2000-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:53, bet. 1999/2000:MJU10, rskr. 1999/2000:157, EGTL230/91 s 1, EGTL57/2000 s28, EGTL123/98 s1, EGTL330/98 s 13, EGTL210/99 s13
Rubrik: Lag (2000:119) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 391L0414 300L0010 398L0008 399L0080 398L0081
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder ikraft, i fråga om 10 kap. 3 § den 1 april 2000, i fråga om 13 kap. 5 § den 5 juni 2000, och i övrigt den 13 maj 2000.


Ändring 2000:228
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 21 §, 26 kap 15 §, 31 kap 35 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Rubrik: Lag (2000:228) om ändring i miljöbalken

Ändring 2000:600
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2, 7 §§, 11 kap 23 §
Ikraftträdande: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259
Rubrik: Lag (2000:600) om ändring i miljöbalken

Ändring 2000:1235
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap 11 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Rubrik: Lag (2000:1235) om ändring i miljöbalken

Ändring 2001:437
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 7 kap 28 §; ändr. 4 kap 1 §, 6 kap 1, 7, 8 §§, 7 kap 27, 28, 29 §§, 8 kap 1 §, 11 kap 9 §, 12 kap 1, 2 §§, 17 kap 3 §, 19 kap 2 §, 21 kap 7 §, 29 kap 4 §, 31 kap 4, 5 §§, rubr. närmast före 7 kap 27 §; nya 4 kap 8 §, 7 kap 28 a, 28 b, 29 a, 29 b §§
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248 EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
Rubrik: Lag (2001:437) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 319992L0043, 397L0062, 379L0409, 397L0049
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. För verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 krävs inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.


Ändring 2001:1079
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 14 kap 22 §, bil. 1, 2; ändr. 29 kap 8 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr.2001/02:82
Rubrik: Lag (2001:1079) om ändring i miljöbalken

Ändring 2002:175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 9 §, 5 kap 4, 6, 9 §§, 6 kap 1, 7 §§, 7 kap 15, 22 §§, 9 kap 6 §, 11 kap 9 §, 15 kap 18 §, 19 kap 1, 5 §§, 20 kap 2, 3, 5, 8, 9 §§, 21 kap 2, 3 §§, 22 kap 1, 3, 4, 10, 25 §§, 23 kap 1, 9 §§, 24 kap 7 §, 26 kap 1, 2 §§, 29 kap 8, 12 §§, 31 kap 5, 7, 31 §§, rubr. närmast före 5 kap 9 §; nya 15 kap 34, 35 §§, 20 kap 3 a, 8 a §§, 22 kap 2 a, 25 a §§, rubr. närmast före 15 kap 34 §
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:65, bet. 2001/02:MJU8, rskr. 2001/02:162, EGTL257/1996 s26, EGTL296/1996 s55, EGTL282/1999 s1, EGTL251/1992 s13, EGTL282/1998 s12, EGTL85/1993 s1, EGTL244/2000 s1, EGTL244/2000 s26, EGTL30/1993 s1, EGTL316/1999 s45, EGTL61/1997 s1, EGTL209/2001 s14
Rubrik: Lag (2002:175) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 396L0061, 396L0062, 399L0031, 392R2455, 398R2247, 393R0793, 300R2037, 300R2039, 393R0259, 399D0816, 397R0338, 301R1579
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om utdömande av vite tillämpas fortfarande äldre bestämmelser på mål som inletts vid en miljödomstol före ikraftträdandet.
3. I fråga om brott som begåtts före ikraftträdandet tillämpas 29 kap. 12 § i dess äldre lydelse.


Ändring 2002:600
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 2 §, rubr. närmast före 32 kap 11, 12 §§; nya 32 kap 13, 14 §§
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:107, bet. 2001/02:JuU16, rskr. 2001/02:246
Rubrik: Lag (2002:600) om ändring i miljöbalken

Ändring 2003:232
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 5, 6 §§; nya 14 kap 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:37, bet. 2002/03:MJU14, rskr. 2002/03:151, EGTL106/2001 s1, EGTL123/1998 s1, EGTL154/1992 s1, EGTL200/1999 s1, EGTL226/2001 s5, EGTP196/1967 s1, EGTL225/2001 s1, EGTL230/1991 s1, EGTL8/2003 s7
Rubrik: Lag (2003:232) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 301L0018, 398L0008, 392L0032, 399L0045, 301L0060, 367L0548, 301L0059, 391L0414, 303L0005
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I fråga om beredningar av kemiska ämnen som omfattas av rådets direktiv 91/414/EEG av den 19 augusti 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden9, senast ändrat genom direktiv 2003/5/EG10, eller som är biocidprodukter och omfattas av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, skall 14 kap. 8 c § tillämpas från och med den 30 juli 2004.


Ändring 2003:518
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap 5, 26 kap 4, 29 kap 8, 9, 11 §§, 30 kap 2 §; ny 22 kap 25 b §
Ikraftträdande: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:54, bet. 2002/03:MJU15, rskr. 2002/03:238, EGTL332/2000 s91,EUTL63/2003 s1, EGTL84/1993 s1, EGTL244/2000 s1, EGTL244/2000 s26,EGTL30/1993 s1, EGTL349/2001 s1, EGTL61/1997 s1, EGTL334/2001 s3
Rubrik: Lag (2003:518) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 300L0076, 303R0304, 393R0793, 300R2037, 300R2039, 393R0259, 301R2557, 397R0338, 301R2476

Ändring 2003:627
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 32 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Rubrik: Lag (2003:627) om ändring i miljöbalken

Ändring 2003:781
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap 3 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Rubrik: Lag (2003:781) om ändring i miljöbalken

Ändring 2003:890
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 5 kap 7, 8 §§; ändr. 5 kap 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap 11 §, 29 kap 8 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 5 kap 5 § sätts närmast före 5 kap 4 §
Ikraftträdande: 2003-12-22
Förarbeten: Prop. 2003/04:2, bet. 2003/04:MJU7, rskr. 2003/04:56, EGTL327/2000 s1
Rubrik: Lag (2003:890) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 300L0060

Ändring 2003:1187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap 7 §; nya 15 kap 5 a, 7 a §§, rubr. närmast före 15 kap 5 a, 9 §§
Ikraftträdande: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:117, bet. 2003/04:MJU4, rskr. 2003/04:13
Rubrik: Lag (2003:1187) om ändring i miljöbalken

Ändring 2004:169
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 9 kap 14, 15 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Rubrik: Lag (2004:169) om ändring i miljöbalken

Ändring 2004:224
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 5 kap 10 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:57, bet. 2003/04:MJU17, rskr. 2003/04:174, EGTL327/2000 s1
Rubrik: Lag (2004:224) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 300L0060

Ändring 2004:322
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 3 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Rubrik: Lag (2004:322) om ändring i miljöbalken

Ändring 2004:441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 3 § i 2004:322
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Rubrik: Lag (2004:441) om ändring i lagen (2004:322) om ändring i miljöbalken

Ändring 2004:606
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 6 kap 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§; nuvarande 6 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 6 kap 19, 20, 21 §§; ändr. 6 kap 1, 3, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 §; rubr. närmast före 6 kap 11 § sätts närmast före 6 kap 19 §; nya 6 kap 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 §§, rubr. närmast före 6 kap 11, 22 §§
Ikraftträdande: 2004-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235, EGTL197/2001 s30
Rubrik: Lag (2004:606) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 301L0042
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.
2. I fråga om planer och program som formellt börjat förberedas före den 21 juli 2004 skall de nya föreskrifterna i 6 kap. 11- 18 och 22 §§ tillämpas endast om planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering efter den 21 juli 2006.
3. Trots det som sägs i 2 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i det enskilda fallet besluta att de nya föreskrifterna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ inte skall tillämpas i fråga om en sådan plan eller ett sådant program.


Ändring 2004:667
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 2 §, 26 kap 9 §; ny 24 kap 15 §
Ikraftträdande: 2004-08-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:132, bet. 2003/04:MJU19, rskr. 2003/04:281
Rubrik: Lag (2004:667) om ändring i miljöbalken

Ändring 2005:182
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap 13 §, 26 kap 1 §
Ikraftträdande: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
Rubrik: Lag (2005:182) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 303L0035

Ändring 2005:218
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. 2003:1187 vad avser 15 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2005-06-01
Rubrik: Förordning (2005:218) om ikraftträdande av 15 kap 7 a § lagen (2003:1187) om ändring i miljöbalken

Ändring 2005:284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap 12 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:284) om ändring i miljöbalken

Ändring 2005:571
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §; ändr. 4 kap 3, 4 §§, 6 kap 4, 5, 7, 9, 10 §§, 9 kap 6 §, 11 kap 8, 9, 12 §§, 16 kap 2 §, 17 kap 1, 6 §§, 19 kap 3 §, 22 kap 1 §, 24 kap 3, 5, 7, 15 §§, 26 kap 9 §, rubr. till 12 kap; nya 6 kap 4 a §, 9 kap 6 a §, 11 kap 9 a, 9 b §§, 17 kap 4 a §, 26 kap 21 a §
Ikraftträdande: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Rubrik: Lag (2005:571) om ändring i miljöbalken

Ändring 2005:687
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Rubrik: Lag (2005:687) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2005:939
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap 10, 11 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Rubrik: Lag (2005:939) om ändring i miljöbalken

Ändring 2006:649
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 3 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2005706:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287
Rubrik: Lag (2006:649) om ändring i miljöbalken

Ändring 2006:673
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:673) om ändring i miljöbalken

Ändring 2006:828
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Rubrik: Lag (2006:828) om ändring i miljöbalken

Ändring 2006:1014
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap 2 §, 16 kap 4 §, 29 kap 2, 10 §§; nuvarande 2 kap 4, 6 §§ betecknas 2 kap 6, 4 §§; ändr. nya 2 kap 6 §, 2 kap 7 §, 16 kap 13 §, 29 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§, 30 kap 1, 2, 4, 5 §§; nya 29 kap 2, 2 a, 2 b, 3 a §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387, EGTL61/1997 s1, EGTL244/2000 s1, EUTL104/2004 s1, EGTL63/2003 s1, EGTL30/1993 s1, EUTL268/2003 s24, EUTL287/2003 s1
Rubrik: Lag (2006:1014) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 397R0338, 300R2037, 304R0648, 303R0304, 393R0259, 303R1830, 303R1947
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. I fråga om bestämmelser som under tiden från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2006 har meddelats i ett tillstånd eller i ett beslut om tillåtlighet, godkännande eller dispens, skall straffbestämmelsen i 29 kap. 4 § första stycket 2 tillämpas endast om den i tillståndet eller beslutet intagna bestämmelsen uttryckligen har rubricerats som villkor.
3. Bestämmelsen i 30 kap. 1 § skall endast tillämpas på överträdelser som ägt rum efter att denna lag har trätt i kraft.


Ändring 2007:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 15 kap 22, 23, 24 §§ betecknas 15 kap 24, 22, 23 §§; ändr. 15 kap 2, 6, 9 §§ de nya 23, 24 §§
Ikraftträdande: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Rubrik: Lag (2007:163) om ändring i miljöbalken

Ändring 2007:218
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 7 §, 11 kap 23 §
Ikraftträdande: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135
Rubrik: Lag (2007:218) om ändring i miljöbalken

Ändring 2007:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2005:687
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:687) om ändring i miljöbalken

Ändring 2007:660
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 10 kap 9 §; nuvarande 10 kap 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 10 kap 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21 §§, ändr. 9 kap 6 a §, 10 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, nya 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21 §§, 15 kap 34 §, 16 kap 3, 9, 13 §§, 22 kap 25 §, 24 kap 1, 5 §§, 27 kap 2 §, 28 kap 5 §, 29 kap 5, 6, 8, 9 §§, 32 kap 11 §, rubr. till 10 kap, rubr. närmast före 10 kap 1 §, 28 kap 5 §; rubr. närmast före 10 kap 10 § sätts närmast före nya 10 kap 15 §; nya 10 kap 5, 8, 12, 13, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 10 kap. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 21 §§
Ikraftträdande: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17, rskr. 2006/07:207, EUTL143/2004 s56, EUTL102/2006 s15, EUTL63/2003 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL396/2006 s1, EGTL30/1933 s1, EGTL61/1997 s1, EUTL268/2003 s24, EUTL287/2003 s1
Rubrik: Lag (2007:660) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 304L0035, 306L0021, 303R0304, 304R0648, 306R1907, 393R0259, 397R0338, 303R1830, 303R1946
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om miljöskador som orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som har ägt rum före den 1 augusti 2007, eller som ägt rum senare men härrör från verksamhet eller åtgärd som avslutats före den 1 augusti 2007. Den begränsning av ansvar som följer av 10 kap. 3 § fjärde stycket skall dock beträffande förvärv som sker efter den 31 juli 2007 gälla även i fråga om sådana miljöskador som avses i denna punkt.


Ändring 2007:661
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 3 § i 2006:649
Förarbeten: Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17, rskr. 2006/07:207
Rubrik: Lag (2007:661) om ändring i lagen (2006:649) om ändring i miljöbalken

Ändring 2008:240
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 14 kap; ändr. 20 kap 2 §, 26 kap 5, 22, 27 §§, 27 kap 1 §, 28 kap 1 §, 29 kap 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 §§, 30 kap 1 §; nya 14 kap, 29 kap 3 b, 10 §§
Ikraftträdande: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181, EUTL396/2006 s1, EGTL123/1998 s1, EUTL42/2008 s48, EGTL200/1999 s1, EGTL230/1991 s1, EUTL337/2007 s100, EGTL196/1967 s1, EUTL396/2006 s850, EUTL104/2004 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL63/2003 s1, EGTL61/1997 s1, EUTL268/2003 s24, EUTL287/2003 s1
Rubrik: Lag (2008:240) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 306R1907, 398L0008, 308L0016, 399L0045, 391L0414, 307L0076, 367L0548, 306L0121, 304R0648, 306R0842, 303R0304, 397R0338, 303R1830, 303R1946
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
2. Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller annan hantering av särskilt farliga kemiska produkter som har getts i enlighet med 14 kap. 12 § i dess äldre lydelse fortsätter att gälla och ska anses ha getts i enlighet med den nya lydelsen av 14 kap. 8 § första stycket 2.
3. Äldre bestämmelser i 14 och 29 kap. gäller i fråga om straff för överträdelser som ägt rum före den 1 juni 2008.


Ändring 2008:531
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Rubrik: Lag (2008:531) om ändring i miljöbalken

Ändring 2008:640
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:129, bet. 2007/08:MJU8, rskr. 2007/08:229
Rubrik: Lag (2008:640) om ändring i miljöbalken

Ändring 2008:831
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 32 §, rubr. närmast före 7 kap 32 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8
Rubrik: Lag (2008:831) om ändring i miljöbalken

Ändring 2008:1406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap 4, 6 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Rubrik: Lag (2008:1406) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:120
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:76, bet. 2008/09:MJU9, rskr. 2008/09:167
Rubrik: Lag (2009:120) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:110, bet. 2008/09:CU18, rskr. 2008/09:210
Rubrik: Lag (2009:293) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:476
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 27 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:476) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:532
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap. 15, 31 §§, rubr. närmast före 7 kap. 31 §; nuvarande 7 kap. 16, 17, 18 §§ betecknas 7 kap. 15, 16, 18 a §§; ändr. 7 kap. 13, 14 §§, de nya 7 kap. 15, 16, 18 a §§, 7 kap. 26 §, 16 kap. 13 §, 29 kap. 2 §; nya 7 kap. 17, 18, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 18 h §§, 16 kap. 14 §, 19 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 19 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Rubrik: Lag (2009:532) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010 i fråga om 7 kap. 18 d § och i övrigt den 1 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.
3. Strandskydd gäller efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av 7 kap. 14 § i dess nya lydelse.
4. Inom ett strandskyddsområde får man efter den 31 december 2014 inte vidta kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad med stöd av undantag som har föreskrivits enligt 7 kap. 17 § i dess tidigare lydelse eller motsvarande äldre bestämmelser.
5. Bestämmelserna i 7 kap. 18 g § om återinträde av strandskydd gäller även när strandskydd har upphävts enligt den tidigare lydelsen av 7 kap. 15 § andra stycket eller enligt motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.


Ändring 2009:649
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 6 a §; nya 9 kap. 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraftträdande: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:144, bet. 2008/09:MJU25, rskr. 2008/09:253
Rubrik: Lag (2009:649) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller för täkter av naturgrus eller torv som den 1 augusti 2009 omfattas av ett tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap.
3. Om en täkt den 1 augusti 2009 har ett tidsbegränsat tillstånd, får ett nytt tillstånd till täkt på samma plats ges enligt äldre bestämmelser längst till utgången av 2011.


Ändring 2009:652
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 4, 5, 7 §§, 9 kap. 6 §, 17 kap. 4 a, 6 §§, ny 16 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258
Rubrik: Lag (2009:652) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:1168
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår genom 2016:786
Ikraftträdande: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21
Rubrik: Lag (2009:1168) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:1210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 33 kap.
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6, rskr. 2009/10:26
Rubrik: Lag (2009:1210) om ändring i miljöbalken

Ändring 2009:1322
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 31 kap. 6 §; ändr. 7 kap. 11 §, 19 kap. 1 §, 31 kap. 4, 5, 7, 31 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Rubrik: Lag (2009:1322) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller
a) i mål enligt 31 kap. 13 § om ersättning på grund av ett beslut som har meddelats före den 1 januari 2010, och
b) i mål enligt 31 kap. 14 § om fastställelse av villkor för ersättning, om talan har väckts före den 1 januari 2010.


Ändring 2009:1326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 2 §, 24 kap. 15 §, 26 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90
Rubrik: Lag (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 4, 8 §§; ny 29 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2010-05-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:35, bet. 2009/10:MJU20, rskr. 2009/10:200, EUTL190/2006 s1, EUTL316/2007 s6
Rubrik: Lag (2010:210) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 306R1013, 307R1418

Ändring 2010:504
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Rubrik: Lag (2010:504) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:742
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 2, 3, 10, 17, 20 §§, 29 kap. 3, 3 b, 6, 13 §§, rubr. närmast före 14 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:211, bet. 2009/10:MJU30, rskr. 2009/10:354, EUTL396/2006 s 1, EUTL353/2008 s1, EGTL123/1998 s1, EUTL313/2009 s78, EGTL200/1999 s1, EGTL230/1991 s1, EUTL338/2009 s83, EGTL196/1967 s1, EUTL36/2009 s15, EGTL244/2000 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL63/2003 s1
Rubrik: Lag (2010:742) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 306R1907, 308R1272, 31998L008, 309L0151, 399L0045, 391L0414, 309L0160, 367L0548, 309L0006,300R2037, 304R0648, 306R0842, 303R0304

Ändring 2010:815
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 31 kap. 32 §; ändring 32 kap. 1, 11 §§
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:815) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
a) ersättning med anledning av ett sådant beslut som avses i 31 kap. 4, 5 eller 11 §, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet,
b) ersättning med anledning av en sådan åtgärd som avses i 31 kap. 10 §, om åtgärden har vidtagits före ikraftträdandet,
c) en talan enligt 31 kap. 14 § om fastställelse av villkor för ersättning eller inlösen som har väckts före ikraftträdandet,
d) ersättning enligt 31 kap. 1619 §§, om ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 7 kap. 20 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har gjorts före ikraftträdandet,
e) ersättning enligt 31 kap. 20 §, om ansökan om omprövning har gjorts före ikraftträdandet, och
f) ersättning enligt 32 kap. 11 §, om talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet.
3. Även om ett skadefall har inträffat efter ikraftträdandet, gäller 32 kap. 1 § i dess äldre lydelse, om skadan är en följd av en störning som har upphört före ikraftträdandet.
4. I de fall som avses i 2 och 3 ska hänvisningarna i 31 respektive 32 kap. till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:882
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 2, 3 §§; ändr. 2 kap. 7 §, 5 kap. 3, 4, 6, 9 §§, 6 kap. 7, 21 §§, 7 kap. 19 §, 16 kap. 8, 13 §§, 24 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:882) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:898
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 16 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Rubrik: Lag (2010:898) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:902
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 6 §, 6 kap. 19, 21 §§, 7 kap. 8, 18, 18 e, 18 g §§, 12 kap. 7 §, 31 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:902) om ändring i miljöbalken;
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011. Lag (2011:393).
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Lag (2011:393).


Ändring 2010:923
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 20 kap., 21 kap. 6 §, 22 kap. 13, 18 §§, 23 kap. 1, 2, 4, 8 §§; nuvarande 21 kap. 1 § betecknas 21 kap. 1 a §; ändr. 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b, 17, 20, 22 §§, 16 kap. 1, 2 §§ 17 kap. 3 §, 19 kap. 1, 3, 5 §§, 21 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 22 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 23 kap. 3, 5, 6, 7, 9 §§, 24 kap. 1, 3, 4, 7, 13 §§, 25 kap. 2, 3, 6, 8, 11 §§, 26 kap. 17 §§, 28 kap. 2, 3, 4, 5, 10, 11 §§, 30 kap. 7 §, 31 kap. 10, 13, 14, 15, 22, 27, 29, 33 §§, rubr. till 21, 22, 23 kap., rubr. närmast före 23 kap. 1 §,; ny 21 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364, EUTL396/2006 s 1
Rubrik: Lag (2010:923) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 306R1907

Ändring 2010:944
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 2 § i 2009:1326
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:945
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. rubr. närmast före 17 kap. 6 §; ny 17 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Rubrik: Lag (2010:945) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:968
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 19 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Rubrik: Lag (2010:968) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:1094
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2010:898
Rubrik: Förordning (2010:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:898) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:1541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 6, 11 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1541) om ändring i miljöbalken

Ändring 2010:1542
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 3, 5, 22, 27 §§, 27 kap. 1, 2 §§; nya 26 kap. 22 a, 22 b §§
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45
Rubrik: Lag (2010:1542) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 3 § i sin äldre lydelse gäller för tillsynsärenden som inletts före ikraftträdandet.


Ändring 2011:322
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 6 §, 7 kap. 28 §, 28 kap. 1 §, 30 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU, rskr. 2010/11:194, EGTL206/1992 s7, EUTL363/2006 s368
Rubrik: Lag (2011:322) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 392L0043, 306L0105

Ändring 2011:392
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 18 a §
Ikraftträdande: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200
Rubrik: Lag (2011:392) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.


Ändring 2011:393
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 18, 18 e §§, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:902
Förarbeten: Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200
Rubrik: Lag (2011:393) om ändring i lagen (2010:902) om ändring i miljöbalken

Ändring 2011:512
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 1, 2 b, 12 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255, EGTL61/1997 s1
Rubrik: Lag (2011:512) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 397R0338

Ändring 2011:608
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 13 §, 21 kap. 7 §, 22 kap. 4, 6 §§, 24 kap. 7, 13 §§, 25 kap. 3 §, 26 kap. 3 §, 28 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Rubrik: Lag (2011:608) om ändring i miljöbalken

Ändring 2011:734
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 22 kap. 25 a § betecknas 22 kap. 25 c §; ändr. 14 kap. 1, 8 §§, 15 kap. 1, 3, 9 §§, 19 kap. 5 §, 21 kap. 1 a §, 22 kap. 25 b, 25 c §§, 24 kap. 14 §, 29 kap. 6, 11 §§; nya 22 kap. 25 a §, 29 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2011-07-10
Förarbeten: Prop. 2010/11:125, bet. 2010/11:MJU24, rskr. 2010/11:276
Rubrik: Lag (2011:734) om ändring i miljöbalken

Ändring 2011:793
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
Rubrik: Lag (2011:793) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 308R0765

Ändring 2011:1100
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12
Rubrik: Lag (2011:1100) om ändring i miljöbalken

Ändring 2011:1101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 2 § i 2010:944
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12
Rubrik: Lag (2011:1101) om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Ändring 2011:1102
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 9 § i 2009:1326
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12
Rubrik: Lag (2011:1102) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Ändring 2012:150
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 3, 4, 5, 6, 9 §§
Ikraftträdande: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:59, bet. 2011/12:MJU19, rskr. 2011/12:171, EUTL158/2004 s7, EUTL286/2009 s1, EUTL309/2009 s1, EUTL155/2011 s176
Rubrik: Lag (2012:150) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 304R0850, 309R1005, 309R1107, 311R0547

Ändring 2012:430
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 2 §, 17 kap. 1, 7 §§, 22 kap. 4 §, rubr. närmast före 17 kap. 7 §; nya 1 kap. 2 §, 4 kap. 9 §, 15 kap. 32 a, 36 §§, 16 kap. 2 a §, 22 kap. 1 a, 1 b, 21 a, 25 d, 25 e §§, 28 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 15 kap. 36 §, 28 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
Rubrik: Lag (2012:430) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 309L0031

Ändring 2012:441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 16 §, 17 kap. 1, 5 §§, 18 kap. 1 §; nya 7 kap. 11 a §, 12 kap. 6 a §, 17 kap. 8 §, rubr. närmast före 17 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:441) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för prövning av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
3. En arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) i dess lydelse före den 1 januari 2013 ska anses vara en vägplan enligt denna lag.


Ändring 2012:442
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 1 § i 2012:430
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:442) om ändring i lagen (2012:430) om ändring i miljöbalken

Ändring 2012:748
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 27, 28 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35, EUTL20/2010 s7, EUTL363/2006 s368
Rubrik: Lag (2012:748) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 309L0147, 306L0105

Ändring 2012:905
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 13, 16 §§
Ikraftträdande: 2013-01-07
Förarbeten: Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4, rskr. 2012/13:155, EGTL197/2001 s30
Rubrik: Lag (2012:905) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 301L0042

Ändring 2012:907
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§ betecknas 9 kap. 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§; ändr. 9 kap. 6 §, 10 kap. 21 §, 21 kap. 1, 1 a §§, 22 kap. 1, 25, 25 b §§, 24 kap. 1, 8 §§; nya 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, 10 kap. 5 a §, 22 kap. 1 c, 25 f §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2013-01-07
Förarbeten: Prop. 2012/13:35, bet. 2012/13:MJU5, rskr. 2012/13:101, EUTL334/2010 s17
Rubrik: Lag (2012:907) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 310L0075
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 7 januari 2013.
2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap. 10 § före den 7 januari 2013 gäller 24 kap. 1 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2013:309
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 3, 5, 9 §§
Ikraftträdande: 2013-07-11
Förarbeten: Prop. 2012/13:135, bet. 2012/13:SoU21, rskr. 2012/13:222
Rubrik: Lag (2013:309) om ändring i miljöbalken
Celexnr: EUTL342/2009 s59

Ändring 2013:325
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 19 § i 2010:968
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Rubrik: Lag (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

Ändring 2013:326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2013-09-03
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Rubrik: Lag (2013:326) om ändring i miljöbalken

Ändring 2013:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2013:326
Rubrik: Förordning (2013:541) om ikraftträdande av lagen (2013:326) om ändring i miljöbalken

Ändring 2013:549
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Rubrik: Lag (2013:549) om ändring i miljöbalken

Ändring 2013:758
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 6 §, 6 kap. 4 §, 14 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 7 a §, 22 kap. 1 c §, 26 kap. 20 §, 27 kap. 1 §, 29 kap. 4 §; ny 15 kap. 7 b §
Ikraftträdande: 2013-11-05
Förarbeten: Prop. 2012/13:161, bet. 2013/14:MJU5, rskr. 2013/14:7, EUTL197/2012
Rubrik: Lag (2013:758) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 312L0019

Ändring 2014:114
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 kap. 4 §; nuvarande 11 kap. 2, 3 §§ betecknas 11 kap. 3, 4 §§; ändr. de nya 11 kap. 3, 4 §§, 11 kap. 5, 18 §§, 21 kap. 1 §, 26 kap. 9 §; nya 11 kap. 2, 24, 25, 26 §§, 26 kap. 19 a §, rubr. närmast före 11 kap. 24 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:38, bet. 2013/14:FöU8, rskr. 2013/14:155
Rubrik: Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken

Ändring 2014:162
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU13, rskr. 2013/14:185, EUTL167/2012 s1
Rubrik: Lag (2014:162) om ändring i miljöbalken
Celexnr: 312R0528

Ändring 2014:269
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 5 §; ny 22 kap. 1 d, 25 g §§
Ikraftträdande: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Rubrik: Lag (2014:269) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.


Ändring 2014:713
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 2, 24, 25 §§, rubr. närmast före 28 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:713) om ändring i miljöbalken

Ändring 2014:861
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. rubr. till 4 kap.; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 1, 10 §§
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310
Rubrik: Lag (2014:861) om ändring i miljöbalken

Ändring 2014:889
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap. 11 b §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359
Rubrik: Lag (2014:889) om ändring i miljöbalken

Ändring 2014:892
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358
Rubrik: Lag (2014:892) om ändring i miljöbalken

Ändring 2014:901
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 26 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2015-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33, rskr. 2013/14:381
Rubrik: Lag (2014:901) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 9 a § första och andra styckena ska inte tillämpas om ett ärende om detaljplan eller bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) har påbörjats före den 2 januari 2015.


Ändring 2015:232
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 6 kap. 4 a § betecknas 6 kap. 4 b §; ändr. 6 kap. 9 §, 22 kap. 1 §, 24 kap. 7 §, 25 kap. 3 §; nya 6 kap. 4 a §, 22 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2015-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Rubrik: Lag (2015:232) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Bestämmelsen i 22 kap. 3 a § tillämpas inte för mål och ärenden där en kungörelse enligt 22 kap. 3 § har utfärdats före lagens ikraftträdande.
3. Bestämmelsen i 22 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för mål och ärenden som har inletts hos den tillståndsprövande myndigheten före ikraftträdandet.


Ändring 2015:670
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 4 §; nya 16 kap. 2 b §, 24 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18
Rubrik: Lag (2015:670) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 16 kap. 2 b § första och andra styckena och 24 kap. 5 a § första och andra styckena ska inte tillämpas om ett ärende om detaljplan eller bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) har påbörjats före den 2 januari 2015.


Ändring 2016:341
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 4 §, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 29 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:35, bet. 2015/16:MJU8, rskr. 2015/16:150, direktiv 2008/99/EG
Rubrik: Lag (2016:341) om ändring i miljöbalken

Ändring 2016:781
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 14 kap. 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 §§, rubr. närmast före 14 kap. 10, 20 §§; nuvarande 14 kap. 12, 13, 14, 19 §§ betecknas 14 kap. 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 14 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 §§, den nya 14 kap. 13 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 14 kap. 2 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 4 § sätts närmast före 14 kap. 5 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 12 § sätts närmast före den nya 14 kap. 10 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 15 § sätts närmast före den nya 14 kap. 13 §; nya 14 kap. 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2016-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:160, bet. 2015/16:MJU18, rskr. 2015/16:298
Rubrik: Lag (2016:781) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som har getts in till Kemikalieinspektionen före den 14 juni 2011 samt i fråga om sådana ärenden som avses i artikel 80.5 i förordning (EG) nr 1107/2009.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om godkännande av biocidprodukter som har getts in till Kemikalieinspektionen före den 1 september 2013 enligt vad som följer av artikel 91 i förordning (EU) nr 528/2012.


Ändring 2016:782
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 15 kap.; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 5 §, 22 kap. 1 a, 25 a, 25 d §§, 24 kap. 5 §, 27 kap. 7 §, 29 kap. 4 a, 8, 9 §§; nytt 15 kap.
Ikraftträdande: 2016-08-02
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299, direktiv 2008/98/EG
Rubrik: Lag (2016:782) om ändring i miljöbalken

Ändring 2016:783
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 8 kap. 5 § betecknas 8 kap. 7 §; ändr. 29 kap. 8, 12 §§; nya 8 kap. 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2016-08-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:161, bet. 2015/16:MJU21, rskr. 2015/16:307
Rubrik: Lag (2016:783) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.
2. Bestämmelsen i 8 kap. 5 § andra stycket ska tillämpas i fråga om traditionell kunskap som har inhämtats efter ikraftträdandet.


Ändring 2016:784
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 27 § i 2016:782
Ikraftträdande: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Rubrik: Lag (2016:784) om ändring i miljöbalken

Ändring 2016:786
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår 2009:1168
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Rubrik: Lag (2016:786) om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken

Ändring 2016:991
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 13, 23 §§
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Rubrik: Lag (2016:991) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bearbetningskoncessioner som har meddelats med stöd av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.


Ändring 2017:73
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2016:784
Rubrik: Förordning (2017:73) om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken

Ändring 2017:419
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 12 §, 15 kap. 40 §, 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 15 kap. 39 §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:147, bet. 2016/17:MJU20, rskr. 2016/17:266
Rubrik: Lag (2017:419) om ändring i miljöbalken

Ändring 2017:741
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 4, 7 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:741) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.


Ändring 2017:782
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b §, 18 kap. 1 §, 26 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Rubrik: Lag (2017:782) om ändring i miljöbalken

Ändring 2017:955
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap.; nuvarande 22 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§ betecknas 22 kap. 1 b, 1 c, 1 d, 1 e §§; ändr. 5 kap. 11 §, 15 kap. 44 §, 16 kap. 7 §, 17 kap. 3, 6 §§, 22 kap. 1 §; nytt 6 kap., nya 3 kap. 11, 12, 13, 14 §§, 5 kap. 12, 13, 14, 15 §§, 19 kap. 6 §, 22 kap. 1 a §, rubr. närmast före 3 kap. 1, 2, 10, 11 §, 5 kap. 13, 15 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Rubrik: Lag (2017:955) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av mål och ärenden om planer eller program som har påbörjats före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av mål och ärenden om verksamheter eller åtgärder där ansökan inkommit till den som ska pröva tillståndsfrågan före ikraftträdandet.
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.


Ändring 2017:1274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Rubrik: Lag (2017:1274) om ändring i miljöbalken

Ändring 2018:570
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Rubrik: Lag (2018:570) om ändring i miljöbalken

Ändring 2018:641
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 1 §; ny 9 kap. 6 i §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277
Rubrik: Lag (2018:641) om ändring i miljöbalken

Ändring 2018:779
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:779) om ändring i miljöbalken

Ändring 2018:1407
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 kap. 6 §; nuvarande 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 5 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, nuvarande 16 kap. 2 a § betecknas 16 kap. 2 e §, nuvarande 16 kap. 2 b § betecknas 16 kap. 2 d §.nuvarande 24 kap. 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 2 kap. 7 §, 4 kap. 6 §, nya 5 kap. 8, 17 §§, 6 kap. 20 §, 11 kap. 9 a §, 16 kap. 2, den nya 2 c, 13 §§, 19 kap. 3 a, 3 b, 5 §§, 21 kap. 1 a §, 22 kap. 1 d, 2 a, 19, 25 §§, 24 kap. 1, 5, de nya 7, 11, 15, 19 §§, 25 kap. 1, 2, 3, 8 §§, 26 kap. 2, 20 §§, 31 kap. 21 §, rubr. närmast före 11 kap. 9 §, 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 4, 9, 10, 13, 15 §§ sätts närmast före 5 kap. 7, 12, 13, 16, 18 §§, rubr. närmast före 11 kap. 6 § sätts närmast före 11 kap. 7 §, rubr. 24 kap. 11, 12, 13, 15 §§ sätts närmast före 24 kap. 16, 17, 18, 20 §§; nya 5 kap. 4, 5, 6 §§, 11 kap. 6, 9 c, 27, 28 §§, 16 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, 19 kap. 3 c §, 22 kap. 13, 29, 30 §§, 24 kap. 8, 9, 10, 12 §§, 26 kap. 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 11 kap. 27 §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Rubrik: Lag (2018:1407) om ändring i miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för handläggning och prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Ändring 2018:1408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 31 kap. 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 31 kap. 22 §; ändr. 22 kap. 25 §, 31 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2029-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Rubrik: Lag (2018:1408) om ändring i miljöbalken

Ändring 2018:1427
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 3, 4 §§, 29 kap. 2 b, 11, 12 §§, rubr. till 8 kap.; ny 29 kap. 2 c §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:211, bet. 2017/18:MJU23, rskr. 2017/18:402
Rubrik: Lag (2018:1427) om ändring i miljöbalken
SFS 1998:808

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-11

Först inlagd:
1998-07-20

Senast ändrad:
2018-08-13

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1408