Författningen har upphävts / ska upphävas 2018-05-25 genom SFS 2018:218
Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Personuppgiftslag (1998:204)
Ikraftträdande: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, EGTL281/95 s31
Uppslagsord: personuppgiftslag
Celexnr: 395L0046

Ändring 1998:1436
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20, 21, 35, 41, 50 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1998/99:KU3, rskr. 1998/99:1, EGTL281/95 s31
Rubrik: Lag (1998:1436) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Celexnr: 395L0046

Ändring 1999:1059
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Rubrik: Lag (1999:1059) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Ändring 1999:1210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33, 49 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:11, bet. 1999/2000:KU7, rskr. 1999/2000:51
Rubrik: Lag (1999:1210) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Ändring 2003:466
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Rubrik: Lag (2003:466) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Ändring 2006:398
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 49, 51 §§; nya 5 a, 8 a, 52, 53 §§, rubr. närmast före 5 a, 8 a §§
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06:KU37, rskr. 2005/06:254
Rubrik: Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i 52 § skall dock inte tillämpas i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2008:187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159
Rubrik: Lag (2008:187) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Ändring 2009:468
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27, 42 §§
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:468) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Ändring 2009:827
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:827) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Ändring 2010:1969
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1969) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

Ändring 2018:218
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1998:204

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-04-29

Upphävandedatum:
2018-05-25

Först inlagd:
1998-05-20

Senast ändrad:
2018-04-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1969