Myndighet: Näringsdepartementet RS T
Rubrik: Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Ikraftträdande: 1996-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Uppslagsord: järnvägsbyggande

Ändring 1997:742
Text: ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Rubrik: Lag (1997:742) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 1998:804
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225
Rubrik: Lag (1998:804) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 1998:850
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap 4 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2, 3, 7, 8 §§, 5 kap 2 §; nya 1 kap 8 §, 2 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Rubrik: Lag (1998:850) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Celexnr: 385L0337 397L0011
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Skyldigheten att vidta återställningsåtgärder enligt 1 kap. 8 § gäller även då järnvägen har tillkommit före denna lags ikraftträdande.
3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om det i ärendet ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid denna lags ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2 kap. 4 §. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.


Ändring 2000:1338
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 a §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101, EGTL235/1996 s6
Rubrik: Lag (2000:1338) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Celexnr: 396L0048

Ändring 2004:523
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Rubrik: Lag (2004:523) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2004:599
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1, 1 a, 2 §§
Ikraftträdande: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Rubrik: Lag (2004:599) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2005:185
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
Rubrik: Lag (2005:185) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Celexnr: 303L0035

Ändring 2005:579
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1, 1 a, 2 §§
Ikraftträdande: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Rubrik: Lag (2005:579) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2005:944
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 c, 2, 6, 7, 8 §§, 3 kap 2, 3, 4 §§, 4 kap 1, 2, 4 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Rubrik: Lag (2005:944) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2010:93
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 b, 7, 8, 13 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1, 1 a, 3 §§
Ikraftträdande: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Rubrik: Lag (2010:93) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2010:829
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:829) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning enligt
a) 4 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet, och
b) 4 kap. 3 och 4 §§, om beslutet enligt 3 kap. 1, 2, 3 eller 4 § har meddelats före ikraftträdandet.
3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:892
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:892) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2010:915
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:915) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2010:1066
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Rubrik: Lag (2010:1066) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Ändring 2012:440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap.; ändr. 1 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §; nya 1 kap. 4 a §, 2 kap., 3 kap. 3 a §, 4 kap. 2 a §,
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:440 ) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträdandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en järnvägsplan som har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2 kap. 2 § i dess äldre lydelse.
3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 1 och 3 §§ gäller fortfarande för en järnvägsplan som har fastställts före den 1 januari 2013.
4. Bestämmelsen i 2 kap. 16 § andra stycket tillämpas inte på en järnvägsplan som har fastställts före den 1 januari 2013.


Ändring 2017:963
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 a §, 2 kap. 2, 7, 8, 10, 12, 15 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Rubrik: Lag (2017:963) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden i vilka det ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid lagens ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2 kap. 8 § tredje stycket eller 2 kap. 10 § andra stycket.
SFS 1995:1649

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1995-12-21

Först inlagd:
1996-01-04

Senast ändrad:
2017-11-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:963