Myndighet: Försvarsdepartementet
Rubrik: Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Uppslagsord: disciplinansvar
Stickord: totalförsvaret

Ändring 1996:269
Text: upph. 54, 56 §§; ändr. 52, 53, 55, 62 §§
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Rubrik: Lag (1996:269) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett mål om ersättningsskyldighet redan inletts vid tingsrätt när lagen träder i kraft gäller dock fortfarande äldre bestämmelser.


Ändring 1999:951
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 22, 23, 24, 50, 51, 58, 62 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:951) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. I fråga om en disciplinansvarigs tjänstgöring hos en kyrklig kommun skall äldre bestämmelser fortsätta att gälla. Vad som sägs om kyrklig kommun skall dock i stället gälla den myndighet som avses i 19 § andra stycket. De ärenden om disciplinansvar, om åtalsanmälan och om ersättningsskyldighet för materiel som har utlämnats för personligt bruk, vilka vid utgången av år 1999 handläggs hos en kyrklig kommun, skall överlämnas till den myndigheten för fortsatt handläggning.


Ändring 2002:277
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 14, 37 §§; ändr. 10, 15, 21, 24, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40 §§
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Rubrik: Lag (2002:277) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.
3. Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraftträdandet och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 39 § i dess äldre lydelse.


Ändring 2003:171
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2003-06-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141
Rubrik: Lag (2003:171) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Ändring 2007:1259
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33
Rubrik: Lag (2007:1259) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Ändring 2010:307
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Rubrik: Lag (2010:307) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.


Ändring 2010:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:452) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Ändring 2010:453
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:453) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Ändring 2015:145
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12, 15, 36, 38, 39, 49 §§; ändr. 1, 3, 8, 10, 20, 34, 35 §§
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:FöU4, rskr. 2014/15:120
Rubrik: Lag (2015:145) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Extratjänst som beslutats före ikraftträdandet ska räknas om till löneavdrag i den del som extratjänsten inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen ska två timmars extratjänst motsvara en dags löneavdrag.

Ändring 2017:445
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Rubrik: Lag (2017:445) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Ändring 2018:612
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280
Rubrik: Lag (2018:612) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS 1994:1811

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-12-15

Först inlagd:
1995-01-09

Senast ändrad:
2018-06-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:612