Myndighet: Försvarsdepartementet
Rubrik: Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, 1994/95:87, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Uppslagsord: totalförsvarsplikt

Ändring 1999:950
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 15 §, 5 kap 15, 19 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:950) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2002:276
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 8, 11, 12, 15 §§, 4 kap 2 §, 5 kap 3 §, 8 kap 1 §, 11 kap 4 §, rubr. närmast till 8 kap; nya 3 kap 15 a §, 8 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap 1, 6, 11 §§
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Rubrik: Lag (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om 3 kap. 12 § och i övrigt den 1 juli 2002. Bestämmelserna i 8 kap. 6-11 §§ skall tillämpas även i fråga om den som skadats efter den 30 juni 2001. Ersättning enligt 8 kap. 11 § gäller dock endast kostnader som uppkommit efter den 30 juni 2002.


Ändring 2004:220
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 3 kap 12 § i 2002:276
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:FöU5, rskr. 2003/04:170
Rubrik: Lag (2004:220) om ändring i lagen (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2004:835
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 9 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:835) om ändring i lagen (1993:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2006:441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap 2 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282
Rubrik: Lag (2006:441) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2007:406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 9 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Rubrik: Lag (2007:406) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2007:1258
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 11 kap 1 §; ändr. 5 kap 1 §, 11 kap 4 §, rubr. närmast före 11 kap
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33
Rubrik: Lag (2007:1258) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Ärenden hos inskrivningsnämnden om förnyad prövning av beslut av Totalförsvarets pliktverk, vilka inte avgjorts vid lagens ikraftträdande, skall överlämnas till den myndighet som regeringen bestämmer enligt 11 kap. 4 § andra stycket och handläggas som överklagade ärenden.

Ändring 2010:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2, 3, 3 a, 4, 5 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13 §§, 4 kap. 3 §; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:447) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2010:448
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 4 a, 9, 15, 15 a, 22 §§, 5 kap. 1, 6, 7, 10, 15, 17 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7, 8 §§, p 10, 15 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:448) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2010:1262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 2, 10 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1262) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2014:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:686) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Ändring 2016:649
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247
Rubrik: Lag (2016:649) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
SFS 1994:1809

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-12-15

Först inlagd:
1995-01-09

Senast ändrad:
2016-06-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:649