Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Ordningslag (1993:1617)
Ikraftträdande: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Uppslagsord: ordningslag

Ändring 1994:1427
Text: ändr. 2 kap 31 §, 3 kap 25 §
Ikraftträdande: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 1998:501
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Rubrik: Lag (1998:501) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 1999:1282
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 26 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Rubrik: Lag (1999:1282) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2004:489
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260
Rubrik: Lag (2004:489) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2005:68
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 8, 13, 28 §§, 3 kap 26, 27 §§, 4 kap 5 §
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:174, bet. 2004/05:JuU12, rskr. 2004/05:149
Rubrik: Lag (2005:68) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. Ärenden enligt 2 kap. 8 § andra stycket som kommit in till polismyndigheten före den 1 april 2005 men som ännu inte har avgjorts, handläggs av länsstyrelsen enligt 2 kap. 8 § andra stycket i dess nya lydelse.
3. Prövningstillstånd krävs inte i fråga om domar och beslut som har meddelats av länsrätt före ikraftträdandet.


Ändring 2005:103
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 15 §
Ikraftträdande: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156, EUTL306/2003 s1
Rubrik: Lag (2005:103) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Celexnr: 303L0085

Ändring 2005:901
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §; nya 2 kap 7 a, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:11, bet. 2005/06:JuU3, rskr. 2005/06:72
Rubrik: Lag (2005:901) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2006:978
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386
Rubrik: Lag (2006:978) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2006:1215
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträdande: 2007-06-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2
Rubrik: Lag (2006:1215) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2009:101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 20 §, 3 kap. 7 §; nytt 5 kap.
Ikraftträdande: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173
Rubrik: Lag (2009:101) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2010:515
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Rubrik: Lag (2010:515) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2010:1625
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 18, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Rubrik: Lag (2010:1625) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2012:214
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
Rubrik: Lag (2012:214) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Celexnr: 309R1071

Ändring 2013:939
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap. 26 §, ändr. 2 kap. 11, 27, 28 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Rubrik: Lag (2013:939) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt rum före ikraftträdandet.


Ändring 2014:590
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 32 §§, 3 kap. 1, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 26 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 22, 25 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:590) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2017:12
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:41, bet. 2016/17:JuU8, rskr. 2016/17:139
Rubrik: Lag (2017:12) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Ändring 2017:736
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 16, 26 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:736) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
SFS 1993:1617

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-12-16

Först inlagd:
1994-01-11

Senast ändrad:
2017-07-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:736