Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Tobakslag (1993:581)
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:185, bet. 1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356
Uppslagsord: tobakslag

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 12 § andra stycket

Ändring 1994:98
Text: upph. 3, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18 §§, rubr. närmast före 2, 8 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:98, bet. 1993/94:SoU17, rskr. 1993/94:149
Rubrik: Lag (1994:98) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 1995:460
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Rubrik: Lag (1995:460) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 1996:858
Text: ändr. 12, 14 §§
Ikraftträdande: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Rubrik: Lag (1996:858) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 1996:941
Text: nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr. 1 §, de nya 15, 19, 20, 25, 26 §§; nya 12, 13, 27 §§, rubr. närmast före 12, 27 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Rubrik: Lag (1996:941) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men tillämpas, såvitt gäller 25 § fjärde stycket, inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


Ändring 2000:767
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 25 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Rubrik: Lag (2000:767) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2000:1250
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Rubrik: Lag (2000:1250) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2001:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 19, 20, 25 §§
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Rubrik: Lag (2001:308) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2002:281
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 19 §§; nya 12 a, 19 a §§
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:SoU8, rskr. 2001/02:235
Rubrik: Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2002:586
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 15, 16, 18, 27 §§; nya 14 b, 18 a, 28 §§
Ikraftträdande: 2002-09-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:162, bet. 2001/02:SoU20, rskr. 2001/02:283
Rubrik: Lag (2002:586) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2002:811
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 15 §§; ny 14 a §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:1
Rubrik: Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2003:167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2003-09-30
Förarbeten: Prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152
Rubrik: Lag (2003:167) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2004:485
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4, 6 §§; ny 6 a §
Ikraftträdande: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:65, bet. 2003/04:SoU8, rskr. 2003/04:216
Rubrik: Lag (2004:485) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2005:369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 12 a, 14 b, 19 a §§ betecknas 12 c, 9 a, 19 b §§; ändr. de nya 9 a, 12 c §§, 1, 12, 14, 14 a, 15, 19, 20, 25, 27 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 12 a, 12 b, 14 b, 18 b, 19 a §§, rubr närmast före 12, 12 b, nya 12 c, 13, 14, 14 a, 14 b, 15 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:118, bet. 2004/05:SoU21, rskr. 2004/05:260
Rubrik: Lag (2005:369) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 12 b § den dag regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 juli 2005.
2. Anordningar för utomhusreklam vid försäljningsställen som är i bruk vid lagens ikraftträdande får användas till utgången av 2005.


Ändring 2005:751
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 12 b § i 2005:369
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:469) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2008:495
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 19 §§
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Rubrik: Lag (2008:495) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2009:455
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:455) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2010:682
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 c, 19, 19 a, 21, 23, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 12 c, 27 §§; nya 12 d, 19 c, 20 a, 23 a, 23 b, 27 a §§
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:207, bet. 2009/10:SoU25, rskr. 2009/10:344
Rubrik: Lag (2010:682) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. En anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § som har gjorts före ikraftträdandet har fortsatt giltighet.


Ändring 2010:727
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14, 14 a, 14 b §§
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Rubrik: Lag (2010:727) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2010:1317
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6
Rubrik: Lag (2010:1317) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2012:264
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 a §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:95, bet. 2011/12:SoU19, rskr. 2011/12:206
Rubrik: Lag (2012:264) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2013:630
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 18 b, 19, 19 a, 20, 23 a, 25 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Rubrik: Lag (2013:630) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2014:119
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 22 a, 22 b §§
Ikraftträdande: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Rubrik: Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2014:757
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:757) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Ändring 2016:353
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 9, 9 a, 10, 11, 12 b, 16, 18, 18 a, 19, 19 a, 19 b, 20, 27 §§, rubr. närmast före 9, 16 §§; nya 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c, 18 d §§
Ikraftträdande: 2016-05-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188, direktiv 2014/40/EU
Rubrik: Lag (2016:353) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 20 maj 2016.
2. Tobaksvaror som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet och som är märkta i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror får fortsätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 20 maj 2017.
3. Örtprodukter för rökning som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet får fortsätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 20 maj 2017.
4. Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikraftträdandet har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss produktkategori får fortsätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till den 20 maj 2020.

Ändring 2018:572
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 c §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Rubrik: Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)
SFS 1993:581

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-06-03

Först inlagd:
1993-06-21

Senast ändrad:
2018-05-30

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:572