Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Uppslagsord: funktionshinder

Ändring 1994:1701
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1995-02-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Rubrik: Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 1995:100
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1996:534
Text: ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:146, bet. 1995/96:SoU15, rskr. 1995/96:262
Rubrik: Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 1997:723
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5
Rubrik: Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2000:526
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26, 27 §§; ny 26 a §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Rubrik: Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2000:1030
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 a §; ny 9 b §
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23
Rubrik: Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till kommunen senast den 31 december 2002.


Ändring 2000:1032
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 17 a §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:6, bet. 2000/01:SoU4, rskr. 2000/01:24
Rubrik: Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2000:1441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:SoU1, rskr. 2000/01:96
Rubrik: Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2002:199
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Rubrik: Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2002:439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 a §; ändr. 27 §; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Rubrik: Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.


Ändring 2003:197
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Rubrik: Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2003:885
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 15 a §
Ikraftträdande: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40
Rubrik: Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2004:826
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som fattats av en allmän försäkringskassa.


Ändring 2005:125
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Rubrik: Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Anmälningsskyldigheten enligt 24 a § gäller inte för förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdandet.


Ändring 2007:1313
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§; ändr. 23 a §, den nya 23 d §; ny 23 b §
Ikraftträdande: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Rubrik: Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 23 a § i sin nya lydelse får göras tidigast den 1 april 2010.
3. Bestämmelserna i 23 b § i sin nya lydelse tillämpas inte om sista anteckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.


Ändring 2008:77
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§; nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Rubrik: Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Den första kvartalsrapporteringen enligt 28 f och 28 h §§ ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008.
3. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.


Ändring 2009:454
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2009:597
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 24 §; ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Rubrik: Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Ansökningar om tillstånd som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som överlämnats till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.
3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 28 f § som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 28 g §.
4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen.
5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 § andra stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010.


Ändring 2009:813
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27, 28 c §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2010:430
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Rubrik: Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 2010:480
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Rubrik: Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Har en enskild person påbörjat yrkesmässig verksamhet med personlig assistans före ikraftträdandet ska denne senast den 1 april 2011 ansöka om tillstånd enligt 23 § första stycket i dess nya lydelse. Den påbörjade verksamheten får fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut.
3. Den som före ikraftträdandet har beviljats ekonomiskt stöd till personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och själv har anställt någon för personlig assistans ska senast den 1 april 2011 göra en anmälan enligt 23 § tredje stycket, även om den personliga assistenten redan har påbörjat arbetet.
4. Bestämmelsen i 9 a § fjärde stycket ska inte tillämpas i ärenden där ansökan inkommit före ikraftträdandet. Bestämmelsen ska dock tillämpas vid omprövning av sådana ärenden efter ikraftträdandet.


Ändring 2011:329
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
Ikraftträdande: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Rubrik: Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte en annan kommun efter ansökan från den enskilde övertar ansvaret för ärendet enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
3. I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för 16 § fjärde stycket samt 16 a och 16 b §§.
4. En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt denna lag ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en annan kommun, efter ansökan från den enskilde, övertar ansvaret enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.


Ändring 2012:930
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 c § betecknas 9 e §; ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§; nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012//13:115
Rubrik: Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Föreskrifterna i 9 d § 1 och 2 tillämpas inte när en personlig assistent har anställts före ikraftträdandet.


Ändring 2012:940
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
Ikraftträdande: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.
3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 23 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:272).


Ändring 2012:961
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2013:272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 p övergångsbest. till 2012:940
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Rubrik: Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2014:756
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2015:985
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 d §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Rubrik: Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2017:39
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 a §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2017:313
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Rubrik: Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2017:735
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Rubrik: Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2018:113
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 a §
Ikraftträdande: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Rubrik: Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2018:223
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210
Rubrik: Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2018:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 15 b §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Rubrik: Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2018:571
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr 17 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Rubrik: Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändring 2018:1155
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§; ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §; nya 20 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Rubrik: (2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den som före ikraftträdandet påbörjat sådan verksamhet som avses i 9 § 3–5 ska senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.
SFS 1993:387

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-05-27

Först inlagd:
1993-06-11

Senast ändrad:
2018-08-06

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1155