Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Ikraftträdande: 1993-05-01 överg.best.
Uppslagsord: Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1993:1490
Text: ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträdande: 1994-01-15
Rubrik: Förordning (1993:1490) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1994:1109
Text: upph. 2 kap 4 §, 4 kap 6 §; ändr. 2 kap 5, 13 §§, 4 kap 9 §, bil.; nya 1 kap 6, 7 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:1109) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1995:266
Text: ändr. 6 kap 3 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:266) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1995:1010
Text: ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 3, 7 §§, 4 kap 4 §, 6 kap 1 §, bil.
Ikraftträdande: 1995-08-01
Rubrik: Förordning (1995:1010) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1995:1391
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1996-01-15
Rubrik: Förordning (1995:1391) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1996:355
Text: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 1, 3, 9 §§
Ikraftträdande: 1996-06-15
Rubrik: Förordning (1996:355) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1996:811
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 1996-08-01
Rubrik: Förordning (1996:811) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1997:39
Text: ändr. 2 kap 3 §, 5 kap 2 §; nya 1 kap 8 §, 5 kap 2 a, 2 b §§
Ikraftträdande: 1997-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1997:39) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.
3. Sökande som uppfyller kraven på allmän behörighet enligt föreskrifter som gällde före den 1 juli 1993 skall intill utgången av år 1999 anses ha grundläggande behörighet.
4. Den som har fullföljt ett nationellt eller ett special- utformat program i gymnasieskolan och som i sitt avgångsbetyg eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1994 skall anses ha grundläggande behörighet. Detsamma gäller den som har fullföljt motsvarande utbildning och har motsvarande betyg från gymnasial vuxenutbildning. Det gäller också den som har avgångsbetyg från fyra-, tre- eller tvåårig linje i gymnasieskolan och den som har motsvarande betyg från statlig eller kommunal vuxenutbild- ning under förutsättning att den sökande uppfyller kraven på allmän behörighet enligt föreskrifter som gällde före den 1 juli 1993. Detsamma gäller slutligen den som före den 1 juli 1998 har fått ett intyg från en folkhögskola om allmän behörighet för högskolestudier.


Ändring 1998:16
Text: ny 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 1998-03-01
Rubrik: Förordning (1998:16) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1998:21
Text: upph. 2 kap 11 §; ändr. 2 kap 1, 2, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraftträdande: 1998-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Rubrik: Förordning (1998:21) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1998:108
Text: ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträdande: 1998-04-01
Rubrik: Förordning (1998:108) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1998:1020
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap 13 §, 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §; ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 3, 15 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§, 5 kap 2, 2 b, 3, 4 §§, 6 kap 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap 1 §, rubr. till 4, 6 kap; nya 1 kap 4 a, 5 a, 10 §§, 4 kap 7 a §; omtryck
Ikraftträdande: 1998-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Rubrik: Förordning (1998:1020) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 kap. 4 a, 5 a och 10 §§ den 1 september 1998, i fråga om 6 kap. 3 och 4 §§ den 1 oktober 1998, och i övrigt den 1 januari 1999. Har ett beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren för antagning till grundläggande högskoleutbildning meddelats före den 1 november 1998 gäller 6 kap. 2 § i sin lydelse före detta datum i fråga om rätten att överklaga. Förordning (1998:1274).


Ändring 1998:1273
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 1998-11-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:1273) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998. Har ett beslut meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.


Ändring 1998:1274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §, ikrafttr.best. till 1998:1020
Rubrik: Förordning (1998:1274) om ändring i förordningen (1998:1020) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1998:1585
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5 § i 1998:1020
Rubrik: Förordning (1998:1585) om ändring i förordningen (1998:1020) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1999:229
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 1999-06-01
Rubrik: Förordning (1999:229) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 1999:990
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap 1 §; nuvarande 6 kap 2, 3, 4 §§ betecknas 6 kap 1, 2, 3 §§; ändr. den nya 6 kap 3 §, bil., 8, 9 p i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1999:990) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
3. Den som före den 1 januari 2000 har fullgjort vad som krävs för att få en generell högskoleexamen med hippologisk inriktning uppnår hippologexamen.


Ändring 2000:263
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §; nya 1 kap 8 a, 8 b §§
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:5, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94
Rubrik: Förordning (2000:263) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2000:652
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 8 §; ny 1 kap 11 §
Ikraftträdande: 2000-09-01
Rubrik: Förordning (2000:652) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2000:1058
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap 4 b §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Rubrik: Förordning (2000:1058) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2001:109
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 2001-04-01
Rubrik: Förordning (2001:109) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2001:587
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-08-01
Rubrik: Förordning (2001:587) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.
2. Den som före den 31 december 2000 har påbörjat utbildning till hortonom har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 30 september 2008.
3. Den som före den 31 december 2000 har påbörjat utbildning till landskapsingenjör har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 31 januari 2005. Förordning (2002:115).


Ändring 2001:739
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-11-01
Rubrik: Förordning (2001:739) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2002:83
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 6 kap 2, 3 §§ betecknas 6 kap 3, 2 §§; ändr. 1 kap 5 a §, nya 6 kap 2 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Rubrik: Förordning (2002:83) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.
2. Har ett beslut som avses i 6 kap. 2 § meddelats före den 1 april 2002, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.


Ändring 2002:115
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:587
Ikraftträdande: 2002-04-20
Rubrik: Förordning (2002:115) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2002:691
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3, 9, 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 1§; ny 2 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2002-08-01
Rubrik: Förordning (2002:691) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2003:22
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 1 §, bil.
Ikraftträdande: 2003-03-01
Rubrik: Förordning (2003:22) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2003:289
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Rubrik: Förordning (2003:289) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2004:164
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2004-05-01
Rubrik: Förordning (2004:164) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2004:723
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap 14 §; ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:723) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2006:1246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3, 5 §§; ny 2 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1246) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2006:1405
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 3 §, 3 kap 1, 4, 9 §§, 5 kap 1, 2, 2 b, 3 §§, 6 kap 1 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 3 kap 1 §, bil.; ny 1 kap 12 §
Ikraftträdande: 2007-01-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2006:1405) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2007 i fråga om 2 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2007. 5 kap. 2 och 3 §§ samt de nya föreskrifterna i bilagan skall dock tillämpas först vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 eller vid anställning av doktorand därefter samt, om annat inte framgår av 3 eller 4, i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.
2. Äldre föreskrifter skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli 2007 eller vid anställning av doktorand dessförinnan samt i fråga om utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan.
3. Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande del av utbildning på forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.
4. Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre föreskrifterna i bilagan och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildning, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre föreskrifterna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
6. En poäng som före den 1 juli 2007 angetts för omfattningen av grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre föreskrifterna i bilagan, skall anges i poäng enligt de äldre föreskrifterna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
8. Uttrycket utbildning på forskarnivå i de nya föreskrifterna motsvarar vad som i de äldre föreskrifterna benämns forskarutbildning.
9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya föreskrifterna ställs krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen.
10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan utbildning, skall även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig.
11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av år 2015.
12. Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja studierna till efter den 1 juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya föreskrifterna. Detta gäller dock inte om den som har antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt 5.
13. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller Högskoleverket har fattat med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.
14. De äldre föreskrifterna i 6 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats med tillämpning av äldre föreskrifterna.


Ändring 2007:631
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 3, 6 §§, 5 kap 2 §, bil.; ny 2 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2007-07-15
Rubrik: Förordning (2007:631) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2007:632
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2, 2 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007 i fråga om 5 kap. 2 c § och i övrigt den 1 januari 2010. Förordning (2009:1071).
2. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § i fråga om hänvisningen till 6 kap. 11 b-11 f §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010. Förordning (2009:1071).


Ändring 2007:719
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2, 2 a §§ i 2007:632, ikrafttr.best. till 2007:632; nya 5 kap 2 c, 2 d §§ i 2007:632
Rubrik: Förordning (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2007:720
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 5 kap 2 b § betecknas 5 kap 2 e §; ny 5 kap 2 b §
Ikraftträdande: 2007-10-15
Rubrik: Förordning (2007:720) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2007:1048
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 6 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:1048) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2008:949
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5, 5 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:949) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2009:868
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4, 4 b, 8 §§, 2 kap. 2 a §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7 a §; ny 5 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Rubrik: Förordning (2009:868) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2009:1070
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3 §; ny 5 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1070) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 a § och i 5 kap. 3 § i fråga om hänvisningen till 6 kap. 11 b-11 f §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.


Ändring 2009:1071
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 2 § i 2007:719, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:632 i 2007:719
Rubrik: Förordning (2009:1071 ) om ändring i förordningen (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2010:593
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7, 8 b §§
Ikraftträdande: 2010-07-01
Rubrik: Förordning (2010:593) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2010:1115
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap. 2, 3, 4, 5 a, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 2 kap., 3 kap., 4 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 a §, 6 kap. 2, 3 §§; ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 2, 3 §§, 6 kap. 1 §; nytt 2 kap., nya 1 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 6 a §, rubr. närmast före 1 kap. 1c, 6, 6 a, 7 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:1115) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts som statsagronom, statshortonom eller statsveterinär gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 9 §§ så länge anställningen pågår.
3. Om ett förfarande om anställning som statsagronom, statshortonom eller statsveterinär har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 1-3 §§, 4 § första-tredje styckena och 5 §. Vid tillämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av personer eller den grupp av personer som Lantbruksuniversitetet beslutar.
4. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 7 a § gäller i fråga om ärenden om befordran som har inkommit till Lantbruksuniversitetet men som inte har avslutats före den 1 januari 2011.
5. De äldre bestämmelserna i 6 kap. gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.


Ändring 2011:924
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Rubrik: Förordning (2011:924) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2012:29
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 1 kap. 1 c § betecknas 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 1 c § sätts närmast före nya 1 kap. 5 §; nya 1 kap. 2, 3 §§
Ikraftträdande: 2012-03-01
Rubrik: Förordning (2012:29) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2012:740
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 2 b, 2 c §§, bil.
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:740) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2013:324
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 8, 9 §§; ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:324) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2016:410
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Rubrik: Förordning (2016:410) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2016:746
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2016-08-01
Rubrik: Förordning (2016:746) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Ändring 2017:285
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:285) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast den 30 juni 2022.


Ändring 2017:914
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-12-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:914) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2017.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för djursjukvårdarutbildning som bedrivs och djursjukvårdarexamina som utfärdas före den 1 januari 2018.
4. Trots 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om djursjukvårdarexamina som utfärdas efter utgången av december 2017, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 januari 2018 har påbörjat en utbildning till en djursjukvårdarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2021.
SFS 1993:221

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-04-17

Först inlagd:
1993-04-29

Senast ändrad:
2017-10-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:914