Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Högskoleförordning (1993:100)
Ikraftträdande: 1993-03-01 överg.best.
Uppslagsord: högskoleförordning

Ändring 1993:159
Text: ändr. 8 kap 11 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 1993-04-01
Rubrik: Förordning (1993:159) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1993:952
Text: upph. 5 kap 13 §; nuvarande 5 kap 14 § betecknas 5 kap 13 §; ändr. 3 kap. 4, 5, 11 §§, 4 kap 19, 21 §§, 5 kap 6, 7, 10 §§, 9 p av ikrafttr.- och överg.best., bil. 1, 2, 3
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1993:952) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1993:1080
Text: ändr. 12 kap 1 §
Ikraftträdande: 1993-11-01
Rubrik: Förordning (1993:1080) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1993:1440
Text: ändr. bil. 1, 2, 3; nya 7 kap 19 §, rubr. närmast före 7 kap 19 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Rubrik: Förordning (1993:1440) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1994:37
Text: ändr. 8 kap 4, 8 §§, bil. 3.2
Ikraftträdande: 1994-03-01
Rubrik: Förordning (1994:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1994:1101
Text: upph. 2 kap 9 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 17, 22, 25 §§, 7 kap 5 §, bil. 1, 2, 3; nya 3 kap 13 §, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil. 9), bet. 1993/94:UbU8, rskr. 1993/94:287
Rubrik: Förordning (1994:1101) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
3. Den som har fullgjort en tvåårig utbildning till glasögonoptiker och under tiden den 1 januari 1994-den 1 juli 1995 har gått igenom en legitimationskurs enligt äldre bestämmelser uppnår optikerexamen. Detsamma gäller den som har gått igenom nämnda optikerutbildning enligt äldre bestämmelser och som efter den 1 januari 1995 har gått igenom kompletterande utbildning vid Karolinska institutet. Förordning (1995:337).
4. Den som har påbörjat en utbildning till tandläkare före den 1 juli 1994 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.


Ändring 1994:1310
Text: ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:1101, bil. 3
Ikraftträdande: 1994-11-01
Rubrik: Förordning (1994:1310) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1995:253
Text: ändr. 13 kap 3 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:253) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:337
Text: ändr. 2 kap 1 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1101, 33, 45 p i bil. 3
Ikraftträdande: 1995-05-01
Rubrik: Förordning (1995:337) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1995:944
Text: upph. 6 kap 5 §; ändr. 2 kap 2, 7 §§, 3 kap 5, 11 §§, 4 kap 2, 3, 15 §§, 5 kap 6, 7 §§, 6 kap 2, 4, 11 §§, 8 kap 9 §, 12 kap 3 §, 13 kap 1 §, bil. 3.2; nya 1 kap 9, 10, 11 §§, 4 kap 15 a §, 13 kap 5 §
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.9), 1994/95:164, 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU12, 1994/95:UbU18, 1994/95:UbU17 rskr. 1994/95:354, 1994/95:405, 1994/95:386
Rubrik: Förordning (1995:944) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Om ett ärende om tillsättning av tjänst har väckts i tjänsteförslagsnämnd före ikraftträdandet, men ännu inte avgjorts, får nämnden avgöra ärendet i den sammansättning den hade vid ikraftträdandet.


Ändring 1995:1264
Text: ändr. bil. 1, 2 B, 3.2
Ikraftträdande: 1996-01-01
Rubrik: Förordning (1995:1264) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1996:568
Text: nuvarande 1 kap 11 § betecknas 1 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 2 §, 13 kap 2 §, bil. 1, 2, 3; ny 1 kap 11 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Rubrik: Förordning (1996:568) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1996:913
Text: ändr. bil. 3
Ikraftträdande: 1996-11-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1996:913) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.
3. Den som har påbörjat en utbildning till gymnasielärare före den 1 november 1996 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2002. Den som tar examen efter den 1 januari 1998 skall dock ha förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervisningen av barn och ungdomar/elever.


Ändring 1996:984
Text: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 3, 14 §§, 8 kap; ny bil. 4
Ikraftträdande: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Rubrik: Förordning (1996:984) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 kap. 2 § och 7 kap. 3 § den 1 mars 1997, och i övrigt den 1 december 1996.
3. Sökande som uppfyller kraven på allmän behörighet enligt föreskrifter som gällde före den 1 juli 1993 skall intill utgången av år 1999 anses ha grundläggande behörighet.
4. Grundläggande behörighet skall den anses ha som
- har fullföljt ett nationellt eller ett specialutformat program i gymnasieskolan och som i sitt avgångsbetyg eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1994 eller har fullföljt motsvarande utbildning och har motsvarande betyg från gymnasial vuxenutbildning,
- uppfyller kraven på allmän behörighet enligt föreskrifter som gällde före den 1 juli 1993 och har avgångsbetyg från fyra-, tre- eller tvåårig linje i gymnasieskolan eller från sådan tvåårig specialkurs i gymnasieskolan som till sitt innehåll i huvudsak motsvarar minst tvåårig linje i gymnasieskolan eller har motsvarande betyg från statlig eller kommunal vuxenutbildning, eller
- före den 1 juli 1998 har fått ett intyg från en folkhögskola om allmän behörighet för högskolestudier. Förordning (1999:687).


Ändring 1996:1499
Text: ändr. 1 kap 1 §, bil. 1, 2
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Rubrik: Förordning (1996:1499) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1997:21
Text: ändr. 3 kap 3, 8 §§, 7 kap 5 §, 9 kap 3 §, 4 p övergångsbest. till 1996:984, bil. 3, 4
Ikraftträdande: 1997-02-01
Rubrik: Förordning (1997:21) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1997:133
Text: ändr. 2 p övergångsbest. till 1996:984
Ikraftträdande: 1997-05-01
Rubrik: Förordning (1997:133) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1997:846
Text: ändr. 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:846) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1997:1123
Text: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Rubrik: Förordning (1997:1123) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1998:80
Text: ändr. 5, 9, 10 kap, 13 kap 2 §, bil. 3
Ikraftträdande: 1998-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU7, rskr. 1997/98:109
Rubrik: Förordning (1998:80) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 9 kap. 3 § den 1 januari 1999, och i övrigt den 1 april 1998.
2. De äldre bestämmelserna i 5 kap. 2 och 6 §§ skall tillämpas på den som har fått en doktorandtjänst före den 1 april 1998. De äldre bestämmelserna i 5 kap. 6 § skall tillämpas också vid förordnande på en doktorandtjänst som upphör före utgången av år 2003 med en doktorand som har antagits till forskarutbildning före den 1 april 1998 men inte fått en doktorandtjänst före den dagen. Förordning (2001:23).
3. Den äldre bestämmelsen i 5 kap. 9 § skall tillämpas till och med den 30 juni 1999 på den som fått en arvodestjänst som assistent före den 1 april 1998.
4. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § skall tillämpas på den som har fått utbildningsbidrag för första gången för tid efter den 31 december 1997. Detta gäller dock inte den som har antagits till forskautbildning före den 1 april 1998 men som först därefter får utbildningsbidrag för första gången och som den 1 april 1998 har en studietid som överstiger tre år eller vid heltidsstudier 2 år och 5 månader. Förordning (1998:160).
5. Vad som i 5 kap. 10 § sägs om medicinskt vetenskapsområde skall fram till den 1 januari 1999 i stället avse medicinsk eller odontologisk fakultet.


Ändring 1998:160
Text: ändr. 2, 4 p övergångsbest. till 1998:80
Ikraftträdande: 1998-05-01
Rubrik: Förordning (1998:160) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1998:1003
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap, bil. 2, rubr. närmast efter 2 kap 13 §; nuvarande 1 kap 3, 4, 5, 6 §§ betecknas 1 kap 5, 3, 6, 4 §§, nuvarande 7, 8, 9, 10, 12 kap betecknas 6, 7, 8, 9, 11 kap, nuvarande 11 kap 1-10 §§ betecknas 10 kap 1-10 §§, nuvarande 11 kap 11 § betecknas 10 kap 14 §, nuvarande 11 kap 12, 13, 14 §§ betecknas 10 kap 11, 12, 13 §§, nuvarande 13 kap 1, 2 §§ betecknas 12 kap 1, 2 §§, nuvarande 13 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 12 kap 4, 5, 6 §§, nuvarande bil. 3, 4 betecknas bil. 2, 3, rubr. närmast före nuvarande 11 kap 3, 11 §§ sätts närmast före det nya 10 kap 9, 14 §§; ändr. 1 kap de nya 5, 6 §§, 7, 8, 9 §§, 2 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 §§, 3, 4 kap, 5 kap 4 §, det nya 6 kap 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 §§, det nya 7 kap 3, 9, 10, 11, 13, 17 §§, det nya 10 kap 1, 4, 5, 7, 8, 9, 14 §§, det nya 11 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, det nya 12 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. till 1 kap, rubr. närmast före 2 kap 2 §, 5 kap 3, 9, 10 §§, det nya 6 kap 12 §, det nya 8 kap 9 §, bil. 1, de nya bil. 2, 3; nya 1 kap 7 a, 13 §§, 7 kap 16 a, 16 b, 20 §§, 12 kap 3 §, rubr. närmast före 1 kap 1, 2, 5-13 §§, 7 kap 20 §, 10 kap 3 §; omtryck
Ikraftträdande: 1998-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Rubrik: Förordning (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 kap. 7 a, 9 och 13 §§ samt bilaga 1 den 1 september 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.
2. Den äldre bestämmelsen i 1 kap. 3 § skall tillämpas, om ett ärende har väckts hos Justitiekanslern före den 1 januari 1999.
3. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 11 § om befordran till professor skall gälla även den lektor som vid ikraftträdandet har ställning som biträdande professor.
4. En lektor som vid ikraftträdandet har ställning som biträdande professor får fortsatt ha denna ställning efter ikraftträdandet så länge anställningen som lektor består.
5. De nya bestämmelserna i 4 kap. 17 och 18 §§ skall tillämpas på ett anställningsförfarande som påbörjas den 1 januari 1999 eller senare.
6. Om ett anställningsförfarande som rör en professor eller en lektor har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall yttranden enligt den nya bestämmelsen i 4 kap. 21 § lämnas till fakultetsnämnden eller motsvarande organ, om yttrandet inte har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999.
Om ett yttrande har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999 och inte behandlats färdigt av nämnden, skall nämnden med tillämpning av de äldre bestämmelserna i 4 och 6 kap. avge förslag till rektor.
Sedan förslag har lämnats till rektor enligt andra stycket, får rektor besluta i anställningsärendet utan ytterligare beredning enligt de nya bestämmelserna i 4 kap. 20 §. Detsamma gäller när en tjänsteförslagsnämnd har lämnat förslag i ett anställningsärende till rektor före den 1 januari 1999 och rektor inte har beslutat i anställningsärendet före den 1 januari 1999.
7. Om ett förfarande som rör anställning som adjungerad professor har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall äldre bestämmelser i 4 kap. 18 § andra stycket tredje meningen tillämpas i stället för de nya bestämmelserna i 4 kap. 26 och 27 §§.
8. Om ett förfarande som rör anställning som forskarassistent har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall äldre bestämmelser i 4 kap. 18 § tredje stycket tillämpas.
9. De nya bestämmelserna i 4 kap. 12 och 23 §§ skall gälla beträffande anställningsförfarande som påbörjas den 1 januari 1999 eller senare.
10. Om en person har förordnats på en tjänst med stöd av de äldre bestämmelserna i 4 kap. 21 § 1-7, 9 eller 10, skall äldre bestämmelser tillämpas också vid förnyelse eller förlängning av förordnandet som sker den 1 januari 1999 eller senare. Förordning (2002:761).
11. I fråga om den som innehaft en tjänst som forskarassistent före den 1 januari 1999 skall den äldre bestämmelsen i 4 kap. 13 § andra stycket tilllämpas i stället för den nya bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra stycket.
12. Den nya bestämmelsen i 10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas på förseelse som inträffar den 1 januari 1999 eller senare.
13. De nya bestämmelserna i 10 kap. 4 och 7 §§ skall tillämpas fr.o.m. första gången den 1 januari 1999 eller senare då den lagfarna ledamoten och ersättaren skall utses.
14. Har ett beslut som avses i 12 kap. 2 § första stycket 4 meddelats före den 1 november 1998, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga. Förordning (1998:1272).


Ändring 1998:1271
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 2 §
Ikraftträdande: 1998-11-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:1271) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
2. Har ett beslut som avses i 13 kap. 2 § första stycket 2 meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.


Ändring 1998:1272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 3 §, 12 kap 2 §; ny 14 p övergångsbest. till 1998:1003
Rubrik: Förordning (1998:1272) om ändring i förordningen (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1998:1692
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1; ny 9 kap 3 a §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1692) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1998:1693
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 8 § i 1998:1003
Rubrik: Förordning (1998:1693) om ändring i förordningen (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1999:30
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 19 §; ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL172/98 s1
Rubrik: Förordning (1999:30) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Celexnr: 398L0035
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Den som har påbörjat en utbildning till maskintekniker, sjöingenjör, sjökapten eller styrman före den 1 augusti 1998 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser t.o.m. den 31 januari 2002.


Ändring 1999:687
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 p i övergångsbest. till 1996:984
Ikraftträdande: 1999-09-01
Rubrik: Förordning (1999:687) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 1999:1037
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 kap 1 §; ändr. 4 kap 10 §, 11, 12 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1999:1037) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Om ett förfarande som gäller anställning som forskarassistent har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2000, skall äldre bestämmelser i 4 kap. 10 § första stycket tillämpas.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2000:261
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2 §, 8 kap 3 §; nya 1 kap 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:5, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94
Rubrik: Förordning (2000:261) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2000:651
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 9 §, 11 kap 3 §, bil. 2; ny 1 kap 14 §, rubr. närmast före 1 kap 14 §
Ikraftträdande: 2000-09-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:651) om ändring i högskoleförningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om bilaga 2 den 1 augusti 2000, och i övrigt den 1 september 2000.
2. Den som har påbörjat en utbildning till receptarie vid Uppsala universitet före den 1 februari 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser t.o.m. den 1 februari 2005.


Ändring 2000:1057
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1; ny 1 kap 7 b §, rubr. närmast före 1 kap 7 b §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Rubrik: Förordning (2000:1057) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2001:23
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 7, 11, 12, 13 §§, 4 kap 17, 19, 20 §§, 5 kap 4 §, 11 kap 4, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 7 §, bil. 2, 2 p övergångsbest. till 1998:80; nya 3 kap 7 a, 7 b, 7 c §§, 8 kap 27 §, 9 kap 8 §, rubr. närmast före 8 kap 27 §, 9 kap 8 §
Ikraftträdande: 2001-03-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Rubrik: Förordning (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om punkterna 6, 30 och 38 i bilaga 2 samt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1998:80) om ändring i högskoleförordningen den 1 mars 2001, och i övrigt den 1 juli 2001.
2. Den som har påbörjat en utbildning till barn- och ungdomspedagog, bildlärare, grundskollärare, hushållslärare, idrottslärare, musiklärare eller slöjdlärare före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008.
3. Den som har påbörjat en utbildning till gymnasielärare före den 1 juli 2001 men efter den 31 oktober 1996 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008.
4. Den som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning huvudsakligen enligt den utbildningsplan för grundskollärarutbildning som gällde den 30 juni 1993 (UHÄ 1988-05-31) men saknar praktisk-pedagogisk utbildning har rätt att få sådan utbildning enligt äldre bestämmelser till utgången av år 2003.
5. Den som har påbörjat en utbildning till specialpedagog före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2003.


Ändring 2001:211
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 1, 3, 12, 26, 28, 30 §§, 12 kap 2 §; nya 4 kap 8 a, 13 a, 24 a §§, 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98
Rubrik: Förordning (2001:211) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Förordning (2009:618).


Ändring 2001:212
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 17 §; begr. giltighet
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98
Rubrik: Förordning (2001:212) om ändring i förordningen (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning gäller till och med den 30 juni 2006.
I fråga om den som är anställd som biträdande lektor den 30 juni 2006 skall dock förordningen gälla även därefter.


Ändring 2001:738
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 12 §, bil. 2
Ikraftträdande: 2001-11-01
Rubrik: Förordning (2001:738) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2001:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 31 §, 6 kap 15 §
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2001:972) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya bestämmelserna i 6 kap. 15 § andra och tredje styckena skall tillämpas på examensbevis som utfärdas den 1 januari 2003 eller senare.


Ändring 2002:81
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 12 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 12 kap 5, 3, 4 §§; ändr. 1 kap 9 §, 10 kap 1 §, nya 12 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Rubrik: Förordning (2002:81) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.
2. De nya bestämmelserna i 10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas på förseelse som inträffar den 1 april 2002 eller senare.
3. Har ett beslut som avses i 12 kap. 3 § meddelats före den 1 april 2002, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.


Ändring 2002:139
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1, 4, 7 §§, 8 kap 2 §, 9 kap 3 §, bil. 2; ny 5 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2002-05-01
Rubrik: Förordning (2002:139) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2002:558
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2, 8, 10 §§, 3 kap 3 §; ny 2 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Rubrik: Förordning (2002:558) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2002:761
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 7, 8, 9, 18, 24, 26, 28, 30 §§, 6 kap 14 §, 7 kap 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13 §§, 12 kap 2 §, 10 p övergångsbest. till 1998:1003; nya 7 kap 16 c §, 8 kap 3 b §
Ikraftträdande: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Rubrik: Förordning (2002:761) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 8 kap. 3 b § och i övrigt den 1 januari 2003.
2. De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången vid antagning till grundläggande högskoleutbildning höstterminen 2003 i fråga om 7 kap. 3, 4, 7, 9-11 och 16 c §§ och höstterminen 2004 i fråga om 7 kap. 13 §. Dessförinnan skall äldre bestämmelser tillämpas.


Ändring 2002:1107
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2003-03-01
Rubrik: Förordning (2002:1107) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2003:343
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 2 §, 7 kap 18 §, 10 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:343) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § och 10 kap. 1 § samt i övrigt den 1 november 2003.
2. Bestämmelsen i 7 kap. 18 § tillämpas första gången vid anmälan till högskoleprovet våren 2004.


Ändring 2003:568
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 12 §
Ikraftträdande: 2003-10-01
Rubrik: Förordning (2003:568) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2003:619
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap 14 §; ny 1 kap. 15 §, rubr närmast före 1 kap 15 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Rubrik: Förordning (2003:619) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2004:219
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 12 §, bil. 1
Ikraftträdande: 2004-06-15
Rubrik: Förordning (2004:219) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2004:289
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap 12 §; ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 7, 9 §§, 10 kap 11 §, 12 kap 2 §; nya 6 kap 11 a, 11 b, 19, 20 §§, rubr. närmast före 6 kap 11 a, 11 b, 19, 20 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:289) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2004:383
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 18 §
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2004:383) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter skall tillämpas på ett anställningsförfarande som avser en person som har varit anställd som forskare vid ett forskningsråd.


Ändring 2005:401
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1, 2
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft i fråga om bilaga 2 den 1 juli 2005 och i fråga om bilaga 1 den 1 oktober 2005.


Ändring 2005:645
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1, ikrafttr. i 2005:401
Rubrik: Förordning (2005:645) om ändring i förordningen (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2005:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:646) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2005:1037
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 10, 15 §§
Ikraftträdande: 2006-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:1037) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006 och tillämpas första gången vid antagning till grundläggande högskoleutbildning höstterminen 2006.


Ändring 2006:226
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:211
Rubrik: Förordning (2006:226) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2006:1053
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6, 7, 8, 9 kap; ändr. 1 kap 4, 6 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 3, 9, 20, 30 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 §§, 11 kap 7 §, 12 kap 2 §, bil. 2; nya 1 kap 16 §, 6, 7 kap, rubr. närmast före 1 kap 16 §
Ikraftträdande: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, 2005/06:UbU14, rskr. 2005/06:160, 2005/06:214
Rubrik: Förordning (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1 kap. 16 § den 1 september 2006 och i övrigt den 1 januari 2007. Förordningen, utom 1 kap. 16 §, skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 och vid anställning av doktorand därefter samt, om annat inte framgår av 3 och 4, i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.
2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli 2007 och vid anställning av doktorand dessförinnan samt i fråga om utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan.
3. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande del av utbildning på forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.
4. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
6. En poäng som före den 1 juli 2007 har angetts för omfattningen av grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.
7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen), skall anges i poäng enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.
8. Uttrycket utbildning på forskarnivå i de nya bestämmelserna motsvarar vad som i de äldre bestämmelserna benämns forskarutbildning.
9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna ställs krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen.
10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan utbildning, skall även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig.
11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.
12. Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja studierna till efter den 1 juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya bestämmelserna. Detta gäller dock inte om den som har antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt 5.
13. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller Högskoleverket har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller fortfarande.
14. Vid tillämpning av 4 kap. 30 § 6 i de nya bestämmelserna jämställs undervisning inom grundläggande högskoleutbildning med undervisning inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
15. Även den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna får anställas som amanuens enligt den nya bestämmelsen i 5 kap. 10 § andra stycket.
16. Bestämmelsen i 6 kap. 10 § första stycket om att det i examensbeviset skall anges på vilken nivå en examen avläggs skall inte tillämpas i fråga om examina som utfärdas enligt äldre bestämmelser.
17. De äldre bestämmelserna i 12 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.
18. De nya bestämmelserna i 6 kap. 31 och 32 §§ om att det skall utses minst två handledare för varje doktorand och att minst en av dem skall ha genomgått utbildning av handledare eller bedömts ha motsvarande kompetens, skall tillämpas i fråga om doktorander som påbörjar sin utbildning efter utgången av juni 2007.


Ändring 2006:1054
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 5, 9, 10, 11, 13, 18, 19 §§, bil. 3
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Rubrik: Förordning (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007 i fråga om 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a §§ och i övrigt den 1 januari 2010. Förordning (2007:666).
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2010. Förordning (2009:1238).
3. Den som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå. För den som före den 1 juli 2008 anses ha sådan grundläggande behörighet som avses i 7 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 januari 2008 gäller detta dock längst till och med den 31 december 2011. Förordning (2008:229).
4. För sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå ska motsvarande äldre bestämmelser tillämpas i stället för de nya punkterna 4–7 och 9 i bilaga 3. Betyg i kurser enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 ska dock inte räknas med i det sammanlagda betygsvärdet eller betygspoängen i de fall betygen inte
– ingår i slutbetyget eller en motsvarighet till slutbetyget från äldre utbildning i gymnasieskolan eller äldre statlig eller kommunal vuxenutbildning, eller
– utgör särskild behörighet till den sökta utbildningen. Förordning (2012:529).
5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om hur äldre betyg får tillgodoräknas som meritpoäng eller meritvärderas på annat sätt. Förordning (2014:1012).


Ändring 2006:1324
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2 §, bil. 2 i 2006:1053
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3 och 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:160 och 2005/06:214
Rubrik: Förordning (2006:1324) om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2006:1326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2007:129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2007-05-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:129) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007. Förordningen skall, om inte något annat framgår av 3 eller 4, tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2007.
2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas före den 1 juli 2007.
3. De äldre bestämmelserna skall också tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
4. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2023. Förordning (2016:958).
5. Omfattningen av en lärarexamen som enligt 3 och 4 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre bestämmelserna, skall anges i poäng enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en lärarexamen som avses i 4 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt vad som anges i punkten 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100).


Ändring 2007:151
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1, 7 §§; ny 2 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2007-04-25
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Rubrik: Förordning (2007:151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2007:638
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2007-08-01
Rubrik: Förordning (2007:638) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2007:644
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap 7, 22 §§, rubr. närmast före 7 kap 22 §; ändr. 7 kap 12, 13, 24 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Rubrik: Förordning (2007:644) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och skall tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 30 juni 2008.
2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli 2008.
3. Den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå, dock längst till och med den 31 december 2011.


Ändring 2007:666
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 5, 9, 10, 13, 18, 19 §§, bil. 3, p 1, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:1054; nya 7 kap 9 a, 10 a, 18 a §§ i 2006:1054
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Rubrik: Förordning (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2007:1337
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1, 5, 15 §§, 2 kap 2 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, bil. 1, 2
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:64, 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FöU9, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2006/07:193, rskr.2007/08:70
Rubrik: Förordning (2007:1337) om ändring högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2008:132
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2008-05-15
Rubrik: Förordning (2008:132) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2008:229
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Rubrik: Förordning (2008:229) om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2008:433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Rubrik: Förordning (2008:433) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2008:944
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:944) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2009:618
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:211
Ikraftträdande: 2009-06-30
Rubrik: Förordning (2009:618) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2009:770
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7, 7 b, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Rubrik: Förordning (2009:770) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2009:933
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 1 §, 6 kap 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 6, 7, 11 §§, 6 kap. 25, 27, 28 §§, nuvarande 3 kap. 6, 7 §§ betecknas 3 kap. 7, 6 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, nya 6, nya 7, 7 a, 7 b, 7 c, 11, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 19, 20 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10 §§, 6 kap. 35, 40, 49 §§, 7 kap. 36, 38, 42 §§, bil. 2; nya 4 kap. 17 §, 6 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före nya 3 kap. 6 §, 6 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Rubrik: Förordning (2009:933 ) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. En högskola, som inte är universitet, som vid utgången av 2009 får utfärda examina på forskarnivå inom ett vetenskapsområde, får även därefter utfärda sådana examina inom ett område som motsvarar vetenskapsområdet, dock längst till och med utgången av 2010.
3. En högskola som enligt 2 får utfärda examina på forskarnivå, ska senast vid utgången av 2010 till Högskoleverket anmäla de områden inom vilka högskolan bedriver utbildning på forskarnivå som uppfyller kraven i 1 kap. 13 § högskolelagen (1992:1434) samt 6 kap. 5 c § i de nya bestämmelserna. Efter en sådan anmälan får Högskoleverket lämna tillstånd till högskolan att utfärda examina på forskarnivå inom dessa områden.
4. Tillstånd att utfärda masterexamen inom ett vetenskapsområde som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.


Ändring 2009:1068
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 16 §, 6 kap. 8, 10, 11 §§, 7 kap. 33 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1068) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Bestämmelserna i 6 kap. 8 och 1011 f §§ samt 7 kap. 33 § tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.


Ändring 2009:1222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 a §, bil. 1
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1222) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Den som före den 1 januari 2010 har påbörjat en utbildning vid Växjö universitet eller Högskolan i Kalmar och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, ska anses vara student vid Linnéuniversitetet utan ny antagning och har rätt att slutföra utbildningen där.


Ändring 2009:1238
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Rubrik: Förordning (2009:1238) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2009:1519
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 3 i 2006:1054
Rubrik: Förordning (2009:1519) om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2010:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Förordning (2010:542).
2. Den som före den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning till lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2018 när det gäller speciallärarexamen eller till och med utgången av juni 2023 när det gäller lärarexamen. Förordning (2016:958).


Ändring 2010:542
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2 i 2010:541, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541; ny övergångsbest. till 2010:541
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2010:544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap. 10 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §; ändr. 1 kap. 11 b §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 2, 4 §§, rubr.närmast före 1 kap. 11 a §; ny bil. 4
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:544) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 6 kap. 5 § och bilaga 4 och i övrigt den 1 juli 2010.


Ändring 2010:700
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:700) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller vid antagning till utbildning som börjar före den 1 januari 2011.


Ändring 2010:1064
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap. 3, 6, 7 a, 7 b, 8, 9, 15 §§, 3 kap., 4 kap., 6 kap. 12, 19 och 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 §§, 7 kap. 42 §, 11 kap., rubr. närmast före 1 kap. 6, 7 a, 7 b, 8, 9, 15 §§, 6 kap. 12, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 49 §§; ändr. 1 kap. 1, 5, 7, 11 a, 11 b §§, 2 kap. 2, 10, 11 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 3, 8, 10, 15, 17, 18 §§, 7 kap. 35, 36, 38, 39, 41 §§, 12 kap. 2 §, bil. 1, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 1 kap. 7 §; nya 2 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap., 6 kap. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 2 kap. 14, 15, 16 §§, 6 kap. 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1064) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 15, 8 och 9, med undantag för bestämmelserna om förnyelse av en tidsbegränsad anställning, ska tillämpas i fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts för en begränsad tid enligt bestämmelserna. Sådan tillämpning ska ske så länge anställningen pågår. Vid handläggning av ärenden om övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 5 ska även de äldre bestämmelserna i 4 kap. 7, 8, 9 och 28 §§ tillämpas.
3. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 8 a § och 4 kap. 30 § 6 om tidsbegränsad anställning som biträdande lektor får tillämpas till utgången av september 2011.
4. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som biträdande lektor ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 6 tillämpas så länge anställningen pågår. Sådan anställning får förnyas enligt äldre bestämmelser.
5. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 4 kap. 30 § 7 om tidsbegränsad anställning som forskarassistent får tillämpas till utgången av september 2011.
6. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 7 tillämpas så länge anställningen pågår. Sådan anställning får förnyas enligt äldre bestämmelser.
7. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 58 a, 1113 a, 2023 och 24 a28 §§ ska tillämpas i fråga om ärenden om befordran som har inkommit till högskolan men som inte har avslutats före den 1 januari 2011. Vid tillämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller ett motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av de personer eller den grupp av personer som högskolan beslutar.
8. Om ett förfarande om anställning av lärare, i andra fall än som avses i 7, har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2, 510, 15, 2022, 24, 24 a och 2630 §§ tillämpas i anställningsärendet. Vid tillämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller ett motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av de personer eller den grupp av personer som högskolan beslutar.
9. I fråga om den som enligt 8 har anställts efter den 1 januari 2011 med stöd av de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 15, 8 och 9 ska dessa äldre bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 1, 2, 5, 8 och 9 om förnyelse av en tidsbegränsad anställning och övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare ska dock inte tillämpas.
10. Vid beräkning av anställningstid som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 1 beaktas.
11. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor enligt 4 kap. 11 § i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som adjungerad professor enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2 beaktas.
12. Vid beräkning av anställningstid som gästprofessor enligt 4 kap. 12 § i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som gästprofessor enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 9 beaktas.
13. De äldre bestämmelserna i 12 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.


Ändring 2010:2020
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 5 §, bil. 3, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ikraftträdande: 2011-01-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 i fråga om bilaga 3 till högskoleförordningen och punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen och i övrigt den 1 januari 2013.
2. De nya bestämmelserna i bilaga 3 till högskoleförordningen och punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011. I övrigt ska de nya bestämmelserna tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2013.
3. De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast den 1 juli 2020 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Förordning (2016:1051).
4. Utöver vad som anges i 3 gäller att den som före den 1 januari 2013 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå, även därefter ska anses ha grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå. För den som före den 1 juli 2008 anses ha sådan grundläggande behörighet som avses i 7 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 januari 2008 gäller detta dock längst till och med den 31 december 2011.


Ändring 2011:186
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:541
Rubrik: Förordning (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2011:687
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 10 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129; nya 6 kap. 5 e, 5 f, 10 a §§
Ikraftträdande: 2011-06-23 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:687) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2011 i fråga om punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:129) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) och i övrigt den 1 juli 2011.


Ändring 2011:688
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2 i 2011:186
Rubrik: Förordning (2011:688) om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2011:946
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 3
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:946) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2012.


Ändring 2011:1020
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap. 18 a §; ändr. 7 kap. 8, 18, 25 §§, bil. 3
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:1020 ) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012. Förordning (2012:519).
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2012. Förordning (2012:519).
3. De äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § och bilaga 3 ska fortsätta att gälla för den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Kurs med lägst betyget godkänt i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska då i fråga om meritpoäng likställas med kurs i ämnet moderna språk.
Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 ska trots första stycket ges ett siffervärde enligt punkt 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse. Förordning (2013:1008).
4. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdeskurser enligt de äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § tredje stycket 4 som för varje områdesbehörighet enligt de äldre bestämmelserna ska vara meritkurser. Förordning (2012:712).


Ändring 2011:1021
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 5 § i 2010:2020
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Rubrik: Förordning (2011:1021) om ändring i förordningen (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2012:188
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap. 31 a §
Ikraftträdande: 2012-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:188) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2012.


Ändring 2012:519
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 1, 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020
Rubrik: Förordning (2012:519) om ändring i förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2012:523
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 a §
Ikraftträdande: 2012-08-15
Rubrik: Förordning (2012:523) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2012:529
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 p övergångsbest. till 2006:1054
Ikraftträdande: 2012-08-01
Rubrik: Förordning (2012:529) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2012:584
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1, 7 a §; ny 2 kap. 7 b §
Ikraftträdande: 2012-10-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Rubrik: Förordning (2012:584) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden från och med den 1 maj 2013.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden till och med utgången av april 2013.


Ändring 2012:712
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 12 §, 6 kap. 10 a §, 7 kap. 5, 6, 9 a, 10 a, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 33 §§, 12 kap. 6 §, bil. 2, 3, p 5 övergångsbest. till 2006:1054, p 4 övergångsbest. till 2011:1020
Ikraftträdande: 2013-01-02
Rubrik: Förordning (2012:712) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2013:32
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 11 a §, bil. 1
Ikraftträdande: 2013-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:32) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013 i fråga om bilaga 1 och i övrigt den 1 mars 2013. För försäkringar som har tecknats före den 1 mars 2013 gäller äldre bestämmelser under respektive försäkrings giltighetstid.


Ändring 2013:525
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4 §; ny 1 kap. 11 c §
Ikraftträdande: 2013-07-23 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:525) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2013.
2. En försäkring enligt 1 kap. 11 c § ska tecknas så att den gäller från och med den 1 januari 2014.
3. Bestämmelsen i 5 kap. 4 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om utbildning på forskarnivå som påbörjas efter den 31 december 2013.


Ändring 2013:617
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1, 2
Ikraftträdande: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287
Rubrik: Förordning (2013:617) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2013:695
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 3
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:695) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2013:825
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541
Ikraftträdande: 2013-12-01
Rubrik: Förordning (2013:825) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2013:924
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2, 4
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:924) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2013:1008
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 18 §, bil. 3, rubr. närmast före 1 kap. 12 §, p 3 övergångsbest. till 2011:1020
Ikraftträdande: 2014-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:1008) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.
2. Bestämmelserna i 7 kap. 18 § och bilaga 3 samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) i deras nya lydelse ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 15 augusti 2014.


Ändring 2013:1118
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2014-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:1118) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.
2. De äldre bestämmelserna ska tillämpas i fråga om förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen som utfärdas efter den 31 januari 2013, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan och studenten begär att få en sådan examen enligt de äldre bestämmelserna. Detta gäller till och med utgången av juni 2021.
3. Den som före den 1 februari 2014 har påbörjat en utbildning till förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2021.


Ändring 2013:1175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Rubrik: Förordning (2013:1175) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2014:3
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2014-02-15
Rubrik: Förordning (2014:3) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2014.
2. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 31 december 2013.
3. Den som före den 1 januari 2014 har påbörjat en utbildning till sjukgymnast enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av 2017.


Ändring 2014:37
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 7 kap. 4 a, 32 a §§, rubr. närmast före 7 kap. 32 a §
Ikraftträdande: 2014-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 15 augusti 2014.


Ändring 2014:125
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2, 3
Ikraftträdande: 2014-04-15
Rubrik: Förordning (2014:125) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2014:371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 18 §, rubr. närmast före 6 kap. 27 § sätts närmast efter 6 kap. 24 §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:371) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis verksamhetsförlagda kurser inom sådana utbildningar till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen som börjar efter utgången av december 2014. Förordning (2014:1096).


Ändring 2014:1012
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 16 §, 5 kap. 2, 9 §§, 7 kap. 20, 21 §§, p 5 övergångsbest. till 2006:1054; ny 7 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Rubrik: Förordning (2014:1012) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2014:1096
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:371
Ikraftträdande: 2014-10-21
Rubrik: Förordning (2014:1096) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2015:389
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraftträdande: 2015-07-01
Rubrik: Förordning (2015:389) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2016:154
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2016-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:154) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och folkhögskollärarexamina som utfärdas efter utgången av december 2016.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och folkhögskollärarexamina som utfärdas före den 1 januari 2017.
4. Den som före den 1 januari 2017 har påbörjat en utbildning till en folkhögskollärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2020.


Ändring 2016:707
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2016-07-15
Rubrik: Förordning (2016:707) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2016:745
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:745) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. Äldre föreskrifter i 2 kap. 7 b § gäller fortfarande i fråga om de nomineringsgrupper som har utsetts före ikraftträdandet och när personer därefter utses för att fylla en vakans i en sådan nomineringsgrupp. Föreskrifterna gäller dock längst till dess att två nomineringspersoner enligt de nya bestämmelserna har utsetts för högskolan och fått i uppdrag att lämna förslag till ledamöter i styrelsen som ska utses av regeringen.


Ändring 2016:846
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 21, 22 §§
Ikraftträdande: 2016-08-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:846) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.
2. De nya bestämmelserna i 21 § tillämpas första gången på deltagande i högskoleprov som sker efter ikraftträdandet.


Ändring 2016:939
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2016:939) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2016:958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541
Ikraftträdande: 2016-12-15
Rubrik: Förordning (2016:958) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2016:1051
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:1051) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2017:284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 5 kap. 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 36 §, rubr. närmast efter 5 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:284) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast den 30 juni 2022 gäller 5 kap. 4 § och 812 §§ i den äldre lydelsen.


Ändring 2017:844
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 12 a, 13 §§, 12 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 a §; nya 4 kap. 4 a, 12 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 4 a, 12 c §§
Ikraftträdande: 2017-10-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:844) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c §§ och bestämmelserna i 4 kap. 12 a och 13 §§ och 12 kap. 2 § i den nya lydelsen får tillämpas för anställningsförfaranden som påbörjas efter ikraftträdandet och ska tillämpas i anställningsförfaranden som påbörjas efter den 1 april 2018.
3. Om de nya bestämmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c §§ och bestämmelserna i 4 kap. 12 a och 13 §§ och 12 kap. 2 § i den nya lydelsen inte tillämpas för ett anställningsförfarande som påbörjas före den 1 april 2018, ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 12 a § tillämpas för anställningen.
4. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 12 a § gäller fortfarande för en anställning som lärare för meritering, om läraren har anställts före den 1 oktober 2017.


Ändring 2017:857
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2017:857) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2017:893
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2, 4
Ikraftträdande: 2018-07-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:893) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024.


Ändring 2017:947
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 11 c §, 7 kap. 36 §; nya 5 kap. 4, 4 a §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 1 kap. 11 c § och i övrigt den 1 juli 2018.
2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 4 och 4 a §§ tillämpas i fråga om utbildning på forskarnivå som avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen som påbörjas efter den 1 juli 2018.


Ändring 2017:1111
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2018-07-03 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:1111) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2018.
2. Bestämmelserna i den äldre lydelsen ska tillämpas i fråga om speciallärarexamen och specialpedagogexamen som utfärdas före den 3 juli 2018, om den utbildning som examensbeviset omfattar har slutförts i sin helhet dessförinnan. Detta gäller till och med utgången av juni 2025.
3. Den som före den 3 juli 2018 har påbörjat en utbildning för att få en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den äldre lydelsen, och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den äldre lydelsen, dock längst till och med utgången av juni 2025.


Ändring 2017:1326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2018-02-01
Rubrik: Förordning (2017:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2018:525
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4 a § i 2017:947
Rubrik: Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Ändring 2018:957
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 23 §, 7 kap. 4 §, 12 kap. 3, 4 §§; ny 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:957) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
SFS 1993:100

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-02-04

Först inlagd:
1993-03-04

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1135