Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Rubrik: Lönegarantiförordning (1992:501)
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Uppslagsord: lönegarantiförordning

Ändring 1993:1139
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Rubrik: Förordning (1993:1139) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 1994:772
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:772) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 1994:1284
Text: ny 9 a §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Rubrik: Förordning (1994:1284) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 1995:863
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:150 (bil.10), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:451
Rubrik: Förordning (1995:863) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 1996:44
Text: ändr. 2, 7 §§
Ikraftträdande: 1996-04-01
Rubrik: Förordning (1996:44) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 1997:206
Text: ändr. 9 a §
Ikraftträdande: 1997-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Rubrik: Förordning (1997:206) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som avser lönegarantifrågor som avgjorts slutligt före ikraftträdandet.


Ändring 1997:1082
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Rubrik: Förordning (1997:1082) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 1998:458
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Rubrik: Förordning (1998:458) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 2003:957
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 a, 14 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:957) om ändring i lönegaranatiförordningen (1992:501)

Ändring 2004:955
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:955) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 2005:274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträdande: 2005-06-01
Rubrik: Förordning (2005:274) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 2006:771
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 9 a, 10, 14 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:771) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 2007:794
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10 §; ändr. 4, 5, 9, 13 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:794) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 2011:1446
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1446) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Ändring 2012:401
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6 §§; nya 1 a, 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:401) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 4 § betalats ut av en annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b eller 6 c § ska utdelningen betalas till
a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut garantibeloppet,
b) Länsstyrelsen i Östergötlands län, när länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,
c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,
d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,
e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,
f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och
g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.
3. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 11 § betalats ut av en annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b eller 6 c § ska återkrav handhas av
a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut garantibeloppet,
b) Länsstyrelsen i Östergötlands län, när länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,
c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,
d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,
e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,
f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och
g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.
4. Har före ikraftträdandet föreskriven tid för indrivning av avgift enligt 13 § första stycket bestämts av en annan länsstyrelse än den som ska betala ut garantibelopp enligt 6 b eller 6 c §, ska
a) Länsstyrelsen i Stockholms län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
b) Länsstyrelsen i Östergötlands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
c) Länsstyrelsen i Skåne län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län,
e) Länsstyrelsen i Dalarnas län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
g) Länsstyrelsen i Norrbottens län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län.


Ändring 2017:392
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:392) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.
SFS 1992:501

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-06-04

Först inlagd:
1992-06-17

Senast ändrad:
2017-05-31

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:392