Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Ikraftträdande: 1992-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Uppslagsord: yttrandefrihetsgrundlag

Ändring 1994:1477
Text: ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 6 §, 5 kap 6 §, 7 kap 2, 3 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1995-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94:KU25, 1993/94:KU28, 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:162, 1993/94:450, 1994/95:12
Rubrik: Lag (1994:1477) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har beslut om beslag meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas för beslaget.


Ändring 1998:1439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap 7 §, 6 kap 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 7 §§, 6kap 1, 3, 6 §§; nuvarande 6 kap 6, 7 §§ betecknas 6 kap 3, 4 §§; ändr.1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 §§, 4 kap 1, 4 §§, 5 kap 1, 3, 6 §§, 6 kap 1, 2 §§,7 kap 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§,rubr. närmast före 3 kap 8 §, rubr. till 10 kap; ny 1 kap 13 §; omtryck
Ikraftträdande: 1999-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Rubrik: Lag (1998:1439) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. I fråga om tekniska upptagningar som inte omfattas av tidigare lydelse och som har lämnats ut för spridning före ikraftträdandet skall de nya föreskrifterna tillämpas med följande undantag.
a) En teknisk upptagning skall anses ha lämnats ut för spridning den dag denna grundlag trätt i kraft.
b) Föreskrifterna i 2 kap., 3 kap. 13 § förstatredje styckena, 4 kap., 6 kap. 1 och 2 §§ och 10 kap. 1 § första stycket andra meningen skall inte tillämpas.
c) Den som sprider en teknisk upptagning är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i upptagningen, om gärningen skulle ha varit straffbar även enligt äldre bestämmelser.
d) I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 2 § första stycket gäller att skadestånd kan krävas ut av den som enligt c bär det straffrättsliga ansvaret för innehållet i en teknisk upptagning, om skadeståndsskyldighet förelegat enligt bestämmelser i vanlig lag.
e) De nya föreskrifterna gäller inte i fråga om spridning som före ikraftträdandet har skett av tekniska upptagningar med bilder som innefattar skildringar av sexuellt våld eller tvång.
f) De nya föreskrifterna tillämpas inte vid prövning av talan som har väckts före ikraftträdandet. Skulle en tillämpning av de nya föreskrifterna ha lett till frihet från påföljd, får någon sådan dock inte dömas ut.
3. De äldre föreskrifterna skall tillämpas på ljudupptagningar som har lämnats ut för spridning före ikraftträdandet.
4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild tillämpas äldre föreskrifter, om talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 2002:909
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1, 6, 7, 9, 10 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 4, §, 7 kap 1, 3§§, 11 kap 1 §; ny 3 kap 15 §, rubr.närmast före 3 kap 15 §; omtryck
Ikraftträdande: 2003-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Rubrik: Lag (2002:909) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Äldre föreskrifter tillämpas på sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § och som skett före ikraftträdandet.
3. Den nya föreskriften i 7 kap. 1 § andra stycket första meningen om preskriptionstid för yttrandefrihetsbrott vid tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § tillämpas endast på information som fortfarande finns i databasen vid ikraftträdandet.
4. Den nya föreskriften i 7 kap. 1 § andra stycket tredje meningen tillämpas endast på tekniska upptagningar som ges ut efter ikraftträdandet.

Ändring 2010:1349
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1, 3, 6, 9 §§, 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Rubrik: Lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Ändring 2010:1356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Rubrik: Lag (2010:1356) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Ändring 2010:1410
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/09:21
Rubrik: Lag (2010:1410) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Ändring 2011:508
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlagen

Ändring 2014:1359
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 10 §, 10 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211, bet. 2014/15:KU3, rskr. 2014/15:6
Rubrik: Lag (2014:1359) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Ändring 2015:150
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlagen
SFS 1991:1469

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-11-14

Först inlagd:
1991-12-04

Senast ändrad:
2015-03-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1359