Författningen har upphävts / ska upphävas 2018-01-01 genom SFS 2017:725
Myndighet: Finansdepartementet K
Rubrik: Kommunallag (1991:900)
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Uppslagsord: kommunallag

Ändring 1991:1774
Text: ändr. 2 kap 9 §; ny 2 kap 10 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:66, 1991/92:KU18, rskr 1991/92:68
Rubrik: Lag (1991:1774) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1992:355
Text: upph. 5 kap 47 §; ändr. 5 kap 46 §, 6 kap 22 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Rubrik: Lag (1992:355) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1993:1295
Text: ändr. 3 kap 16, 17, 18 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46
Rubrik: Lag (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1994:690
Text: upph. 4 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§, 6 kap 17, 39, 40, 41, 42 §§; nuvarande 3 kap 19 §, 4 kap 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 3 kap 20 §, 4 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§; ändr. 3 kap 6, 9, 16 §§, 4 kap 24, 26, 27 §§, 5 kap 9, 11, 20, 23, 34, 52 §§, 6 kap 7, 14, 24, 27 §§, 7 kap 10 §, rubr. närmast före 4 kap 24 §; nya 3 kap 19 §, 4 kap 10 a §, 6 kap 19 a §, 7 kap 18, 19, 20, 21, 22 §§, 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr, närmast före 7 kap 18 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Rubrik: Lag (1994:690) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1994:691
Text: ändr. 3 kap 16 § i 1993:1295
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Rubrik: Lag (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1994:998
Text: ändr. 4 kap 24 §, 5 kap 5 §, 6 kap 12 §, 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:115, bet. 1993/94:KU40, 1993/94:KU44, rskr. 1993/94:377, 1993/94:379
Rubrik: Lag (1994:998) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1995:84
Text: ändr. 10 kap 1, 5, 6, 7, 13, 14 §§
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:84) om ändring i kommmunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:154
Text: omtryck
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (1995:154)

Ändring 1995:297
Text: ändr. 2 kap 10 §
Ikraftträdande: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:129, bet. 1994/95:KU29, rskr. 1994/95:192
Rubrik: Lag (1995:297) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1997:166
Text: ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 4, 5, 16, 34 §§
Ikraftträdande: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177, EGTL368/94 s38, EGTL122/96 s14
Rubrik: Lag (1997:166) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Celexnr: 394L0080, 396L0030

Ändring 1997:550
Text: 3 kap 20 § betecknas 3 kap 29 §, rubr. närmast före 3 kap 20 § sätts närmast före 3 kap 29 §; ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 §, 4 kap 1 §, 5 kap 22, 34, 46, 52, 53 §§, 6 kap 1, 9, 30, 32, 33 §§, 7 kap 1, 8 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 2, 16 §§, 10 kap 1, 2, 6, 7, 11, 14 §§, rubr, till 3 kap; nya 3 kap 3 a, 3 b, 3 c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap 15 a, 23 a §§, 8 kap 24, 25, 26 §§, 9 kap 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 3 kap 20 §, 4 kap 23 a §, 8 kap 24 §, 9 kap 19 §
Ikraftträdande: 1997-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242
Rubrik: Lag (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om bestämmelserna om gemensam nämnd den 1 augusti 1997, och i övrigt den 1 januari 1998, då kommunalförbundslagen (1985:894) skall upphöra att gälla.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådant beställarförbund och kommunalförbund som bildats enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst.


Ändring 1997:615
Text: upph. 8 kap 17, 18, 23 §§; nuvarande 8 kap 19, 20, 21, 22 §§ betecknas 8 kap 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 8 kap 4, 5, 14, 16 §§, 10 kap 8 §
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:52, 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:281, 1996/97:282
Rubrik: Lag (1997:615) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
3. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998.


Ändring 1997:826
Text: 8 kap 24, 25, 26 §§ i 1997:550 betecknas 8 kap 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 8 kap 24 § sätts närmast före den nya 8 kap 21 §; ändr. 5 kap 34 § i 1997:550, den nya 8 kap 21 §
Förarbeten: Bet. 1997/98:KU7, rskr. 1997/98:15, 1997/98:16
Rubrik: Lag (1997:826) om ändring i lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1998:1
Text: omtryck
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (1998:1)

Ändring 1998:70
Text: nuvarande 8 kap 3 a, 3 b §§ betecknas 8 kap 3 b, 3 c §§; ny 8 kap 3 a §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:52, bet. 1997/98:KU17, rskr. 1997/98:143
Rubrik: Lag (1998:70) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1998:765
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 17 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Rubrik: Lag (1998:765) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1999:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 9, 11 §§
Ikraftträdande: 1999-10-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Rubrik: Lag (1999:308) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 1999:621
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap 16 §; nuvarande 9 kap 5 §, 9 kap 6, 7-15 §§, 9 kap 17 § betecknas 5 kap 20 b §, 9 kap 7, 9-17 §§, 5 kap 25 b §, rubr. närmast före 9 kap 6, 7, 10, 12, 14, 16 §§, sätts närmast före de nya 9 kap 7, 9, 12, 14, 16 §§, den nya 5 kap 25 a §; ändr. 3 kap 17 §, 4 kap 6, 17 §§, 5 kap 19, den nya 20 b, 23, 31 §§, 6 kap 7, 19 §§, 7 kap 8 §, 8 kap 17, 18 §§, 9 kap 4 § de nya 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20 §§, 10 kap 2 §; nya 4 kap 17 a §, 5 kap 20 a, 25 a §§, 9 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 9 kap 8 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210
Rubrik: Lag (1999:621) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2000:111
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträdande: 2000-05-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:KU13, rskr. 1999/2000:142
Rubrik: Lag (2000:111) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2000:277
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (2000:277)

Ändring 2000:889
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 6 kap 39 §; ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU9, rskr. 2000/01:26
Rubrik: Lag (2000:889) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2002:249
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 7, 17, 19 §§, 4 kap 5, 8, 11, 12, 13, 14 §§, 5 kap 23, 33, 36, 64 §§, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 36 §; nya 3 kap 19 a §, 4 kap 12 a, 12 b, 33 §§, rubr. närmast före 3 kap 19 §, 4 kap 33 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:190
Rubrik: Lag (2002:249) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2002:438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 9, 10 §§, 10 kap 15 §; nya 10 kap 14 a §, rubr. närmast före 10 kap 14 a §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Rubrik: Lag (2002:438) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2002:835
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10
Rubrik: Lag (2002:835) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2003:196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Rubrik: Lag (2003:196) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2003:519
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 25, 27 §§, 7 kap 15 §
Ikraftträdande: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:54, bet. 2002/03:MJU15, rskr. 2002/03:238
Rubrik: Lag (2003:519) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2004:93
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Kommunallag (1991:900) (2004:93)

Ändring 2004:775
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 4, 5 §§, 10 kap 8 §; nya 8 kap 5 a, 5 b, 20 a §§, 9 kap 9 a §
Ikraftträdande: 2004-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:105, bet. 2004/05:FiU8, rskr. 2003/05:14
Rubrik: Lag (2004:775) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2005. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 december 2004.


Ändring 2005:842
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 4, 5, 34 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Rubrik: Lag (2005:842) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2005:911
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 16 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Rubrik: Lag (2005:911) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2006:369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 9, 17, 28 §§, 4 kap 1, 5, 6, 17, 17 a, 23 a §§, 5 kap 20 a, 23, 25 a, 31, 46 §§, 6 kap 19 §, 9 kap 1, 2, 4, 8, 9, 16, 19 §§, rubr. närmast före 5 kap 25 a §, 9 kap 1 §; ny 9 kap 22 §
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227
Rubrik: Lag (2006:369) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 3 kap. 17 § och i övrigt den 1 juli 2006.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket, 17 § fjärde stycket och 28 §, 4 kap. 1 §, 5 §, 6 § tredje och fjärde styckena, 17 § andra stycket, 17 a § och 23 a § andra stycket, 5 kap. 20 a § första stycket, 23 § första stycket och 46 §, 6 kap. 19 § första stycket samt 9 kap. 1 §, 2 § första och andra styckena, 4 § första och andra styckena och 19 § andra stycket skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.


Ändring 2006:494
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 10 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Rubrik: Lag (2006:494) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2006:632
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Rubrik: Lag (2006:632) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2007:68
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 25 §, 6 kap 19 a, 34 §§; nya 5 kap 32 a §, 6 kap 27 a §, rubr. närmast före 6 kap 27 a §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:24, bet. 2006/07:KU8, rskr. 2006/07:101
Rubrik: Lag (2007:68) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2008:78
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 10 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Rubrik: Lag (2008:78) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2008:1296
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75
Rubrik: Lag (2008:1296) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2009:48
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 11 §, 5 kap. 36 §, 6 kap. 1, 37 §§
Ikraftträdande: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157
Rubrik: Lag (2009:48) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2009:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 16, 18 §§, 6 kap. 19 a §, 7 kap. 12 §, 9 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:447) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2009:808
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13, 14 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:808) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2010:51
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 6 §; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:46, bet. 2009/10:KU16, rskr. 2009/10:135
Rubrik: Lag (2010:51) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning till och med räkenskapsåret 2010.


Ändring 2010:1414
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 9 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 23, 36 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5 §; nya 5 kap. 5 a, 30 a, 34 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Rubrik: Lag (2010:1414) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller för ärende om att hålla folkomröstning som har väckts före den 1 januari 2011.


Ändring 2010:1429
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Rubrik: Lag (2010:1429) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2011:1344
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011:1344) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2012:390
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 17 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210
Rubrik: Lag (2012:390) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. För stiftelser som har bildats före ikraftträdandet gäller 3 kap. 17 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2012:647
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 kap. 30 §, rubr. närmast före 3 kap. 30 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:149, bet. 2012/13:KU3, rskr. 2012/13:11
Rubrik: Lag (2012:647) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på föreskrifter som beslutats efter ikraftträdandet.
2. Föreskrifter som beslutats före ikraftträdandet ska finnas tillgängliga på webbplatsen och vara upptagna i förteckningen senast den 31 december 2014.


Ändring 2012:800
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 1, 4, 5 a, 5 b §§, 10 kap. 8 §; nya 8 kap. 3 d §, rubr. närmast före 8 kap. 3 d, 5 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:172, bet. 2012/13:FiU15, rskr. 2012/13:58
Rubrik: Lag (2012:800) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 3 d § tillämpas dock från och med räkenskapsåret 2010, om fullmäktige under räkenskapsåret 2013 beslutar att till en resultatutjämningsreserv göra en reservering för tidigare räkenskapsår.


Ändring 2013:1053
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 5, 6, 46, 64 §§, 6 kap. 15, 32 §§; nya 2 kap. 11, 12 §§, 5 kap. 38 a §
Ikraftträdande: 2014-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:5, bet. 2013/14:KU7, rskr. 2013/14:71
Rubrik: Lag (2013:1053) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.
2. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla för partistöd som avser tid före den 15 oktober 2014.


Ändring 2013:1167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2014-01-28
Förarbeten: Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124
Rubrik: Lag (2013:1167) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Ändring 2014:573
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 3 kap. 19 §; ändr. 3 kap. 16, 17, 18, 19, 19 a §§, 4 kap. 6 a, 11 §§, 5 kap. 23, 53 §§, 6 kap. 1, 1 a, 1 b §§, 9 kap. 9, 16, 22 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 16 a, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 19 b §§, 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 16 a, 18 b, 18 c §§, 6 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Rubrik: Lag (2014:573) om ändring i kommunallagen (1991:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 6 kap. 8 a § och i övrigt den 1 januari 2015.
2. Den nya föreskriften i 3 kap. 17 § 6 tillämpas inte för verksamhet enligt avtal som ingåtts före den 1 januari 2015. Detta gäller även om ett sådant avtal har förlängts för tid från och med den 1 januari 2015.
3. Den nya föreskriften i 3 kap. 18 b § ska, såvitt den avser insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare inte tillämpas för de stiftelser som bildas före den 1 januari 2015.
4. För sådant avtal om överlämnande av vården av en kommunal angelägenhet som avses i 3 kap. 19 § som ingåtts före den 1 januari 2015 gäller äldre bestämmelser. Detta gäller även om ett sådant avtal har förlängts för tid från och med den 1 januari 2015.
5. För verksamhet enligt sådant avtal som avses i 3 kap. 19 a § som ingåtts före den 1 januari 2015 gäller äldre bestämmelser. Detta gäller även om ett sådant avtal har förlängts för tid från och med den 1 januari 2015.

Ändring 2017:725
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1991:900

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-06-13

Upphävandedatum:
2018-01-01

Först inlagd:
1991-07-04

Senast ändrad:
2017-07-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:573