Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Bostadsrättsförordning (1991:630)
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Uppslagsord: bostadsrättsförordning

Ändring 1992:1457
Text: ändr. 5, 11 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1992:1457) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
Om en länsstyrelses föreningsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 5 och 11 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.


Ändring 1995:1466
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Rubrik: Förordning (1995:1466) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

Ändring 2003:35
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 8, 10 §§; nya 4 a, 4 b, 10 a §§
Ikraftträdande: 2003-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:35) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

Ändring 2003:1047
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 16, 19 §§; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:1047) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) som har inletts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden om återställande av säkerhet enligt 4 kap. 2 § tredje stycket eller 5 kap. 5 § andra stycket bostadsrättslagen, om tillstånd enligt 4 kap. 2 § eller 5 kap. 5 § samma lag har lämnats av länsstyrelsen.


Ändring 2004:361
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 11, 15, 16, 19 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2004:361) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
3. Säkerhet som enligt 15 § förvaras hos Patent- och registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket.


Ändring 2008:105
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §; ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträdande: 2008-04-01
Rubrik: Förordning (2008:105) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

Ändring 2009:1145
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 10 a § betecknas 10 c §; ändr. 9 §; nya 10 a, 10 b §§
Ikraftträdande: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
Rubrik: Förordning (2009:1145) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Celexnr: 306L0123
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna i 10 b § tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

Ändring 2018:768
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:768) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

Ändring 2018:1553
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 10, 10 c §§
Ikraftträdande: 2018-11-01
Rubrik: Förordning (2018:1553) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
SFS 1991:630

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-05-30

Först inlagd:
1991-06-24

Senast ändrad:
2018-09-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1553