Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Bostadsrättslag (1991:614)
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Uppslagsord: bostadsrättslag

Ändring 1991:875
Text: ändr. 7 kap 13 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:875

Ändring 1992:505
Text: upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:160, 1991/92:BoU22, rskr 1991/92:293
Rubrik: Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
2. Förbehåll om återköps- eller lösningsrätt enligt de äldre föreskrifterna i 6 kap. 9 § andra stycket gäller fortfarande om en förening före ikraftträdandet i sina stadgar har tagit in ett sådant förbehåll och registrerat en ekonomisk plan.


Ändring 1992:1451
Text: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Rubrik: Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 3 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap. 6, 10 och 31 §§ i sin äldre lydelse.


Ändring 1993:314
Text: upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Rubrik: Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. För sådana bostadsrättsföreningar som registrerats före den 1 juli 1991 skall följande gälla. Bestämmelsen i 1 kap. 5 § andra stycket första meningen, att det för registrering av en ekonomisk plan fordras att det i föreningens hus kommer att finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostads- rätt, hindrar inte registrering av en ny ekonomisk plan enligt 3 kap. 4 §, om föreningens hus den 1 juli 1991 hade mindre än tre sådana lägenheter och antalet därefter inte gått ned.


Ändring 1993:411
Text: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Rubrik: Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anvisning eller upplåtelse som har skett enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt.


Ändring 1994:842
Text: ändr. 11 kap 3, 4 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Rubrik: Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 1995:83
Text: ändr. 11 kap 5 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:1464
Text: upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr 1995/96:101
Rubrik: Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 6 kap. 1 § andra stycket, 4 § andra stycket och 5 § tredje stycket samt 7 kap. 10 § andra stycket.
3. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet gäller 6 kap. 8 § i sin äldre lydelse.
4. I fall då föreningen före ikraftträdandet har gjort sig skyldig till sådan försummelse som avses i 7 kap. 31 § gäller paragrafen i sin äldre lydelse.
5. Bestämmelserna i 7 kap. 16 a § tillämpas även i fråga om fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet.
6. Om en god man har förordnats enligt de äldre bestämmelserna i 8 kap. 1 §, gäller äldre föreskrifter.
7. Ansökan om tvångsförsäljning enligt 8 kap. får, utom i fall som avses i punkten 6, göras hos kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet. Kronofogdemyndigheten får före ikraftträdandet genomföra sådana förberedande åtgärder som behövs för att tvångsförsäljning skall kunna genomföras efter ikraftträdandet.


Ändring 1997:370
Text: ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Rubrik: Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 1999:458
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 8 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:217
Rubrik: Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 1999:580
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 19 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:250
Rubrik: Lag (1999:580) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 1999:1099
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 26 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Rubrik: Lag (1999:1099) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.


Ändring 2002:100
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Rubrik: Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2003:31
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 5 kap 3, 5 §§, 7 kap 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32 §§, 9 kap 4, 16, 19, 30 §§, 11 kap 3 §; nya 7 kap 12 a §, 9 kap 18 a §, 10 kap 1 a §, 11 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 12 a §
Ikraftträdande: 2003-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Rubrik: Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
2. I fråga om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 3 kap. 2 och 3 §§ samt 5 kap. 3 § i sina äldre lydelser.
3. I fråga om störningar i boendet som har inträffat före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 18 § 5 samt 20 och 21 §§ i sina äldre lydelser.
4. I fråga om brister i en lägenhets skick som uppkommit före ikraftträdandet och för vilka bostadsrättshavaren är ansvarig enligt 7 kap. 12 § i dess äldre lydelse skall bestämmelsen i 7 kap. 12 a § om föreningens rätt att avhjälpa en brist på bostadsrättshavarens bekostnad tillämpas, under förutsättning att föreningen efter ikraftträdandet har uppmanat bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen.
5. De nya bestämmelserna i 7 kap. 18 § 1 a och 23 § tillämpas endast på årsavgifter som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.
6. I fråga om uppsägningar som har gjorts före ikraftträdandet tillämpas 7 kap. 26 § i sin äldre lydelse.
7. Den nya bestämmelsen i 9 kap. 18 a § tillämpas endast om beslut om nedsättning av samtliga insatser har fattats av föreningsstämman efter ikraftträdandet.


Ändring 2003:383
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 6 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Rubrik: Lag (2003:383) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2003:867
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Rubrik: Lag (2003:867) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om ärenden enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
3. Har tillstånd enligt 4 kap. 2 § eller 5 kap. 5 § lämnats av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen också handlägga fråga om återställande av säkerhet enligt 4 kap. 2 § tredje stycket eller 5 kap. 5 § andra stycket.
4. Om länsstyrelsen har lämnat tillstånd enligt 4 kap. 2 § i dess äldre lydelse, skall vad som sägs i 4 kap. 8 § andra stycket om Patent- och registreringsverket i stället avse länsstyrelsen.


Ändring 2004:247
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Rubrik: Lag (2004:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.


Ändring 2004:390
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 9, 20, 23, 32 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:94, bet. 2003/04:BoU10, rskr. 2003/04:237
Rubrik: Lag (2004:390) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. I fråga om störningar som har skett före ikraftträdandet tillämpas 7 kap. 9 och 20 §§ i sina äldre lydelser.
3. I fråga om årsavgifter som har förfallit till betalning före ikraftträdandet tillämpas 7 kap. 23 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2006:710
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 13 §, 8 kap 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:710) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2006:869
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 26 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Rubrik: Lag (2006:869) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en bostadsrättsförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.


Ändring 2008:4
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 30 §
Ikraftträdande: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Rubrik: Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.


Ändring 2008:84
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 2 §; ny 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Rubrik: Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2009:1080
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
Rubrik: Lag (2009:1080) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Celexnr: 306L0123

Ändring 2010:828
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett beslut om godkännande som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:1001
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:1001) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2010:1959
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 27 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1959) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 16 och 17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2013:433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Rubrik: Lag (2013:433) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2014:319
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 11, 14, 18, 23 §§, 9 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, 2013/14:236
Rubrik: Lag (2014:319) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2014:334
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Rubrik: Lag (2014:334) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om upplåtelser med bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet. Den tillämpas dock inte i mål som har inletts före ikraftträdandet.


Ändring 2014:336
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237, direktiv 2012/27/EU
Rubrik: Lag (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. I fråga om bostadsrättsföreningar som har bildats före ikraftträdandet gäller 7 kap. 14 § i sin äldre lydelse intill utgången av maj 2015.


Ändring 2016:111
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16, 28, 29, 30 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §; nya 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b, 29 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Rubrik: Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelsen i 9 kap. 9 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen till-lämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraftträdandet.

Ändring 2016:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Rubrik: Lag (2016:646) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2018:715
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Rubrik: Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Ändring 2018:1335
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Rubrik: Lag (2018:1335) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
SFS 1991:614

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-05-30

Först inlagd:
1991-06-24

Senast ändrad:
2018-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1335