Myndighet: Finansdepartementet S3
Rubrik: Folkbokföringslag (1991:481)
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Uppslagsord: folkbokföringslag
Stickord: personnummer

Ändring 1993:1699
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Rubrik: Lag (1993:1699) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 1994:768
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94:SkU42, rskr. 1993/94:384
Rubrik: Lag (1994:768) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande som anhängiggjorts hos Riksskatteverket före ikraftträdandet.


Ändring 1994:1975
Text: ändr. 1, 10, 34 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:94, bet. 1994/95:SkU14, rskr. 1994/95:159
Rubrik: Lag (1994:1975) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 1995:375
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:154, bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273
Rubrik: Lag (1995:375) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 1995:752
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:SkU40, rskr. 1994/95:374
Rubrik: Lag (1995:752) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 1995:1538
Text: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117
Rubrik: Lag (1995:1538) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun, den 1 juli 1996, och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.


Ändring 1997:989
Text: upph. rubr. närmast före 3 §; nuvarande 40 § betecknas 43 §, rubr. närmast före 40 § sätts närmast före den nya 43 §; ändr. 2, 3, 6, 16, 17, 18, 26, 31, 34, 38, 39 §§, rubr. närmast före 2, 18 §§; nya 18 a, 40, 41, 42 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Rubrik: Lag (1997:989) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 18 a § den 1 januari 2000 och i övrigt den 1 januari 1998.
2. Äldre föreskrifter i 18 § om tilldelning av personnummer för personer som inte är folkbokförda får tillämpas intill utgången av år 1999.
3. Bestämmelserna i 38-42 §§ tillämpas första gången i de fall där det första beslutet i ärendet fattats efter ikraftträdandet.


Ändring 1998:251
Text: ändr. 34 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Rubrik: Lag (1998:251) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2001:196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 28 §§
Ikraftträdande: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Rubrik: Lag (2001:196) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2001:470
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:470) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2002:1115
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2003-01-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47
Rubrik: Lag (2002:1115) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2003:657
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 42 §; ändr. 1, 10, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Rubrik: Lag (2003:657) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om en skattemyndighet före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i 23 § andra stycket har förelagt någon att inställa sig hos myndigheten, skall efter ikraftträdandet inställelse i stället ske hos Skatteverket.
3. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 31 eller 32 § har förelagt någon att göra en anmälan eller att lämna uppgifter till myndigheten, skall efter ikraftträdandet i stället anmälan göras eller uppgiften lämnas till Skatteverket.
4. Föreskrifterna i 37 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.
5. Äldre föreskrifter i 38 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
6. Äldre föreskrifter i 39 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
7. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.


Ändring 2004:822
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 26, 27 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:822) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2005:267
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 22 §; ändr. 40 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:67, bet. 2004/05:SkU26, rskr. 2004/05:222
Rubrik: Lag (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2005:446
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:446) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2005:724
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Rubrik: Lag (2005:724) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2006:379
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Rubrik: Lag (2006:379) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2006:1217
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2005:267
Rubrik: Förordning (2006:1217) om ikraftträdande av lagen (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2007:283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2007-06-01
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU20, rskr. 2006/07:155
Rubrik: Lag (2007:283) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2008:207
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Rubrik: Lag (2008:207) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2009:272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 18 a §§; ny 18 b §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Rubrik: Lag (2009:272) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2009:678
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Rubrik: Lag (2009:678) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2009:1544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Rubrik: Lag (2009:1544) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2010:12
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37, 38 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154
Rubrik: Lag (2010:12) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2010:1843
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 26, 30 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:245, bet. 2010/11:SkU2, rskr. 2010/11:41
Rubrik: Lag (2010:1843) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2011:489
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Rubrik: Lag (2011:489) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2013:380
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9, 43 §§, rubr. närmast före 43 §; ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 40 §§; nya 2 a, 7 a, 9, 10 a, 13 a §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Rubrik: Lag (2013:380) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 6, 13 och 15 §§, den 1 juli 2013 i fråga om anmälningsfristen i 26 § första stycket och 35 § första stycket och i övrigt den 1 januari 2014.
2. Det som sägs om kommun i 13 a och 14 §§ ska till och med den 31 december 2015 i stället gälla församling.
3. Bestämmelserna om anmälningsfristen i 26 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas även på inflyttningar som har skett före ikraftträdandet.
4. Äldre bestämmelser i 2 §, 6 § tredje stycket och 24 § gäller fortfarande för förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2014:305
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 §; ny 17 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251
Rubrik: Lag (2014:305) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2016:1016
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Rubrik: Lag (2016:1016) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Ändring 2018:684
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 17 a, 23, 30, 39, 40 §§; nya 17 b, 22, 32 a, 32 b, 42, 43 §§, rubr. 16, 31, 42 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Rubrik: Lag (2018:684) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 22, 32 a, 32 b, 39, 40, 42 och 43 §§ och i övrigt den 1 januari 2019.
2. Bestämmelsen i 40 § första stycket i den nya lydelsen ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
3. Den som har medgetts kvarskrivning enligt 16 § i den äldre lydelsen ska från och med den 1 januari 2019 anses ha medgetts skyddad folkbokföring för den tid som återstår av beslutet om kvarskrivning.
4. Bestämmelserna i 16 och 17 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande när en domstol prövar ett överklagande av ett beslut om kvarskrivning.
SFS 1991:481

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-05-30

Först inlagd:
1991-06-19

Senast ändrad:
2018-06-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:684