Myndighet: Näringsdepartementet RS N
Rubrik: Minerallag (1991:45)
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:92, 1990/91:NU7, rskr 1990/91:67
Uppslagsord: minerallag

Ändring 1991:153
Text: ändr. 1 kap 5 §, 7 p överg.best.
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: 1990/91:NU23, rskr 1990/91:148
Rubrik: Lag (1991:153) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 1991:874
Text: ändr. 15 kap 4 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:874) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 1991:1891
Text: ändr. 1 kap 7 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:71, 1991/92:NU15, rskr 1991/92:96
Rubrik: Lag (1991:1891) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 1992:466
Text: ändr. 4 kap 2 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 6 a §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:161, 1991/92:NU28, rskr 1991/92:272
Rubrik: Lag (1992:466) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 1993:690
Text: upph. 1 kap 6 §, 11 kap; ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 2, 3, 7, 9 §§, 6 kap 1 §, 12 kap 1, 2 §§, p 5 f, 7 b i överg.best.
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:238, bet. 1992/93:NU33, rskr. 1992/93:385
Rubrik: Lag (1993:690) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. I fråga om ansökningar om bearbetningskoncession som har kommit in till prövningsmyndigheten före ikraftträdandet gäller 4 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
3. I fråga om kronoandelar som staten har fått före den 1 juli 1993 gäller det upphävda 11 kap.


Ändring 1995:106
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:106) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1998:165
Text: ändr. 2 kap 7, 9 §§, 3 kap 6, 7 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 4 §, 14 kap 3 §, rubr. närmast före 2 kap 9 §; nya 2 kap 9 a, 9 b §§
Ikraftträdande: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:47, bet. 1997/98:NU7, rskr. 1997/98:162
Rubrik: Lag (1998:165) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 9 a och b §§ minerallagen skall inte tillämpas i fråga om bearbetningskoncessioner som har meddelats av bergmästaren före den 1 juli 1998.
3. 14 kap. 3 § minerallagen i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om undersökningstillstånd som beviljats före den 1 juli 1998.


Ändring 1998:845
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap 8 §; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 6 §, 4 kap 2, 10 §§, 6 kap 4 §, 8 kap 1, 2, 3 §§, 13 kap 4 §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Rubrik: Lag (1998:845) om ändring i minerallagen (1991:45)
Celexnr: 385L0337 397L0011
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande.
3. Bestämmelsen i 1 kap. 8 § skall fortfarande tillämpas när regeringen har fattat beslut om tillstånd före denna lags ikraftträdande.
4. Förbudet i 3 kap. 6 § första stycket mot undersökningsarbete i strid med föreskrifter för naturreservat skall inte gälla i områden som den 31 december 1998 betecknas som naturvårdsområde. Förbudet skall dock gälla om en föreskrift som hindrar undersökningsarbete införs efter nämnda tidpunkt.


Ändring 2001:444
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:444) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2004:600
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Rubrik: Lag (2004:600) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2005:161
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 7 kap 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 7 kap 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 2 kap 2, 9, 9 a, 10 §§, 3 kap 3, 5, 6, 7 §§, 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 1, 3 §§, de nya 7 kap 4 §, 8 kap 1, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap 22, 23, 25, 26 §§, 10 kap 1 §, 12 kap 8 §, 15 kap 4, 6 §§, 16 kap 1, 5, 6 §§, 17 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 5 § sätts närmast före 7 kap 6 §; nya 3 kap 5 a §, 7 kap 2, 7 §§, 8 kap 6 b, 8 a §§, 10 kap 1 a §, rubr. närmast före 7 kap 7 §, 8 kap 6 b §
Ikraftträdande: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:40, bet. 2004/05:NU8, rskr. 2004/05:171
Rubrik: Lag (2005:161) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 5 och 5 a §§ tillämpas inte på undersökningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet. Om ett sådant undersökningstillstånd förlängs efter denna tidpunkt skall dock de nya bestämmelserna tillämpas för tiden därefter.
3. Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 7 §§ tillämpas inte på bearbetningskoncessioner som har beviljats före ikraftträdandet.


Ändring 2005:188
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 16 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
Rubrik: Lag (2005:188) om ändring i minerallagen (1991:45)
Celexnr: 303L0035

Ändring 2005:943
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 1 §, 7 kap 3 §, 9 kap 1, 2, 3, 22, 26 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §, rubr. närmast före 9 kap 26 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Rubrik: Lag (2005:943) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2010:313
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Rubrik: Lag (2010:313) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2010:521
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Rubrik: Lag (2010:521) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2010:827
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:827) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av
a) ett undersökningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet, och
b) en bearbetningskoncession som har beviljats före ikraftträdandet, om ansökan om ersättning eller markanvisningsförrättning har gjorts före den 1 augusti 2015.
3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:890
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:890) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2010:913
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:913) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2010:934
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 11 §, 10 kap. 7 §, 12 kap 6 §, 16 kap. 1, 3, 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:934) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2010:1958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1958) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2012:443
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:443) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. En arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) i dess lydelse före den 1 januari 2013 ska anses vara en vägplan enligt denna lag.


Ändring 2013:668
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Rubrik: Lag (2013:668) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2014:782
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 5, 5 a §§, 5 kap. 3 §, 15 kap. 6 §, 16 kap. 1 §; nya 3 kap. 5 b, 5 c, 5d, 5 e, 5 f §§
Ikraftträdande: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:159, bet. 2013/14:NU20, rskr. 2013/14:320
Rubrik: Lag (2014:782) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats före ikraftträdandet och för undersökningstillstånd där ärendet hos bergmästaren inleddes före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 3 kap. i den äldre lydelsen gäller fortfarande för undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats före ikraftträdandet.


Ändring 2015:282
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 17 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Rubrik: Lag (2015:282) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2016:994
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Rubrik: Lag (2016:994) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om koncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.


Ändring 2017:961
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Rubrik: Lag (2017:961) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.


Ändring 2018:399
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Rubrik: Lag (2018:399) om ändring i minerallagen (1991:45)

Ändring 2018:642
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277
Rubrik: Lag (2018:642) om ändring i minerallagen (1991:45)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
a) undersökningstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet,
b) ärenden om förlängning av undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet, och
c) ärenden om undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet.
SFS 1991:45

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-01-24

Först inlagd:
1991-02-21

Senast ändrad:
2018-06-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:642