Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Djurskyddsförordning (1988:539)
Ikraftträdande: 1988-07-01 överg.best.
Uppslagsord: djurskyddsförordning

Ändring 1990:26
Text: ändr. 5, 13, 26, 33 §§
Ikraftträdande: 1990-03-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (1990:26) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1990:196
Text: ändr. 57 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Rubrik: Förordning (1990:196) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1990:630
Text: nya 21 a, 57 a §§
Ikraftträdande: 1990-07-01
Rubrik: Förordning (1990:630) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1991:91
Text: ändr. övergångsbest.
Ikraftträdande: 1991-03-15
Rubrik: Förordning (1991:91) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1991:1251
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Rubrik: Förordning (1991:1251) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1991:1455
Text: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 21 a, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 50, 55, 57, 57 a, 59, 60 §§, övergångsbest.
Ikraftträdande: 1991-12-10
Rubrik: Förordning (1991:1455) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1991:1816
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1992-01-15
Rubrik: Förordning (1991:1816) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1992:29
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 1992-03-01
Rubrik: Förordning (1992:29) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1992:280
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 1992-06-01
Rubrik: Förordning (1992:280) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1992:1313
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Rubrik: Förordning (1992:1313) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1993:1485
Text: ändr. 25, 33, 35 §§; nya 6 a, 56 a §§
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1993:1485) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
Beslut enligt 6 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.


Ändring 1994:545
Text: upph. övergångsbest. till 1990:26; ändr. 13 §; ny 13 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:545) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1994:1834
Text: ny 19 a §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:1834) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
Den som vid förordningens ikraftträdande innehar hund som avses i 19 a § får behålla hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.


Ändring 1995:1225
Text: ändr. 11, 13 a §§; ny 9 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:1225) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1996:720
Text: upph. 24 §
Ikraftträdande: 1996-08-01
Rubrik: Förordning (1996:720) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1996:1077
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 1996-12-01
Rubrik: Förordning (1996:1077) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 1997:49
Text: ändr. 15, 19 a §
Ikraftträdande: 1997-03-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (1997:49) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1997.
Den som vid denna förordnings ikraftträdande innehar annan hund som avses i 19 a § än så kallad pitbullterrier får behålla hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.


Ändring 1997:154
Text: ändr. 9, 25, 57 §§; ny 55 a §
Ikraftträdande: 1997-05-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (1997:154) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997. Beslut enligt 55 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.


Ändring 1998:57
Text: ändr. 17, 23, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 §§; nya 40 a, 50 a, 54 a §§
Ikraftträdande: 1998-03-01
Förarbeten: EGTL358/86 s1, EGTL340/91 s17
Rubrik: Förordning (1998:57) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 386L0609 391L0628

Ändring 1998:175
Text: ändr. 31, 40, 57 §§
Ikraftträdande: 1998-05-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:175) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998. Bestämmelsen i 40 § skall dock tillämpas från och med den 1 mars 1998.


Ändring 1998:1344
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 §
Ikraftträdande: 1998-12-01
Rubrik: Förordning (1998:1344) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2001:284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 §; ny 36 a §
Ikraftträdande: 2001-11-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2001:284) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2002:723
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 §; nuvarande 19 a § betecknas 19 §; ändr. 3, 4, 17, 21 a, 25, 26, 27 §§
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: EGTL340/1991 s33, EGTL316/2001 s36
Rubrik: Förordning (2002:723) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 391L0630, 301L0093

Ändring 2003:105
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 9, 15, 37, 55 §§
Ikraftträdande: 2003-04-15 överg.best.
Förarbeten: EGTL203/1999 s53, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2003:105) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 399L0074, 398L0034, 398L0048
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 15 och 37 §§ och i övrigt den 15 april 2003. För ärenden om godkännande som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 37 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2003:254
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 32 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Rubrik: Förordning (2003:254) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2003:622
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 57 §; ny 32 b §, rubr. närmast före 32 b §
Ikraftträdande: 2003-12-01
Rubrik: Förordning (2003:622) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2003:1124
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 13, 13 a, 15, 17, 18, 20, 21 a, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 a, 38, 40, 40 a, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 55 a, 57, 59, 60 §§; ny 8 a §; omtryck
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:1124) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2004:537
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 57 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Rubrik: Förordning (2004:537) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2004:1077
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 43, 44, 45 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1077) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2005:101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 49 a §
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:101) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005. Den tillämpas även på godkännande som meddelats av djurförsöksetiska nämnder före ikraftträdandet.


Ändring 2005:420
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 32 c §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Rubrik: Förordning (2005:420) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2006:186
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 49 §; ändr. 5, 40, 40 a, 41, 50, 50 a, 51, 52, 53, 54, 54 a §§, rubr. närmast före 40 §
Ikraftträdande: 2006-04-01
Rubrik: Förordning (2006:186) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2006:198
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 a §
Ikraftträdande: 2006-04-18
Rubrik: Förordning (2006:198) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:639)

Ändring 2006:818
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 21 §, rubr. närmast före 56 §; nuvarande 1, 55 a, 56, 56 a, 57, 57 a-59, 60 §§ betecknas 1 b, 56, 62, 60, 65, 70, 71, 72, 75 §§; ändr. 5, 6, 13 a, 32 a, 32 c, 36 a, 49 a, 60, 62, 65, 70, 71 §§, rubr. närmast före 1, 60 §§ sätts närmast före 1 b, 75 §§; nya 1, 1 a, 6 b, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 71, 73 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL139/2004 s206, EUTL165/2004 s1
Rubrik: Förordning (2006:818) om ändring djurskyddsförordningen (1988:529)
Celexnr: 304R0854, 304R0882

Ändring 2007:484
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 13, 13 a, 15, 17, 18, 20, 21 a, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 32 b, 33, 34, 36 a, 38, 40, 40 a, 42, 43, 44, 45, 47, 49 a, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 68, 72, 74, 75 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: EUTL3/2005 s1
Rubrik: Förordning (2007:484) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 305R0001

Ändring 2007:1395
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 6 a, 6 b, 56, 57, 67 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:1395) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2008:1051
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 32 c, 62, 66, 70 §§, rubr. närmast 66 §; ändr. 13 a, 32 b, 59, 60, 64, 65, 68, 71 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
Rubrik: Förordning (2008:1051) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 304R0882

Ändring 2009:1391
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33, 67 §§; nya 57 a, 57 b, 67 a §§, rubr. närmast före 57 a §
Ikraftträdande: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
Rubrik: Förordning (2009:1391) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 306L0123
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 57 a och 57 b §§ och i övrigt den 1 juli 2010.
2. Bestämmelserna i 57 a § tillämpas endast på ansökningar som kommit in till den beslutande myndigheten efter den 26 december 2009.


Ändring 2011:510
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 67 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:510) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2012:675
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 54 §; ändr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a §, 50 a, 50 b, 51, 52, 53, 54 a §§; nya 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 49, 49 b, 49 c, 49 d, 49 e, 49 f, 49 g, 50 b §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:675) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för ett etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen som har beviljats före den 1 januari 2013.
3. För en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) som inkommit till en djurförsöksetisk nämnd före den 1 januari 2013, men ännu inte avgjorts, gäller äldre föreskrifter. Den djurförsöksetiska nämnden ska dock vid sin prövning av ärendet tillämpa 41 c § första stycket.


Ändring 2012:701
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81
Rubrik: Förordning (2012:701) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 398L0034, 306L0096

Ändring 2012:869
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 58, 59, 67 §§; nya 58 a, 58 b, 60 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL303/2009 s1
Rubrik: Förordning (2012:869) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Celexnr: 309R1099
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Föreskrifter som meddelats med stöd av 67 § 7 får inte avse en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) som inkommit till djurförsöksetisk nämnd före den 1 januari 2013.

Ändring 2014:1233
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 71 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1233) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Ändring 2017:789
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 60 a §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Rubrik: Förordning (2017:789) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
SFS 1988:539

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-06-02

Först inlagd:
1988-06-22

Senast ändrad:
2017-07-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:789