Författningen har upphävts / ska upphävas 2019-04-01 genom SFS 2018:1192
Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Djurskyddslag (1988:534)
Ikraftträdande: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:93, JoU 1987/88:22, rskr 1987/88:327
Uppslagsord: djurskyddslag

Ändring 1990:628
Text: ändr. 2, 24, 25, 32 §§; ny 7 a §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:118, 1989/90:JoU23, rskr 1989/90:342
Rubrik: Lag (1990:628) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 1991:404
Text: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 39 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Rubrik: Lag (1991:404) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 1991:1688
Text: ändr. 16, 24, 38 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1688) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 1992:1095
Text: ändr. 4, 29, 34, 39 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:173, 1992/93:JoU1, rskr 1992/93:24
Rubrik: Lag (1992:1095) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 1993:1480
Text: ändr. 3, 37 §§; ny 12 a §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU11, rskr. 1993/94:88
Rubrik: Lag (1993:1480) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 1994:904
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391
Rubrik: Lag (1994:904) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 1995:1714
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Rubrik: Lag (1995:1714) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


Ändring 1998:56
Text: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 27 §§; ny 19 a §
Ikraftträdande: 1998-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoU12, rskr. 1997/98:142
Rubrik: Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.
2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.


Ändring 2002:550
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 §; nuvarande 7 a § betecknas 7 §; ändr. 3, 4 §§, nya 7 §, 10, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 36 §§
Ikraftträdande: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257
Rubrik: Lag (2002:550) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.
3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.


Ändring 2002:891
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2003-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2002/03:MJU4, rskr. 2002:03:14, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Lag (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Celexnr: 398L0034, 398L0048
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.
3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.


Ändring 2003:52
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 24, 25, 33, 38 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98
Rubrik: Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den 1 januari 2004.
2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag (2003:1076)


Ändring 2003:106
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2002:891
Rubrik: Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2003:1076
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 38 §§, övergångsbest. i 2003:52
Förarbeten: Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55
Rubrik: Lag (2003:1076) om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djuskyddslagen (1988:534)

Ändring 2003:1077
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 12 a, 21, 22, 23 §§; ny 3 a §; omtryck
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55
Rubrik: Lag (2003:1077) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver förprövning efter den 1 januari 2004.


Ändring 2005:338
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200
Rubrik: Lag (2005:338) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2005:1226
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträdande: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:177, bet. 2005/06:MJU5, rskr. 2005/06:31, EGTL358/1986 s1, EUTL230/2003 s32
Rubrik: Lag (2005:1226) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Celexnr: 386L0609, 303L0065

Ändring 2006:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 1 a, 1 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§ betecknas 1 b, 1 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§; ändr. 3 a, 12, 24, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 24 §, 36 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 24 a, 24 b, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 27 a, 36 a §§, rubr. närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b, 26, 27, 27 a, 28, 38 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL165/2004 s1
Rubrik: Lag (2006:809) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Celexnr: 304R0882
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Har upphävts genom lag (2008:600).


Ändring 2007:362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 25 d, 38 §§, övergångsbest. till 2006:809
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165
Rubrik: Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2007:1394
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 3, 3 b, 37 §§; ny 3 a §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88
Rubrik: Lag (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet.


Ändring 2008:660
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, p 2 i överg.best. till 2006:809; ändr. 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32, 38 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234
Rubrik: Lag (2008:660) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats av en kommunal nämnd före ikraftträdandet.
3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.


Ändring 2009:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 a §; ändr. 11 §; ny 28 a §, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Rubrik: Lag (2009:303) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2009:1256
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Rubrik: Lag (2009:1256) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2012:526
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 b, 1 c, 13, 19 a, 20, 21, 23, 38 §§; nya 19 b, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 a, 36 b, 37 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261, EUTL276/2010 s33
Rubrik: Lag (2012:526) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Celexnr: 310L0063
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en djurförsöksetisk nämnd som överklagats före den 1 januari 2013.


Ändring 2014:112
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29, 31 §§; nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträdande: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151
Rubrik: Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2014:699
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/2014:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:699) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Ändring 2017:781
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28, 38 §§
Ikraftträdande: 2017-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Rubrik: Lag (2017:781) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.


Ändring 2018:53
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
Ikraftträdande: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Rubrik: Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.

Ändring 2018:1192
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1988:534

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-06-02

Upphävandedatum:
2019-04-01

Först inlagd:
1988-06-21

Senast ändrad:
2018-08-07

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:53