Myndighet: Finansdepartementet B
Rubrik: Sparbankslag (1987:619)
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:12, 1986/87:90 mom.19, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Uppslagsord: sparbankslag

Ändring 1987:1249
Text: ändr. 3 kap 1, 2, 3, 12, 17 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Rubrik: Lag (1987:1249) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1988:1303
Text: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1303) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1989:1088
Text: ändr. 5 kap 1, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 1990-02-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Rubrik: Lag (1989:1088) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1990:823
Text: ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträdande: 1990-08-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:116, 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Rubrik: Lag (1990:823) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1990:1302
Text: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Rubrik: Lag (1990:1302) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1990:1352
Text: ändr. 3 kap 5 §
Ikraftträdande: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Rubrik: Lag (1990:1352) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1991:371
Text: ändr. 4 kap 9, 14 §§, 6 kap 15 §; nytt 8 kap
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:136, 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Rubrik: Lag (1991:371) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1991:997
Text: ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträdande: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Rubrik: Lag (1991:997) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1991:1681
Text: ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 4, 12, 17 §§, 4 kap 2, 3 §§, 8 kap 4 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1681) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1992:1614
Text: ändr. 2 kap 1, 2, 3, 4, 11, 14 §§, 3 kap 3, 4, 6, 7, 14, 17 §§, 4 kap 2, 6, 17 §§, 6 kap 2, 3, 4, 5, 13, 15, 17, 19 §§, 7 kap 4, 7, 8 §§, 8 kap 5, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:62 1992/93:68, 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Rubrik: Lag (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1992:1635
Text: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1614
Rubrik: Förordning (1992:1635) om ikraftträdande av lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:Regeringen föreskriver att lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619) skall träda i kraft den 1 januari 1993 såvitt avser 2 kap. 3, 4 och 14 §§, 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 4 kap. 17 §, 6 kap. 2 § tredje stycket, 3--5, 15, 17 och 19 §§, 7 kap. 4, 7 och 8 §§ samt 8 kap. 5, 7 och 8 §§.


Ändring 1993:27
Text: ändr. 7 kap. 4 §, 8 kap. 5 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Rubrik: Lag (1993:27) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av vissa delar av 1992:1614

Ändring 1994:1948
Text: ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Rubrik: Lag (1994:1948) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1994:2009
Text: ändr. 5 kap 1, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Rubrik: Lag (1994:2009) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1995:1562
Text: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 15 §, 4 kap 17 §, 6 kap 11 §; ny 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Rubrik: Lag (1995:1562) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 1995:1575
Text: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Rubrik: Lag (1995:1575) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1995:1622
Text: ändr. 6 kap 6 §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Rubrik: Lag (1995:1622) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 1996:748
Text: ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7
Rubrik: Lag (1996:748) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Celexnr: 395L0026

Ändring 1996:1005
Text: omtryck
Rubrik: Sparbankslag (1987:619) (1996:1005)

Ändring 1998:716
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträdande: 1998-09-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:144, bet. 1997/98:FiU24, rskr. 1997/98:217
Rubrik: Lag (1998:716) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1999:123
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 9 §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Rubrik: Lag (1999:123) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1999:223
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap 4 §; ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 3 §, 7 kap 5, 7, 8 §§, 8 kap 6, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Rubrik: Lag (1999:223) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1999:912
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46
Rubrik: Lag (1999:912) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 1999:1093
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 11 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Rubrik: Lag (1999:1093) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.


Ändring 2000:39
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 §, 4 kap 15 §, 7 kap 1, 2, 8 §§
Ikraftträdande: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Rubrik: Lag (2000:39) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2000:819
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 11 §, 4 kap 17 §, 6 kap 5, 17, 19 §§, 7 kap 4, 5, 7, 8 §§, 8 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Rubrik: Lag (2000:819) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.


Ändring 2000:1091
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 5 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Rubrik: Lag (2000:1091) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2003:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Rubrik: Lag (2003:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2004:304
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3, 6, 8, 9, 11 §§, 3 kap 1, 7, 12, 15 §§, 4 kap 3, 6, 10, 14, 15, 17 §§, 5 kap 1, 3, 4 §§, 6 kap 2, 6, 7 §§, 7 kap 5 §; nya 4 a, 4 b, 9, 10, 11 kap
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Rubrik: Lag (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2004:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 5 §, 9 kap 7, 9 §§ i 2004:304
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Rubrik: Lag (2004:447) om ändring i lagen (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2004:975
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap 13, 14 §§; nya 4 a kap 12 a, 12 b §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Rubrik: Lag (2004:975) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2005:908
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Rubrik: Lag (2005:908) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:Har inlösen av aktier enligt 7 kap. 9 § påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser om förutsättningar för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om förfarandet.


Ändring 2006:404
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap 5 §, 4 b kap 11 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Rubrik: Lag (2006:404) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars skulle föranleda jäv för en revisor eller en lekmannarevisor avser ett räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2007.


Ändring 2006:564
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 kap 13 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Rubrik: Lag (2006:564) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2006:1375
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Rubrik: Lag (2006:1375) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2007:1460
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap 4 §, nytt 12 kap
Ikraftträdande: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120
Rubrik: Lag (2007:1460) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2008:595
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 §, 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Rubrik: Lag (2008:595) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och ombildningar som vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den lagen.


Ändring 2009:570
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap. 3, 6 §§; nya 3 kap. 3 a, 4 a, 4 b §§, 4 a kap. 1 a, 9 a, 9 b §§
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
Rubrik: Lag (2009:570) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Celexnr: 306L0043
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § tillämpas inte om den som har varit revisor har utsetts till den nya befattningen före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § första stycket tredje meningen och andra stycket 2 tillämpas inte förrän efter den första ordinarie sparbanksstämma som hålls efter ikraftträdandet.
4. För ett uppdrag som revisor som innehas vid ikraftträdandet räknas den tid som anges i 4 a kap. 1 a § första stycket från den första ordinarie sparbanksstämma som hålls efter ikraftträdandet.


Ändring 2010:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap. 1 §, 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Rubrik: Lag (2010:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Ett revisorsuppdrag som har getts före ikraftträdandet består till utgången av mandattiden, om inte uppdraget upphör i förtid enligt 4 a kap. 6 § eller hinder som avses i 4 a kap. 7 § uppkommer.


Ändring 2010:1949
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1949) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.


Ändring 2011:456
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Rubrik: Lag (2011:456) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2011:894
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 4 §; ändr. 6 kap. 2, 3, 5, 18 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 §; nya 6 kap. 2 a, 20 §§, 11 kap. 7 §, rubr. närmast före 6 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Rubrik: Lag (2011:894) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om likvidation har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet eller om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutats före ikraftträdandet.


Ändring 2011:1326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap. 15 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011:1326) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen (1997:483).


Ändring 2013:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 3 §, rubr. före 6 kap. 3 §; ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-04-25 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180
Rubrik: Lag (2013:163) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet.


Ändring 2013:229
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap. 4 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Rubrik: Lag (2013:229) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2013:431
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 kap.
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Rubrik: Lag (2013:431) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2013:451
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 §, 11 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Rubrik: Lag (2013:451) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.


Ändring 2014:564
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Rubrik: Lag (2014:564) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2014:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Rubrik: Lag (2014:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2014:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1 §, ny 3 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
Rubrik: Lag (2014:972) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Celexnr: 313R0575

Ändring 2015:814
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Rubrik: Lag (2015:814) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.


Ändring 2015:1021
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 6 kap. 1 a, 2 b §§
Ikraftträdande: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2015:1021) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2016:205
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Rubrik: Lag (2016:205) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.


Ändring 2016:434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 3 a §, 4 a kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 4 a kap. 17 §; nuvarande 4 a kap. 1 a, 12 a, 12 b §§ betecknas 4 a kap. 1 b, 12 b, 12 c §§; ändr. 3 kap. 4 a, 4 b §§, de nya 4 a kap. 1 b, 12 b §§, 4 a kap. 3, 9, 17, 22 §§, rubr. närmast före 4 a kap. 9 §; nya 4 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a, 16 b, 22 a §§, rubr. närmast före 4 a kap. 16 b, 22 a §§
Ikraftträdande: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Rubrik: Lag (2016:434) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Om en sparbank vid ikraftträdandet inte har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, tillämpas bestämmelserna om redovisningskompetens eller revisionskompetens i 3 kap. 4 a § första stycket tredje meningen och andra stycket 2 först efter den första ordinarie sparbanksstämma som hålls efter den 16 juni 2016.
3. Bestämmelserna i 4 a kap. 1 c § tillämpas även på villkor och begränsningar som har avtalats respektive beslutats före ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna om revisionsberättelse och koncernrevision i de nya 4 a kap. 12 a, 13 a, 16 a och 16 b §§ och i 4 a kap. 12 b och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 16 juni 2016.


Ändring 2016:565
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Rubrik: Lag (2016:565) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2016:712
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Rubrik: Lag (2016:712) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2016:950
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a kap. 13 §
Ikraftträdande: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Rubrik: Lag (2016:950) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Ändring 2016:1335
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 4 b §, 4 a kap. 16 b §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Rubrik: Lag (2016:1335) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2017:632
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Rubrik: Lag (2017:632) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Ändring 2018:1393
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 1 a, 2 b, 15 §§
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2018:1393) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
SFS 1987:619

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-06-11

Först inlagd:
1987-07-01

Senast ändrad:
2018-08-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1393