Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Jaktlag (1987:259)
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Uppslagsord: jaktlag

Ändring 1988:435
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Rubrik: Lag (1988:435) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1990:1094
Text: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:28, 1990/91:JoU11, rskr 1990/91:45
Rubrik: Lag (1990:1094) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1991:310
Text: ändr. 45 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Rubrik: Lag (1991:310) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1991:1769
Text: ändr. 23, 33, 54 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:9, 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48
Rubrik: Lag (1991:1769) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1992:787
Text: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, 1991/92:351
Rubrik: Lag (1992:787) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1994:626
Text: ändr. 33 §, 5 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Rubrik: Lag (1994:626) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1994:1424
Text: ändr. 41, 43, 45, 46, 48 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1994:1819
Text: ändr. 43, 45, 46 §§ i 1994:1424
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Rubrik: Lag (1994:1819) om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
2. 45 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fall då någon före ikraftträdandet har underlåtit att fullgöra vad som ålegat honom enligt 38 § andra stycket eller brutit mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 37 § eller 38 § första stycket.


Ändring 1994:1820
Text: upph. 37, 38 §§, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 3, 31, 44, 52 §§; nya 29 a, 51 a, 51 b §§
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Rubrik: Lag (1994:1820) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
2. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller liknande som fattats enligt 37 och 38 § skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelse i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förordnar annat.


Ändring 1995:65
Text: ändr. 54 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1996:954
Text: ändr. 10 a §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Rubrik: Lag (1996:954) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1996:1554
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Rubrik: Lag (1996:1554) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men skall inte tillämpas för beslut om upplåtelse som fattats med stöd av rennäringslagen (1971:437) före denna lags i kraftträdande.


Ändring 1997:226
Text: ändr. 10 a §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Rubrik: Lag (1997:226) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 1997:343
Text: ändr. 4, 5, 9, 10 a §§
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239, EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
Rubrik: Lag (1997:343) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Celexnr: 379L0409 392L0042

Ändring 1998:840
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:840) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2000:593
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53 §§; ändr. 10 a, 15, 16, 39, 41 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Rubrik: Lag (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. I fråga om sådana upplåtelser som skett före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Om avtalet förlängs efter ikraftträdandet tillämpas dock därefter de nya bestämmelserna i stället för 16-21 §§ i sin äldre lydelse.
3. Mål som är anhängiga vid arrendenämnden vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av arrendenämnden.
4. I fråga om arrendenämndens beslut skall bestämmelserna i 53 § andra och tredje stycket fortfarande tillämpas.


Ändring 2001:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 43, 44, 46 §§
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174
Rubrik: Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2001:443
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 5 §§
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:443) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2005:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 48, 49 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:298) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2007:1241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 §; ändr. 45, 52 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36
Rubrik: Lag (2007:1241) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2009:1261
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26, 52 §§; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25
Rubrik: Lag (2009:1261) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2009:1262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 39 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7
Rubrik: Lag (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2010:2001
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33, 54 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49
Rubrik: Lag (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Älgjakt får dock bedrivas enligt äldre föreskrifter till och med den 29 februari 2012.
2. Ett område som har registrerats som licensområde enligt 33 § i dess äldre lydelse ska utan ansökan registreras som licensområde enligt 33 § första stycket, om området är av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt och medger en avskjutning av minst en älgkalv om året.

Ändring 2011:514
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 §; ny 46 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Rubrik: Lag (2011:514) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2012:153
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26, 26 a, 45 §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146
Rubrik: Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2014:698
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 26 a, 28, 47 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Ändring 2016:974
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraftträdande: 2016-12-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:199, bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26
Rubrik: Lag (2016:974) om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1987:259

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-05-14

Först inlagd:
1987-06-09

Senast ändrad:
2016-11-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:974