Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-05-02 genom SFS 2010:900
Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Plan- och bygglag (1987:10)
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:1, BoU 1986/87:1, rskr 1986/87:27

Ändring 1987:122
Text: ändr. 8 kap 6 §, 14 kap 8 §, 17 kap 2, 8, 18 §§
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:122) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1987:246
Text: ändr. 5 kap 36 §, 6 kap 16 §, 8 kap 4 §, 15 kap 8 §; omtryck
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Bou 1986/87:8, rskr 1986/87:179
Rubrik: Lag (1987:246) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1988:280
Text: ändr. 1 kap 8 §, 4 kap 13 §, 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:115, BoU 1987/88:16, rskr 1987/88:273
Rubrik: Lag (1988:280) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1988:955
Text: ändr. 8 kap 2 §, 14 kap 8 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Rubrik: Lag (1988:955) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1989:345
Text: ny 8 kap 29 a §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:139, 1988/89:BoU9, rskr 1988/89:267
Rubrik: Lag (1989:345) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1989:515
Text: ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:116, 1988/89:JoU22, rskr 1988/89:303
Rubrik: Lag (1989:515) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1989:1049
Text: ändr. 5 kap 9, 10, 24, 25, 27, 30, 31 §§, 6 kap 8, 9, 12, 13, 24, 36 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11, 22, 27 §§, 10 kap 27 §, 14 kap 7, 8 §§; ny 17 kap 18 a §
Ikraftträdande: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:37, 1989/90:BoU6, rskr 1989/90:85
Rubrik: Lag (1989:1049) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om det nya 8 kap. 11 § femte stycket och 10 kap. 27 § den 1 januari 1990, och i övrigt den 1 april 1990.
2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 31 § andra och tredje styckena och 6 kap. 13 § andra--fjärde styckena tillämpas på sådana beslut som vunnit laga kraft den 1 april 1990 eller senare.
3. De nya bestämmelserna i 8 kap. 27 § tillämpas på beslut som meddelats den 1 april 1990 eller senare.
4. Bestämmelserna i 10 kap. 27 § i sin nya lydelse tillämpas även i de fall den åtgärd som avses i 8 kap. 1 § första stycket 3 vidtagits före ikraft- trädandet, såvida inte byggnadsnämndens rätt att ansöka om handräckning eller besluta om föreläggande gått förlorad före ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1990:1365
Text: ändr. 1 kap 8 §, 4 kap 13 §, 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:34, 1990/91:BoU4, rskr 1990/91:92
Rubrik: Lag (1990:1365) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1990:1376
Text: ändr. 14 kap 8 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:3, 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Rubrik: Lag (1990:1376) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1991:604
Text: ändr. 3 kap 9, 10 §§, 5 kap 7, 12, 25, 30 §§, 6 kap 15 §, 8 kap 2, 6, 7 §§, 17 kap 4, 8 §§; nya 5 kap 28 a §, 8 kap 12 a, 18 a §§, rubr. närmast före 8 kap 18 a §
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:146, 1990/91:BoU17, rskr 1990/91:296
Rubrik: Lag (1991:604) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 kap. 8 § tre veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1991.
2. Bestämmelsen i 17 kap. 8 § tillämpas i sin nya lydelse endast i de fall planen eller bestämmelsen ändras eller upphävs efter ikraftträdandet.


Ändring 1991:646
Text: ändr. 14 kap 8 §
Ikraftträdande: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Rubrik: Lag (1991:646) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1991:743
Text: ändr. 9 kap 1 §, 16 kap 1 §; ny 3 a §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:145, 1990/91:189, 1990/91:BoU19, rskr 1990/91:353
Rubrik: Lag (1991:743) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Bevis om garanti enligt den nya bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket behövs dock inte om ansökan om bygglov ingivits till byggnadsnämnden före den 1 juli 1992. Lag (1992:2).


Ändring 1991:871
Text: ändr. 10 kap 12, 13 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:871) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:871

Ändring 1991:908
Text: ändr. 1 kap 7 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Rubrik: Lag (1991:908) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1991:1703
Text: ändr. 11 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1703) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1991:1704
Text: ändr. 1 kap 7 § i 1991:908
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1704) om ändring i lagen (1991:908) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1991:1937
Text: ändr. 8 kap 29 a §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:33, 1991/92:BoU6, rskr 1991/92:61
Rubrik: Lag (1991:1937) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1992:2
Text: ändr. ikrafttr.best. till 1991:743
Förarbeten: Prop. 1991/92:57, 1991/92:BoU7, rskr 1991/92:76
Rubrik: Lag (1992:2) om ändring i lagen (1991:743) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1992:75
Text: ändr. 5 kap 7 §
Ikraftträdande: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:51, 1991/92:BoU10, rskr 1991/92:112
Rubrik: Lag (1992:75) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1992:541
Text: ändr. 10 kap 29 §
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Rubrik: Lag (1992:541) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om avgift enligt 10 kap. som förfallit till betalning före ikraftträdandet.


Ändring 1992:1769
Text: ändr. 5 kap 18, 21, 26 §§, 8 kap 2, 29 §§,16 kap 3 §; ny 1 kap 9 §; omtryck
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:60, 1992/93:55, bet. 1992/93:JoU10, 1992/93:BoU6, rskr 1992/93:139, 1992/93:154
Rubrik: Lag (1992:1769) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft såvitt gäller 16 kap. 3 § den 1 juli 1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Lag (1993:697). (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).


Ändring 1993:321
Text: ändr. 9 kap 1, 3 a §§
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:121, bet. 1992/93:BoU22, rskr. 1992/93:302
Rubrik: Lag (1993:321) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Bevis om försäkring enligt den nya bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket behövs dock inte om ansökan om bygglov ingivits till byggnadsnämnden före den 1 oktober 1993.


Ändring 1993:419
Text: ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344
Rubrik: Lag (1993:419) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1993:559
Text: ändr. 14 kap 8 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Rubrik: Lag (1993:559) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1993:695
Text: ändr. 9 kap 3, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:239, bet. 1992/93:NU32, rskr. 1992/93:384
Rubrik: Lag (1993:695) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1993:697
Text: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1769
Förarbeten: Prop. 1992/93:239, bet. 1992/903:NU32, rskr. 1992/93:384
Rubrik: Lag (1993:697) om ändring i lagen (1992:1796) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1993:911
Text: ändr. 10 kap 29 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Rubrik: Lag (1993:911) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1993:1609
Text: ändr. 13 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Rubrik: Lag (1993:1609) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av vissa delar av 1992:1769

Ändring 1994:819
Text: upph. 8 kap 17, 24, 31 §§, 13 kap 6 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Rubrik: Lag (1994:819) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. De upphävda paragraferna gäller fortfarande i ärenden i vilka ansökan har gjorts före utgången av juni 1994.
2. De upphävda föreskrifterna i 8 kap. 17 och 24 §§ gäller fortfarande i fråga om rivningslov beträffande en byggnad för vilken ett upprustningsåläggande har meddelats med stöd av 2 § bostadssaneringslagen (1973:531) eller för vilken ett ärende om sådant åläggande är väckt vid hyresnämnden.
3. De upphävda föreskrifterna i 8 kap. 31 § och 13 kap. 6 § gäller fortfarande, om sökanden åberopar ett godkännande som en hyresgästorganisation har lämnat före utgången av juni 1994 eller om sökanden åberopar ett medgivande enligt 2 a § andra stycket bostadssaneringslagen (1973:531).


Ändring 1994:852
Text: upph. 3 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap 29, 30 §§, 9 kap, 16 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 10 §; ändr. 1 kap 4, 9 §§, 3 kap 3, 10, 11, 13, 14, 16 §§, 5 kap 7, 16, 26, 36 §§, 8 kap 1, 4, 5, 11, 12, 13, 26 §§, 10 kap 3, 6 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 2, 4, 7 §§, 16 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 1 §; nya 9 kap, 10 kap 18 a §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Rubrik: Lag (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Lag (1994:1576).
2. Beträffande ärenden som avgjorts av kommunen före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas.


Ändring 1994:1423
Text: ändr. 10 kap 8 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1423) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har talan väckts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1994:1576
Text: ändr. ingressen, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:852
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Rubrik: Lag (1994:1576) om ändring i lagen (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1994:1733
Text: ändr. 2 kap 4 §, 9 kap 12 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Rubrik: Lag (1994:1733) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1995:1197
Text: upph. 8 kap 29 a §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 1, 2, 4 §§, 3 kap 14, 17, 18 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 5 kap 7, 16, 18, 20, 21, 31 §§, 6 kap 13 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 5 §§, 9 kap 1, 2, 4, 12, 13 §§, 10 kap 3, 6 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 2, 3, 4, 8 §§, 14 kap 8 §, rubr. till 2 kap; ny 4 kap 14 §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:230, bet. 1995/96:BoU1, rskr. 1995/96:30
Rubrik: Lag (1995:1197) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Beträffande ärenden som avgjorts av kommunen före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas utom såvitt avser 3 kap. 14 §.
3. Vad som sägs om orden "fastighetsbildningsmyndigheten" och "fastighetsregistermyndigheten" i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet. Lag (1995:1415).


Ändring 1995:1412
Text: ändr. 15 kap 3 §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1412) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.


Ändring 1995:1415
Text: ändr. 5 kap 20, 31 §§, 6 kap 13 § i 1995:1197; ny 3 p övergångsbest. till 1995:1197
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1415) om ändring i lagen (1995:1197) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1995:1730
Text: ändr. 13 kap 4 §
Ikraftträdande: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Rubrik: Lag (1995:1730) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


Ändring 1996:1315
Text: ändr. 5 kap 7 §, 6 kap 13 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:34, bet. 1996/97:BoU6, rskr. 1996/97:79
Rubrik: Lag (1996:1315) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1997:531
Text: ändr. 10 kap 29 §
Ikraftträdande: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Rubrik: Lag (1997:531) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1997:552
Text: ändr. 7 kap 1, 7 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242
Rubrik: Lag (1997:552) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Äldre föreskrifter får dock tillämpas i fråga om kommunalförbund som bildas före den 1 januari 1998, dock längst till och med den 31 december 2002.


Ändring 1997:618
Text: ändr. 6 kap 30 §, 14 kap 1 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Rubrik: Lag (1997:618) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1997:1198
Text: ändr. 9 kap 2 §; ny 9 kap 2 a §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:172, bet. 1997/98:JoU7, rskr. 1997/98:55
Rubrik: Lag (1997:1198) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1998:805
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1, 10 §§, 11 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225
Rubrik: Lag (1998:805) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 1998:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 1, 5, 9 §§, 5 kap 7, 16, 18, 22 §§, 8 kap 6 §, 12 kap 1, 5 §§, 14 kap 8 §, 17 kap 23 §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:839) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Beträffande ärenden som har avgjorts av kommunen före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas.
3. Utöver beslut och förbud enligt de bestämmelser som räknas upp i 14 kap. 8 § fjärde stycket skall under de förutsättningar som anges där beaktas även beslut och förbud enligt bestämmelser som har ersatts av de uppräknade bestämmelserna.


Ändring 1999:367
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Rubrik: Lag (1999:367) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2000:248
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 20 §, 10 kap 22, 23 §§, rubr. närmast före 10 kap 22 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Rubrik: Lag (2000:248) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2000:770
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 7 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Rubrik: Lag (2000:770) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2001:146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 18 §, 16 kap 1 §, 17 kap 22 §§, rubr. närmast före 17 kap. 20 §; ny 17 kap 21 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:48, bet. 2000/01:BoU5, rskr. 2000:01:155
Rubrik: Lag (2001:146) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2001:442
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 8 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:442) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2002:519
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 7 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261
Rubrik: Lag (2002:519) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2003:132
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 4 §
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:27, bet. 2002/03:BoU4, rskr. 2002/03:120
Rubrik: Lag (2003:132) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som länsstyrelsen har meddelat före den 1 juli 2003.


Ändring 2004:551
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 7, 12 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Rubrik: Lag (2004:551) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas om en bygganmälan har gjorts dessförinnan.


Ändring 2004:603
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 18 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Rubrik: Lag (2004:603) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2004:1098
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 7 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40
Rubrik: Lag (2004:1098) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2005:149
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 18 §; ny 5 kap 18 a §
Ikraftträdande: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169, EGTL175/1985 s40, EUTL156/2003 s17
Rubrik: Lag (2005:149) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
2. Äldre föreskrifter gäller för planer och program som formellt börjat förberedas före den 1 maj 2005.


Ändring 2005:252
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 16 kap 3 §
Ikraftträdande: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:106, bet. 2004/05:BoU8, rskr. 2004/05:215
Rubrik: Lag (2005:252) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 3 § får avse tid från och med den 1 januari 2005.


Ändring 2005:578
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 18 §
Ikraftträdande: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Rubrik: Lag (2005:578) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2005:942
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2, 24, 25 30 §§, 6 kap 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 38 §§, 14 kap 1, 2 §§, 15 kap 7 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Rubrik: Lag (2005:942) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2005:1212
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 20 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51
Rubrik: Lag (2005:1212) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2006:634
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 8, 12 §§
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Rubrik: Lag (2006:634) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2006:986
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 12 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:365
Rubrik: Lag (2006:986) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2007:167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 12 §
Ikraftträdande: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Rubrik: Lag (2007:167) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2007:1303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 1, 5, 7, 8, 9 §§, 5 kap 7, 8, 16, 22, 30, 36 §§, 6 kap 16 §, 8 kap 1, 3, 4, 6, 14, 33 §§, 9 kap 3 §, 10 kap 4, 6 §§, 12 kap 1 §; nya 4 kap 1 a §, 8 kap 4 a, 4 b, 14 a §§, 13 kap 6 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:122, bet. 2007/08:CU3, rskr. 2007/08:54
Rubrik: Lag (2007:1303) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 januari 2008.
3. Äldre bestämmelser gäller för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
4. Äldre bestämmelser om byggnadsavgift och särskild avgift gäller för överträdelser som har ägt rum före den 1 januari 2008.
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut om lov för tillfällig åtgärd som meddelats före den 1 januari 2008.


Ändring 2008:1366
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 7 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Rubrik: Lag (2008:1366) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2009:530
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1, 5, 9 §§, 5 kap. 22, 26 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §; ny 5 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Rubrik: Lag (2009:530) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om upphävande av strandskydd genom en bestämmelse i en detaljplan enligt 5 kap. 7 a § får bestämmelserna i 7 kap. 18 d § miljöbalken tillämpas först efter den 31 januari 2010.
3. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.


Ändring 2009:651
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3 §§
Ikraftträdande: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258
Rubrik: Lag (2009:651) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövning av överklagade beslut som har meddelats före den 1 augusti 2009.
3. Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. gäller fortfarande äldre bestämmelser om bygglovsplikt i 8 kap. 2 § första stycket 6 för vindkraftverk som har börjat uppföras före den 1 augusti 2009, om dessa bestämmelser leder till lindrigare påföljd.


Ändring 2010:824
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 39 §, 14 kap. 9, 10 §§
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:824) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning
a) enligt 6 kap. 17 och 24 §§ samt 14 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen eller förvärv har väckts före ikraftträdandet,
b) med anledning av ett sådant beslut som avses i 14 kap. 3, 5, 7 och 8 §§, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet, och
c) med anledning av en sådan åtgärd som avses i 14 kap. 4 och 6 §§, om åtgärden har utförts före ikraftträdandet.
3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:888
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:888) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Ändring 2010:900
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.

Ändring 2010:1948
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 27 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1948) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
SFS 1987:10

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-01-08

Upphävandedatum:
2011-05-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1948