Författningen har upphävts / ska upphävas 2010-08-01 genom SFS 2010:801
Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Skollag (1985:1100)
Ikraftträdande: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:10, UbU 1985/86:6, rskr 1985/86:39

Ändring 1986:341
Text: ändr. 7 kap 5 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:117, UbU 1985/86:30, rskr 1985/86:273
Rubrik: Lag (1986:341) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1986:1193
Text: ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Rubrik: Lag (1986:1193) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1988:631
Text: ändr. 3 kap 17, 19 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 7, 11 §§
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.10 p.B 12), UbU 1987/88:14, rskr 1987/88:304
Rubrik: Lag (1988:631) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1989:120
Text: ändr. 12 kap 9 §
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Rubrik: Lag (1989:120) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.


Ändring 1989:256
Text: upph. 2 kap 3 §; nya 2 kap 11 §, rubr. närmast före 2 kap 11 §
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.10 p.B 2), 1988/89:UbU11, rskr 1988/89:203
Rubrik: Lag (1989:256) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, såvitt gäller upphävandet av 2 kap. 3 § vid utgången av december 1989, och i övrigt den 1 juli 1989.
2. Ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som utsetts enligt de upphävda bestämmelserna i 2 kap. 3 § skall behålla sina uppdrag till mandatperiodens slut, om inte regeringen bestämmer annat.
3. Skolplan som anges i 2 kap. 11 § skall antas första gången senast under år 1992.


Ändring 1990:68
Text: ändr. 10 kap 2 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Rubrik: Lag (1990:68) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1990:294
Text: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 7 §; nya 1 kap 5 a §, 3 kap 19 a §, 5 kap 5 a , 12 a, 14 a §§, 12 kap 10 §
Ikraftträdande: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:92, 1989/90:SoU20, rskr 1989/90:271
Rubrik: Lag (1990:294) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas i fråga om den som sökt eller tas in till Rh-anpassad utbildning i gymnasieskola från och med höstterminen 1991.


Ändring 1990:495
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:132, 1989/90:SoU25, rskr 1989/90:315
Rubrik: Lag (1990:495) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1990:1477
Text: upph. 1 kap 1, 2, 5 a, 7 §§, 2 kap,12 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 1, 3, 7 §§; nuvarande 1 kap 3-6, 8, 9 §§ betecknas 1 kap 4-7, 14, 15 §§; nya 1 kap 1-3, 8-13 §§, 2 kap 1-8 §§, 12 kap 11, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap 1, 8, 11 §§
Ikraftträdande: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:18, 1990/91:UbU4, rskr 1990/91:76
Rubrik: Lag (1990:1477) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
2. En kommun eller en landstingskommun får besluta att den lokala styrelsen för skolan som har utsetts före ikraftträdandet redan under år 1991 skall ersättas med en eller flera andra nämnder enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 §. Beslutar kommunen eller landstingskommunen om en sådan förändring, skall fullmäktige också entlediga ledamöter och suppleanter i den lokala styrelse som upphör. Ledamöter och suppleanter i den eller de nya nämnderna får utses för tiden intill utgången av år 1991.
3. Bestämmelser i lag eller annan författning som gäller skolstyrelsen eller den lokala styrelsen skall i stället avse sådan styrelse som kommunen eller landstingskommunen enligt 2 kap. 1 § har inrättat för sitt offentliga skolväsende.


Ändring 1991:532
Text: ändr. 1 kap 15 §, 3 kap 13 §, 4 kap 9 §, 5 kap 6 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Rubrik: Lag (1991:532) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1991:1107
Text: upph. 3 kap 18, 19 a §§, 5 kap, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:1477; nuvarande 11, 12 kap betecknas 14, 15 kap; ändr. 1 kap 8, 10 §§, de nya 15 kap 2, 10 §§; nya 5, 11, 12, 13 kap, bil. 1, 2
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:85, 1990/91:UbU16, rskr 1990/91:356
Rubrik: Lag (1991:1107) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas på undervisning som äger rum därefter, om inte annat föreskrivs nedan.
Genom lagen upphävs vuxenutbildningslagen (1984:1118) och lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare.
2. Bestämmelserna i 5 och 11-13 kap. tillämpas först i fråga om sådan utbildning som äger rum efter den 1 juli 1992. För utbildning i gymnasieskolan, för vuxenutbildning och för undervisning i svenska för invandrare som äger rum före den 1 juli 1992 gäller äldre bestämmelser, dock med de undantag som anges nedan under 8-15. Intill den 1 juli 1992 skall också tillämpas bestämmelserna om uppföljningsansvaret i 3 kap. 18 § i dess äldre lydelse.
3. Utöver vad som följer av 3 kap. i dess nya lydelse skall bestämmelserna i 3 kap. 7 och 16 §§ i deras äldre lydelse tillämpas beträffande barn födda före år 1985. Vad som sägs om länsskolnämnden i 3 kap. 16 § skall dock i stället avse styrelsen för utbildningen.
4. Bestämmelsen i 3 kap. 8 § skall tillämpas först fr. o. m. den 1 juli 1997. Till dess gäller att hemkommunen får medge barn att börja i grundskolan eller i annan skola för vanlig skolplikt redan det kalenderår de fyller sex år, om barnets vårdnadshavare begär det. Motsvarande skall under samma tid gälla huvudmannen för särskolan resp. specialskolan såvitt gäller skola för särskild skolplikt. I fråga om sameskolan lämnas sådant medgivande av Sameskolstyrelsen.
5. Sådana utbildningar i gymnasieskolan som har påbörjats före den 1 juli 1992 men då ännu inte slutförts skall huvudmannen fortsättningsvis anordna till dess eleverna har avslutat dem. Huvudmannen får för sådan fortsatt utbildning anordna samtliga de studievägar som huvudmannen hade rätt att anordna under läsåret 1991/92. Intagning till årskurs 4 av fyraårig teknisk linje får dock inte ske efter läsåret 1992/93.
Som elevområde för grenar och varianter som börjar i högre årskurs gäller de elevområden som fanns under läsåret 1991/92.
I fråga om interkommunal ersättning för sådan utbildning som avses i första stycket tillämpas bestämmelserna i 8 andra och tredje styckena.
6. En kommun eller ett landsting som under läsåret 1991/92 hade rätt att anordna utbildning på linjer i gymnasieskolan får även efter den 1 juli 1992, som alternativ till de nationella programmen, anordna dessa linjer med undantag för tvåårig ekonomisk och tvåårig teknisk linje. Intagning till årskurs 1 får dock inte ske efter läsåret 1994/95.
Har elever tagits emot på linjer med stöd av första stycket, skall utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den.
Bestämmelserna om nationella program skall tillämpas beträffande sådan utbildning på linjer som anordnas enligt första stycket.
En kommun eller ett landsting som under läsåret 1991/92 hade rätt att anordna utbildning på specialkurser i gymnasieskolan får även efter den 1 juli 1992, som alternativ till de nationella programmen, anordna dessa specialkurser. Intagning får dock inte ske efter läsåret 1995/96.
Bestämmelserna om nationella program skall, såvitt avser mottagande av sökande, intagning av elever, kostnader och interkommunal ersättning, tilllämpas beträffande utbildning på specialkurser som anordnas enligt fjärde stycket om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:356).
7. Före läsåret 1993/94 får utbildning på nationella program inte anordnas i andra kommuner än i dem som vid ikraftträdandet hade rätt att anordna gymnasieskola enligt äldre bestämmelser.
8. För utbildning som äger rum under tiden den 1 juli 1991-30 juni 1992 gäller i stället för bestämmelserna i 5 kap. 15-20 §§ i deras äldre lydelse och i 6 kap. vuxenutbildningslagen (1984:1118) följande.
En kommun som i sin gymnasieskola eller sin grundvux eller komvux har tagit in en elev från en annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun.
Ett landsting som i sin gymnasieskola eller komvux har tagit in en elev har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning. Ersättningen skall betalas av elevens hemkommun.
Ett landsting som i sin särvux har tagit in en elev har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från en kommun som ingår i ett annat landsting eller som inte ingår i något landsting. Ersättningen skall i sådant fall betalas av elevens hemlandsting eller, om eleven kommer från en kommun som inte ingår i något landsting, av denna. Motsvarande rätt tillkommer en kommun som inte ingår i något landsting. Lag (1991:1684).
9. För utbildning som äger rum under tiden den 1 juli 1991-30 juni 1992 gäller i stället för bestämmelserna i 5 kap. 9 § andra och tredje styckena och 10 § i deras äldre lydelse följande.
Beslut om mottagande skall fattas av styrelsen för utbildningen i den kommun där mottagande har sökts. Styrelsens beslut får av sökanden överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
10. Bestämmelserna i 2 kap. 1 § vuxenutbildningslagen (1984:1118) skall inte tillämpas.
11. Beslut som enligt 3 kap. 7 §, 4 kap. 5 §, 4 a kap. 6 § vuxenutbildningslagen och 10 § lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare får överklagas till Skolöverstyrelsen, skall i stället överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
12. Beträffande utbildning vid statens skolor för vuxna gäller lagen om statens skolor för vuxna.
13. Utöver den undervisning som anges i 4 a kap. 1 § vuxenutbildningslagen (1984:1118) får i särvux anordnas undervisning för dem av de utvecklingsstörda som behöver undervisning motsvarande träningsskolans. Lag (1993:800).
14. En invandrare som behöver grundläggande svenskundervisning, men som inte enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare, har rätt till sådan utbildning skall i stället ha rätt till motsvarande utbildning i komvux. Kommunerna är skyldiga att vid behov anordna sådan utbildning.
15. Bestämmelserna i 2 kap. 3-7 §§ skall tillämpas på grundläggande svenskundervisning som anordnas efter den 1 juli 1991. För sådan undervisning som anordnas av någon annan än en kommun skall bestämmelserna i 2 kap. 4-7 §§ dock inte tillämpas.
16. Sådana godkännanden av fristående skolor som har meddelats enligt bestämmelserna i 9 kap. 1-3 §§ i deras äldre lydelse och inte återkallats skall alltjämt gälla. Motsvarande skall för riksinternatskolor gälla beträffande sådana förklaringar som avses i bestämmelsen i 10 kap. 1 § i dess äldre lydelse.
17. Förekommer i lag eller annan författning beteckningen den lokala styrelsen för specialskolan skall därmed avses den styrelse för specialskolan som föreskrivs i 7 kap. 5 §.
18. Beträffande sådana ärenden som överklagats till en länsskolnämnd eller Skolöverstyrelsen enligt äldre bestämmelser och som inte avgjorts den 1 juli 1991 skall följande gälla.
Överklaganden av beslut enligt 3 kap. 4 § om lämplig skolform, 3 kap. 7 § om uppskjuten skolstart, 3 kap. 10 § om skolpliktens upphörande, 3 kap. 17 § om fullföljande av skolgången sedan skolplikten upphört samt enligt 4 kap. 13 § och 5 kap. 10 § om mottagande av en elev från en annan kommun prövas av Skolväsendets överklagandenämnd.
Även överklaganden av beslut som får överklagas enligt 3 kap. 7 §, 4 kap. 5 §, 4 a kap. 6 § vuxenutbildningslagen (1984:1118) och 10 § lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare prövas av Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut av Skolväsendets överklagandenämnd får inte överklagas.
Överklaganden av beslut enligt 3 kap. 12 § om befrielse från undervisning och 9 kap. 1, 3 eller 7 § om godkännande eller återkallande av godkännande av fristående skola prövas av kammarrätten.
Övriga sådana överklaganden som anges i första stycket prövas av regeringen.
I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet men för vilka tiden för överklagande inte har gått ut vid den tidpunkten gäller att, utan hinder av äldre bestämmelser om överinstans, överklagandena skall prövas av den instans som ovan i denna punkt har föreskrivits såvitt gäller redan överklagade ärendet.
19. En kommun som vid ikraftträdandet med Skolöverstyrelsens medgivande bedrev utbildning på vårdlinjen eller på omvårdnadslinjen enligt förordningen (SÖ-FS 1988:47) med provisoriska föreskrifter om försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer får efter den 1 juli 1992 anordna utbildning på ett nationellt program som avser omvårdnad utan medgivande från landstinget. Lag (1991:1684).
20. Ett landsting, som vid ikraftträdandet inom sin gymnasieskola eller komvux bedrev utbildning på andra områden än som kan hänföras till naturbruk eller omvårdnad, får fortsätta med den utbildningen även efter den 1 juli 1992, förutsatt att utbildningen stod öppen för sökande från hela landet och förblir det. Lag (1991:1684).


Ändring 1991:1111
Text: upph. 3 kap 7, 9, 17, 19, 20, 21 §§, 4, 6, 7, 8, 9 kap, 15 kap 7 §, 6 p övergångsbest. till 1990:1477, rubr. närmast före 3 kap 17 §; nuvarande 1 kap 14 §, 3 kap 6 § betecknas 1 kap 16 §, 3 kap 7 §; ändr. 3 kap 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§, 5 kap 11, 30 §§, 10 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 15, 23 §§, 12 kap 14 §, 13 kap 13 §, 14 kap 1, 3, 4, 8 §§, 15 kap 6 §, övergångsbest. till 1991:1107, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 3 kap 1 §; rubr närmast före 3 kap 6 § sätts närmast före 3 kap 7 §; nya 4, 6, 7, 8, 9 kap, 1 kap 14 §, 3 kap 6 §, 10 kap 6 §, 15 kap 13, 14 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Rubrik: Lag (1991:1111) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1991:1684
Text: ändr. 1 kap 4, 5, 10, 15 §§, 2 kap 1, 3, 7 §§, 5 kap 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 31 §§, 6 kap 5, 6 §§, 9 kap 7 §, 11 kap 6, 7, 17, 20, 21 §§, 12 kap 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 §§, 15 kap 1 §, 6, 8, 19, 20 p övergångsbest. till 1991:1107
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1684) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1992:232
Text: ändr. 5 kap 19 §, 11 kap 19, 21 §§, p 6 övergångsbest. till 1991:1107; nya 5 kap 33 §, rubr. närmast före 5 kap 33 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.B 8), 1991/92:UbU10, rskr 1991/92:190
Rubrik: Lag (1992:232) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1992:598
Text: upph. 12 kap 4 §; ändr. 1 kap 5, 10 §§, 3 kap 4, 10, 13, 14 §§, 5 kap 1, 5, 13 §§, 6 kap 3, 5, 6, 7 §§, 9 kap 1, 3, 9 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, 14 kap 4 §; nya 6 kap 3 a §, 9 kap 2 a, 8 a §§
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:94, 1991/92:UbU28, rskr 1991/92:285
Rubrik: Lag (1992:598) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
2. Landstingen får även efter ikraftträdandet vara huvudmän för särskolan och särvux men skall före utgången av år 1995 till kommunerna i landstinget överlåta huvudmannaskapet för särskolan och särvux, om inte något annat följer av punkt 3.
Fram till den tidpunkt då sådant överlåtande sker gäller följande bestämmelser i sin äldre lydelse, nämligen1 kap. 5 och 10 §§,
3 kap. 4, 13 och 14 §§,
6 kap. 5-7 §§ samt
12 kap. 3-5, 7 och 9-11 §§.
Vid tillämpningen av 6 kap. 7 § skall 20 år gälla som åldersgräns i stället för 21 år. Huvudmannen är skyldig att erbjuda de ungdomar som avses där utbildning under fyra år i den frivilliga särskolan.
Om det finns särskilda skäl, får i stället bestämmelsen i 7 § första stycket i sin äldre lydelse tillämpas under läsåret 1992/93.
Föreskrifterna om ekonomiska bidrag i 6 kap. 5 § andra stycket i sin äldre lydelse får tillämpas även efter den tidpunkt då huvudmannaskapet överlåtits, dock längst till utgången av år 1995.
Vid överlåtelse av huvudmannaskapet för särvux får bidrag lämnas mellan landsting och kommuner och mellan kommuner inbördes enligt samma grunder som avses i femte stycket, dock längst till utgången av år 1995. Lag (1993:326).
3. I fråga om Dammsdalskolan i Vingåkers kommun, Salbohedskolan i Sala kommun och den yrkesutbildning för hörselskadade utvecklingsstörda elever som anordnas i Örebro kommun får landstinget utan hinder av 1 kap. 5 § behålla huvudmannaskapet.
Regeringen får meddela de bestämmelser som behövs för landstingets befattning med sådan utbildning som avses i denna punkt. Lag (1993:800).
4. Bestämmelsen i 3 kap. 10 § i dess nya lydelse skall tillämpas först från och med den 1 juli 1993. För de elever som läsåret 1993/94 börjar i årskurs 8 eller högre årskurs skall dock alltjämt bestämmelsen i dess äldre lydelse tilllämpas.
5. Bestämmelserna i 6 kap. 3 § andra stycket samt 3 a § skall tillämpas först från och med den 1 juli 1996.
6. De nya bestämmelserna i 9 kap. 2 a och 8 a §§ skall tillämpas också när ett landsting är huvudman för särskolan. Vad som där sägs om styrelsen för särskolan i hemkommunen skall i stället avse huvudmannen för särskolan.


Ändring 1992:599
Text: ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 3, 4, 5, 13, 14, 16, 20, 24, 26 §§, 11 kap 5 §, rubr. närmast före 5 kap 13 §; nya 5 kap 6 a §, 11 kap 21 a §, rubr. närmast före 11 kap 21 a §
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:157, 1991/92:UbU26, rskr 1991/92:311
Rubrik: Lag (1992:599) om ändring i lagen (1992:598) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
2. En sådan förklaring som Universitets- och högskoleämbetet lämnat enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 i dess äldre lydelse skall gälla också efter ikraftträdandet.


Ändring 1992:710
Text: ändr. 9 kap 2, 5, 6 §§; nya 9 kap 4 a §, rubr. närmast före 9 kap 4 a §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:95, 1991/92:UbU22, rskr 1991/92:346
Rubrik: Lag (1992:710) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1992:886
Text: ny 15 kap 15 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:150 (bil.II:5), 1991/92:FiU29, rskr 1991/92:345
Rubrik: Lag (1992:886) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1992:1431
Text: ändr. 4 kap 7 §, 9 kap 4 a §
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:14, bet. 1992/93:UbU4, rskr 1992/93:88
Rubrik: Lag (1992:1431) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Vid beräkning av tilldelning enligt 9 kap. 4 a § i dess nya lydelse skall första gången tilldelning beräknas enbart för tiden januari-juni månad 1993. Till grund för tilldelningen under denna period ligger antalet elever från kommunen i den fristående skolan den 15 september 1992, om inte annat följer av tredje stycket i samma paragraf.
3. För bidragsåret 1992/93 gäller följande.
Om en fristående skola, som är godkänd för elever som har vanlig skolplikt, startar sin verksamhet senare under bidragsåret än den 15 september, skall bidrag utgå för den del av bidragsåret som återstår. Tilldelningen beräknas efter antalet elever vid verksamhetens början. Bidrag för de två första verksamhetsmånaderna får betalas ut tillsammans med bidraget för den tredje verksamhetsmånaden.


Ändring 1993:326
Text: ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 27, 33 §§, 11 kap 20, 21 §§, 2 p överg.best. till 1992:598; nya 11 kap 24 §, rubr. närmast före 11 kap 24 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.9 p.B 8), bet. 1992/93:UbU11, rskr. 1992/93:274
Rubrik: Lag (1993:326) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1993:370
Text: ändr. 5 kap 5, 13, 16, 20 §§; ny 5 kap 26 a §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:158, bet. 1992/93:UbU12, rskr. 1992/93:329
Rubrik: Lag (1993:370) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om ändring i skollagen (1985:1100) gäller bestämmelserna om rätt att fullfölja utbildningen efter ett studieavbrott för studier utomlands endast de elever som går på ett program.


Ändring 1993:800
Text: upph. 9 kap; ändr. 1 kap. 5, 8, 16 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6, 7, 9, 11 §§, 5 kap 5, 13, 33 §§, 6 kap 1,6, 7 §§, 7 kap 6 §, 10 kap. 1, 5, 6 §§, 12 kap 1, 5 §§, 14 kap 2, 3, 4, 5 §§, rubr. till 12 kap, 13 p övergångsbest. till 1991:1107, 3 p övergångsbest. till 1992:598; nya 4 kap 8 a §, 6 kap 6 a §, 9 kap 1-17 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406
Rubrik: Lag (1993:800) om ändring i lagen (1993:370) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft i fråga om 5 kap. 5, 13 och 33 §§, 9 kap. samt 10 kap. 1 och 6 §§ den 1 juli 1993 och i övrigt den 1 januari 1994.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7, 8 a och 9 §§, 6 kap. 6 § andra och tredje styckena och 6 a § tillämpas på undervisning som äger rum efter den 1 juli 1994.
3. Fristående skolor som före den 1 juli 1993 godkänts för fullgörande av vanlig skolplikt är berättigade till bidrag fr.o.m. den 1 juli 1993 utan hinder av bestämmelsen om ansökningstid i 9 kap. 6 §.
4. Ersättning som avses i 9 kap. 8 § från elevernas hemkommuner till fristående skolor skall utgå först fr. o. m. bidragsåret 1994/95.
5. I samband med ikraftträdandet av denna lag får regeringen, utan hinder av de föreskrifter om förfarandet som annars gäller, förklara fristående skolor över grundskolenivå, som vid ikraftträdandet är ställda under statlig tillsyn, berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § om de enligt regeringens bedömande uppfyller kraven där.


Ändring 1993:1478
Text: upph. 11 kap 13 §, rubr. närmast före 11 kap 13 §; ändr. 2 kap 3, 7 §§, 5 kap 3, 4, 5, 13 §§, 6 kap 3, 7 §§, 9 kap 13, 16 §§, 11 kap 1, 22, 23 §§, 12 kap 1, 12 §§, 14 kap 4 §, rubr. närmast före 12 kap 12 §; nya 5 kap 4 a §, 6 kap 9, 10, 11 §§, 11 kap 7 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93
Rubrik: Lag (1993:1478) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, om inte annat framgår nedan, den 1 juli 1994.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 5 § första stycket 1 om krav på godkända betyg i svenska, engelska och matematik skall dock inte tillämpas förrän vid intagning till läsåret 1998/99.
3. Sådana utbildningar i den frivilliga särskolan som har påbörjats före den 1 juli 1994 men då ännu inte slutförts skall huvudmannen fortsättningsvis anordna till dess eleverna har avslutat dem.
4. En kommun som under läsåret 1993/94 anordnade utbildning på linjer i den frivilliga särskolan får även efter den 1 juli 1994, som alternativ till de nationella programmen, anordna dessa linjer. Intagning till årskurs 1 får dock inte ske efter läsåret 1994/95.
5. Ändringen i 6 kap. 3 § andra stycket, varigenom föreskriften om stadieindelning tas bort, träder i kraft den 1 juli 1995.
6. Sådant samarbetsavtal som avses i 6 kap. 10 § andra stycket får också slutas med landsting i den mån landstinget har rätt att vara huvudman för särskolan.
7. Bestämmelsen i 5 kap. 4 a § tredje stycket skall inte tillämpas i fråga om elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 1994. Lag (1994:740).
8. För dem som åberopar sifferbetyg när de söker till gymnasieskolan skall 5 kap. 5 § gälla i dess lydelse före den 1 juli 1994. Lag (1998:353).


Ändring 1993:1679
Text: ändr. 1 kap 2, 9 §§, 4 kap 3 §, 7 kap 3 §, 9 kap 11, 12 §§, ny 4 kap 3 a §, bil. 3
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1992/93:220, bet. 1993/94:UbU1, rskr 1993/94:82
Rubrik: Lag (1993:1679) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, såvitt avser 1 kap. 2 och 9 §§ och i övrigt den 1 juli 1995.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 3 a § tillämpas första gången i årskurserna 1-7 läsåret 1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.


Ändring 1994:152
Text: ändr. 7 kap 7 §; nya 2 kap 4 a §, 8 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.9 s.24), bet. 1993/94:UbU6, rskr. 1993/94:179
Rubrik: Lag (1994:152) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1994:517
Text: ändr. 13 kap 1, 3, 6, 7, 11 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:126, bet. 1993/94:UbU10, rskr. 1993/94:341
Rubrik: Lag (1994:517) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sfi som har påbörjats före den 1 juli 1994.


Ändring 1994:696
Text: ändr. 2 kap 1 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Rubrik: Lag (1994:696) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1994:739
Text: ändr. 9 kap 7, 9, 10, 14 §§; nya 9 kap 6 a, 8 a, 10 kap 1 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:242, bet. 1993/94:UbU20, rskr. 1993/94:421
Rubrik: Lag (1994:739) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Ersättning som avses i 9 kap. 6 a och 8 a §§ från elevernas hemkommuner till fristående särskolor skall utgå först fr.o.m. den 1 januari 1996.
3. Vid tilldelningen av bidrag till en fristående särskola skall första gången bidrag beräknas enbart för tiden januari- juni månad 1996. Till grund för bidraget under denna period ligger antalet elever från kommunen i den fristående skolan den 15 september 1995 om inte annat följer av vad som är föreskrivet i 9 kap. 6 a § andra stycket eller 9 kap. 9 § andra stycket om elever som slutar under bidragsåret.
4. Regeringen får, utan hinder av de föreskrifter om förfarandet som annars gäller, förklara fristående särskolor som motsvarar gymnasiesärskolan och som vid ikraftträdandet är ställda under statlig tillsyn, berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 a § om de enligt regeringens bedömande uppfyller kraven där. Lag (1995:816).


Ändring 1994:740
Text: ändr. 9 kap 13 §; ny 7 p övergångsbest. till 1993:1478
Förarbeten: Prop. 1993/94:242, bet. 1993/94:UbU20, rskr. 1993/94:421
Rubrik: Lag (1994:740) om ändring i lagen (1993:1478) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1995:63
Text: ändr. 3 kap 12, 14, 16 §§, 9 kap 17 §, 10 kap 6 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:63) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:356
Text: ändr. 5 kap 9, 14, 28 §§, bil. 2, 6 p övergångsbest. till 1991:1107
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 (bil. 9 s. 54), bet. 1994/95:UbU9, rskr. 1994/95:225
Rubrik: Lag (1995:356) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Bestämmelserna i bilaga 2 i dess lydelse före den 1 juli 1995 skall fortfarande gälla i fråga om utbildning i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 1995.


Ändring 1995:816
Text: ändr. 4 kap 8 a §, 9 kap 6, 6 a, 9 §§; ny 4 p övergångsbest. till 1994:739
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:157, bet. 1994/95:UbU16, rskr. 1994/95:385
Rubrik: Lag (1995:816) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelserna om ansökningstid i 9 kap. 6 § andra stycket, 6 a § första stycket och 9 § tredje stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om bidrag som skall utgå under bidragsåret 1997/98.


Ändring 1995:877
Text: ändr. 2 kap 4, 4 a §§
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Rubrik: Lag (1995:877) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. En sådan förklaring som Verket för högskoleservice lämnat enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 i dess äldre lydelse skall gälla också efter ikraftträdandet.


Ändring 1995:878
Text: ändr. bil. 2 till 1995:356
Förarbeten: Prop. 1994/95:174, bet. 1994/95:UbU19, rskr. 1994/95:406
Rubrik: Lag (1995:878) om ändring i lagen (1995:356) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1995:879
Text: ändr. 5 kap 19 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:174, bet. 1994/95:UbU19, rskr. 1994/95:406
Rubrik: Lag (1995:879) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1995:884
Text: ändr. 1 kap 2, 9 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:164, bet. 1994/95:UbU18, rskr. 1994/95:405
Rubrik: Lag (1995:884) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1995:1248
Text: ändr. 3 kap 2, 3, 10, 14 §§, 9 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 17 §§, 10 kap 5 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:212, bet. 1995/96:UbU1, rskr. 1995/96:27
Rubrik: Lag (1995:1248) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1996:60
Text: nuvarande 10 kap 1 a § betecknas 10 kap 1 b §; ändr. 5 kap 33 §, 9 kap 6, 8 §§, 10 kap 1 §; nya 1 kap 17 §, 10 kap 1 a, 1 c §§
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:89, bet. 1995/96:UbU6, rskr. 1995/96:149
Rubrik: Lag (1996:60) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. En kommuns skyldighet att lämna bidrag enligt 10 kap. 1 c § gäller inte i fråga om elever som har påbörjat sin utbildning före ikraftträdandet, om statsbidrag lämnas för utbildningen.


Ändring 1996:340
Text: ändr. 11 kap 20, 21, 24 §§, 12 kap 6 §
Ikraftträdande: 1996-06-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:145, bet. 1995/96:UbU8, rskr. 1995/96:224
Rubrik: Lag (1996:340) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1996:566
Text: ändr. 1 kap 5, 10 §§, 5 kap 6, 23 §§, 6 kap 10 §, 11 kap 17 §, 12 kap 3, 7, 9, 11 §§; ny 6 kap 10 a §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:183, bet. 1995/96:UbU10, rskr. 1995/96:265
Rubrik: Lag (1996:566) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1996:792
Text: upph. 14 kap 8 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Rubrik: Lag (1996:792) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1996:1044
Text: ändr. 3 kap 12 §, 4 kap 8 a §, 6 kap 6 a §, 9 kap 2, 5-14, 17 §§, 10 kap 1 c §, 15 kap 13 §; nya 9 kap 8 b, 8 c, 16 a §§, 14 kap 7 a §
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:200, bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14
Rubrik: Lag (1996:1044) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och skall tillämpas på utbildning som äger rum efter den 1 juli 1997.
2. Ett godkännande enligt 9 kap. 2 § som har meddelats före ikraftträdandet ska fortsätta att gälla till dess Statens skolinspektion beslutar om något annat. För sådana skolor ska kravet på minsta elevantal tillämpas först från och med den 1 juli 1998. Lag (2008:221).
3. En fristående skola som vid ikraftträdandet har rätt till bidrag enligt 9 kap. 6, 6 a, 8 eller 8 a § i deras äldre lydelse, har rätt till bidrag enligt motsvarande nya bestämmelser till dess Statens skolinspektion beslutar om något annat. Lag (2008:221).
4. För skolor som under läsåret 1996/97 tar ut avgifter med stöd av 9 kap. 7 § i dess äldre lydelse skall paragrafen i dess nya lydelse tillämpas först från och med den 1 juli 1998.


Ändring 1996:1046
Text: ändr. 5 kap 4, 4 a, 5, 8, 13, 18, 24 §§, bil. 2; ny 5 kap 13 a §
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:206, bet. 1996/97:UbU5, rskr. 1996/97:15
Rubrik: Lag (1996:1046) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och skall tillämpas på utbildning som äger rum efter den 1 juli 1997, om inte annat föreskrivs nedan.
2.Bestämmelsen i 5 kap. 5 § första stycket 1 om krav på godkänt betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk skall inte tillämpas förrän vid intagning till läsåret 1998/99.
3. Bestämmelsen i 5 kap. 8 § tredje stycket 3 skall i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om utbildning som startar läsåret 1998/99.
4. Har elever tagits emot med stöd av 5 kap. 8 § tredje stycket 3 skall ersättningsskyldigheten enligt 5 kap. 24 § i den gamla lydelsen gälla till dess eleverna avslutat utbildningen.


Ändring 1996:1456
Text: ändr. 15 kap 6 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Rubrik: Lag (1996:1456) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1997:575
Text: nuvarande 5 kap 4 a § betecknas 5 kap 4 c §; ändr. 5 kap 13, 13 a, 20 §§, 6 kap 10, 10 a §§, 12 kap 3 §; nya 5 kap 4 a, 4 b, 13 b, 13 c, 13 d §§, rubr. närmast före 5 kap 13 b §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:110, bet. 1996/97:UbU14, rskr. 1996/97:265
Rubrik: Lag (1997:575) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1997:1212
Text: ändr. 1 kap 1, 2, 4, 9 §§, 2 kap 3, 4, 5 §§, 3 kap 7 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4, 6 §§, 9 kap 7, 12 §§, 14 kap 1, 3 §§, bil. 3; nya 2 a, 2 b kap. 4 kap 4 a §, 6 kap 4 a §, 8 kap 4 a §; omtryck
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107
Rubrik: Lag (1997:1212) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Bilaga 3 i sin nya lydelse skall tillämpas på utbildning som äger rum från och med läsåret 1998/99.
2. Vid tillämpning av bestämmelsen i 2 b kap. 2 § om det antal timmar som förskoleklassen skall omfatta skall under vårterminen 1998 även tid som erbjudits för plats i förskola enligt den upphävda 15 § socialtjänstlagen (1980:620) räknas med.
3. Kommuner som före ikraftträdandet har anordnat uppdelad förskola enligt upphävda 15 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620) får till och med den 30 juni 2000 dela upp förskoleklassen på två år. I sådant fall skall utbildningen i förskoleklassen för ett barn omfatta sammanlagt minst 700 timmar.
4. Den som före ikraftträdandet fått tillstånd att bedriva enskild förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnsomsorg enligt 69 § socialtjänstlagen (1980:620) eller enligt lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620) skall anses ha fått tillstånd enligt 2 a kap. 13 § respektive 2 b kap. 6 §.


Ändring 1998:352
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 2, 4, 7, 9, 10, 13 §§
Ikraftträdande: 1998-08-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:93, bet. 1997/98:UbU16, rskr. 1997/98:270
Rubrik: Lag (1998:352) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1998:353
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5 §; ny 8 p i övergångsbest. till 1993:1478
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:94, bet. 1997/98:UbU18, rskr. 1997/98:272
Rubrik: Lag (1998:353) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1998:1829
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 3 a, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1, rskr. 1998/99:98
Rubrik: Lag (1998:1829) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1999:180
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 5, 6 a, 8, 16, 17, 18, 24 §§, bil. 1, 2; ny 5 kap 4 d §
Ikraftträdande: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:169, bet. 1998/99:UbU3, rskr. 1998/99:160
Rubrik: Lag (1999:180) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, om inte annat framgår nedan, den 1 januari 2000, och skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser skall tillämpas på utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2000.
2. Ändringarna i 5 kap. 4 b § första och andra stycket, träder i kraft den 1 juli 1999.


Ändring 1999:321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 b kap 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 §§; nya 2 b kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 2 b kap 1, 6, 10, 11 §§
Ikraftträdande: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:45, bet. 1998/99:UbU9, rskr. 1998/99:203
Rubrik: Lag (1999:321) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Den som före ikraftträdandet har fått tillstånd att bedriva verksamhet som motsvarar förskoleklassen skall anses ha fått ett godkännande enligt 2 b kap. 6 §. Har ett sådant tillstånd meddelats före ikraftträdandet för en fristående skola som motsvarar grundskolan eller särskolan, skall tillståndet också anses innefatta en förklaring om rätt till bidrag enligt 2 b kap. 10 a §.
3. För en fristående skola som vid lagens ikraftträdande inte bedriver verksamhet motsvarande förskoleklassen och som vill ha bidrag enligt 2 b kap. 10 a § från och med läsåret 2000/2001 gäller i stället för ansökningstiden i 2 b kap. 10 a § tredje stycket att skolan skall ha ansökt om godkännande före den 1 september 1999.


Ändring 1999:886
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 3 kap 3 §, 5 kap 27, 28, 30, 31, 32, 33 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 5, 6, 8 §§, 9 kap 1 §; nya 5 kap 31 a §, 10 kap 3 a §, 15 kap 7 §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:105, bet. 1999/2000:UbU4, rskr. 1999/2000:14
Rubrik: Lag (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas på undervisning som äger rum därefter, om inte annat föreskrivs nedan.
2. Har synskadade elever tagits emot i specialskolan före den 1 juli 2001 skall utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den. Äldre bestämmelser skall tillämpas på sådan utbildning.
3. Har talskadade elever tagits emot i specialskolan före den 1 juli 2002 skall utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den. Äldre bestämmelser skall tillämpas på sådan utbildning.
4. Bestämmelserna i 5 kap. 28 § skall tillämpas första gången vid intagning till läsåret 2001/02.
5. Bestämmelsen i 5 kap. 31 a § skall träda i kraft den 1 juli 2001.
6. Bestämmelsen i 5 kap. 32 § skall tillämpas första gången vid intagning till läsåret 2001/02.
7. Har elever tagits emot i specialskolan för utbildning i särskilda klasser enligt 7 kap. 5 § andra stycket före den 1 juli 2002 skall utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den. Äldre bestämmelser skall tillämpas på sådan utbildning.
8. Har elever tagits emot i specialskolan för utbildning enligt 7 kap. 6 § andra stycket före den 1 juli 2001 skall utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den. Äldre bestämmelser skall tillämpas på sådan utbildning.


Ändring 1999:887
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4, 4 a §§, 5 kap 4 b, 13, 13 a, 26 §§, 9 kap 9 §; nya 2 kap 4 b, 4 c, 4 d, 7 a §§
Ikraftträdande: 2000-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:110, bet. 1999/2000:UbU5, rskr. 1999/2000:15
Rubrik: Lag (1999:887) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 2 januari 2000. Bestämmelserna i 5 kap. 4 b § tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000.


Ändring 1999:1341
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 24 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 16, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94
Rubrik: Lag (1999:1341) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 1999:1402
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 33 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Rubrik: Lag (1999:1402) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2000:445
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3 §, bil. 3
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:68, bet. 1999/2000:UbU16, rskr. 1999/2000:229
Rubrik: Lag (2000:445) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2000:842
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Rubrik: Lag (2000:842) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2000:875
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 16 §, 2 b kap 8, 9 §§, 9 kap 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:123, bet. 2000/01:UbU4, rskr. 2000/01:6
Rubrik: Lag (2000:875) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2000:1375
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 10 §; nya 2 a kap 6 a, 6 b, 8 a §§
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/02:46
Rubrik: Lag (2000:1375) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 i fråga om 6 a § och den 1 januari 2002 i fråga om 6 b § och i övrigt den 1 januari 2003.


Ändring 2000:1438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 4 d §
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr 2000/01:99
Rubrik: Lag (2000:1438) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2001.


Ändring 2000:1439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 33 § i 1999:1402
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr 2000/01:99
Rubrik: Lag (2000:1439) om ändring i lagen (1999:1402) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2001:293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 2 §, 13 kap 1 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15, rskr. 2000/01:229
Rubrik: Lag (2001:293) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2001:462
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 9 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:462) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2001:799
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §, 2 b kap 10 b, 10 c §§, 9 kap 6, 6 a, 8 a, 8 c §§, 15 kap 5 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:115, bet. 2001/02:UbU3, rskr. 2001/02:11
Rubrik: Lag (2001:799) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2002:137
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 27, 28 §§
Ikraftträdande: 2002-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:61, bet. 2001/02:UbU8, rskr. 2001/02:185
Rubrik: Lag (2002:137) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002 och tillämpas första gången vid intagningen till läsåret 2002/03.


Ändring 2002:158
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 1, 3, 7 a §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:14, bet. 2001/02:UbU6, rskr. 2001/02:183
Rubrik: Lag (2002:158) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2002:159
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 b kap 10 c §; ändr. 2 b kap 7, 10 a, 10 b, 10 d §§, 9 kap 2, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 b, 9, 10, 12, 14, 17 §§, 15 kap 11 §; nya 9 kap 16 b, 16 c §§
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:35, bet. 2001/02:UbU7, rskr. 2001/02:184
Rubrik: Lag (2002:159) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. Bestämmelserna i 2 b kap. 10 b och 10 d §§ samt 9 kap. 6 a, 7, 8 a, 9, 10, 12 och 14 §§ i sin nya lydelse tilllämpas första gången i fråga om beräkning av bidrag och om avgifter för kalenderåret 2003.
2. Ett godkännande enligt 2 b kap. 7 § eller 9 kap. 2 § som har meddelats före ikraftträdandet ska fortsätta att gälla till dess Statens skolinspektion beslutar om något annat. För sådana skolor ska villkoren i 2 b kap. 7 § andra stycket 2 respektive 9 kap. 2 § första stycket 6 inte tillämpas. Lag (2008:222).
3. En fristående skola som vid ikraftträdandet har rätt till bidrag enligt 9 kap. 6 a, 8 eller 8 b § i deras äldre lydelse, har rätt till bidrag enligt motsvarande nya bestämmelser till dess Statens skolinspektion beslutar om något annat. För sådana skolor ska villkoren i 9 kap. 8 § första stycket 4 respektive 8 b § första stycket 4 inte tillämpas. Lag (2008:222).


Ändring 2003:415
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:415) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2004:871
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 4 c, 9, 11, 14, 24, 33 §§, bil. 2; ny 5 kap 24 a §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:140, bet. 2003/04:UbU13, rskr. 2004/05:4
Rubrik: Lag (2004:871) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft i fråga om 5 kap. 9 och 14 §§ den 1 januari 2005. Förordning (2006:1278).
3. Beslut med stöd av 5 kap. 9 och 14 §§ ska upphöra att gälla den 1 januari 2011. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att sådana beslut ska upphöra vid en tidigare tidpunkt. Lag (2009:1039).


Ändring 2004:1298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap 18 §, rubr. närmast före 1 kap 18 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:2, bet. 2004/05:KrU2, rskr. 2004/05:94
Rubrik: Lag (2004:1298) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2004:1368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 4 b §, 9 kap 8 a §
Ikraftträdande: 2005-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124
Rubrik: Lag (2004:1368) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om 9 kap. 8 a § och i övrigt den 1 juli 2006. Bestämmelserna i 9 kap. 8 a § tillämpas första gången på bidrag för 2005. Bestämmelserna i 5 kap. 4 b § tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2006.


Ändring 2005:21
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §, 15 kap 11 §
Ikraftträdande: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:11, bet. 2004/05:UbU3, rskr. 2004/05:126
Rubrik: Lag (2005:21) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2006:391
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 8, 8 a §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240
Rubrik: Lag (2006:391) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2006:392
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 13, 14, 17 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240
Rubrik: Lag (2006:392) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. För beslut som fattas före denna tidpunkt skall äldre bestämmelser alltjämt tillämpas.


Ändring 2006:528
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 6, 20, 21, 24 §§, 12 kap 1, 3, 5, 6, 9 §§, 13 kap 1, 9 §§, 15 kap 8 §; nya 12 kap 1 a, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, 13 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast efter 12 kap 2, 2 d §§, rubr. närmast före 12 kap 2 a, 2 c, 2 d §§; ny rubr. närmast före 12 kap 7 §
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Rubrik: Lag (2006:528) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft i fråga om 11 kap. 6, 20, 21 och 24 §§, 12 kap. 9 §, 13 kap. 1, 4 a-4 c och 9 §§ samt 15 kap. 8 § den 1 juli 2006 och i övrigt den 1 januari 2007.
2. Bestämmelserna i 13 kap. 1 § skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2007.
3. Medgivande i enskilda fall att anordna prövning och utfärda betyg som har lämnats med stöd av den tidigare lydelsen av 15 kap. 8 § och som gäller vid utgången av juni 2006 skall fortsätta att gälla. Regeringen får besluta att ett sådant medgivande som har lämnats i ett enskilt fall skall upphöra att gälla.


Ändring 2006:1278
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår 5 kap 4 c, 11, 24, 24 a, 33 §§, bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2004:871; ändr. p 1, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2004:871
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg. omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Rubrik: Lag (2006:1278) om ändring i lagen (2004:871) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2006:1447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 17 §, 2 b kap 10, 10 b §§, 9 kap 5, 6, 6 a, 8 a, 8 c, 11, 13, 14, 17 §§; nya 2 a kap 17 a §, 9 kap 7 a, 7 b, 8 d, 8 e §§
Ikraftträdande: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54
Rubrik: Lag (2006:1447) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007. Bestämmelserna i 9 kap. 7 a, 7 b, 8 d, 8 e, 11, 13, 14 och 17 §§ tillämpas i fråga om utbildning och bidrag som avser den 1 juli 2007 och senare.
2. En förklaring om rätt till statsbidrag för en internationell skola skall, om förklaringen gäller vid utgången av juni 2007, anses som en förklaring om rätt till bidrag enligt denna lag.
3. För de internationella skolor som avses i 2 ska Statens skolinspektion i särskilda beslut ange dels det högsta antal i Sverige folkbokförda elever på grundskolenivå respektive gymnasienivå som varje skolas bidragsrätt omfattar, dels - för annan utbildning på gymnasienivå än sådan som leder fram till International Baccalaureate - vilket nationellt program utbildningen ska jämställas med i bidragshänseende. Lag (2008:223).
4. Vid tillämpningen av 9 kap. 7 b och 8 e §§ för bidragsåret 2007 skall bidragsåret anses börja den 1 juli 2007.


Ändring 2007:304
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 9, 11, 14, 24, 33 §§; ny 5 kap 24 a §
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15, rskr. 2006/07:163
Rubrik: Lag (2007:304) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 5 kap. 9 och 14 §§ och i övrigt den 1 januari 2008. De nya bestämmelserna i 5 kap. 11, 24, 24 a och 33 skall tillämpas för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2008.


Ändring 2007:378
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 6 §; nya 1 kap 19, 20, 21, 22 §§, 4 kap 12 §, 9 kap 18 §, rubr. närmast före 1 kap 19 §
Ikraftträdande: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:69, bet. 2006/07:UbU13, rskr. 2006/07:183
Rubrik: Lag (2007:378) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2007:404
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 4 b §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Rubrik: Lag (2007:404) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2007:1350
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap 4 §
Ikraftträdande: 2008-01-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70
Rubrik: Lag (2007:1350) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2008:220
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap 20 §, 2 b kap 6, 8, 9, 10 a, 10 e, 12, 13 §§, 9 kap 1, 5, 6, 6 a, 7 a, 8, 8 b, 8 d, 11, 13, 14, 16 c, 17 §§
Ikraftträdande: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Rubrik: Lag (2008:220) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2008:221
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1044
Ikraftträdande: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Rubrik: Lag (2008:221) om ändring i lagen (1996:1044) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2008:222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2, 3 övergångsbest. till 2002:159
Ikraftträdande: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Rubrik: Lag (2008:222) om ändring i lagen (2002:159) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2008:223
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 3 övergångsbest. till 2006:1447
Ikraftträdande: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Rubrik: Lag (2008:223) om ändring i lagen (2006:1447) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2008:317
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2 b §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:94, bet. 2007/08:SfU11, rskr. 2007/08:202
Rubrik: Lag (2008:317) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2008:403
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10 kap 3 a §; ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 3 §, 7 kap 1 §, 15 kap 7 §
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr. 2007/08:212
Rubrik: Lag (2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Har elever före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § ska utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den. Äldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbildning.


Ändring 2008:571
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §; nytt 14 a kap
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Rubrik: Lag (2008:571) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2009:129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §, 11 kap. 1, 2, 20, 21, 24 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2009-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:178
Rubrik: Lag (2009:129) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.
2. Påbyggnadsutbildning som en elev har påbörjat före den 1 september2009 ska anordnas till dess att eleven har avslutat den. Äldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbildning.


Ändring 2009:333
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 6, 8 §§
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:112, bet. 2008/09:UbU16, rskr. 2008/09:219
Rubrik: Lag (2009:333) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2009:337
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 a kap. 14 §; nuvarande 2 a kap. 17 a § betecknas 2 a kap. 17 b §; ändr. 1 kap. 1, 2 b §§, 2 a kap. 1, 2, 8 a, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 §§; nya 2 a kap. 12 a, 17 a §§
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220
Rubrik: Lag (2009:337 ) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Ett tillstånd att driva en enskild förskola eller ett enskilt fritidshem enligt 2 a kap. 13 § i dess lydelse före den 1 juli 2009 ska, om tillståndet gäller vid ikraftträdandet, anses som ett godkännande enligt 2 a kap. 13 § i dess nya lydelse. Ett tidsbegränsat tillstånd gäller som ett godkännande för den återstående giltighetstiden.
3. Den som driver en enskild förskola eller ett enskilt fritidshem och vid ikraftträdandet får bidrag med stöd av 2 a kap. 17 § första stycket i dess lydelse före den 1 juli 2009, har rätt till bidrag utan prövning enligt 2 a kap. 17 § första stycket i dess nya lydelse.
4. Om ett enskilt familjedaghem, som vid ikraftträdandet får bidrag för barn som tas om hand av sin egen vårdnadshavare, godkänns och förklaras ha rätt till bidrag enligt de nya bestämmelserna, ska det nya 2 a kap. 17 a § fjärde stycket inte tillämpas före den 1 juli 2011.
5. Bestämmelsen om beräkning av bidrag i 2 a kap. 17 a § andra och tredje styckena ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. Lag (2009:671).
6. Bestämmelsen i 2 a kap. 17 a § andra och tredje styckena om överklagande av beslut om bidragsstorlek och beslut om tilläggsbelopp ska tillämpas första gången på beslut som avser kalenderåret 2010. Lag (2009:671).


Ändring 2009:341
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220
Rubrik: Lag (2009:341) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2009:433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:433) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2009:670
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 b kap. 10, 10 b, 12 §§, 9 kap. 6, 6 a, 8, 8 a, 8 c, 17 §§, 15 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280
Rubrik: Lag (2009:670) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna om beräkning av bidrag i 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
3. Bestämmelserna i 2 b kap. 12 § samt 9 kap. 17 § om överklagande av beslut om bidragsstorlek och beslut om tilläggsbelopp ska tillämpas första gången på beslut som avser kalenderåret 2010.


Ändring 2009:671
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 17 a, 17 b, 19 §§ i 2009:337; nya p 5, 6 övergångsbest. till 2009:337
Rubrik: Lag (2009:671) om ändring i lagen (2009:337) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2009:1038
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap, bil. 1, 2; ändr. 1 kap. 18 §, 2 kap. 6 §, 9 kap. 8, 8 a, 15 §§, 10 kap. 1 c §, 11 kap. 19, 21, 24 §§, 15 kap. 4, 6 §§; nya 5 kap., 1 kap. 23 §, 9 kap. 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 23 §, bil. 1, 2
Ikraftträdande: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Rubrik: Lag (2009:1038) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. För utbildning som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser alltjämt tillämpas, om inte annat följer av 2.
2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt elever som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som fullföljer denna senare än tre år från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2011.
3. En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i dess äldre lydelse ska upphöra att gälla för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. Efter ansökan av en fristående skola som förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § i dess äldre lydelse, får Statens skolinspektion, genom en förenklad prövning, förklara skolan berättigad till bidrag enligt bestämmelsen i dess nya lydelse. Regeringen får meddela föreskrifter om den förenklade prövningen.
4. En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i dess äldre lydelse för utbildning som påbörjas före den 1 juli 2011 ska upphöra att gälla senast den 1 juli 2013.


Ändring 2009:1039
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:871
Ikraftträdande: 2009-12-31
Förarbeten: Prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Rubrik: Lag (2009:1039) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2009:1521
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 2 kap. 2 a §, 9 kap. 16 d §
Ikraftträdande: 2010-03-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:27, bet. 2009/10:UbU6, rskr. 2009/10:128
Rubrik: Lag (2009:1521) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 15 mars 2010 och tillämpas på anställningar som tillträds efter ikraftträdandet.


Ändring 2010:199
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Rubrik: Lag (2010:199) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2010:252
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 10 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 9 §, 13 kap. 4 a, 4 b, 5, 9, 12, 13 §§; nya 13 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 14 §§, rubr. närmast före 13 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2010-06-28
Förarbeten: Prop. 2009/10:68, bet. 2009/10:UbU14, rskr. 2009/10:215
Rubrik: Lag (2010:252) om ändring i skollagen (1985:1100)

Ändring 2010:431
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2010-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Rubrik: Lag (2010:431) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010. Tillsynsärenden som inte har avslutats vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen.


Ändring 2010:699
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 17 a, 19 §§, 2 b kap. 10 a §, 9 kap. 6, 6 a, 8, 8 b, 8 d, 9 §§, 15 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2010-07-28 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322
Rubrik: Lag (2010:699) om ändring i skollagen (1985:1100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 28 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna om bidrag enligt 2 a kap. 17 a § tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2011.

Ändring 2010:801
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1985:1100

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1985-12-12

Upphävandedatum:
2010-08-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:699