Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Ikraftträdande: 1984-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:163, JuU 1983/84:4, rskr 1983/84:18
Uppslagsord: larmanläggning

Ändring 1995:1712
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1996-05-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Rubrik: Lag (1995:1712) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


Ändring 2014:587
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträdande: 2015-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:587) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
SFS 1983:1097

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1983-12-08

Först inlagd:
1984-01-10

Senast ändrad:
2014-06-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:587