Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Rubrik: Arbetstidslag (1982:673)
Ikraftträdande: 1983-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Uppslagsord: arbetstidslag

Ändring 1986:56
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:40, SoU 1985/86:6, rskr 1985/86:70
Rubrik: Lag (1986:56) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Ändring 1992:637
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 1993-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Rubrik: Lag (1992:637) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om övertidsavgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet.


Ändring 1993:905
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Rubrik: Lag (1993:905) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Ändring 1996:360
Text: ändr. 1, 3, 19 §§; ny 24 a §
Ikraftträdande: 1996-11-23
Förarbeten: Prop. 1995/96:162, bet. 1995/96:AU9, rskr. 1995/96:219, EGTL307/93 s18
Rubrik: Lag (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Celexnr: 393L0104

Ändring 1997:527
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Rubrik: Lag (1997:527) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Ändring 1998:971
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261
Rubrik: Lag (1998:971) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Ändring 2000:766
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 28 §; ändr. 7, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Rubrik: Lag (2000:766) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Ändring 2005:165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 13, 14, 19, 24 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 10 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:180, bet. 2004/05:AU3, rskr. 2004/05:158, EUTL299/2003 s9
Rubrik: Lag (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Celexnr: 303L0088
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Med undantag för 2 § första stycket 5 och av vad som föreskrivs beträffande lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget skall de nya bestämmelserna dock tillämpas först från och med den 1 januari 2007 om arbetsgivaren den 30 juni 2005 och därefter fram till och med den 31 december 2006 är bunden av kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågor. Lag (2005:428).


Ändring 2005:397
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraftträdande: 2005-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265, EUTL299/2003 s9
Rubrik: Lag (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Celexnr: 303L0088

Ändring 2005:428
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 § i 2005:397, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraftträdande: 2005-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266, EUTL299/2003 s9
Rubrik: Lag (2005:428) om ändring i lagen (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Celexnr: 303L0088

Ändring 2008:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2008-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Rubrik: Lag (2008:298) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008 gäller 29 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2008:476
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2008-12-14, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191, EUTL195/2005 s15, EUTL299/2003 s9
Rubrik: Lag (2008:476) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Celexnr: 305L0047, 303L0088
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


Ändring 2010:1231
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1231) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Ändring 2011:740
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 19, 24, 26 §§, rubr. närmas före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 8 a, 10 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254, EUTL299/2003 s9
Rubrik: Lag (2011:740) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Celexnr: 303L0088
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Medgivanden som har meddelats av Arbetsmiljöverket enligt 19 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande.


Ändring 2013:611
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 22, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 26 b, 27 a §§
Ikraftträdande: 2014-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Rubrik: Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.

Ändring 2014:660
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 21 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:660) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
SFS 1982:673

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1982-06-24

Senast ändrad:
2014-08-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:660